Behovsbedömning av miljöbedömning

B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G
Tillhörande detaljplan för del av
ARMADAN 1
ROTORP/VÅRHEM, HALMSTADS KOMMUN
Plan 1084 K
Normalt förfarande, KS 2014/0295
Samhällsbyggnadskontoret 2015-09-22
Samhällsbyggnadskontoret • Halmstads kommun • Box 153, 301 05 Halmstad
Besöksadress: Rådhuset • Tel 035-13 70 00 • Fax 035-13 73 08 • www.halmstad.se
LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 11-18
och 22 §§) ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder
fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Huvudsyftet med detaljplanen är att komplettera Vårhemsområdet, vars befintliga bostadsbestånd
har dålig tillgänglighet, med nya lägenheter som är tillgängliga. Detta möjliggörs genom att riva den
befintliga panncentralen som inte längre är i bruk och ersätta den med nya bostäder om cirka 2500
m2 BTA och övriga byggnader med en byggnadsarea om 250 m2.
Huvuddrag
Planförslaget möjliggör uppförandet av ett flerbostadshus med högst +50,5 meters nockhöjd över
havet och kontor. Byggnaden ska på ett tydligt sätt förhålla sig till den befintliga bebyggelsen i området.
Ställningstagande
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna.
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Nuvarande markanvändning
Planområdet omfattas av detaljplan 842a. Till söder och väster om området ligger det ett
område med flerbostadshus, och norr om området ligger Västra kyrkogården till öster ligger det
villabebyggelse.
Översiktsplan och andra pågående projekt
I Översiktsplanen är området utpekat som befintlig bebyggelse. Planen är förenlig med
översiktsplanens intentioner.
Platsens betydelse
Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av
detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen
sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i
båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är
liten).
2 (6) B E H O V S B E D Ö M N I N G AV D E TA L J P L A N F Ö R del av A rmadan 1
1084 K
FAKTOR
KÄNSLIGHET
Områdets känslighet
Känsligt
Platsens betydelse
Okänsligt
PÅVERKAN
Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen
Stor
Medel
KOMMENTAR
Liten
Internationella
konventioner, Natura
2000, Unesco, Värdsarv m.m.
x
x
Inga internationella konventioner finns
utpekade inom programområdet. Närmaste
Natura 2000 område ligger cirka 600 meter
ifrån planområdet.
Miljöbalken 3 kap:
Grundläggande
bestämmelser för
hushållning med
mark och vatten.
x
x
Planen tar ingen naturmark i anspråk, så planen strider inte emot 3 kap MB.
Miljöbalken 3 kap 6§
och 4 kap § 1 och 2:
Natur-, kulturvärden
och friluftsliv
x
x
Området ligger inte inom ett område av
riksintresse enligt 4 kap 2 § MB eller inom
riksintresse för friluftslivet.
Miljöbalken 7 kap:
Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc.
x
x
Planområdet omfattas inte av följande skydd;
Strandskydd, vattenskyddsområde,
naturreservat eller biotopskydd
Byggnads- och
fornminnen
x
x
Det finns inga kända byggnads- och fornminnen.
Kulturhistorisk miljö
x
Naturområde i ÖP
2000, naturvärden,
rödlistade arter
x
Påverkan på människors hälsa och
säkerhet.
x
Risk för buller, luftföroreningar m.m.
1084 K
x
Det finns kulturhistoriska värden i direkt
närhet till planområdet som berörs av ett
kulturmiljöprogram för Rotorp. Det finns
villor öster om planområdet som har Klass B
i Kulturmiljö Hallands inventering. Tillkommande byggnation ska tydligt förhålla sig till
den befintliga bebyggelsen.
x
Det finns inga utpekade naturvärden inom
området.
Närmaste Natura 2000 område Aleskogen ligger cirka 600 meter ifrån planområdet.
x
Bullerstörningar, planområdet bedöms inte
vara utsatt av trafikbuller ifrån Fågelvägen,
detta grundas på de trafikräkningar som tidigare har gjorts i området.
B E H O V S B E D Ö M N I N G AV D E TA L J P L A N F Ö R del av A rmadan 1
3(6)
FAKTOR
KÄNSLIGHET
Områdets känslighet
Känsligt
Risk för olyckor
Okänsligt
PÅVERKAN
Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen
Stor
Medel
KOMMENTAR
Liten
x
x
Luftkvalitet
Planens genomförande bedöms inte påverka
luftkvaliten negativt.
x
x
Trafik
Planens genomförande bedöms leda till en
viss ökad trafik. Men ej så att störningar
uppstår.
x
x
Radon
Planområdet ligger inom område med normallåg radonrisk.
x
x
Låg skred-, ras-, och översvämningsrisk.
x
Det fanns misstankar om att det har funnits
en kemtvätt i panncentralen. Provtagningar
har inte indikerat någon förekomst av kemtvättskemikalier.
Skred, ras, översvämmning
Förorenad mark
Landskapsbild
x
x
x
Byggnationen kommer att ha en viss påverkan
på landskapsbilden. Byggnaden kommer att
ha samma nockhöjd som det äldre boende
som ligger cirka 90 meter ifrån den planerade
byggnaden. Förutom i närmiljön syns denna
byggnad från Västra stranden och från delar
av Nya Tylösandsvägen. Stadens siluett gör
att den planerade byggnationen har en liten
påverkan på stadsbilden.
4 (6) B E H O V S B E D Ö M N I N G AV D E TA L J P L A N F Ö R del av A rmadan 1
1084 K
Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål
Nedan följer effekter av planens genomförande på miljökvalitetsnormer och miljömål.
Planläggningen får inte leda till att kommunen riskerar att överträda miljökvalitetsnormerna utan
ska så långt som möjligt sträva mot att uppfylla miljömålen och förbättra miljökvalitetsnormerna.
Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer för
luft
Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten.
Miljökvalitetsnormer för
buller
Planförslaget bedöms inte bidraga till ökade bullernivåer.
Miljökvalitetsnormer för
vatten
Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten i Laholmsbukten.
Dagvattnet tas om hand av befintliga dagvattenbrunnar på Fågelvägen.
Bedömningen grundar sig på de tidigare trafikräkningar gjorda i området.
Nationella miljömål
- Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget innebär en positiv klimatpåverkan, då den innebär en förtätning av
ett ianspråktaget område. Det korta gångavståndet till busshållplatserna innebär att
förutsättningarna för ökad andel resande med kollektivtrafik är god och närhet till säkra gångoch cykelvägar är god.
-God bebyggd miljö
Planen bidrar till ökad livskvalitet, eftersom området får lägenheter med tillgänglighet hiss.
Förtätningen är positiv då man inte tar nya grönområden i anspråk. Det finns dessutom grönområden av hög kvalitet finns i anslutning till planområdet.
- Frisk luft
Planen skapar ökat underlag för kollektivtrafiken, det finns GC-väg, anslutning till fjärrvärme
kan erbjudas.
- Hav i balans samt
Föreslagen bebyggelse kommer inte att öka belastningen på det befintliga dagvattensystemet i
levande kust och skärgård Fågelvägen då planområdet redan är hårdgjort.
- Grundvatten av god
kvalitet
1084 K
Planförslaget bedöms inte påverka grundvattnet negativt.
B E H O V S B E D Ö M N I N G AV D E TA L J P L A N F Ö R del av A rmadan 1
5(6)
Effekter av tilltänkt markanvändning
Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och
effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet,
varaktighet och komplexitet beskrivs också här.
Effekter av tilltänkt markanvändning
Effekternas omfattning
Inga effekter bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Effekternas sannolikhet
-
Effekternas betydelse och
komplexitet
-
Effekternas varaktighet,
vanlighet och reversibilitet
-
Samhällsbyggnadskontoret
Cecilia Bergstörm
Lasse Sabell
planchefplanarkitekt
6 (6) B E H O V S B E D Ö M N I N G AV D E TA L J P L A N F Ö R del av A rmadan 1
1084 K