Hämta - Kungsbacka kommun

Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-09-22
Särörummet
Plats och tid
Klockan 09.00-11.00
Paus 9.57-10.13
Beslutande
Övriga närvarande
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Thure Sandén (M), ordförande
Sara Heikkinen Breitholtz (S), vice
ordförande
Heinrich Kaufmann (C)
Bengt Person (M) ersätter Per
Stenberg (M)
Ersättare
Tjänstemän
Gabriella Graf, förvaltningschef
Elin Johansson, verksamhetschef
planavdelningen
Julia Tryggvadottir Tollesson,
ekonom §§ 275-283
Mujesira Mesinovic,
nämndsekreterare
Personalföreträdare
Övriga
Protokollsjusterare
Bengt Person (M)
Plats, datum och tid
Förvaltningen för Plan & Bygg, måndag 28 september kl. 16.00
Underskrifter
Sekreterare
______________________________
Mujesira Mesinovic
Ordförande
______________________________
Thure Sandén (M)
Protokolljusterare
______________________________
Bengt Person (M)
Paragrafer 275-306
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-09-22
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Datum då anslaget sätts upp
2015-09-29
Datum då anslaget tas ner
2015-10-21
Förvaringsplats för protokollet
Förvaltningen för Plan & Bygg
Underskrift
_______________________________________
Mujesira Mesinovic
2 (76)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
3 (76)
Datum
2015-09-22
Innehåll
Justerare
Godkännande av föredragningslistan
5
Byggnadsnämndens budget 2016
6
Förvaltningschefen informerar
7
Ändring av detaljplan för kvarteret Valand, Kp125
8
Häcklehagen 5:1 – Ansökan om planbesked
9
Hagryd 11:1 – Ansökan om planbesked
11
Lerkil – riktlinjer för gestaltning
13
Fisken 4, 5, 7 – Ansökan om planbesked
15
Onsala-Hallen 2:74 – Ansökan om planbesked
18
Buera 12:1 - Förhandsbesked-lokalisering fritidshus
20
Höglanda 1:3 - Förhandsbesked-lokalisering av två enbostadshus
25
Vallda 23:5 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
28
Kyvik 5:225 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
32
Tolvsbo 1:4 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
34
Ingefäran 14 - Radhus-tillbyggnad
36
Bukärr 5:17 - Komplementbyggnad-nybyggnad
38
Heberg 3:46 - Flerbostadshus gruppbostad - nybyggnad
39
Råö 15:15 - Fritidshus-tillbyggnad
40
Tölö 4:132 - Flerbostadshus-nybyggnad
43
Råö 12:9 - Fritidshus-tillbyggnad
45
Kungsbacka 4:67 - Tankanläggning - nybyggnad
47
Ölmanäs 2:6 - Boende med personal - nybyggnad
49
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
4 (76)
Datum
2015-09-22
Justerare
Sätinge 1:22; 1:28; 1:29 - Strandskyddsdispens
51
Torpa 1:22 - Strandskyddsdispens
53
Li 3:3 - Strandskyddsdispens
55
Äskatorp 24:1 - Strandskyddsdispens
57
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-09-22
BNAU § 275
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet godkänner föredragningslistan utan förändringar.
Sammanfattning
Ordförande Thure Sandén (M) redogör för föredragningslistan.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
5 (76)
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-09-22
BNAU § 276
Byggnadsnämndens budget 2016
Beslut
Arbetsuttskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden godkänner budget 2016.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag till nämdbudget 2016.
Beslutsunderlag
Nämndsbudget 2016
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
6 (76)
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
7 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 277
Förvaltningschefen informerar
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
studiebesök för nämnden.
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar arbetsutskottet om följande:

Studiebesök
Yrkanden
Thure Sandén (M) föreslår att uppdrag ges till förvaltningen att ta fram förslag till
studiebesök för nämnden.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på sitt eget förslag och finner det
bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
8 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 278
Dnr 2015-P040
Ändring av detaljplan för kvarteret Valand, Kp125
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden antar planförslaget Ändring av detaljplan, Kp125 i Kungsbacka.
Sammanfattning
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2015-06-30 Plan & Bygg i uppdrag att
revidera gällande detaljplan samt att genomföra samråd för planändringen.
Syftet med planändringen är att korrigera ett fel på plankartan i Kp125 avseende
våningsantal, där det står att fyra våningar får uppföras inom aktuellt område. Med
denna planändring justeras högsta antal våningar till fem, vilket var avsikten från
början. I övrigt gäller Kp125, detaljplan för kvarteret Valand.
Ändringen redovisas på bifogad samrådshandling.
Ärendet handläggs som standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen
(2010:900), men om förslaget under samrådet godkänns av alla berörda fortsätter
handläggningen som ett begränsat förfarande. I så fall kommer det inte att ges
ytterligare möjlighet att tycka till innan byggnadsnämnden tar beslut om antagande.
Planförslaget har under tiden 2015-08-18 till 2015-09-01 varit utsänt på samråd till
berörda sakägare och myndigheter. Ärendet handlades som ett standardförfarande
enligt 5 kap 7§ PBL, men då alla berörda har godkänt förslaget kan ärendet övergå
till begränsat förfarande. Kommentarer och synpunkter som inkommit ryms inom
förslaget och endast redaktionella ändringar i plankartan har gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-04
Samrådshandling
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
9 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 279
Dnr 2014-P021
Häcklehagen 5:1 – Ansökan om planbesked
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om planbesked för Häcklehagen
5:1.
Motivering till beslut
Ansökan avslås med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med
hänvisning till 2 kap 6 § samt kap 8 § 9 plan- och bygglagen samt motivering i
tjänsteskrivelse 2015-09-01.
Beskrivning av ärendet
En ansökan om planbesked för fastigheten Häcklehagen 5:1 kom via ombud in 201406-12.
Fastigheten är belägen inom detaljplan OP155, laga kraft 1992-12-28.
Ansökan gäller möjligheten att utöka byggrätten västerut för att kunna placera
huvudbyggnaden i anslutning till ett mindre höjdparti inom fastigheten och därmed
undvika bebyggelse på det lägre parti där byggrätten är idag.
Fastigheten är mycket exponerad både från havet och från bakomliggande
fastigheter. Förvaltningen delar ombudets bedömning att ”Tomtens kvaliteter är
unika och exploateringen av den bör ske med särskild hänsyn till dessa och den
omgivande miljöns förutsättningar.” Placeringen av huvudbyggnaden får stor
betydelse för horisontlinjen både från land och havet samt bakomliggande
fastigheters utsikt och upplevelse av platsen. Idag är utsikten obruten och visar ett
vidsträckt kustparti utan bebyggelse. En ny byggnad kommer att påverka utsikten i
mycket stor grad.
Den halländska kusten är en mycket värdefull men ömtålig tillgång, och berörs här
av både riksintresse för naturvård och Natura 2000 varför ny bebyggelse måste ta
mycket stor hänsyn mot den skyddsvärda naturen.
Det innebär bland annat att man vid exploatering ska bygga i samklang med naturen,
helst undvika sprängning och om möjligt bevara berg i dagen och andra naturliga
förutsättningar inom tomten. Byggnader ska så långt möjligt underordna sig naturen
för att smälta in på bästa sätt.
Vid besiktning på plats konstaterades att den befintliga planens prickmark är
välstuderad och motsvarar ovanstående krav på bebyggelse av en så speciell fastighet
som denna. Förslaget att placera huset på berg i dagen strider mot lagens intentioner
att ta till vara naturförutsättningarna och skulle dessutom innebära att husets
exponering både väster- och österut skulle öka. Ur allmän synvinkel bedöms det inte
finnas något intresse av att byggrätten flyttas enligt ansökan.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 279, forts
Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tomter anordnas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt naturvärdena på platsen
så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas tillvara.
Enligt kap 2 § 6 ska bebyggelse placeras med hänsyn till landskapsbilden och
naturvärdena på platsen. Tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med stöd av kap 5 §§ 2-5 och med
bedömningen att den inte uppfyller kraven i kap 8 § 9 och kap 2 § 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01
Ansökan 2014-06-12
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (A-post)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
11 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 280
Dnr 2015-P025
Hagryd 11:1 – Ansökan om planbesked
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om planbesked för Hagryd 11:1.
Motivering till beslut
Planbeskedet avslås med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med
hänvisning till 2 kap 6 § plan- och bygglagen då förslaget skulle motverka en god
helhetsverkan genom en olämpligt stor exploatering och olämpligt stora
byggnadsvolymer i det kuperade planområdet.
Sammanfattning
En ansökan om planbesked för fastigheten Hagryd 11:1 kom in 2015-04-22.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S41, laga kraft 1953-09-24. Enligt planen
medges en maximalt tillåten byggnadsarea om 120 m2.
Ansökan gäller en önskan att planens maximalt tillåtna byggnadsarea utökas för att
medge en tillbyggnad om 38 m2 på fastigheten. Enligt tidigare beslut i
byggnadsnämnden har bygglov beviljats för sammanlagt 190 m2 på fastigheten.
Ansökan gäller således en möjlighet att bygga totalt 228 m2 inom fastigheten.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap 6 § plan- och bygglagen då förslaget
skulle motverka en god helhetsverkan genom en olämpligt stor exploatering och
olämpligt stora byggnadsvolymer i det kuperade planområdet.
Beskrivning av ärendet
En ansökan om planbesked för fastigheten Hagryd 11:1 kom in 2015-04-22.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S41, laga kraft 1953-09-24. Enligt planen
medges en maximalt tillåten byggnadsarea om 120 m2.
Ansökan gäller en önskan att planens maximalt tillåtna byggnadsarea utökas för att
medge en tillbyggnad om 38 m2 på fastigheten. Enligt tidigare beslut i
byggnadsnämnden har bygglov beviljats för sammanlagt 190 m2 på fastigheten.
Ansökan gäller således en möjlighet att bygga totalt 228 m2.
Enligt PBL kap 2 § 6 ska vid planläggning ”bebyggelse utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.”
Planområdet har trots begränsningen i byggnadsarea utvecklats så att 11 av 13
fastigheter idag har en byggnadsarea som överstiger de tillåtna 120 m2, 6 av dem
med mer än 50 m2. I stora drag bedöms dock området ha en lämplig utformning idag,
med husvolymer som smälter väl in och inte dominerar.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 280, forts
Vid platsbesök konstaterar förvaltningen däremot att området är kuperat vilket gör
det olämpligt med större byggnadsvolymer som leder till stora markförändringar.
Förslaget om att medge upp till 228 m2 byggnadsarea bedöms vara olämpligt inom
planområdet. Tillsammans med de åtgärder som kan göras utan bygglov (totalt 70
m2) skulle den maximala exploateringen i så fall bli 298 m2 per fastighet.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap 6 § plan- och bygglagen då förslaget
skulle motverka en god helhetsverkan genom en olämpligt stor exploatering och
olämpligt stora byggnadsvolymer i det kuperade planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-31
Ansökan 2015-04-22
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (A-post)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 281
Dnr 2015-P033
Lerkil – riktlinjer för gestaltning
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beslutar att anta Lerkil – riktlinjer för gestaltning som underlag
för bygglovsgivning och kommande planarbete i Lerkil.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden uppdrog i BN § 236 från 2014-07-03 åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer och gestaltningsprinciper för en utveckling av Lerkil med syftet att värna
om kustsamhället Lerkils särdrag. Riktlinjerna skulle tas fram inför arbetet med de
detaljplaner som kommer ändras i samband med att Lerkil va-saneras.
Utifrån analysen i Lerkil - riktlinjer för gestaltning från 2015-07-07 föreslår
förvaltningen byggnadsnämnden att anta dokumentet att användas som underlag för
bygglovsgivning och kommande planarbete i Lerkil.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden uppdrog i BN § 236 från 2014-07-03 åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer och gestaltningsprinciper för en utveckling av Lerkil med syftet att värna
om kustsamhället Lerkils särdrag. Riktlinjerna tas fram inför arbetet med de
detaljplaner som kommer upprättas i samband med att Lerkil va-saneras.
Det är inte långt i kilometer räknat från Lerkil till Särö i norr men skillnaderna är
milsvida. Lerkil är inte alls så exploaterat som de andra kustsamhällena närmare
Göteborg. Förvaltningen har inventerat byggnadsbeståndet i området och konstaterat
att Lerkil har förändrats i betydligt mindre utsträckning. En folklig enkelhet präglar
området fortfarande, det kan sägas ha en lågmäldhet som i bara liten utsträckning har
påverkats av en mera expressiv bebyggelse, som är vanlig i till exempel Särö,
Kullavik med flera kustsamhällen. De nybyggnader som gjorts de senaste årtiondena
är i stor utsträckning väl anpassade till den ursprungliga bebyggelsen.
Ett dokument med riktlinjer för gestaltning kan bidra till att bevara den befintliga
karaktären, i annat fall får man räkna med att utvecklingen kommer att gå mot större
och större hus. Kustsamhällena runt Göteborg är attraktiva och man får räkna med en
liknande utveckling i Lerkil som i andra kustnära lägen. Bygglovshandläggarna har
av erfarenhet svårigheter att enbart genom rådgivning och diskussion med sökande
uppnå en återhållsamhet i känsliga miljöer. Utan stöd av planbestämmelser i första
hand och policydokument i andra hand är det svårt att hävda en enhetlig linje i
tillståndsgivningen, vilket är väsentligt i områden med en skyddsvärd miljö.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
14 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 281, forts
Utifrån analysen i Lerkil - riktlinjer för gestaltning från 2015-07-07 föreslår
förvaltningen byggnadsnämnden att anta dokumentet att användas som underlag för
bygglovsgivning och kommande planarbete i Lerkil.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-27
Lerkil - riktlinjer för gestaltning 2015-07-07
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 282
Dnr 2015-P034
Fisken 4, 5, 7 – Ansökan om planbesked
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om planbesked för kvarteren Fisken
4, 5, 7.
Motivering till beslut
Ansökan avslås med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) då
förslaget inte uppfyller kraven i 2 kap §§ 3, 5, 6 och 9 plan- och bygglagen samt med
hänvisning till motivering i tjänsteskrivelse 2015-06-17.
Sammanfattning
Ägaren till fastigheterna Fisken 4, 5, 7 har ansökt om planbesked för att ändra
prickmark på Fisken 7 till mark för bostadsändamål. Syftet med förfrågan är att
förflytta befintlig byggrätt på Fisken 5 till Fisken 7 och där uppföra ett hus i två
våningar och med 8 lägenheter.
Fastigheterna är belägna i Kungsbackas innerstad inom detaljplan K89, laga kraft
1987-11-30. Fastigheterna ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram.
Den föreslagna byggnaden är olämplig på platsen på grund av en bristande
anpassning till befintlig bebyggelses karaktär, skala och utformning. Byggnaden
skulle innebära en betydande olägenhet för fastigheten Fisken 6 som skulle skuggas
på ett omfattande sätt. Förslaget utmärks inte av den försiktighet, låga skala,
varsamhet mot bebyggelsen vid ån och anpassning av karaktären som föreskrivs i
kommunens kulturmiljövårdsprogram. Slutligen är platsen olämplig att bebygga på
grund av risken för framtida översvämningar.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med bedömningen att förslaget inte uppfyller
kraven i kap 2 §§ 3, 5, 6 och 9 i plan- och bygglagen.
Beskrivning av ärendet
En ansökan om planbesked för fastigheterna Fisken 4, 5, 7 kom in 2015-05-28.
Fastigheterna är belägna i Kungsbackas innerstad inom detaljplan K89, laga kraft
1987-11-30 vilka ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram som föreskriver att
”Ny bebyggelse prövas med försiktighet. Stadskärnan som kulturmiljö hålls samman
av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtstrukturen och den äldre
trähusbebyggelsen med enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter
karaktären som beskrivs ovan. Miljön vid Kungsbackaån och grönområdet vid
Skansen värnas. Kungsbackaån och Skansens park har stora miljöskapande värden.
Bebyggelse vid ån bör hålla en låg skala, på Skansen bör ny bebyggelse undvikas
helt.”
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
16 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 282, forts
Den befintliga bebyggelsen i kvarteret utmed ån är i ett plan och traditionellt
utformade i röd- och vitmålat trä. Byggnaderna är placerade med långfasaderna
utmed ån.
Bebyggelsen utmed Västergatan är till största delen i två våningar och placerad med
väggliv vid trottoar.
Den föreslagna nya byggnaden med ett modernt formspråk, en byggnadsarea på ca
300 m2 i två våningar föreslås placeras med ena gaveln mot ån. Placeringen strider
mot aktuell detaljplan som anger att den aktuella marken inte får bebyggas.
Enligt 2 kap 3, 5, 6 och 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska planläggning ske
med hänsyn till kulturvärden på platsen, stadsbilden och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska ett områdes historiska och kulturella värden skyddas och
tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Slutligen får betydande olägenheter för omgivningen inte uppstå och bebyggelse ska
lokaliseras till mark utan risk för översvämning.
Förvaltningen har samrått med kommunstyrelsens förvaltning och gör följande
bedömning:
Den föreslagna byggnaden är olämplig på platsen på grund av en bristande
anpassning till befintlig bebyggelses karaktär, skala och utformning. Byggnaden
skulle innebära en betydande olägenhet för fastigheten Fisken 6 som skulle skuggas
på ett omfattande sätt. Förslaget utmärks inte av den försiktighet, låga skala,
varsamhet mot bebyggelsen vid ån och anpassning av karaktären som föreskrivs i
kommunens kulturmiljövårdsprogram. Slutligen är platsen olämplig att bebygga på
grund av risken för framtida översvämningar.
Den befintliga planens intention att tillåta en bebyggelse i två våningar utmed
Västergatan bedöms vara bättre anpassat till förutsättningarna i kvarteret. Det saknas
således skäl att flytta byggrätten enligt förslaget.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med bedömningen att förslaget inte uppfyller
kraven i kap 2 §§ 3, 5, 6 och 9 i plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-17
Ansökan 2015-05-28
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-09-22
BNAU § 282, forts
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (A-post)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
17 (76)
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 283
Dnr 2015-P042
Onsala-Hallen 2:74 – Ansökan om planbesked
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om planbesked för Onsala-Hallen
2:74.
Motivering till beslut
Ansökan avslås med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med
hänvisning till 2 kap 6 § plan- och bygglagen då förslaget inte tar tillräcklig hänsyn
till naturvärdena på platsen samt motivering i tjänsteskrivelse 2015-08-26.
Beskrivning av ärendet
En ansökan om planbesked för fastigheten Onsala-Hallen 2:74 kom in 2015-06-24.
Syftet med ansökan är att skapa en bättre bebyggbar del av 2:74 genom ett byte av
mark för bostadsändamål (öster om 2:16) mot en motsvarande stor del av
naturmarken öster om 2:74.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O26B, laga kraft 2008-12-04. Fastigheten
2:74 bildades 2014 genom en avstyckning från både 2:16 och 2:17. Förfrågan
förutsätter en planändring där naturmark ändras till bostadsändamål och tvärtom.
Förslaget innebär att cirka 280 m2 parkmark blir mark för bostadsändamål.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska vid planläggning bebyggelsen utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till naturvärdena på platsen, och bebyggelseområdets särskilda
miljömässiga värden ska skyddas. Ändringar ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Förvaltningen kunde vid platsbesök konstatera att den mark som den sökande vill
omvandla till naturmark till största delen var exploaterad för bostadsändamål. Den
inrymde en komplementbyggnad på cirka 30 m2, ett trädäck på ca 27 m2, en
odlingslott på ca 67 m2, ett växthus på ca 4 m2 och diverse upplag. Marken öster om
2:74 som man vill omvandla till bostadsändamål är däremot orörd naturmark i sin
helhet. Förvaltningen kan konstatera att de två områdena inte är likvärdiga och ett
byte enligt förslaget inte är av något allmänt intresse då det skulle innebära en förlust
av yta för grönområde.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med hänvisning till att ansökan inte uppfyller
kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen då förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till
naturvärdena på platsen.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
19 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 283, forts
I planbeskrivningen för O26
Enligt 2 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL) ska planläggning med hänsyn till naturoch kulturvärden, miljö- och klimataspekter främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder samt en långsiktigt god hushållning med mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
Förvaltningen kunde vid platsbesök konstatera att den mark som den sökande vill
omvandla till naturmark till största delen var exploaterad för bostadsändamål. Den
inrymde en komplementbyggnad på cirka 30 m2, ett trädäck på ca 27 m2, en
odlingslott på ca 67 m2, ett växthus på ca 4 m2 och diverse upplag.
Förvaltningen avstyrker planbeskedet med hänvisning till att begäran inte uppfyller
kraven i 2 kap 3 § samt 6 § plan- och bygglagen då parkmarken i detaljplanen S80 är
till för att säkerställa sammanhängande områden med vegetation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-26
Ansökan 2015-06-24
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (A-post)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 284
Dnr 2015-0440
Buera 12:1 - Förhandsbesked-lokalisering fritidshus
VALLDA, utom plan
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för
lokalisering av fritidshus.
Motivering till beslut
Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är
lämpligt att göra detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast
inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden.
Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs.
Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL.
Lokaliseringen utgör idag en grönyta mellan flera Förvaltningen bedömer att rivning
av den befintliga byggnaden på skifte 5 och uppförande av ett nytt fritidshus större
än 40 kvm inte kan bedömas vara en ersättningsbyggnad. En sådan byggnad beskrivs
i förarbetena till PBL som en ”i huvudsak likadan byggnad”. Av Didon m.fl. Planoch bygglagen s. 14:31 framgår att med uttrycket avses en byggnad med samma
användningssätt och i huvudsak lika stor bruttoarea som den tidigare byggnaden.
Skillnaden i storlek och standard mellan den nu föreslagna byggnaden och den
befintliga byggnad som inget bygglov beviljats för är således avsevärd. Den tilltänkta
byggnaden kan därför inte anses utgöra en ersättningsbyggnad.
Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nytt fritidshus på fastigheten kan skada
riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med
hänsyn till att det etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det
rörliga friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga
nya enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen.
Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i
form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan
avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på
kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en
tillfredsställande samhällsservice.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
21 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 284, forts
För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom
utvecklingsområden som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del
av Lerkilsområdet är inte ett sådant område. Utanför utvecklingsområdena upprättas i
regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande
kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.
Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed
inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan,
ÖP06, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför
detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom område med särskilda
bygglovskriterier.
Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning
till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor
efterfrågan på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad
bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig
förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom
dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i
PBL:s 2:a kapitel.
För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och
underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL
finns undantag där kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till
förhandsbesked och bygglov. Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför
detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 avseende undantagen till den restriktiva
hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid
prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen
bedömer att undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen
-inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål
-inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad, skiftet är ca 5700 kvm
-inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov avbostadshus
för att möjliggöra drift av fastigheten
-inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk
-inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då
detaljplanekravet utfaller eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck
på hela Onsalahalvön
-inte gäller etablering av en hästgård
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
22 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 284, forts
Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen.
- Detaljplanekravet:
Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan
för ny sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande.
Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från
lokaliseringen har kommunen behandlat minst 10 ansökningar om förhandsbesked
sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta visar att området består av
sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor
efterfrågan på mark för byggande.
En lucka i ett befintligt bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet till ytterligare
förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som behövs för
bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett
område med sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera
bebyggelsens inbördes förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i
boendemiljön, exempelvis goda ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig
positiv till att förtäta områdets befintliga grönyta föregriper man den samlade
bedömning av området som kan ske genom detaljplaneläggning.
Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur
och samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet
områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en
långsiktigt god hushållning av mark, finns andra platser som är mer lämpliga att
förtäta med bebyggelse än den aktuella.
Om ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där
kommunen har en restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör
en sammanhållen bebyggelse är ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas
genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som ett förhandsbesked bör det därför
inte beviljas.
Sammanfattning
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nytt
fritidshus är olämpligt med hänsyn till detaljplanekrav och riksintresset.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
23 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 284, forts
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkommen 2015-03-26 avser en ersättningsbyggnad för ett fritidshus. Enligt
ansökan har fastigheten (skifte 5) använts som fritidsboende i generationer. Det finns
dock ingen fastighet som är avstyckad för ändamålet, och ingen postadress, i ansökan
kallad Enedalsvägen 1.
Ansökan innebär nylokalisering av en fritidsbostad, större än 40 kvm, inom
fastigheten Buera 12:1. Fastigheten har sammanlagt en areal av 15,70 ha i 13
delområden och är idag en bebyggd lantbruksenhet med 9 byggnader,
hotell/restaurangbyggnad och två hyreshusenheter. I ett tidigare ärende med ansökan
om förhandsbesked för ett enbostadshus betecknades det på skifte 5 befintliga
uthuset som ett äldre fritidshus med en byggnadsyta om ca 25 kvm.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, och inom riksintresse för
Kustområde Halland. Skifte 5 är beläget inom sammanhållen bebyggelse och
omfattar ca 5700 kvm.
En ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med samma lokalisering som
denna ansökan avslogs av Byggnadsnämnden 2011-05-24 BN/AU § 253,
överklagades och har vunnit laga kraft..
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-03-26
Situationsplan 2015-03-26
Underrättelse 2015-08-11
e-post från sökande 2015-09-02
Kommunicering
Sökande har kommunicerats genom underrättelse 2015-08-10 med förslag till beslut
om avslag.
Sökande har ringt förvaltningen 2015-08-12 och diskuterat underrättelsen. Han
meddelar att han har svårt att förstå motiven till förslag till avslag, att han fått besked
av många olika företrädare från kommunen att det borde gå bra att utveckla
fastigheten.
Sökande har 2015 09-02 meddelat via e-post att han vill gå vidare med ansökan, och
vill att förvaltningen skall godkänna den.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 284, forts
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (delges)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
25 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 285
Dnr 2015-0422
Höglanda 1:3 - Förhandsbesked-lokalisering av två
enbostadshus
TÖLÖ, UTOM PLAN
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för lokalisering av två
nya enbostadshus på Höglanda 1:3, skifte 4.
Motivering till beslut
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga
nya enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen.
Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i
form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan
avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på
kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en
tillfredsställande samhällsservice.
För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom
utvecklingsområden som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del
av Höglanda 1:3 skifte 4 är inte ett sådant område. Utanför utvecklingsområdena
upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de
grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.
Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed
inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.
Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan
för ny sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande.
Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Sammanhållen bebyggelse kan även vara områden med särskilt stort bebyggelsetryck
eller i särskilt behov av gemensamma anläggningar.
Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat minst 10
ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats.
Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
26 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 285, forts
Den föreslagna byggnationen kommer att medföra att den sammanhållna
bebyggelsen kommer att utökas väsentligt eftersom den förbinder två redan
befintliga områden med sammanhållen bebyggelse.
Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är
lämpligt att göra detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast
inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden.
Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs.
Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL.
Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur
och samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet
områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en
långsiktigt god hushållning av mark, finns andra platser som är mer lämpliga att
förtäta med bebyggelse än den aktuella.
En ny utfart i det föreslagna läget bedöms bli trafikfarlig med avseende på att sikten
längs den anslutande vägen är begränsad mellan kurvorna i söder och norr.
Enligt kommunens radonkarta bedöms risken stor för förhöjda radonvärden på
platsen, varför nybyggnad är olämplig enligt Översiktsplanen.
Sammanfattning
Den sammantagna bedömningen är att den föreslagna placeringen av två nya
enbostadshus är olämpligt ur trafiksynpunkt, med hänsyn till kravet på att förebygga
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, samt att detaljplanering
krävs för kommunens behov av att prioritera mellan olika markanvändningsintressen.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkommen 2015-03-24 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom
fastigheten Höglanda 1:3. Fastigheten har en areal av 15,92 ha i 15 delområden och
är idag en obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat
område. Den föreslagna platsen för nybyggnation, skifte 4, väster om
Barnamossevägen, länkar samma två områden med sammanhållen bebyggelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-03-24
Bilaga till ansökan 2015-03-24 angående stormfällda träd
Situationsplan 2015-03-24
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
27 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 285, forts
Besiktning 2015-08-06
Underrättelse om förslag till avslag 2015-08-10
Svar på underrättelse 2015-08-31
Intyg från S Älvsåkers BY VA Ek Förening 2015-08-31
Kommunicering
Sökande underrättades 2015-08-10 om förslag till avslag.
Sökande har 2015-08-31 inkommit med skrivelse som svar på underrättelsen och
önskar att deras ärende tas upp till prövning i arbetsutskottet.
De önskade förtydliga sin ansökan med att de anser att de kan skapa en säker utfart
genom att fälla träd, och att de om så krävs kan komplettera med en bullerutredning.
De kompletterade med intyg från VA-samfällighet att anslutning godkänts. De
ifrågasätter även varför frågan om detaljplaneläggning kommer först idag då det
redan styckats av 5-10 tomter i området.
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (delges)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
28 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 286
Dnr 2014-0552
Vallda 23:5 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
Vallda, Utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden lämnar förhandsbesked och medger att ett nytt enbostadshus kan
byggas på fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den
sökta åtgärden krävs bygglov.
Villkor:
Slutligt ställningstagande till byggnadens placering och utformning ska ske i samråd
med förvaltningen för Plan & Bygg.
Placering och utformning ska ske med tydlig hänsyn till områdets starka
kulturhistoriska värden.
Anvisningar i remissvar från Miljö & Hälsoskydd 2014-05-30 ska följas.
Motivering till beslut
Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 31 §, då ansökan uppfyller de krav som
ställs på lokaliseringen från både lagstiftning och kommunens översiktsplan, ÖP06.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslog i rubricerat ärende att lämna förhandsbesked i enlighet med
denna tjänsteskrivelse. Byggnadsnämnden avslog 2014-09-04, BN § 256 ansökan.
Länsstyrelsen upphävde beslutet och lämnade ärendet åter till nämnden för ny
handläggning.
Ansökan gäller förhandbesked för nytt enbostadshus på fastigheten. Området ligger
inom riksintresse för kulturmiljövård och flera byggnader i närheten har höga
kulturhistoriska värden. Fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier enligt
kommunens översiktsplan, ÖP06. Lokaliseringen har dock bedömts som lämplig
utifrån områdets kulturhistoriska värden och som en lucktomt i förhållande till de
undantag som gäller inom område med särskilda bygglovskriterier.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkommen 2014-04-24 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom
fastigheten Vallda 23:5. Fastigheten har en areal av 1,9 ha och är idag bebyggd med
enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat
område. Flera av de närmast liggande byggnaderna är omnämnda i länsstyrelsens
inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009. Platsbesök gjordes
2014-05-30.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
29 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 286, forts
En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs
av Byggnadsnämnden 2011-03-22 AU § 112 samt 2012-04-17 AU § 166.
Kommunstyrelsen har 2013-12-17 KS § 281 avslagit en ansökan om planläggning
för bostadsändamål men samtidigt framfört till Byggnadsnämnden ”att det är av stort
allmänt intresse för utveckling av riksintresset, Vallda kyrkby, att fastigheten 23:5
saneras från tidigare verksamhet.”
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och
uppfyller kraven i 2 kap. och delar av 8 kap. PBL.
Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och
kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och
miljömässiga värden skyddas.
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan vålla påtaglig
skada.
4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 23:5
ingår, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Fastigheten ingår också i riksintresse för kulturmiljövård Vallda Kyrkby samt i
kommunens kulturmiljövårdsprogram. Området och många av de omkringliggande
byggnaderna har höga kulturhistoriska värden vilket ska vara vägledande för
inplacering och utformning av tillkommande bebyggelse.
Med anledning av områdets utpekade värden har ärendet skickats som remiss till
kommunantikvarien (Kultur & Turism). Kommunantikvarien tillstyrker ansökan men
understryker att en ny byggnad på platsen måste anpassas till den känsliga
kulturmiljön.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
30 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 286, forts
Förvaltningen har bedömt att sökandes förslag till nylokalisering kommer att få
begränsad omgivningspåverkan genom sitt läge mellan två bostadshus. Läget är
också väl avskilt från Valldavägen och en ny byggnad bedöms inte påverka
upplevelsen av landskapet på ett negativt sätt. En ny byggnad som med traditionell
utformning - sadeltak och fasad av träpanel - tar plats mellan de två befintliga
bostadshusen med komplementbyggnader, kommer att vara en diskret komplettering
av bebyggelsestrukturen. Nytt bostadshus bör ligga längs samma rad som de två
omkringliggande bostadshusen. Under dessa förutsättningar har ansökan bedömts
leva upp till PBL 2 kap 3 och 6 §§.
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan,
ÖP06, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför
detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom område med särskilda
bygglovskriterier.
Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning
till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor
efterfrågan på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad
bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig
förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom
dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i
PBL:s 2:a kapitel.
För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och
underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL
finns undantag där kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till
förhandsbesked och bygglov. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen
bedömer att lokaliseringen kan betraktas som en lucktomt gentemot omkringliggande
bebyggelse.
Grannar har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på ansökan. Ingen framför
erinran mot förslaget men två poängterar att det som byggs nytt ska anpassas och
smälta in i miljön.
I remissvar från Miljö & Hälsoskydd (2014-05-30) uttalas att det är möjligt att lösa
avloppsfrågan på ett godtagbart sätt.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
31 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 286, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-30
Ansökan 2014-04-24
Remissvar från Kultur & Turim 2014-05-13
Remissvar från Miljö & Hälsoskydd 2014-05-30
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
32 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 287
Dnr 2014-1124
Kyvik 5:225 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
Släp, Utom plan
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan.
Motivering till beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, planoch bygglagen med hänvisning till 2 kap. 3 §, kommunens restriktiva hållning till
nylokalisering av enstaka hus utom plan inom område med särskilda
bygglovskriterier samt motivering nedan i denna tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Sammanfattning
Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2015-02-24 BNAU § 51 avstyrkt ansökan.
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom rubricerad fastighet.
Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.
Lokaliseringen kan ses som lucktomt men tillräcklig ändamålsenlig areal för tomt
uppfylls inte.
Beskrivning av ärendet
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom rubricerad fastighet.
Fastigheten är belägen i en rad bebyggda fastigheter längs Torredsvägen. Tomten är
idag bebyggd med ett enbostadshus.
Begreppet lucktomt har i Mark- och miljöverdomstolens dom 2013-02-25 i mål nr
P 8650-12 definierats som ”en mindre fastighet eller markområde, som saknar
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller
markområden”.
Tillämpning av denna senare definition innebär att aktuell lokalisering kan ses som
en lucktomt men vid närmare studie av tillgänglig tomtareal att disponera framgår att
fastighetens totala areal enligt fastighetsregistret är 1898 m² och då tomten i nordväst
begränsas av en hög bergvägg återstår drygt 1400 m² att nyttja.
Enligt nämndens praxis vid delning av tomter ska utgångsläget vara att det finns
2000 m² före delning. Föreslagna tomter får således en areal av endast 700 m².
Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller krav på ändamålsenlig struktur
med hänvisning till 2 kap 3 § plan- och bygglagen.
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan,
ÖP06, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför
detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom område med särskilda
bygglovskriterier.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
33 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 287, forts
För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och
underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL
finns undantag där kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till
förhandsbesked och bygglov. Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför
detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 avseende undantagen till den restriktiva
hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid
prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen
bedömer att inget av undantagen uppfylls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-31
Ansökan 2014-08-27
Tjänsteskrivelse 2015-02-06
Sammanträdesprotokoll 2015-02-24
Underrättelse 2015-03-06
Kommunicering
Underrättelse med avstyrkan har sänds ut och sökanden har vid besök fått
information i ärendet men någon skriftlig svarsskrivelse har inte kommit in.
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och
finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (delges)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
34 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 288
Dnr 2014-1585
Tolvsbo 1:4 - Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus
Vallda, Utom plan
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrker ansökan om förhandsbesked, p.g.a.
generationsväxling på fastigheten och överlämnar ärendet till förvaltningen för
handläggning i delegation.
Sammanfattning
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Tolvsbo 1:4.
Fastigheten har en areal av 11000 m² och är idag bebyggd med enbostadshus och
ekonomibyggnader.
Förvaltningen har tidigare avstyrkt en ansökan i samma läge och ansökan har
återtagits 2013-08-09.
Förhandsbesked att få riva och återuppbygga enbostadshuset handläggs i annat
ärende och förvaltningen har meddelat att det är möjligt att söka bygglov utan att
detta föregås av en prövning i ett förhandsbesked.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och enligt ÖP06 inom område
med särskilda bygglovskriterier och riksintressen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-18
Ansökan 2014-11-24
Underrättelse 2015-03-26
Svarsskrivelse 2015-04-13
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Yrkanden
Ordförande Thure Sandén (M) föreslår arbetsutskottet att tillstyrka ansökan om
förhandsbesked, p.g.a. generationsväxling på fastigheten och överlämna ärendet till
förvaltningen för handläggning i delegation.
Heinrich Kaufmann (C), Sara Heikkinen Breitholtz (S) och Bengt Person (M) yrkar
bifall till ordförandens förslag.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
35 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 288, forts
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande och finner det bifallet.
Beslutet skickas till
Bygglovsavdelningen
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
36 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 289
Dnr 2015-0656
Ingefäran 14 - Radhus-tillbyggnad
Kungsbacka, K45
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus, enligt ansökan
inkommen 2015-04-28. Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § punkt 2 och 4, planoch bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då föreslagen åtgärd strider mot gällande
detaljplan.
Motivering till beslut
Enligt 9 kapitlet 30 § punkt 1,2 och 4, plan- och bygglagen ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som
åtgärden avser inte strider mot detaljplanen samt uppfyller de krav som följer av 2
kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–
13, 17 och 18 §§.
Enligt gällande detaljplan K45, laga kraft 1966-03-21, § 2 så ska punktprickad mark
inte bebyggas.
Den förslagna placeringen av tillbyggnaden strider således mot gällande detaljplan
då placering sker helt på mark som inte får bebyggas.
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Ingefäran 14, ligger inom detaljplanerat område K45, och är en del av ett
radhusområde. Fastigheten har en areal om 574 m2 och idag är ca 115 m2 av
fastigheten bebyggd.
Ansökan gäller tillbyggnad av radhus med 20 m2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Detaljplanebestämmelser K45
Ansökan 2015-04-28
Kommunicering
Förvaltningen avstyrkte ansökan i en underrättelse 2015-07-15 och gav sökande
möjlighet att skriftligen meddela hur man önskar gå vidare med ansökan senast
2015-08-15.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
37 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 289, forts
2015-07-27 inkom svar från sökande som önskade en positiv prövning i frågan.
Sökande bifogade även foton tagna på byggnader i området (dock utan hänvisning
till var respektive byggnad finns) där diverse tillbyggnader ska ha skett. Enligt
förvaltningens diarium har inget bygglov beviljats dem senaste 20 åren för en
tillbyggnad likt sökandes ansökan i området.
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
38 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 290
Dnr 2015-0745
Bukärr 5:17 - Komplementbyggnad-nybyggnad
Kullavik, utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.
Fastighetsägarna till Bukärr 5:16 delges beslutet.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller bygglov för komplementbyggnad med en byggnadsarea om 64 m².
På platsen finns en uppförd komplementbyggand med en byggnadsarea av 81 m².
Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska nämnden pröva om byggnad som inte har lov
kan få lov i efterhand.
Nämnden har bedömt att lov kan ges i efterhand om byggnadens storlek minskas till
64 m².
Grannar har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ansökan före beslut tas.
Ägare till fastigheten Bukärr 5:16 har kommit in med synpunkter (2015-06-08) vilka
sökanden har bemött i skrivelse (2015-07-07).
Ägare till fastigheten Bukärr 5:16 yrkar att sökanden får lov att bygga ett hus med en
yta om maximalt 20 m².
En komplementbyggnad med en storlek av 64 m² och placering och utformning
enligt ansökan bedömer förvaltningen överensstämma med tillämpliga krav för
bygglov som nämns i 2 kap 6, 9 §§ och 8 kap PBL.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-21
Ansökan 2015-05-07
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
39 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 291
Dnr 2015-0995
Heberg 3:46 - Flerbostadshus gruppbostad - nybyggnad
Vallda, VP89
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrker ansökan och överlämnar ärendet till
förvaltningen för handläggning i delegation.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av gruppbostad med tillhörande miljörum om
ungefär 584 m2 byggnadsarea.
Gruppbostaden omfattar sex lägenheter för boende med gemensamhetsutrymmen och
personalutrymmen.
Detaljplan VP89 lagakraftvunnen 2015-04-16 gäller för området.
Inom fastigheten är planerat för gruppboende och verksamheter.
Enligt planen är marken i sydost närmast Valldavägen avsedd för verksamheter och
innanför reserverat för gruppboende.
Byggnadens utbredning och placering avviker mot illustrationskartan.
Trafikbullerutredning, PM 10205569.2, 2015-01-12 har tagits fram för annan
utformning av byggnad och där byggnad (verksamheter) mot Valldavägen inte
existerar.
Med utgångspunkt från utredningen applicerad på föreslagen byggnad kommer
tillåtna bullernivåer vid fasad mot Valldavägen att överskridas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-06-29
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Beslutet skickas till
Bygglovsavdelningen
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
40 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 292
Dnr 2011-6096
Råö 15:15 - Fritidshus-tillbyggnad
Onsala, O87
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov.
Motivering till beslut
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 § första stycket, ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan om det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag (PBL) eller äldre
bestämmelser (ÄPBL). Vidare ska åtgärden inte strida mot detaljplanen, samt
uppfylla de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Enligt övergångsbestämmelserna, punkt 13, PBL, får byggnadsnämnden i ett beslut
om bygglov förklara att en sådan avvikelse från byggnadsplan som avses i 17 kap. 18
a § i ÄPBL ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket 1
b, PBL.
Enligt 17 kap. 18 a §, ÄPBL, får byggnadsnämnden i ett ärende om bygglov förklara
att en nybyggnadsåtgärd som har utförs i strid mot en byggnadsplan ska anses utgöra
en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första stycket 2 b, ÄPBL. En sådan
förklaring får avse endast mindre avvikelser från planen vilka är förenliga med
planens syfte.
Ansökan avslås med stöd av 9 kap § 30 punkt 1, plan- och bygglagen (SFS
2010:900), då byggnadsverket som åtgärden avser inte bedöms överensstämma med
detaljplanen samt inte utgör en mindre avvikelse och kan därför inte friskrivas enligt
övergångsbestämmelserna i PBL.
Sammanfattning
Ansökan gäller påbyggnad av ett fritidshus med ett allrum och en takaltan.
Fastigheten omfattar 1338 m2 och ligger inom området Sönnerbergen på södra delen
av Onsalahalvön. Enligt gällande detaljplan (tidigare byggnadsplan) får högst 100 m²
av tomtplatsen bebyggas varav 60 m² i huvudbyggnad. Vidare begränsar planen
antalet byggnader till endast en huvudbyggnad. Endast i särskilda fall ska
byggnadsnämnden medge uppförande av friliggande uthus eller garage.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
41 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 292, forts
Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea om 97 m² inkl en öppenarea om ca
4 m². Befintlig byggnad beviljades bygglov 1965 och bygglovet omfattade då en
huvudbyggnad om 77 m² varav 16 m² var öppenarea. Byggnaden verkar dock
placerats dels längre norrut på tomten och dels vridits i förhållande till beviljat
bygglov. Detta innebär att byggnaden delvis ligger på mark som enligt detaljplan inte
får bebyggas. Befintlig veranda (under öppen arean) har med tiden byggts in och en
byggnadskropp har byggts till på norrsidan. Bygglov för dessa åtgärder har inte
kunnat visas.
Sammanfattningsvis avviker den byggnad som åtgärden avser mot detaljplanen
beträffande största byggnadsarea samt placering på mark som inte får bebyggas.
Avvikelsen i byggnadsarea är i reella tal 37 m2, motsvarande 62 %, och intrånget på
mark som inte får bebyggas är cirka 20 m2, motsvarande 20 % av den totala
byggnadsarean.
Förvaltningens bedömning är att en påbyggnad på bostadshuset inte är möjlig då 9
kap 30 § punkt 1 inte uppfylls, eftersom det byggnadsverk som ansökan avser inte
överensstämmer med detaljplanen. Avvikelserna kan inte heller bedömas vara en
sådan mindre avvikelse som avsågs i ÄPBL.
Ansökan avstyrktes genom underrättelse daterad 2015-06-30.
Sökanden inkom 2015-08-17 med yttrande där de vidhåller att bygglov ska beviljas,
med hänvisning till PBL 9 kap. 30 § samt kommunallagen beträffande
likabehandlingsprincipen.
Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § punkt 1, PBL, då byggnadsverket som
ansökan avser bedöms strida mot detaljplanen och dess syfte.
Historik
1995 beslöt byggnadsnämnden (1995-02-02, § 45) att ”som riktlinje för
bygglovgivning tillsvidare skall gälla det upprättade planförslagets bestämmelser om
högst 150 m² under förutsättning av godkännande från berörda grannar samt miljöoch hälsoskyddsnämnden.” Riktlinjerna innebar bland annat att bygglov beviljades
för en- och tvåbostadshus med en större byggnadsarea än vad gällande detaljplan
medgav under förutsättning att fastigheten kunde lösa vatten och avlopp och att
grannar var positiva till avvikelsen. Förvaltningens erfarenhet genom åren, med stöd
av de rättsfall som finns, är att dessa avvikelser inte är av sådan karaktär att de kan
ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden beslutade 2014-09-04, BN § 255, att riktlinjerna enligt ovan inte
längre ska användas.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-18, KS § 175, att ingen ny detaljplan
genomförs tills vidare för Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl. i Onsala.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
42 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 292, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2011-12-16
Kommunicering
Underrättelse 2015-06-30
Yttrande från sökanden 2015-08-17
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden (delges)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
43 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 293
Dnr 2014-1707
Tölö 4:132 - Flerbostadshus-nybyggnad
Tölö, TP62
Beslut
Arbetsutskottet tillstyrker ansökan och överlämnar ärendet för fortsatt handläggning
och beslut i delegation till förvaltningen.
Motivering till beslut
Bygglovsanökan kom in 2014-12-19, ritningar kom in 2015-07.
Fortsatt handläggning för granskning och erforderliga remisser krävs innan beslut
Beskrivning av ärendet:
Ansökan gäller nybyggnad av flerbostadshus loftgångshus och kedjehus.
Tillkommande byggnadsarea (BYA) utom öppenarea (OPA)
2 st. 2-vånings loftgångshus à 241m² =482m²
Hus 1 BYA 241m² - 8st lgh à 2rok
Hus 2 BYA 241m² - 8st lgh à 2rok
Kedjehus 11st med byggnadsarean 77m² = 847m²
Hus 4A-4D BYA 308m² - 4st à 5rok
Hus 6A-6G BYA 539m² - 7st à 5rok
2st 4-våningars loftgångshus med total byggnadsarea 1107m²
Hus 7 BYA 497m² - 22lgh varav: 1 rok 2st, 2rok 11st, 3rok 9st
Hus 8 BYA 610m² - 30lgh varav: 6st à 42m² gruppboende, 2rok 15st
Till hus 1, 2 resp. 7 och 8 finns delade utrymmen i gårdsbyggnad för cyklar
barnvagnar, rullstolar, förråd, miljö- och soprum fördelat på fem gårdsbyggnader,
Total BYA 149m²
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
44 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 293, forts
Fasader:
Hus 1 och 2.
Fasaderna är i stående panel i varierande bredder, svart kulör NCS S-8000-N
Taktäckning, rött papptak.
Kedjehus, hus 4A-G och 6A-D
Fasadmaterial, stående panel i varierande bredder i röd eller vit kulör enligt
fasadritningarna. Röd kulör NCS S-5040-Y80R.
Bruten vit kulör NCS S-0603-Y20R.
På taket läggs grått papptak.
Hus 7 och 8
lika Kedjehus, på taket läggs rött papptak med ribbtäckning.
Utlåtande tillgänglighet anger avvikelse i gruppbostad, 6M (60cm) klädförvaring
saknas.
I granskning noterat avvikelse gällande tillgänglig och användbart förråd för rullstol.
Detta hanteras i fortsatt projektering.
Parkering väster om hus 8 ligger på grannfastighet Tölö 5:3 som tillhör kommunen.
Avtal med ska skrivas gällande samnyttjande och skötsel.
Åtgärden är planenlig.
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Beslutet skickas till
Bygglovsavdelningen
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
45 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 294
Dnr 2015-0079
Råö 12:9 - Fritidshus-tillbyggnad
Onsala, O87
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Motivering till beslut
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 § första stycket, ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan om det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag (PBL) eller äldre
bestämmelser (ÄPBL). Vidare ska åtgärden inte strida mot detaljplanen, samt
uppfylla de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Enligt övergångsbestämmelserna, punkt 13, PBL, får byggnadsnämnden i ett beslut
om bygglov förklara att en sådan avvikelse från byggnadsplan som avses i 17 kap. 18
a § i ÄPBL ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket 1
b, PBL.
Enligt 17 kap. 18 a §, ÄPBL, får byggnadsnämnden i ett ärende om bygglov förklara
att en nybyggnadsåtgärd som har utförs i strid mot en byggnadsplan ska anses utgöra
en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första stycket 2 b, ÄPBL. En sådan
förklaring får avse endast mindre avvikelser från planen vilka är förenliga med
planens syfte.
Ansökan avslås med stöd av 9 kap § 30 punkt 1, plan- och bygglagen (SFS
2010:900), då byggnadsverket som åtgärden avser inte bedöms överensstämma med
detaljplanen samt inte utgör en mindre avvikelse och kan därför inte friskrivas enligt
övergångsbestämmelserna i PBL.
Sammanfattning
Enligt inlämnade ritningar har byggnaden en byggnadshöjd på 5,5m.
Detaljplanen medger 3,5m, en avvikelse med 57%.
Vidare visar ritningar en byggnad med en area på 103m² varav 10m² är öppenarea
under utkragande övre våning. Detaljplanen medger högst 100m² varav högst 60m² i
huvudbyggnad, en avvikelse med 71%. Avvikelsen kan inte prövas som en liten
avvikelse.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
46 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 294, forts
Historik
1995 beslöt byggnadsnämnden (1995-02-02, § 45) att ”som riktlinje för
bygglovgivning tillsvidare skall gälla det upprättade planförslagets bestämmelser om
högst 150 m² under förutsättning av godkännande från berörda grannar samt miljöoch hälsoskyddsnämnden.” Riktlinjerna innebar bland annat att bygglov beviljades
för en- och tvåbostadshus med en större byggnadsarea än vad gällande detaljplan
medgav under förutsättning att fastigheten kunde lösa vatten och avlopp och att
grannar var positiva till avvikelsen. Förvaltningens erfarenhet genom åren, med stöd
av de rättsfall som finns, är att dessa avvikelser inte är av sådan karaktär att de kan
ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden beslutade 2014-09-04, BN § 255, att riktlinjerna enligt ovan inte
längre ska användas.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-18, KS § 175, att ingen ny detaljplan
genomförs tills vidare för Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl. i Onsala.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-04
Ansökan 2015-01-20
Kommunicering
Underrättelse 2015-05-08
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
47 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 295
Dnr 2015-0388
Kungsbacka 4:67 - Tankanläggning - nybyggnad
Kungsbacka-Hanhals, K 44
Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet
vann laga kraft.
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked.
Kontrollansvarig för åtgärden är Stellan Vargman.
Motivering till beslut
Enligt plan- och bygglagen PBL 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag. Vidare ska åtgärden inte
strida mot detaljplanen. Trots detta får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden ska
också uppfylla kraven i 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§
och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18
§§.
Förvaltningens bedömning är att åtgärden uppfyller kraven i PBL samt är förenlig
med planens syfte. Åtgärden bedöms inte heller innebära en sådan betydande
olägenhet som avses i 2 kap 9 §. Bygglov ska därmed beviljas.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom 2015-02-05 och gäller nybyggnad av tankstation för bränsle
(Aspen). Tankstationen består av en byggnad, inrymmande cisterner, med en
byggnadsarea om 5 m² samt ett tappställe som upptar en yta om 2 m2. Sammanlagt
upptar tankstationen en yta om 7 m2 exklusive påkörningsskydd.
Fastigheten Kungsbacka 4:67 ligger inom detaljplan K 44 för industriändamål.
Tankstationen är föreslagen placerad inom befintlig parkeringsruta på fastigheten
Kungsbacka 4:67.
Ansökan bedöms vara planenligt samt stämma överens med planens syfte.
Räddningstjänsten har 2015-05-08 inkommit med yttrande där de inte har något att
erinra inför beslut om bygglov. Efter detta yttrande har tankstationens placering
ändrats. Räddningstjänsten tillstyrker även den nya placering i e-post daterat 201508-24.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
48 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 295, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-02-05
Situationsplan 2015-07-07
Fasadritning 2015-02-05
Kommunicering
Remiss till Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-04-13
Remissvar från Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-05-08
Kompletteringsbegäran 2015-05-29
E-post till Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-08-17
Svar från Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-08-24
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Beslutet skickas till
Sökanden, Skatteverket (A-post), Förvaltningen för Teknik, Kartavdelningen
(internpost)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
49 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 296
Dnr 2015-1019
Ölmanäs 2:6 - Boende med personal - nybyggnad
Ölmevalla, utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av boende med personal. Lovet
upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från det att beslutet vann laga kraft.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked.
Kontrollansvarig för åtgärden är Camilla Jenefeldt.
Fastighetsägarna till Åsa 3:313, Åsa 3:306, Ölmanäs 2:5 och Ölmanäs 2:51 delges
beslutet. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga.
Motivering till beslut
Förslaget strider inte mot områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta
planläggning. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap 1 §, 2 § första
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen
och bedöms inte heller innebära en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 §.
Bygglov ska enligt 9 kap 31 § därmed beviljas.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom 2015-06-26 och gäller nybyggnad av boende med personal.
Byggnaden har en byggnadsarea om 476 m2 innehållande 12 rum för boende samt
rum för personal och utrymmen för matlagning, samvaro, klädvård, samtal mm.
Ansökan gäller också nybyggnad av en komplementbyggnad om 31 m2 innehållande
utrymme för bland annat anfallshantering och cykelförråd.
Fastigheten som avses bebyggas har en areal om cirka 8000 m2 och ligger utanför
detaljplanelagt område men inom utredningsområde för bostäder enligt fördjupad
översiktsplan för Åsa. Det finns inga områdesbestämmelser för fastigheten och
förvaltningen anser att byggnadernas användning inte kommer att medföra en
betydande miljöpåverkan. Sammantaget, med hänsyn till FÖP Åsa och närhet till
befintlig bebyggelse, bedöms platsen vara lämplig för föreslagen användning och
prövning av bygglov kan därför ske utan planläggning.
Fastigheten är idag bebyggd med två mindre byggnader varav en ska rivas.
Fastigheten ligger i anslutning till Ölmanäs Ringväg och trafikverket har i beslut
daterat 2015-05-21 beviljat tillstånd för ändring av befintlig anslutning från enskild
körväg från Ölmanäs 2:6 till väg 903, Ölmanäs Ringväg.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
50 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 296, forts
En trafikbullerutredning har tagits fram av Norconsult på uppdrag av sökanden.
Utredningen visar att byggnaden klarar de riktvärden som finns för
bostadsbyggnader.
Byggnaden kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkter har
inkommit från fastighetsägare till Åsa 3:313, Åsa 3:306, Ölmanäs 2:5 och Ölmanäs
2:51. Synpunkterna berör lokaliseringen, fastighetens avlopp samt tillfartsväg för
fastigheten. Förvaltningen anser sig ha bemött de synpunkter som inkommit genom
motivering och beskrivning ovan.
Sökande har fått ta del av grannars yttranden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-06-26
Situationsplan 2015-06-26
Ritningar (fasad-, plan-) 2015-06-26
Intyg, sakkunnig tillgänglighet 2015-06-26
Trafikbullerutredning 2015-06-26
Upplysning från förvaltningen för Teknik 2015-09-03
Tillstånd Trafikverket 2015-06-26
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämndens arbetsutskott
51 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 297
Dnr 2015-0727
Sätinge 1:22; 1:28; 1:29 - Strandskyddsdispens
Kungsbacka-Hanhals, utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c
§, miljöbalken, för schaktning i samband med ledningsdragning av VA. Mark som
får tas i anspråk är den mark som redovisas på bifogad situationsplan.
Villkor:

Försiktighetsmått ska iakttas under arbetets genomförande så att risken för
grumling minimeras

Entreprenörer eller andra som utför åtgärden ska informeras om villkor som
är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.
Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Upplysning om annan lagstiftning:
Sökande har nämnt kulvertering i kontakt med Miljlö & Hälsoskydd. Detta är att
betrakta som vattenverksamhet (11 kap Miljöbalken) och kräver anmälan till
länsstyrelsen. Även andra åtgärder som direkt berör vattenmiljön, till exempel
grävning och pålning är vattenverksamhet.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden
uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas.
Motivering till beslut
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller strandskyddsdispens för schaktning i samband med ledningsdragning
av VA. Ansökan inkom 2015-05-12.
Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och inom
strandskyddat område.
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
52 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 297, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Remissvar från Miljö & Hälsoskydd 2015-08-03
Ansökan 2015-05-12
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
53 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 298
Dnr 2015-0286
Torpa 1:22 - Strandskyddsdispens
Fjärås-Förlanda, Utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c
§, miljöbalken, för tillbyggnad om 53 m² av enbostadshus och nybyggnad av
komplementbyggnad om 50 m². Som tomt för huvudbyggnad och
komplementbyggnad får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad
situationsplan.
Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden
uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas.
Motivering till beslut
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då platsen redan är ianspråktagen.
Vidare bedöms inte åtgärden ha någon inverkan på växt- och djurlivet i området.
Förvaltningen för miljö- och hälsoskydd har i ett yttrande bedömt att fastigheten
ligger inom 100 meter från en bäck som genererar strandskydd och att de inte ser
några hinder för dispens från strandskyddet.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad om 53 m² av enbostadshus och
nybyggnad av komplementbyggnad om 50 m². Ansökan inkom 2015-02-27.
Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och inom
strandskyddat område.
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då platsen redan är ianspråktagen.
Vidare bedöms inte åtgärden ha någon inverkan på växt- och djurlivet i området.
Förvaltningen har remitterat förvaltningen för miljö- och hälsoskydd för att
säkerställa att vattendraget ska omfattas av strandskydd.
Miljö- och hälsoskydd har i ett yttrande 2015-06-17 bedömt att fastigheten ligger
inom 100 meter från en bäck som genererar strandskydd och att de inte ser några
hinder för dispens från strandskyddet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
54 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 298, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-02
Ansökan 2015-02-27
Situationsplan 2015-02-27
Situationsplan med tomtplatsavgränsning 2015-09-03
Remissyttrande från miljö- och hälsoskydd 2015-06-17
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
55 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 299
Dnr 2015-0716
Li 3:3 - Strandskyddsdispens
Fjärås-Förlanda, utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c
§, miljöbalken, för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad. Som tomt
för enbostadshus och komplementbyggnad får tas i anspråk den mark som redovisas
på bifogad situationsplan.
Villkor:
-
Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som
är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.
-
Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas
fram tillsammans med biologisk kompetens.
Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden
uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas.
Motivering till beslut
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då platsen redan är ianspråktagen samt att platsen är väl
avskild från stranden.
Vidare bedöms inte åtgärden ha någon inverkan på växt- och djurlivet i området.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad. Ansökan inkom 2015-05-05.
Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från sjön Lygnern och inom
100 meter från vattendrag och därmed inom strandskyddat område.
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna då platsen redan är ianspråktagen samt att platsen är väl
avskild från stranden.
Vidare bedöms inte åtgärden ha någon inverkan på växt- och djurlivet i området.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
56 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 299, forts
Förvaltningen har remitterat förvaltningen för miljö- och hälsoskydd och de har i sitt
yttrande 2015-08-31 inget att erinra mot att dispens ges, under förutsättning att
dispensen förenas med de villkor som föreslås gälla i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-05-05
Situationsplan 2014-09-12
Situationsplan med tomtplatsavgränsning 2015-09-03
Yttrande från miljö- och hälsoskydd 2015-08-31
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
57 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 300
Dnr 2015-0981
Äskatorp 24:1 - Strandskyddsdispens
Utom plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden anser inte att det är dispenspliktig åtgärd.
Byggnadsnämnden beslutar att ärendet överlämnas, med stöd av förvaltningslagen,
till länsstyrelsen för vidare prövning.
Motivering till beslut
Åtgärden strider inte mot förbuden i Miljöbalken 7 kap 15 §.
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller anläggande av en solcellsanläggning för solenergi. Avsikten är att
totalt anlägga 12 rader av solcellspaneler med en längd om cirka 250 meter vardera.
Den aktuella platsen är belägen inom 300 m från havet inom strandskyddat område
och inom riksintresseområde för kustområde Halland.
Fastigheten är en lantbruksfastighet. Den del av fastigheten som nu avses för
uppförande av solcellsanläggning har historiskt brukats för odling av spannmål samt
djurbete. De hagar som används för djurbete är inhägnade med elektriska stängsel.
Syftet med planerad verksamhet är att utveckla sökandes pågående
lantbruksverksamhet. Verksamhetsområdet kan fortsatt användas för djurbete även
med en installerad solcellsanläggning enligt sökandes beskrivning.
Sökandes uppfattning är att planerad verksamhet inte kräver dispens från
strandskyddet och redogör för ärendet i sin ansökan. Sökande önskar kommunens
syn på verksamheten. Om kommunen skulle finna att dispens från strandskyddet
krävs för planerad verksamhet skall föreliggande underlag tolkas som en ansökan om
dispens från strandskyddet.
Miljöbalken är en förbudslagstiftning och 7 kap 15 § lyder:
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag
(2009:532).”
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Byggnadsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
58 (76)
Datum
2015-09-22
BNAU § 300, forts
Förvaltnings bedömning är att anläggningen inte kommer att hindra eller avhålla
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Åtgärderna som krävs för anläggningen kommer inte väsentligt att förändra
livsvillkoren för djur- eller växtliv. Förvaltningens bedömning är sammanfattningsvis
att åtgärden inte kräver strandskyddsdispens.
I yttrande från Miljö & Hälsoskydd, inkommet 2015-08-03, framgår att förvaltningen
anser att verksamheten omfattas av förbuden inom strandskyddat område. En
solcellsanläggning av föreslagen storlek kan hindra det rörliga friluftslivet.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd anser att särskilda skäl inte föreligger och att
ansökan om dispens från förbuden inom strandskyddat område ska avslås.
Förvaltningen för Plan & Bygg har samrått med länsstyrelsen som framför att de
bedömer att strandskyddsdipens krävs och kanske även Natura 2000-prövning.
Anläggningen skulle komma att ligga i ett fågelrikt område med bl.a. rovfåglar som
skulle kunna påverkas av de stora reflekterande ytorna. Även om den placeras
utanför strandskydd bedömer de att ett 12:6-samråd borde göras i detta strandnära
läge.
Förvaltningens bedömning, att åtgärden inte strider mot förbuden i Miljöbalken och
därmed inte kräver dispens, kvarstår. Om åtgärden inte är lämplig ur andra aspekter
måste prövas i ett samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-03
Ansökan 2015-06-25 med beskrivningar av planerad verksamhet och platsen.
Sökandes beskrivningar varför planerad verksamhet kräver inte dispens från
strandskyddet. Sökandes skäl till dispens OM kommunen bedömer att det krävs.
Foton samt situationsplan.
Yttrande från Miljö & Hälsoskydd inkommet 2015-08-03.
Vid dagens sammanträde redogör Elin Johansson, verksamhetschef planavdelningen
för ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) ställer propostion på förvaltningens förslag och finner
det bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt