Godkänt dokument - Martin Schröder

n
ta
a
ll
g
ta
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
6
S
Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.
N
y
b
ro
k
a
je
n
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Gränsbeteckningar
Gräns för planområdet
5
2.0
ÖSTERMALM
rg
a
ta
MÅNS BOCK
Användningsgräns
3:42
5
n
2
CADr
i
t
ad avKat
ar
i
na Er
i
ksson
PLANBESTÄMMELSER
2:117
2.2
x
3:43
a
te
6
Egenskapsgräns
x
Utgående gräns
T
e
Användning av mark och vatten
Allmänna platser
3
7
GATA
3:62
3.6
1
Fordons-, gång- och cykeltrafik
KAJ
6
Kajområde, gång- och cykeltrafik
PARK
Anlagd park
3
3
E=154650
Kvartersmark
5
5
NORRMALM
1.9
4
C
x
B
KÄPPLINGEHOLMEN
Kultur, museiverksamhet, kontor, parkering under mark.
(P)
Parkering får anordnas mellan -3 meter och -8 meter under nollplanet.
(E)
Teknisk anläggning, elnätstation får anordnas mellan -3 meter och
-8 meter under nollplanet.
N=6579450
5
4
B
RKP
Vattenområden
1.8
W1
3:43
x
4
x
C
2
Öppet vattenområde med bryggor.
Begränsning av markens bebyggande
1.7
Marken får byggas under med körbart bjälklag.
2
B
5.2
t1
x
6
Sv
5
p
ra
m
T
o
rg
x
2
Nybroviken
1A
R
a
n
ft
s
2
A
v
s
la
g
a
rg
a
ta
n
BLASIEHOLMEN
Utformning
+25,0
55
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.
+0,0
3:42
f1
Entréer ska anordnas åt alla väderstreck.
f2
Byggnad ska ha tredelad fasad med sockelvåning, mellanparti
och indragen övervåning.
f3
3.0
Samtliga tekniska installationer ska rymmas inom byggnadens huvudvolym
för att säkerställa att dess stringens och höga arkitektoniska kvalitet framhävs,
taket ska betraktas som en synlig femte fasad.
RKP
Byggnaden ska i huvudsak utformas i enlighet med illustration A på plankartan.
-10,0
2.3
Byggnadsteknik
H
o
1
B
la
s
ie
h
o
lm
s
g
a
ta
n
G
4.0
24
2.4
A
TA
4
A
A
lb
e
rt
3
Stödmurar får uppföras om vardera max 0,5 meter.
x
5
A
5
Marken ska vara tillgänglig för tunnel till tunnelbana.
-0,0
+35,0
2.9
3:43
3.26
3:42
x
f1 f2 f3
x
+10,5
x
3
3.4
x
3.28
x
Rivningslov krävs inte för befintliga byggnader.
UPPLYSNINGAR
3.33
Planen består av:
4
B
1
x
- plankarta med bestämmelser
PARK (P)
3.28
4
6
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen har vunnit laga kraft.
6
54
3.31
W1
8
t1
3.0
3.21
Administrativa bestämmelser
KAJ
1B
3.35
Till planen hör:
- planbeskrivning
4
3.0
Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
3.21
Planområdet ligger inom fornlämning 103 där lämningar från
2.3
V
å
g
h
u
s
g
rä
n
d
2
4
A
Lägsta schaktdjup under mark. Dock tillåts framtida tunnelbana
under lägsta schaktnivå.
PARK (E)
medeltid och 1600-tal kan förväntas. Omfattar arbetsföretaget
ingrepp i mark eller vatten ska särskilt tillstånd sökas hos
länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 paragrafen kulturmiljölagen (1988:950).
-10,0
ILLUSTRATIONER
Lr
PARK
3
Illustrationslinje
illustration
SKEPPSHOLMEN
Museiparken
3.3
Illustrationstext
3
SILLHOVET
S
2.7
ö
tr
m
S
2.2
ra
n
je
d
ö
a
k
Lr
la
B
h
ie
s
3:1
3.2
o
3
lm
s
n
m
a
h
1:5
n
e
2.8
3:42
Lr
3:43
3:43
E=154400
2.8
Illustration A.
N=6579250
2
SAMRÅDSHANDLING
Stadsdelsgräns
3.3
Kvarter enligt detaljplan,
Allmän plats-gräns
3.0
3:42
Förslag
Fastighetsgräns
Detaljplan för
(Kvarterstraktgräns,Traktgräns
Fastighetsområdesgräns)
1
Fastighetsbeteckning
Servitutsområde
Lr
Ledningsrättsområde
n
je
a
ik
e
s
u
M
Fornlämningsområde
Byggnad
Nobel Center på Blasieholmen,
del av fastigheten Norrmalm 3:43
3
Sv
2
2, 1:2
1:2
Väg / gångbanekant
i stadsdelen Norrmalm i Stockholm
Staket
Mur
5
Träd, lövträd, barrträd
1.6
Jonas Claeson
Stadsplanerare
Godkänd av SBN
Antagen av
Laga kraft
10
8
3
50m
12
10
8
3
Skala 1:500, originalformat B1
9.0
Lr
5
0
B
Tomas Silverforsen
kartingenjör
n
ro
b
Saltsjön
S
lu
p
s
lm
o
h
Aktualitetsdatum 2015-02-02
Martin Schröder
Planchef
6
2
s
p
Upprättad av Stadsmätningsavdelningen
0
4
A
6
2
NORR
p
och RH2000 i höjd
e
k
Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan
2015-02-23
1
0
Transformatorbyggnad
s
k
ju
ls
v
ä
g
e
n
Markhöjd
Planavdelningen
3
Nivåkurvor
2
0.0
1:1
8
5
Stockholms stadsbyggnadskontor
2
4
Stödmur
S
Godkänt dokument - Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-02-23, Dnr 2013-00460
GRUNDKARTA
S-Dp 2013-00460-54