Dokumentation – E Löfdahl

Pallia%v vård samtal symtomlindring
Elisabet Löfdahl Överläkare onkologi verksam inom pallia9v medicin Brytpunkt-­‐varför?
•  Pallia9v vård handlar om döendet och om den sista 9den i livet •  Det handlar om a> livsförlängande behandling inte är möjlig (sen pallia9v fas) Det handlar om symtomlindring och livskvalitet för pa9enten •  Vårdpersonal, pa9ent och anhöriga måste förhålla sig 9ll de>a. Jag…
•  ...och mina närstående är informerade om min situa9on •  ...är smärtlindrad •  ...är lindrad från övriga symtom •  ...är ordinerad läkemedel vid behov •  ...vårdas där jag vill dö •  ...behöver inte dö ensam •  ...vet a> mina närstående får stöd www.palliativ.se
WHO pallia%v vård
•  Döendet är en normal process, och den pallia9va vården syGar a> hjälpa pa9enten a> leva med värdighet och största möjliga välbefinnande 9ll livets slut. •  Vården skall varken skjuta upp eller påskynda döendet Medicinsk kunskapsutveckling-­‐ försvårar den brytpunktstänkandet?
•  Vad kan vi göra för pa9enten? •  Vad bör vi göra för pa9enten? Epidemiologi VGR hur vanlig är döden?
•  1% av befolkningen dör per år •  80-­‐85 % av samtliga dödsfall är förväntade •  Dödsfall VGR 2012: 15240 individer •  Förväntade dödsfall VGR med e> behov av pallia9v vård: 12100 individer •  Förväntade dödsfall Sverige :70000 individer •  12-­‐20% behov av specialiserad pallia9v vård: 1400-­‐ 2440 individer VGR Var dör vi ? -­‐Sverige
Pat. vistas
hemma
Prim.vårds
- pat.
Pat. vistas
hemma
och på
specialistmott.
Primärvård och
Kommun
samverkar
Bedömning av
konsultsvar till
inremitterande
v.b
Pat. rem.
för
pol.klin.
uppföljning
i Prim.vård
Pat följs upp på
specialistmott
för uppföljning
som påkallar
specialistvård.
Prim.vården
informeras
SVPL
Vård i
hemmet
Pat. vårdas
på sjukhus
ev
Pat.
vårdas på
regionvård
-plats
Palliativregistret
Pat återrem.
till hemortssjukhus
Vid
behov
remiss
till
spec.
pall
enhet,
ASIH,
Resurs
-team,
Hospice
Vårdplats på
spec.
pall.
enh
Uppföljning
hemma
och
Öppen
retur till
spec.
pall.enh/
ASIH
Efterlevandestöd från den enhet som vårdade pat. vid
dödsfallet. Registreras i Palliativregistret.
Pat. vistas
på
kommunalt
boende
Vårdens huvudmål är livskvalitet och inte livslängd. Sjukdomen är
dödlig och patient och närstående är införstådda med det.
Definieras av behandlande läkare. Kommuniceras i
brytpunktssamtal där patient och närstående deltar. Dokumenteras i
journal.
Brytpunkt till palliativ vård.
Pat avlider
Sjukdomsprogress och brytpunkt
Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Brytpunktssamtal
•  Brytpunktssamtal 9ll pallia9v vård i livets slutskede: •  Samtal mellan ansvarig läkare och pa9ent om ställningstagande a> övergå 9ll pallia9v vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsa>a vården diskuteras. (Defini9on enligt socialstyrelsens termbank) Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Brytpunktssamtal-­‐NÄR?
•  Det kan finnas flera brytpunkter under e> sjukdomsförlopp. •  En brytpunkt 9ll pallia9v vård i livets slutskede •  Det är e> medicinskt beslut a> ini9era e> brytpunktssamtal. •  ”När döden är sannolik inom en överskådlig fram9d”.-­‐ De>a måste man som läkare ta ställning 9ll! När skall man ha eN brytpunktssamtal?
Palliativ vårdkvalitet nov -13
12
Brytpunktssamtal
•  OGa inte e> enskilt samtal utan upprepade samtal. •  Förutsä>er rela9on och 9d •  Tydlighet •  Del av läkares ledningsansvar i vården. Informa%on
•  Informa9onens värde för paCent och närstående ligger i a> den skapar förutsä>ningar för valfrihet och delak9ghet i vården, tex. val av vårdform, behandlingar eller andra val i livet. Informa%on -­‐ startskoN!
•  Informa9onen har e> värde för vårdteamet runt pa9enten. •  Personalen kan fokusera på symtomlindring och livskvalitet och kan avstå åtgärder som inte gagnar pa9enten. Brytpunkt-­‐HUR?
•  Ansvarig/tjänstgörande läkare har ansvaret. •  I kommunal sjukvård skall MAS ansvara för a> läkare informeras och 9llkallas. Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Brytpunkt-­‐HUR?
•  Var förbredd-­‐påläst •  Samtal med pa9ent-­‐närstående med? •  Involvera gärna vårdpersonal som känner pa9enten. Kontaktsjuksköterska. •  OGa flera samtal -­‐ en process där pa9ent och närstående når insikt om vårdens ändrade förutsä>ningar. •  Pa9enten ska ges möjlighet a> delta i planering och beslut kring vården Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Brytpunkt-­‐ syRe:
•  Uppnå samsyn kring upplägget i den medicinska vården-­‐ döden är sannolik inom överskådlig fram9d. •  Diskutera vad det kan innebära för pa9enten och familjen. •  Brytpunktssamtalet som startsko> för pallia9v omvårdnad Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Brytpunkt
Prak9ska frågor a> hantera: •  Var vill pa9enten vårdas(informera om de möjligheter som finns) •  Vårdplan –medicinsk-­‐ och omvårdnadsplan •  Vårdplanering •  Trygghetsordina9oner •  Dokumentera Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Utmaning
•  Ge alla döende pa9enter en värdig pallia9v vård trots a> de inte är anslutna 9ll något specialiserat pallia9vt team. Brytpunktssamtal-­‐ ekonomi
•  Pa9enter som pratat med sin läkare om vilken behandling som de önskade i slutet av livet hade vårdkostnader som var 36 procent lägre under sin sista levnadsvecka. •  Där9ll hade de en signifikant högre livskvalitet under sin sista levnadsvecka (Zhang et al., 2009). Palliativ vårdkvalitet nov -13
21
Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ vård
symtom hos den pallia%va pa%enten
•  Vilka är de vanligast förekommande symtomen? Skillnader mellan pallia%v och tradi%onell vård •  Det blir alltid värre
•  Inte om - utan när
Bakgrund Trygghetsordina9oner Förekomst av symtom vid cancer och icke cancer sista levnadsåret
Symtom
Cancer
Icke cancer
Andfåddhet
47%
47%
depression
38% (3-77%)
36%
Fatigue
32-90%
69-82%
Förvirring
33%
38%
Illamående
51%
27%
Minskad aptit
71%
38%
Smärtor
84%
67%
Oro,ångest
25%
25%
Symtom
•  Sjukvårdspersonal: smärta •  Pa9enter: trö>het (fa9gue) Förslag till Nationellt vårdprogram för palliativ
vård
Vad händer i kroppen när den förbreder sig för döden? Vad kan hända med cirkula%onen?
•  Symtom/Tecken •  Behandling •  Hjärtsvikt •  Perifer kyla •  Marmorering •  Cyanos •  Blekhet •  kallsve> •  Furix •  Morfin •  Syrgas (?) •  Filt! •  Försik9ghet med dropp! Vad kan hända med respira%onen?
•  Symtom/Tecken •  Slem/rassel •  Dyspne´ •  Hosta •  Cheynes-­‐stoke´s andning •  Ytlig andning •  Pneumoni •  Behandling •  Ändra kroppsläge •  Robinul •  Skall vi suga? •  Syrgas? •  Fläkt? •  Morfin •  Teovent el. likande •  An9bio9ka? Slem och rassel-­‐hur behandla?
•  Ge i första hand •  Inj Robinul 0,2mg/ml 1ml sc •  Potent •  Effekt upp 9ll 8 9mmar •  Ej sederande eller förvirrande. Kan ges i pump •  Svårt behandla slem vid pneumoni. När indika9on för an9bio9ka? Dyspné
•  Sällan syrebrist •  Behandling: •  Morfin •  Bensodiazepin •  Fläkt •  Stor försik9ghet med dropp Vad kan hända med mag/tarmkanalen?
•  Symtom/Tecken •  Illamående •  Förstoppning •  Diarre´ •  Muntorrhet •  Munsvamp •  Behandling •  Primperan •  Haldol •  Laxan9a •  Loperamid •  Munvård •  Mycosta9n/fluconazol Vad kan hända med urinvägarna
•  Symtom/Tecken •  Oliguri/anuri •  Inkon9nens •  UVI •  Urinreten9on •  Behandling •  Blöja •  KAD? •  An9bio9ka? •  Ändrad medicinering Vad kan hända med nervsystemet?
•  Symtom/Tecken •  Slöhet •  Förvirring •  Ångest/oro •  Feber •  Kramper •  Medvetslöshet •  Behandling •  Se över medicinlistan! •  Dormicum ev. oxascand •  Neurolep9ka? Haldol •  Alvedon Lindrande sedering
•  Lämplig dos Midazolam(Dormicum) •  -­‐varför inte Stesolidsuppar/dropp? •  Midazolam dubbelt så potent som diazepam •  Halverings9d midazolam 2-­‐59m, diazepam 20-­‐1009m •  Retrograd amnesi •  Problem med takyfylaxi med dormicum •  Kan ges i pump •  Försik9ghet med diazepam 9ll äldre Tecken på aN döden är nära förestående
•  Medvetslöshet •  Förändrad andning •  Rossel •  Perifer kyla/marmorering •  Perioral blekhet, vit näs9pp •  Anuri Smärta
Hur vanligt är det med smärta?
•  1/3 av alla svenskar har eller har haG e> långdraget smärrllstånd. •  Smärtan kommer fra. från skele>, muskler, leder •  50% av alla cancerpa9enter upplever smärta.70% vid avancerad sjukdom och 90% i sent pallia9vt skede. SmärZysiologi! (=smärtmekanismer)
•  Nocicep9v smärta Vävnadssmärta.Utlöses av ak9vering av speciella smärtreceptorer i anslutning 9ll kroppens smärtnerverver ute i vävnaden. Denna smärta kan vara visceral eller soma9sk. •  Neurogen smärta •  Uppstår vid skada eller sjukdom i CNS eller perifera nerver.För diagnos krävs utstrålning med neuroanatomisk korrela9on och helst känselstörning Smärtanamnes
•  Pa9enten får berä>a när , var, hur, det smärtar •  Vad förbä>rar? Förvärrar? •  Oro? •  Rita karta Smärtanamnes forts.
•  Karaktär Molande, dov, konstant (oGa nocicep9v) Huggande skärande (oGa nocicep9v,leder) Brännande,ilande,s9ckande(oGa neurogen) SmärtskaNning
•  Hur gör ni hos er?? •  Ru9ner?? Smärtanalys
•  Summera vad du vet om sjukdomen, status, smärtanamnes: •  De>a leder fram 9ll e> behandlingsförslag med farmakologisk och ibland icke farmakologisk behandling. Smärtans dimensioner
•  Fysisk •  Psykisk •  Social •  Existen9ell •  Total pain Smärtbehandling nocicep%v smärta
•  1.Dämpa perifer inflamma9on: NSAID, kor9son,opioider •  2.Hämma smär9mpulser 9ll ryggmärgens bakhorn: paracetamol,opioider,lokalbedövning •  3.Minska central sensi9sering: NMDA-­‐blockad •  4.S9mulera smärtdämpande system :opioider Icke opioider
•  Paracetamol =alvedon/panodil •  -­‐verkar fra. centralt . Hämmar prostaglandin produk9on i CNS •  Dos 1gX4 •  Levertoxicitet Icke opioider
•  NSAID •  -­‐COX-­‐1 och COX-­‐2 hämmare •  -­‐Njurfunk9on? Hjärtsvikt? Ulcus? •  -­‐Ev. CNS-­‐biverkningar hos äldre •  Ex Diklofenak. •  -­‐Bra smärts9llande effekt •  -­‐kort halverings9d •  Inga ak9va metaboliter •  Påverkar trombocyter •  50mgX3 Opioider
•  Morfin är förstahandsval •  T. Morfin 10mg 0,5-­‐1X4-­‐6 •  Oxycodon vid sänkt njurfunk9on •  Sä> ut svag opioid •  Kan starta direkt med långverkande Opioider-­‐olika sorter
•  Oxycodon •  Hydromorfon-­‐palladon •  Fentanyl •  metadon Opioider
•  Subkutan/intravenös dos=1/2 av peroral dos •  Vid behovs dos 1/6 av dygnsdos Biverkningar
•  Illamående •  Förstoppning •  Trö>het-­‐konfusion •  Klåda Felsökning
•  Tar pa9enten medicinen? •  -­‐Biverkningar, fördomar •  Absorberar pa9enten medicinen? •  -­‐ventrikelreten9on,kräkningar? •  Annan smärtmekanism? •  Analysera även andra smärtdimensioner Adjuvant analge%kabehandling
•  Steroider •  OGa bra effekt vid: •  skele>smärta, leversmärta, hjärnödem,buksmärta vid utbredd metastasering, neurogen smärta pga. Inflamma9on och tumöröverväxt Neurogen smärta
•  C.a 40% av cancerpa9enter har neurogen smärta som dela av smärtan •  OGa svårbehandlad. Ren neurogen smärta ej opioidkänslig •  OGa blandsmärta! Neurogen smärta forts.
•  Neuron9n , Lyrica •  Hämmar frisätning av neurotransmi>orer •  Ej mycket interak9oner •  Kor9son, TENS, nervblockader,spinal smärtbehandling Neurogen smärta forts
•  T. Metadon •  God effekt på blandsmärta •  Kort och långverkande effekt •  OBS Svårbedömt halverings9d 5-­‐50 9mmar •  Börja med 2,5mgX2-­‐3 •  Höj aldrig dosen oGare än var tredje dygn •  Kogni9v biverkan! GenombroNssmärta
•  En eller flera episoder av regelbundna smärtgenombro> trots adekvat behandling av grundsmärtan. •  Mer vanligt än vi tror •  Kan vara svårbehandlat •  Snabbverkande fentanyl? •  Frågar vi pa9enten? Icke farmakologisk behandling
•  Närhet •  Beröring •  TNS •  Lägesändring Informa%on %ll pa%ent och anhöriga
•  OGa upprepad informa9on •  Samma informa9on 9ll pa9ent och anhörig •  Berä>a vad och hur du tänker behandla-­‐vilka metoder,preparat etc. •  Info biverkningar •  Informera a> det tar 9d a> ställa in smärtbehandling •  Vikten av regelbunden medicinering för a> förebygga smärtan •  Korrigera myter kring morfinbehandling Myter kring morfinbehandling
•  Man blir narkoman •  Morfin är andningsdeprimerande och därför farligt •  Morfin ger trö>het och passivitet •  Morfin används enbart i sjukdomens absoluta slutstadium •  Morfin kan lindra alla typer av smärtor Kom ihåg när du är ute och arbetar i sjukvården
•  Var uppmärksam på brytpunkter i livets slutskede •  Försök ligga steget före i symtomlindring-­‐använd din fantasi •  Behandla besvärande symtom-­‐inte alla symtom •  BRA KOMMUNIKATION ÄR GRUNDLÄGANDE ”Pallia%v kokbok”
•  Inj.Robinul 0,2mg/ml 1mlx1-­‐2 iv •  Inj.Primperan 5mg/ml 2mlx3 sc/iv •  Inj.Furosemid 10mg/ml 4ml iv vb. •  Inj.Haldol 5mg/ml 0,2mlx1-­‐2 sc •  Inj.Morfin 10mg/ml 0,5-­‐1ml sc (relatera dos 9ll ev.långverkande preparat) •  Inj.Midazolam 5mg/ml 0,5-­‐1ml sc (kan upprepas med 15 min intervall 9ll lugn/sömn) Tillstånds och åtgärdslista -­‐ prioritet 1-­‐2
•  Samtal med pa9enten om vårdens inriktning och mål i livets slutskede (brytpunktssamtal) – prio1 •  Regelbunden analys och skaFning av smärta -­‐ prio2 Tillstånds-­‐ och åtgärdslista – prio3
•  Fortbildning i pallia9v vård av personal som möter pa9enter i livets slutskede •  Handledning •  Samtal om livsfrågor •  Farmakologisk behandling vid förvirring (haloperidol) •  Farmakologisk behandling med metylnaltrexon (förstoppning) •  Behandling vid svampinfek9on i munhåla •  Regelbunden användning av symtomska>nings-­‐
instrument •  Trycksårsprofylax med avlastande madrasser Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
•  Täckningsgrad Svenska Pallia,vregistret •  Två eller fler inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet •  Förekomst av trycksår •  Dokumenterad ind. vidbehovsordina9on av ångestdämpande läkemedel •  Dokumenterad ind. vidbehovsordina9on av opioid •  Dokumenterad munhälsobedömning Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
•  Täckningsgrad Svenska Pallia,vregistret •  Två eller fler inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet •  Förekomst av trycksår •  Dokumenterad ind. vidbehovsordina9on av ångestdämpande läkemedel •  Dokumenterad ind. vidbehovsordina9on av opioid •  Dokumenterad munhälsobedömning Vårdresultat VGR utan extern hjälp
•  Sista året har 6157 väntade dödsfall registrerats Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserade vårdverksamheter
•  Sista året har 765 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän pallia9v vård som tagit hjälp från den specialiserade vården Göteborg avancerad hemsjukvård (176 st)
Palliativ vårdkvalitet nov -13
71
Göteborg allmän hemsjukvård (48 st)
Palliativ vårdkvalitet nov -13
72
Göteborg korkdsenheter (79 st)
Palliativ vårdkvalitet nov -13
73
Göteborg sjukhusavdelningar (845 st)
Palliativ vårdkvalitet nov -13
74
Vad säger deNa om sjukvårdens möjligheter aN ini%era god pallia%v vård? Om pa%enters möjligheter %ll informerade val?
Pa%enZall
•  Du har mo>agning på kirurgkliniken. •  På din mo>agningslista ser du a> kollegans pa9ent-­‐ en man med spridd blåscancer-­‐är bokad. •  Pa9enten har ringt då han är trö>are, börjar bli gul i ögonen, illamående. Kollegan är ledig. Pa%enZall forts.
•  I journalen framkommer det a> pa9enten har en blåscancer med spridning 9ll skele>, lever och lunga. Pallia9v cytosta9ka pågår-­‐andra linjen. •  Då pa9enten med familj skall gå in i mo>agningsrummet kommer sköterskan med e> labsvar: bilirubin 350.Ultraljud buk:ingen stasbild. Hur agerar du? Ramar för samtalet
•  Se 9ll a> koncentrera dig och fokusera inför samtalet.-­‐Vad skall du säga? •  Agenda •  Avsa> 9d (avstängd telefon) •  Rum •  Upprepa informa9on •  Likvärdig informa9on 9ll pa9ent och anhörig •  Ha gärna med en sköterska som känner pa9enten-­‐
kontaktsköterska? Informa%on
•  Skyl inte över det du skall säga •  Ljug inte •  Du förmedlar troligen en katastrof –men ibland bekräGar du en stark misstanke hos pa9enten och det leder 9ll en lä>nad. Informa%on
•  Undvik i det här skedet siffror,sta9s9k,exakta prognoser och förväntad överlevnad •  Sta9s9k gäller inte på individplan •  Allmänna påståenden blir lä> sanningar för pa9enten och anhörig Olika reak%oner vid svåra samtal
•  Sorg •  Ilska •  Ångest •  Faktasökande •  Ifrågasä>ande •  Krisreak9on-­‐All9d svårt a> ta in informa9on Svåra situa%oner
Pa9entreak9oner som kan vara svåra a> bemästra: •  Pa9enten förnekar allt •  Omå>ligt krävande •  Vidhåller a> allt är bra •  Pa9enten idealiserar, dissimulerar, döljer -­‐
manipulerar •  Närstående och pa9ent vill olika saker och närstående vill bestämma •  Dina egna känslor!