Väcka lust att läsa genom idrott, musik, teater och

Väcka lust att läsa genom idrott, musik, teater och andra
skapande processer
RELÄ – Regionen läser är ett samverkansprojekt mellan bibliotek,
fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen
med läsfrämjande insatser under 3 år. RELÄ ägs och drivs av
Regionförbundet i Kalmar län. Projektet startade 15 mars 2015 och
finansieras av medel från Kulturrådet samt Regionförbundet i Kalmar
län.
Varför RELÄ- Regionen läser?
RELÄ-Regionen läser är ett regionalt initiativ för att möta det behov av förbättrad
läsförmåga som flera nationella och internationella rapporter har visat på. Den
senaste PISA-undersökningen (2012) konstaterar svenska elevers bristande
läsförståelse i internationell jämförelse och PIACC-undersökningen (2012)
redovisar stora skillnader mellan olika samhällsgrupper när det gäller läsförståelse
bland vuxna i Sverige.
Om projektet
Genom projektet RELÄ- Regionen läser samverkar Regionbiblioteket i Kalmar
län bland annat med bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, idrottsföreningar och
Länskulturen för att erbjuda barn, unga och vuxna i Kalmar län nya vägar till
läsning. Projektet består av 17 delprojekt, varav ca hälften har startat och övriga
beräknas komma igång med aktiviteter under hösten 2015. Samtliga delprojekt
har lokalt förankrade projektplaner för att erbjuda läsfrämjande aktiviteter på lokal
eller regional nivå under det närmaste året. Delprojekten har olika målgrupper
men huvuddelen av insatserna riktas till barn och ungdomar i åldern 10-15 år samt
nya svenskar. RELÄ – Regionen läser ska möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan
delprojekten och sprida goda exempel över kommungränserna så att delprojektens
insatser och aktiviteter bidrar till ett regionalt lärande.
Projektet ägs och drivs av Regionförbundet i Kalmar län och finansieras av medel
från Kulturrådet, Regionbiblioteket i Kalmar län samt 1:1 medel från
Regionförbundet i Kalmar län. Alla kommuner i länet finns representerade i ett
eller flera delprojekt.
Mer information?
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledaren för RELÄ:
Catharina Aineström, Regionbiblioteket i Kalmar län,
[email protected], 0480-44 87 94 eller 070-69 83 444
RELÄ – Regionen läser – Samverkansprojekt mellan Regionbiblioteket, bibliotek, studieförbund,
SISU idrottsutbildarna, länskulturen och fritidsgårdar i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län. Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, www.rfkl.se