Habiliteringscenter Mörby för ungdomar och vuxna

Här finns vi!
Norrtälje
Svärdv
ägen
ingång på
innergård
via port
Mörbyleden
T
n
örbypla
M
Mörby
centrum
Habiliteringscenter
Mörby för ungdomar
och vuxna
E18
Stockholm
Vi ger råd, stöd och behandling till dig över
16 år med funktionsnedsättning och till dina
anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller utvecklingsstörning.
Tunnelbana: Åk till Mörby centrum.
Buss: Åk till Mörby centrum.
Roslagsbanan: Åk till Mörby station. Ta buss, eller gå till
Danderyds sjukhus. Ta därifrån buss eller tunnelbana till Mörby
centrum.
Oktober 2015
Svärdvägen 11
182 33 Danderyd
08-123 358 50
Fax: 08-123 496 07
www.habilitering.se/morby
[email protected]
Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms
läns landsting.
Habiliteringscenter Mörby för ungdom och vuxna riktar
sig till dig med:
• utvecklingsstörning,
• autism, autismliknande tillstånd, Aspergers syndrom
• begåvningshandikapp efter hjärnskada i vuxen ålder,
• andra stora och varaktiga funktionshinder med omfattande
behov av stöd och hjälpoch som bor i Danderyd, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Österåker kommun eller Lidingö stad.
En funktionsnedsättning kan bli mer eller mindre handikappande
beroende på den vardagsmiljö man lever i. Vårt mål är att hjälpa
dig så att din livssituation blir så bra som möjligt.
Vi ger råd, stöd och behandling kostnadsfritt. Vår nedre åldersgräns är 16 år. Vi erbjuder också stöd till anhöriga, gode män och
personal. Tillsammans med dig arbetar vi för att vardagen ska
fungera så bra som möjligt.
Lagar som styr
De lagar som styr vår verksamhet är Hälso- och sjukvårdslagen
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vårt uppdrag
Insatser som du får via oss ska vara ett komplement till de insatser
som kommunen och sjukvården svarar för. Daglig vård och sysselsättning hör till kommunens åtaganden och om du har behov av
läkare ska du vända dig till primärvården eller psykiatrin.
Hos oss finns särskild kunskap om problem och livsområden
för människor med funktionsnedsättning. Vi erbjuder expertstöd
av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och
specialpedagog.
Vårdplan
Tillsammans med dig gör vi först en kartläggning av dina behov
och önskemål. Vi ger förslag till åtgärder som kan minska de
problem funktionshindret medför och utveckla dina möjligheter.
Detta resulterar i en vårdplan som beskriver mål, innehåll och
omfattning av insatser från oss.
Ansökan om habiliteringsinsatser
Om du fyllt 18 år ansöker du eller din företrädare om insatser.
Blanketten ”Ansökan om habiliteringsinsats” kan du få genom att
ringa till oss och be att få den hemsänd. Du kan också hämta den
på www.habilitering.se. Efter att ansökan inkommit till oss
erbjuder vi en tid för ett första samtal.
Vårdguiden
Habiliteringscenter Mörby för ungdomar och vuxna är anslutet
till Vårdguiden. Detta innebär att du på ett säkert och praktiskt
sätt kan kommunicera med dina behandlare.
Tystnadsplikt
Vi som arbetar på habiliteringscentret har tystnadsplikt.