Planbeskrivning Tällevad II

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Tällevad II, del av Sävsjö 11:1
Sävsjö tätort, Sävsjö kommun
SAMRÅDSHANDLING
Postadress
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
Internetadress
www.savsjo.se
Telefon
0382-152 00
E-post
[email protected]
INLEDNING
Planhandlingarna består av
•
•
•
Plankarta med planbestämmelser (separat karta)
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning
planområde
Syfte
Syftet med planen är att skapa attraktiv och central tomtmark för bostäder. Föreslaget område är
centralt beläget med närhet till all service inom bekvämt gångavstånd. Läget är samtidigt lugnt och
har direkt anslutning till naturområden för rekreation. Området är därför ett väl lämpat
förtätningsområde för bostäder. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i två plan med möjlighet till
tomter i varierande storlek.
1
Plandata
Planområdet är beläget i tätortens norra del, väster om järnvägen och Västra Järnvägsgatan. I norr
gränsar planen mot Tällevadsområdet och i söder mot Sandsjövägen. Planområdet omfattar ca två
hektar mark som ej tidigare varit planlagd. Området kännetecknas delvis av ängsmark som i de västra
och nordliga delarna övergår till björkskog innan tallskog.
Väster och norr om planområdet finns ett område av skogsmark som används för rekreation i form
av vandringsstråk. Dessa stigar kommer lyftas fram ytterligare vid exploatering av området.
Hela planområdet är kommunägt.
planområdets västra del
planområdets östra del
2
Tidigare ställningstagande
Planområdet gränsar i norra och östra delen till en gällande detaljplan från 1985.
I gällande översiktsplan, laga kraft 2012-05-21, benämns området ”B3 Tällevad Söder”. Området
bedöms vara ett attraktivt förtätningsområde för bostäder. Området omfattas till viss del av gällande
detaljplan (Tällevadsområdet 1985).
Utdrag ur Översiktsplan 2012 - projektkatalogen
Detaljplan Tällevadsområdet 1985
3
FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur och kultur
Inom området finns inga särskilt skyddsvärda träd eller biotoper. För att kunna bevara områdets
omkringliggande karaktär bör vegetation i bostadsområdets ytterkant sparas. Det innebär också att
vegetationen kommer att användas för upptagning av visst dagvatten.
Inom området finns inga dokumenterade fornlämningar.
Geotekniska förhållanden
Undersökningar i det planerade området visar på en jordlagerföljd som generellt utgörs av en
siltmorän med varierande andel grus och sand. Lokalt övergår moränen till sandig morän samt
sandmorän. I enstaka borrhål har även ren silt och sand påträffats.
Berg närmare markytan än 3 m har påträffats i 8 borrpunkter. Generellt påträffades bergytan i dessa
punkter 2-3 m under markytan, med undantag för borrpunkt 9 där berg påträffades ca 1,4 m under
markytan.
Utdrag ur Geoteknisk undersökning, ÅF Geoteknik Nord
4
PLANFÖRSLAG
Bebyggelse
Det föreslagna bostadskvarteret kan indelas i friliggande tomter. Det bedöms kunna bli 8-10 stycken
tomter beroende på fastigheternas storlek. Utöver dessa finns ca 8 stycken tomter på redan
detaljplanelagt område (Tällevadsområdet 1985).
Planbestämmelserna redovisar för bostäder att dessa får uppföras i högst två våningar. Eftersom
utbyggnadstakten kan bli relativt långsam har det undvikits att göra alltför många detaljregleringar.
Sådana frågor som kan och bör avgöras i bygglovskedet har utelämnats.
Service
Förskoleverksamhet och skola ligger inom gång- och cykelavstånd. Övrig service finns centralt i
Sävsjö, ca 1 km från det aktuella området.
Gator och trafik
Det nya området når man från Sandsjövägen. Sävsjö station finns drygt 500 meter från området.
Gång- och cykelvägnät in till centrum finns i direkt anslutning till området.
Teknisk försörjning
Hela området ska ansluta till det allmänna VA-nätet.
Dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen frikopplas med fördel från Sävsjö tätorts resterande dagvattennät, genom att
dagvattnet leds till den närliggande bäcken i områdets östra del. De hydrauliska egenskaperna i detta
vattendrag är mycket goda. På detta vis uppnås lokalt omhändertagande av dagvattnet.
5
KONSEKVENSER
Miljöbedömning
Platsens förutsättningar
I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som ett framtida förtätningsområde.
Länsstyrelsen har inte haft några erinringar mot detta. Ny kvartersmark har placerats på öppen
ängsmark. Det befintliga området med kulveterat vattendrag ska öppnas upp och fungera som ett
fördröjningsmagasin av dagvattnet och även som rekreationsmöjlighet i området. Det finns inga
riksintressen eller övriga objekt med höga naturvärden inom planområdet.
Planens styrande egenskaper
Planen innebär att ett ängs- och skogområde i samhället delvis tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Planerat området bedöms ge attraktiva bostäder med en närhet till centrum och naturområden.
Omkringliggande naturområde med dess gångstråk kommer att lyftas fram i samband med
exploatering av planområdet. Området får en god boendemiljö, miljömålet ”god bebyggd miljö”.
Planens tänkbara effekter
Allmänhetens tillgång till delar av aktuellt område blir begränsad. Detta får vägas mot det allmänna
intresset av en utbyggnad av samhället. Förutsättningar för en god samhällsservice ökar.
Allmänhetens tillgång till värdefulla områden för rekreation och friluftsliv i anslutning till centrala
Sävsjö är fortsatt mycket god.
Buller
Avståndet mellan stambanan Stockholm - Malmö och närmsta byggrätt för bostäder är ca 200 meter.
Vid bygglovsprövning ska av riksdagen fastställda riktvärden för trafikbuller uppfyllas. Planområdets
avstånd till stambanan medför att området inte påverkas av spårtrafikens buller. Varken den
ekvivalenta eller den maximala ljudnivån bedöms kunna utgöra en risk för människors hälsa
vistandes i området. Utöver stambanan finns det inga större verksamheter i anslutning till området
eller på ett sådant avstånd att det kan störa boendemiljön i området.
Sammanvägd bedömning
Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Genomförandet av aktuellt planförslag innebär, enligt kommunens
uppfattning, inte någon betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i miljöbalken. Någon
MKB behöver därför inte upprättas för detta planförslag.
6
GENOMFÖRANDE
Planen handläggs med så kallat utökat förfarande, se illustration nedan.
Kungörelsen sker redan innan samrådsskedet och efter granskningsskedet kan planen antas.
Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan
•
•
september 2015
därefter
samråd
granskning
Planens genomförandetid slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft. Planen får anses vara
långsiktig och bör därför gälla under en så lång tid som PBL föreskriver.
Kommunens kostnader består av planläggning samt utbyggnad av infrastrukturen såsom gator, VAanslutning och GC-vägar. Kommunens intäkter består av tomtförsäljningar och anslutningsavgifter.
Fastighetsbildningsåtgärder, vad gäller nya bostadsfastigheter enligt planförslaget, ska ske med
förrättningar enligt fastighetsbildningslagens regler. Exploatering kommer att ske i kommunal regi
med försäljning av tomterna genom den kommunala tomtkön. Kommunstyrelsen kommer i ett
senare skede besluta om exploateringsordning av Tällevad II och Tällevad III.
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark.
7
MEDVERKANDE
Bennie Gunnarsson och Kennert Gustafsson har medverkat vid planens upprättande.
Upprättad
2015-08-27
Karolina Rellme
Jan-Olof Olson
Planhandlingarna finns tillgängligt på www.savsjo.se under länken samhällsplanering.
8