Plankarta - Karlskoga kommun

GRANSKNINGSTID 2015-05-05 - 2015-05-26
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
PLANBESTÄMMELSER
GRÄNSER
Planområdesgränsen redovisas 3 m utanför området
Användningsgräns
Egenskapsgräns
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Bostäder
B
Vattenområden
Vattenområde med en brygga per fastighet. Anlagd brygga i vatten får vara högst
3 meter bred och sträcka sig högst 7 meter ut från strandlinjen
W1
UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING
e1 000/000
Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad respektive högsta tillåtna
byggnadsarea för komplementbyggnad(er) i m2
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras
Marken ska vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet
z
PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE
Utformning
II
Högsta antal våningar
v1
Suterrängvåning tillåts utöver angivet högsta antal våningar
Byggnadsteknik
b1
Lägsta nivå för färdigt golv är +91,5 meter för bostäder
STÖRNINGSSKYDD
Vid nybyggnation av bostad ska huvudbyggnad utformas så att Riksdagens antagna riktvärden
för trafikbuller (proposition 1996/97:53), d.v.s. 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 45 dB(A)
maximalnivå inomhus nattetid, inte överskrids.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA
Använd gräns, Plangräns
Bostadshus, Uthus
Traktgräns
Allmän byggnad, Kyrka
Kvarterstrakt
Transformator, Skärmtak
Fastighetsgräns
Industribyggnad
Slänt
Stödmur
Träd
X
Y
Vägkant
Koordinater
6579400
125100
Rutnätspunkt
Staket
Spår
2:71
4
Fastighetsbeteckningar
BOFORS, MALLEN
Traktnamn, Kvartersnamn
Hultmansgatan
Gatunamn
Lr
Ledningsrätt
Serv
Servitut
Koordinatsystem SWEREF 99 15 00
Höjdsystem Rikets Epok 1900
Mätklass II
Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen
SKALA 1:400 (A1)
SKALA 1:800 (A3)
0
5
10
15
20
25
Meter
DETALJPLAN
NORMALT
PLANFÖRFARANDE
GRANSKNINGSHANDLING
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.
Valåsen 2:78
Bricketorp, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN
2015-01-20
......................................................................
Johan Mood, Fysisk planerare
SBN
LAGA KRAFT
..........................................
..........................................