Detaljplan för Vidbynäs 1:19, Nykvarns kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2015-09-14
Detaljplan för Vidbynäs 1:19,
Nykvarns kommun
Detaljplan för Vidbynäs 1:19, Nykvarns kommun
Dnr KS/2009:268
Hur samrådet har bedrivits
Plansamrådet har pågått under tiden 2015-06-08 t.o.m. 2015-08-07 som normalt
planförarande enligt 2010:900 PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015.
Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek, på kommunens hemsida och
skickades per post till berörda myndigheter och sakägare.
Ett offentligt samrådsmöte hölls 2015-06-23 i klubbhuset på Vidbynäs Golf.
Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med
Nykvarns kommuns kommentarer. Inför granskningsskedet ska synpunkter och
kommentarer från programsamråd och plansamråd ha beaktats.
Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen Stockholm
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten
På plankartan ingår inga objekt som kan vara vandringshinder för fisk men på
illustrationskartan finns sådana i södra delen av området. Det är viktigt att utforma
eventuella broas över Turingeån så att de inte utgör vandringshinder.
I planhandlingarna anges att oljeavskiljare för fler än 15 parkeringsplatser ska finnas. Det är
dock otydligt om detta förutsätter att alla parkeringsplatser finns samlade eller om detta
gäller även om platserna är utspridda i området.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Bestämmelsen om oljeavskiljare förtydligas.
Strandskydd
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Då nu gällande plan ersätts med en ny
detaljplan inträder dock strandskydd enligt 7 kap. 13§ MB, inom 100 meter från
strandlinjen. För att planförslaget ska kunna genomföras behöver strandskyddet upphävas
inom planområdet. Kommunen bör tydligare motivera varför strandskyddet bör upphävas,
vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18c§ punkt 1-6 MB som föreligger samt att intresset av att
ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen räknar upp fem
punkter för argument varför strandskyddet ska upphävas, varav endast den första punkten
kan ses som särskilda skäl och endast för en del av planområdet.
Hanteringen av strandskyddsfrågorna bör tydliggöras på plankartan. Plankartan bör
kompletteras med illustration av inom vilka områden strandskydd avses upphävas.
1
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2015-09-14
Detaljplan för Vidbynäs 1:19,
Nykvarns kommun
Kommentar:
I granskningshandlingarna kommer kommunen tydligare motivera varför strandskyddet i
planområdet bör upphävas. Hanteringen av strandskyddfrågorna kommer även att tydliggöras i
plankartan.
Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att tillgängliggöra deponiområdet, som i
planhandlingarna är utpekat som rekreationsområde, då det ökar risken för exponering av
framför allt kvicksilver.
Länsstyrelsen anser att eventuell risk för översvämning av Turingeån bör beaktas samt
beskrivas tydligare i planhandlingarna.
Planen behöver närmare redovisa aktuella ljudnivåer på platsen samt på vilket sätt gällande
riktvärden kan klaras för bostäder.
Kommentar:
Synpunkten noteras.
Deponiområdet ligger utanför planområdet och detaljplanen pekar inte ut något särskilt område som
rekreationsområde.
Kommunen anser att nivåerna i planområdet underskrider gällande riktvärden för buller då
trafikmängden är låg.
Rådgivande synpunkter
I det fortsatta arbetet är det värdefullt att tydligare redovisa vilka konsekvenser ett
genomfört planförslag skulle få för kulturmiljön och hur negativ påverkan kan undvikas.
Planen reglerar under utnyttjandegrad minsta antal tomter. Detta är inte lämpligt utan
istället bör minsta tomtstorlek anges. Det finns inte heller någon bestämmelse som reglerar
att det är just enbostadshus som avses uppföras om det är det som avses.
Bestämmelse n2 gällande trädfällning ska följas av en administrativ bestämmelse på
plankartan. Det bör också tydligare framgå på plankartan var någonstans inom planområdet
bestämmelsen n2 gäller.
Bestämmelsen om placering bör ses över.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör precisera var någonstans plank inte får uppföras
samt tydligare motivera varför en sådan bestämmelse finns inlagd i plankartan då ett plank
till en viss del kan vara en bygglovsbefriad åtgärd.
Kommentar:
Synpunkterna noteras och lämpliga ändringar i planbestämmelser och planbeskrivning görs.
Trafikverket
Buller
En bullerutredning saknas i planbeskrivningen och Trafikverket hänvisar till gällande
bullerriktlinjer för nybyggnad av bostäder och annan störningskänslig bebyggelse.
Trafikverket påpekar att kommunen är planerande myndighet och att kommunen under
vissa förutsättningar kan acceptera avsteg från dessa riktlinjer. Kommunen tar då ansvar för
eventuell bullerstörning och krav kan inte ställas på Trafikverket för att bekosta
bullerdämpande åtgärder efter planens genomförande
2
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2015-09-14
Detaljplan för Vidbynäs 1:19,
Nykvarns kommun
Kommentar:
Kommunen anser att nivåerna i planområdet underskrider gällande riktvärden för buller då
trafikmängden är låg. Kommunen anser att särskilda bullerbestämmelser inte behöver införas i
detaljplanen.
Telge Nät
Elnät
Ett U-område behövs för att skydda elledningar, vilket Telge Nät redovisar i bilagor till sitt
svar. Alternativt flyttas dessa på exploatörens bekostnad.
Kommentar:
Då ledningarna korsar planområdet är det inte lämpligt att införa U-område i detaljplanen.
Exploatör och nätägare kommunicerar om lämpligt tillvägagångssätt vid exploatering.
Stadsnät
Stadsnät finns enligt bifogad karta och kan erbjudas till området.
Kommentar:
Synpunkterna beaktas.
Nykvarnspartiet
Allmänt
Nykvarnspartiet är positiva till det planerade bostadsområdet. Genom planen erbjuds fler
Nykvarnsbor ett boende nära golfbanan, herrgården och kyrkan i en lantlig miljö. På grund
av områdets läge intill allén och omgivningen bör det ställas höga krav på att områdets
arkitektur och utformning anpassas till omgivningen. Kommunen bör samarbeta med
exploatören och inkorporera kommunens mark söder om planområdet i arbetet.
Kommentar:
Synpunkterna beaktas. Kommunens mark söder om planområdet kan inte inkluderas i
detaljplanearbetet såhär sent i processen. Kommunen får utreda vad kommunens mark ska
användas till och i så fall starta arbetet med att ta fram en separat detaljplan.
SLL Trafikförvaltningen
Kollektivtrafik
Området ligger inom gångavstånd från hållplats för landsbygdslinjerna 778 och 782. I
planbeskrivningen nämns linje 780 men det framgår inte att linjen endast nås genom byte
av buss vid Värsta backe 1,2 km från planområdet.
Gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken bör utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I samband med exploateringen bör
tillgänglighetsanpassning av hållplats Turinge kyrka ses över.
Kommentar:
Texten där linje 780 nämns ändras så det framgår att linjen inte trafikerar i närheten av
planområdet. Hållplats Turinge kyrka ligger utanför planområdet och längs väg 576 där
Trafikverket är väghållare. Hållplatsen är dessutom anpassad för jämnt insteg i bussen och båda
plattformarna är försedda med taktil och visuell markering.
Vattenfall
Allmänt
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget
att erinra.
3
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2015-09-14
Detaljplan för Vidbynäs 1:19,
Nykvarns kommun
Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef
Sofia Cedergren
Planarkitekt
4