Nr 2, 2015 Mittmedel - Landstinget Västernorrland

Nr 2
Februari 2015
Information från Läkemedelskommittén Västernorrlands län
Nu är den här - bättre än någonsin.
Terapirekommendationshäftet från
Läkemedelskommittén i Västernorrland
Mitt Läkemedel 2015
Mimedel
Häftet har som syfte att spegla de viktigaste
rekommendationerna, från nationella, regionala och lokala behandlingsrekommendationer.
Det ska vara lätt att göra rätt. På ytan är den lik
föregående upplagor, men all medicinsk kunskap
är färskvara. Behandlingsrekommendationer
förändras kontinuerligt. I alla delar av häftet har
mängder av justeringar gjorts. Släng alla gamla
Mitt Läkemedel!
De rekommenderade preparaten (i de blå
rutorna) är direkt kopplade som rekommenderade preparat i läkemedelsmodulen i SYSteam
Cross. Många av dem återfinns också som
färdiga centrala receptmallar.
Innehåll
Mitt läkemedel
2015
Terapirekommen
dationer
hälso- och sjuk
vården i Västerno för
rrland
Framtagen av Läke
medelskommittén
i Västernorrlan
ds län
Finns även som
app, laddas ner
App Store eller
gratis från
Google Play. Sök
på ”Mitt läkemed
el”.
Om ni har missat det tidigare så finns Mitt Läkemedel som mobilapp,
laddas ner från AppStore eller Google Play. Sök på ”Mitt Läkemedel”. Till vår hjälp att uppdatera Mitt Läkemedel inför 2015 har vi hela 21
engagerade terapigrupper, vilka har gett underlag till en gedigen och
uppdaterad skrift. Tack! Vilka terapigruppsmedlemmarna är kan ni läsa
i slutet av boken.
Några viktiga förändringar jämfört med tidigare är:
Miljö och läkemedel
Detta är ett helt nytt kapitel. Kunskapen om läkemedels miljöpåverkan
har ökat kraftigt de senaste fem åren och på denna sida kan ni läsa var
vi står just nu.
Tips för minimal miljöpåverkan av läkemedel:
• Överväg andra alternativ till läkemedel
• Gör läkemedelsgenomgångar
• Skriv ut startförpackning
• Förskriv inte större totalmängd än vad som förväntas åtgå
• Informera om att oanvända läkemedel ska lämnas in på apotek
• Följ landstingets rutiner för kassation av läkemedel.
sida
Rekommenderade läkemedel
20151-3
Studie- Astma i primärvården4
Receptförnyelse
5
Förskrivning av licensrecept
5
Läkemedel utan förmån
kan bli dyrt för patient
6
Ny upphandling av
nutritionsprodukter
6
Dosdispenserade läkemedel
7
Ny upphandling av
rekvisitionsläkemedel
7
Aktuellt från TLV
Utbildningar
7
8
Mittmedel nr 2/2015
ELINOR
Läkemedelsinformationscentralen i Umeå har lagom till sitt
20-årsjubileum bytt namn, heter nu Evidensbaserad läkemedelsinformation i Norr. De vill ha dina frågor, telefonnr
090-785 39 10.
mottagningen, inte receptförskrivas. Hemostatika och antikoagulantia har flyttats från blodkapitlet till Hjärtkärlkapitlet,
under rubriken Trombos-hemostas.
Demenssjukdomar
Alla preparat vi har för symtomlindrande behandling av Alzheimers sjukdom är nu utpatenterade. Socialstyrelsen anser,
i sina nationella riktlinjer, att fler patienter än idag erbjuds
behandling. Utvärdering är viktig. Om bristande effekt görs
utsättning. Se landstingets Behandlingslinje demens.
Fosterpåverkan/amning
Hänvisning återfinns till den utmärkta databasen på www.
janusinfo.se.
Levnadsvanor
Detta kapitel var nytt förra året, men har nu blivit ännu
bättre. Innehåller stöd till dig om hur du ska hantera frågor
om bl.a. fysisk aktivitet, matvanor, rökning/tobak, alkohol och
motiverande samtal.
Diabetes
Inga större justeringar är gjorda i årets häfte. Nyupptäckta
diabetes typ 1-patienter ska omedelbart transporteras till
närmaste sjukhus. Det nya blodtrycksmålet 140/85 mm Hg
lade vi in redan förra året. Observera att vi, av prisskäl, inte
rekommenderar Novorapid. Vi kan förvänta oss att vissa
justeringar av diabetesrekommendationerna görs till nästa
år, eftersom Socialstyrelsen kom med sina nya riktlinjer kring
behandling av diabetes några dagar innan vi skickade vårt
häfte till tryckning.
Allergi och anafylaxi
Missa inte rekommendationen att vid anafylaxi ska patienten
observeras på sjukhus 4-12 timmar (beroende på anafylaxigrad). Gäller även när adrenalin har givits i hemmet.
Astma
Äntligen har det börjat röra sig med konkurrenter till Turbuhaler och Diskus. Många nya inhalatorer har godkänts och
priserna sjunker. Till små barn 0-5 år har inga förändringar i
rekommendation gjorts. Till vuxna och barn över 6 år har ett
nytt läkemedel Bufomix Easyhaler, generika till Symbicort,
kommit in på listan. Alla varianter av Diskus har utgått för
vuxna och barn från 6 år. Airflusal forspiro som är generika
till Serevent Diskus finns nämnt istället men specificeras inte
som basrekommendation.
Gynekologi
Sidorna har bytt plats, så att ordningen nu är Antikonception
– Gynekologi, allmänt – Klimakteriebesvär. Rekommenderade
preventivmedel justeras hela tiden, nytt rekommenderat
preparat i år är Cilest (mer östrogenprofilerat). Zoely och
Mini-Pe är strukna. Aktuella priser på preventivmedel går att
se i ett dokument på www.lvn.se/lk. Flera nya rubriker med
informativ text är inlagda under Antikonceptiondelen. Flagyl
är utpatenterat, varför vi istället hänvisar till namnet Metronidazol. Fluconazol lyfts, vid candidainfektion, upp från andrahands- till förstahandsval. Estradot lyfts, främst av miljöskäl,
ner till andrahandsval.
KOL
Även behandlingen av, och kostnaden för, KOL påverkas av
att nya inhalatorer har godkänts. Ett nytt rekommenderat
preparat är Ultibro Breezhaler (med kombination av glykoporronium (långverkande antikolinergikum) och indakaterol
(långverkande beta-2-agonist). Ett nytt andrahandsalternativ
till Spiriva är Eklira Genuair innehållande aklidinium (långverkande antikolinergikum). Inhalatorn är något stor men har
god återkoppling till patienten.
Hjärta-kärl
Salures är utpatenterat och kallas därför Bendroflumetiazid. Vid frekvensreglering är Isoptin Retard nedlagd till
andrahandsval. Nya rekommendationer kring behandling av
hjärtkärlsjukdom publicerades under sommaren 2014. Där
rekommenderas starkt att en individuell riskvärdering görs
innan ev. behandling med statin påbörjas. Patienter med
hög eller mycket hög risk för framtida hjärtkärlsjukdom ska
behandlas. Vid behandling rekommenderas generellt fasta
doser. Kolesterolmätning sker sedan mest för att kontrollera
följsamheten (compliance) eller i speciella fall. Vid hjärtsvikt
ersätter nu epleronon (Inspra) spironolakton. Detta beror dels
på bättre dokumentationen med eplerenon, dels att patentet
på Inspra har gått ut. Kaleroid specificeras som rekommenderad kaliumtablett. Losartan stryks som andrahandsval vid
hjärtsvikt (candesartan har mer gedigen dokumentation).
Barn och läkemedel
Mycket kan ju sägas om de speciella förutsättningar vi har när
det gäller läkemedelsbehandling av barn, med olika dosering
beroende på ålder, avsaknad av kliniska studier, problem med
administrering, dosering vid kräkning/diarré etc. Till i år har
vi tydligare specificerat rekommenderade doser av ibuprofen.
Ibuprofen ska inte ges till barn under 6 månader eller i samband med vattkoppor.
Blod
Duroferon är som vanligt förstahandsval vid järnbristanemi.
Om injektionsbehandling anses motiverad rekommenderas
nu Ferinject som enda järninjektion. Det beror bl.a. på ett lågt
pris i senaste upphandlingen. Det billigaste för landstinget blir
om ni rekvirerar Ferinject och ger injektionen kostnadsfritt på
Sedan några år har vi en vit warfarintablett, Warfarin Orion,
godkänd. Nu rekommenderar vi den tabletten, parallellt med
röda Waran. Några nya förklarande texter är införda, om
venös trombos, mekaniska hjärtklaffar samt blödning/akutkirurgi under pågående antikoagulation.
2
Mittmedel nr 2/2015
Hud- och könssjukdomar
Under 2014 kom Läkemedelsverket ut med nya rekommendationer kring behandling av akne och dessa finns nu med
i rekommendationerna. Liksom tidigare är lokalbehandling
med gel, kräm eller salva grunden för all aknebehandling.
Lokalbehandling ges alltid eventuellt tillsammans med Tetralysal i 3 månader. Vid svår akne rekommenderas isotretinoin.
Behövs isotretinoin ska remiss alltid skrivas till hudläkare
pga. att det endast är de som har förskrivningsrätt för detta
fosterskadande läkemedel som tidigare var ett licenspreparat
(Roaccutan).
Vid bensår ska odling alltid ske före start av ev. antibiotikabehandling. Behandling kan dock påbörjas innan odlingssvaret kommer. Vid växt av betahemolytiska streptokocker
behandlas med pcV, vid kliniska infektionstecken samt växt av
Staphylococcus aureus behandlas med flukloxacillin.
Vid svampinfektioner i hud rekommenderas som nya
alternativ Propylenglykol kutan lösning APL 50 % eller Selsun
schampo. En ny rubrik med information om Pityriasis versicolor är införd.
Smärta
Vi har fått fler konkurrenter till Alvedon och Panodil och
specificerar därmed bara namnet Paracetamol. Siduro Retard
(ketoprofen) utgår. Saroten är utpatenterat och kallas därför
Amitriptylin. Kolcicin APL (kapsel 0,25 mg) är ett gammalt
preparat som åter rekommenderas vid gikt.
Infektioner
Trimetoprim läggs nu officiellt ner som andrahandsval vid
okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor. Orsak: hög resistensutveckling. Förstahandsval är Furadantin och Selexid.
Akutaskar
Rekommendationerna vilken ask som bör beställas till vilken
verksamhet är justerade. Behovet av akutaskarna utreds för
närvarande, vilket sannolikt gör att rekommendationerna
kommer att justeras mer nästa år.
Det svenska barnvaccinationsprogrammet
Tabellen är justerad efter de senaste rekommendationerna.
Många av de vacciner som används i samband med t.ex.
resor är upphandlade. Ny upphandling av vacciner sker under
våren 2015. För att få tillgång till de lägre priserna måste de
upphandlade vaccinerna rekvireras direkt från distributörerna, inte receptförskrivas.
Ögon/öron
Ett nytt stycke som beskriver Främmande kropp i ögat är infört. Hyprosan, ett nytt tårsubstitut utan konserveringsmedel
rekommenderas parallellt med flera preparat. Desonix har nu
fått en stjärna *, vilket innebär att utbyte sker på apotek.
Mage-tarm
En pedagogisk tabell för utsättning av PPI och H2-blockerare
är införd. Vid ulcerös proktit rekommenderas Pentasa istället
för Asacol som förstahandsval. Under en ny rubrik kan ni
läsa om det nya IBS-preparatet Constella (ej förstahandsval).
Resolor räknas som tredjehandsval vid förstoppning hos
kvinnor. Scheriproct har blivit receptfri och behandlingstid
vid hemorrojder specificeras nu till 1-4 veckor. Primperan är
utpatenterat, så därför skriver vi nu Metoklopramid.
Barnmorskors och sjuksköterskors förskrivningsrätt
Detta kapitel har många detaljförändringar. Några exempel:
I mage-tarm kapitlet har Resulax klysma ersatt Microlax och
Scheriproct finns med som ett receptfritt alternativ med max
behandlingstid 4 veckor. Under eksem har Demoson salva ersatt Elocon. Propylenglykol 20 % i Essex kräm, APL finns med
under torr hud liksom Locobase LPL som är lämplig från cirka
skolåldern pga. sitt keratolytiska innehåll. Vagifem 10 mikrogram är ett nytt receptfritt alternativ vid lokala östrogenbristsymtom. Endosbehållare av oximetazolin (Nezeril) har
kommit tillbaka och kan rekommenderas från 2 års ålder. Vid
extern otit kan sjuksköterskor rekommendera och förskriva
Alsolsprit örondroppar APL 1%+10 % som ett alternativ till
Terracortril polymyxin B.
Neurologi
Vid svårare migrän hos ungdomar 12-18 år rekommenderas
nu Zomig Nasal (nässpray) istället för Imigran nässpray. Hortons huvudvärk är en ny rubrik, Sumatriptan SUN 12 mg/ml
(förfylld spruta 0,5 ml) rekommenderas som förstahandsval.
Eller syrgas på mask under 15 min. Avsnittet om trigeminusneuralgi har flyttats hit, från smärtsidorna. Ny informativ text
om trigeminusneuralgi är införd.
VAS-skalan
Kolla in baksidans insida. Där finns en VAS-skala.
Osteporos
Alenat oral lösning är tyvärr avregistrerad. Värdera frakturrisk
med FRAX-beräkning. Behandla i normalfallet 5 år vid peroral
behandling och 3 år vid intravenös behandling. Fortsätt därefter med kalcium + D-vitamin endast till kvinnor över 80 år
som har svårt att komma ut eller har en dokumenterad brist.
Om större tandingrepp pågår eller planeras bör dessa vara
avslutade innan behandling med bisfosfonat påbörjas.
Riskvärdering för hjärtkärlsjukdom
På baksidan av häftet har vi sedan många år en tabell som
hjälp för er bedömning av patientens risk. Vi har lagt in
den senast uppdaterade tabellen. Samma tabell återfinns i
landstingets Behandlingslinje för hypertoni. Om patienten
har diabetes rekommenderas istället att ni använder ”riskmotorn” på www.ndr.nu.
Maria Alsén-Lindström, familjeläkare, ordförande Läkemedelskommittén
Ulf Lindahl, apotekare, huvudredaktör Mitt Läkemedel
Karin Öhlén, apotekare, redaktör för avsnitt barnmorskor/sjuksköterskor
Psykiatri
Vid behandling med Hydroxizin (utpatenterat Atarax) rekommenderas en absolut maxdos på 100 mg/dygn för att minska
risk för påverkan på hjärtrytmen (Läkemedelsverket februari
2015).
3
Mittmedel nr 2/2015
Astma i primärvården
-hur tar vi hand om våra patienter?
En liten studie från Granlo Hälsocentral, Sundsvall, 2014
Bakgrund
Astma är en av våra folksjukdomar,
som drabbar 8 % av befolkningen (1).
Förbättrad läkemedelsbehandling har
lett till färre sjukhusinläggningar och
färre akutbesök på grund av astma, men
antalet patienter har ökat (2). Ansvaret
för astmapatienter ligger framför allt på
vård-/hälsocentralerna (2). I Västernorrland har vi en vakans på specialister i
allmänmedicin på omkring 40 %. Vi har
också stora kostnader för läkemedelsbehandlingen av astmatiker, där vanliga
astmaläkemedel står för en stor andel av
läkemedelsbudgeten. Därtill har läkemedelskommittén i Landstinget Västernorrland beslutat att ekonomiskt premiera
vissa läkemedelsmål, bland annat en låg
andel beta2-stimulerare till astmatiker
under 50 år.
Vi har således en situation med låg bemanning, och höga kostnader för en viss
patientgrupp. Hur ska vi, i dessa tider av
läkarbrist, ändå kunna bibehålla en god
vård till rimlig kostnad för våra astmatiker? Och hur ser det ut just nu?
Jag jobbar som ST-läkare på Granlo
Hälsocentral, och har under 2014 försökt
inventera situationen för våra astmapatienter. Vi är en nästan fullbemannad
hälsocentral med knappt 12 000 listade
patienter i utkanten av Sundsvall, och
har ett upptagningsområde som består
av både tätort och landsbygd.
Jag har valt att ringa upp alla över
18 år som begärt telefonrecept på
astmaläkemedel. De som i journalen har
diagnosen KOL har jag inte kontaktat.
De jag inte fått tag på har jag skrivit till,
och erbjudit telefontid för att diskutera
astmabehandlingen. Om jag har haft
möjlighet har jag också pratat med
astmatiker som kommit på min ordinarie
mottagning för kontroll av något annat.
Eftersom detta har skett i största mån
parallellt med mina ordinarie arbetsuppgifter har jag inte haft möjlighet att
kontakta alla som begär recept, jag har
heller inte dokumenterat bortfallet. För
att utvärdera deras astma har jag använt
Astmakontrolltest, ett validerat mätinstrument för att bedöma kontroll av sjukdomen (3). Maxpoängen är 25, för att
anses bra kontrollerad ska man ha 20-24
poäng, och vid mindre än 19 poäng bör
man kontakta sin läkare.
Resultat
Jag har kontaktat 30 patienter i åldern
20-74 år (medelålder 46,2 år), 18 kvinnor och 12 män. Av dessa har 10 gjort en
spirometri de senaste 5 åren, och 3 har
en PEF-mätare hemma. 3 har sökt akut
för astma det senaste året. Astmakontrolltest visade ett snitt på 18,9 poäng,
med sämst resultat på fråga 4 (hur ofta
har du använt din kortverkande luftrörsvidgare, t.ex. bricanyl?), i snitt 3,4/5p
och bäst resultat på fråga 1 (hur stor del
av tiden har du hindrats av din astma
från att utföra dina normala aktiviteter),
i snitt 4,3/5p. 17 patienter hade ett totalvärde på 19 eller lägre.
Diskussion
Det går givetvis inte att dra några vetenskapliga slutsatser från denna pilotstudie, men det är ändå intressant att reflektera över några saker. För det första
söker väldigt få av Granlo hälsocentrals
astmatiker akut för sin astma. Ska vi hitta
dem, måste vi alltså etablera en kontakt
i samband med receptförnyelse. Många
ansåg också själva att de mådde bra i sin
astma, men föll ut i andra parametrar,
4
som frekvent användning av kortverkande luftrörsvidgande, eller upplevd
andnöd.
Dessa siffror kan jämföras med övriga
landet, där en knapp tredjedel av patienterna träffar läkare för sin astma varje
år, men så mycket som 18 % sökt akut
senaste året (4).
Jag anser att alla astmapatienter som
önskar förnya sina recept ska diskutera
rökvanor och allergier, göra ett astmakontrolltest, och erbjudas läkar- eller
sköterskekontakt om summan blir 19
eller lägre, eller om patienten själv så
önskar. Alla ska också få en individuell
behandlingsplan för sin astma. Vid ett
besök är det viktigt att kontrollera inhalationsteknik.
Karin Björkman
ST-läkare, Granlo HC
Källförteckning
1.
Läkemedelsboken 2014
http://www.läkemedelsboken.se/#m1_
and_astmakol_2013fm10.html?search
=&iso=false&imo=false&nplId=null&id
=m1_5&_suid=14030044996860436815
92416329084
2.
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma, 2007
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/astma.pdf
3.
Halbert RJ, Tinkelman DG, Globe DR, Lin
SL. Measuring asthma control is the first
step to patient management: a literature
review. Asthma 2009 Sep;46(7):659-64
4.
Astma och allergiförbundets kartläggning över astmavården i fem län/regioner 2010 http://astmaoallergiforbundet.
se/wp-content/uploads/2012/12/Astmavarden_rapport.pdf
Mittmedel nr 2/2015
Förnyelse av recept
Det är många gånger som enskild patient har svårt att veta vem som ska förnya
recepten och därför beställs ofta nya recept för alla läkemedel i primärvården.
De vanliga allmänläkemedlen för t.ex. astma, diabetes typ 2,
hypertoni och hjärtsvikt förnyas vanligen av primärvården.
Men vissa preparat ska inte förnyas av någon annan än den
klinik som har förskrivit. På förekommen anledning vill vi påminna om detta. Det gäller exempelvis biologiska läkemedel
som ska skötas av specialistklinik liksom ögonläkemedel för
behandling av ögonsjukdomar som ska skötas av ögonspecialist.
För vissa läkemedel är förskrivningsrätten dock begränsad
till läkare med viss specialistbehörighet och då krävs särskild
vaksamhet så inte recept på sådana läkemedel förnyas av
bara farten.
För att förskriva läkemedlet isotretionin (generika till tidigare
licenspreparatet Roaccutan) mot akne ska läkaren inneha
en specialistkompetens i dermatologi eller erhållit personlig
dispens från Läkemedelsverket. Orsaken till detta är isotretionins fosterskadande effekt.
SYSteam Cross ger möjlighet att makulera ett läkemedel på
apotek
Om läkaren av misstag ändå förskrivit ett läkemedel där behörighet saknas kan läkemedlet direkt makuleras på apoteket
genom makuleringsfunktionen i SYSteam Cross, se bilder.
Makulering av ett recept kan också ske genom att kontakta
ett apotek.
För vissa läkemedel är förskrivningsrätten begränsad till
läkare med viss specialistbehörighet
Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av opiatberoende t.ex. Metadon, Buprenorfin /Suboxone är begränsad till läkare med specialistkompetens inom psykiatri verksamma vid sjukvårdsinrättningar
inom beroendevården.
Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av ADHD t.ex. Concerta, Ritalin, Equasym Depot, Medikinet och Elvanse är begränsad till läkare
med specialistkompetens inom barn- och ungdomsneurologi
med habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och
rättspsykiatri samt läkare med dispens från Läkemedelsverket.
Sammanfattningsvis – grundregel
Allmänläkemedel förnyas huvudsakligen av primärvården.
Specialistläkemedel förnyas av respektive klinik. Om man
frångår detta bör det finnas en skriftlig överenskommelse
för aktuell patient. För att få förskriva vissa läkemedel kräver
Läkemedelsverket i vissa fall specialistkompetens. I Läkemedelsboken finns ett utmärkt kapitel om förskrivning av sådana
särskilda läkemedel.
Martin Enander, informationsläkare, Karin Öhlén, apotekare
Läkemedelskommittén
Källa: Läkemedelsboken /Regelverket och IT-stöd /Särskilda läkemedel
Att förskriva licensrecept i SYSteam Cross uppdaterades hösten 2014
Hösten 2014 gjordes en uppdatering där specifika licenspreparat nås via vanliga ordinationsmodulen i SYSteam Cross. När man söker på preparatnamnet
får man en fråga om sökning ska utökas till icke godkända läkemedel (man kan
också direkt välja sådan sökning genom att markera ”icke godkända läkemedel” i sökformuläret). Man kommer då till lista över preparat, där man väljer
och går vidare som vid ordinarie receptskrivning. OBS. Även förskrivarens
licensmotivering behövs som tillsammans med licensansökan ska beviljas av
Läkemedelsverket innan det aktuella läkemedlet kan beställas och lämnas ut
av apoteket. Läs mer på Läkemedelsverkets sida om licens.
Martin Enander, informationsläkare
Läkemedelskommittén
5
Mittmedel nr 2/2015
Artikel från Läkemedelsnytt nr 5/2014, Läkemedelskommittén Landstinget i Kalmar län
Läkemedel utan förmån kan bli dyrt för patienten
Tänk på att allt fler receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånen, och därmed inte omfattas av
högkostnadsskyddet. Läkemedel utan förmån ingår inte heller i generikautbytet på apoteken. Det kan bli ganska
dyrt för patienterna. Läs mer i rapport från TLV.
Det finns flera olika skäl till att läkemedel inte ingår i förmånssystemet:
TLV har inte beviljat subvention
• P.g.a. alltför högt pris i relation till visad nytta (=låg kostnadseffektivitet), t.ex. Tyverb (lapatinib) mot bröstcancer
och Zytiga (abirateron) mot prostatacancer.
• Avslag baserat på behovs- och solidaritetsprincipen, t.ex.
Viagra (sildenafil).
• Ansökan om subvention för icke godkänd indikation, t.ex.
Robinul injektionsvätska.
• Företaget aldrig har ansökt om subvention, eller har dragit tillbaka sin ansökan hos TLV (t.ex. Sativex spray).
•
flera styrkor och förpackningar av Amimox, Heracillin,
Spektramox och Doxyferm.
Företaget räknar med att läkemedlet enbart används i
sluten vård och inte förskrivs på recept, t ex Midazolam
injektionsvätska.
Läkemedel som kan köpas receptfritt
• Många receptfria styrkor och förpackningar ingår inte i
läkemedelsförmånen.
Problem med läkemedel utan förmån
• Priset för samma läkemedel kan variera mellan olika
apotek.
• Priserna bör finnas på apotekskedjornas hemsidor, men
alla apotek har ännu inte denna service.
• Svårt att jämföra priser mellan olika apotek. Det finns
ingen central prisdatabas.
• Priserna tenderar att öka: företagen kan sätta vilket pris
de vill, och apoteken beslutar själva om sin handelsmarginal för läkemedel utan förmån. Exempel: Sedan Doxyferm togs ut ur förmånen har priset för förpackning med
10 tabletter ökat med i genomsnitt 73 %. Sedan Vagifem
uteslöts ur förmånen 2013 har priset på Vagifem Novo
Nordisk 10 μg, 24 styck, ökat med i genomsnitt 30 %. Sedan 2009 har priset på Mollipect 500 ml ökat med 59 %.
• Läkemedel utan förmån får enligt lagen inte bytas mot
billigare generika! Farmaceuten kan inte alltid se i sin
dator om det finns utbytbara billigare produkter. Om det
finns sådana så måste förskrivaren tillfrågas om byte.
Läkemedlet har uteslutits ur förmånen efter omvärdering
av kostnadseffektiviteten
• Det saknas evidens för att läkemedlet gör någon nytta,
t.ex. flera hostmediciner.
• Läkemedlet används för lindriga tillstånd, och för svårare
tillstånd finns andra, mer kostnadseffektiva läkemedel,
t.ex. ranitidin och andra H2-blockare.
• För högt pris i relation till andra medel för samma indikation, t.ex. Losec MUPS (omeprazol), Nexium (esomeprazol) och Vagifem (estradiol).
• Nya studier visar att effekten inte är så god som man
först antog, och därmed är priset för högt i förhållande
till visad nytta, t.ex. Zostavax (vaccin mot herpes zoster).
Läkemedlet har dragits ut ur förmånen på begäran av företaget
• För att slippa priskonkurrensen genom generikautbyte,
t.ex. Atacand (candesartan), p-pillret Neovletta samt
Ellen Vinge, ordförande , Läkemedelskommittén
Landstinget i Kalmar län
Livsmedel för särskilda näringsändamål
Leverantören kommer i samverkan med landstinget att
erbjuda information och utbildning till berörda förskrivare
och beställare. Information om upphandlat sortiment och
manualer kommer att finnas tillgängligt både på landstingets
intranät och på beställningsportalen.
Förskrivning av nutritionsprodukter till patienter kommer
att ske via leverantörens beställningsportal. Produkterna
levereras hem till patient alternativt till utlämningsställe. Itererade förskrivningar avropas av patienter direkt från leverantören elektroniskt eller via kundservice.
Ny upphandling, ny rutin införs från och med april 2015
Landstinget har tecknat avtal med OneMed som leverantör av
nutritionsprodukter. Ramavtalet omfattar Landstinget Västernorrland, privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget och länets sju kommuner. Ny rutin vid förskrivning till
både barn och vuxna samt beställning av nutritionsprodukter
kommer succesivt att införas från och med april 2015.
Fördelar med nya avtalet är att det genom följsamhet kommer att leda till kostnadsbesparingar och ett bättre stöd vid
förskrivningar för dietister och barnläkare. Det kommer att
vara samma produkter i landsting och kommun och det ska
bli bättre tillgänglighet och enkla avrop på förskrivning för
patienter. Dessutom kommer kontinuerliga sortimentsdiskussioner att ske i en sortimentsgrupp.
Vid frågor kontakta
Upphandlare Jeanette Johansson, [email protected]
Dietist Camilla Andersson, [email protected]
Lena Wiberg, Läkemedelssamordnare
6
Mittmedel nr 2/2015
Dosdispenserade
läkemedel - för vem?
Ibland inkommer önskemål om
att läkemedel maskinellt ska
dispenseras för patienter där
medicineringen inte är stabil eller
när behovet är något enstaka
läkemedel. Inom norra regionen
finns tillsammans med dosapoteket
en riktlinje framtagen för
dosdispenserade läkemedel.
Maskinell dosdispensering är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden
och stabil medicinering, som inte kan
klara sin läkemedelshantering själv, t ex
på grund av fysiska och/eller psykiska
hinder. Dosdispensering kan underlätta
och öka säkerheten i läkemedelshanteringen för patient, förskrivare och
vårdpersonal.
Innan insättande ska läkaren alltid göra en analys som utgår från en
helhetssyn. Vid bedömning tas hänsyn
till patientens egen förmåga att kunna
sköta sin medicinering/dos och styra sitt
läkemedelsintag, anhörigas roll och den
övriga omgivningens stöd.
Rekvisitionsläkemedel
- ny upphandling
Landstinget har sedan den 1 mars nya avtal med leverantörer av
de läkemedel som beställs på rekvisition till landstingets samtliga
vårdinrättningar. I denna omgång ingår ungefär hälften av alla läkemedel
som upphandlas. Avtal är skrivna på två år med möjlighet till ytterligare
två års förlängning. Information har gått ut direkt till berörda verksamheter
angående specifika läkemedelsgrupper som de använder.
Det är svårt att dra några slutsatser angående besparingar eftersom aktuellt marknadsläge till stor del styr priserna och en justering av dessa sker kontinuerligt.
Upphandlingen av läkemedel har ingen direkt koppling till de rekommendationer
som ges i Mitt läkemedel. Dessa rekommendationer avser i första hand läkemedel
skrivna på recept. Det är önskvärt att preparat som rekommenderas vid receptförskrivning också är de som är upphandlade, men i vissa fall stämmer valen inte
överens.
Var uppmärksam på Oxykodon vanliga tabletter och depottabletter
Ett par saker som alla bör uppmärksamma är att Oxykodon vanliga tabletter och depottabletter kan vara svåra att skilja på eftersom de till en början inte är märkta med
just depot. Nordic drugs som är vår nya leverantör kommer att märka om tabletterna
under våren och depot kommer att finnas utskrivet.
Till en början heter:
Vanliga tabletter: Oxykodon G.L.
Depottabletter: Oxykodon Lannacher.
Uppdaterad lista på alla upphandlade läkemedel finns på internet,
www.lvn.se/lk under Rekommendationer & läkemedelsval.
Anna Söderlind, apotekare, Läkemedelsenheten
Kriterier
• Ansvarig läkare bedömer att det
finns ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel (apodos).
• Stabil medicinering förväntas framöver, avseende läkemedlen och dess
doseringar.
•
I normalfallet bör patienten ha
minst tre läkemedel för kontinuerlig
användning.
•
I vissa fall, vid kognitiv svikt eller
vid risk för felaktig användning eller
missbruk, kan det vara motiverat
med apodos för patienter med färre
än tre läkemedel.
Dosett ska alltid övervägas innan apodos
sätts in. Blir medicineringen instabil ska
apodos avslutas/alternativt vara vilande.
Aktuellt från TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Doxycyklin EQL Pharma får ett högre pris
Doxycyklin EQL Pharma (doxycyklin) är ett antibiotikum och tillhör klassen tetracykliner. Läkemedlet är ett så kallat bredspektrumantibiotikum och TLV har beviljat
en prishöjning från och med den 1 mars 2015 för att säkerställa en ändamålsenlig
sortimentsbredd inom högkostnadsskyddet.
Harvoni ingår i högskostnadsskyddet för de svårast sjuka
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Harvoni ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast
sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).
Lena Wiberg, samordnare LE
Maria Alsén-Lindström, ordf LK
7
Mittmedel nr 2/2015
Läkemedelskommitténs
Aktuella utbildningar
Allergiutveckling från
barn till vuxen
Seminarium för läkemedelsansvariga
SSK inom kommun och primärvård
Allergiutveckling från
barn till vuxen
Nutritionsbehandling på sjukhus
Målgrupp: Läkare
Datum:24 mars 2015
Plats: First Hotel, Härnösand
Målgrupp: Läkemedelsansvariga sjuksköterskor inom kommun och primärvård
Datum:6 maj 2015
Plats: Länsmuseet
Målgrupp: Sjuksköterskor
Datum:24 mars 2015
Plats: Länsmuseet, Härnösand
Läkemedelslunch – Mitt läkemedel
Målgrupp: Läkare på sjukhus
Datum och ort:
24 mars – Sollefteå sjukhus
25 mars – Örnsköldsviks sjukhus
26 mars – Sundsvalls sjukhus
Hornödag – Kardiologi
Målgrupp: Primärvårdsläkare
Datum: 19 maj 2015
Plats: Hotell Höga Kusten
Läkemedelsstämma för SSK
Internat för AT-läkare
Målgrupp: Sjuksköterskor
Datum:21 maj 2015
Plats: Örnsköldsvik
Målgrupp: AT-läkare
Datum: 16-17 april 2015
Plats: Österåsen
En dag för SÄBO-läkare
Läs mer på www.lvn.se/lk
där programmen uppdateras
löpande, men boka in tid och
datum redan nu!
871 85 Härnösand
Hornödag – Gynekologi och urologi
Målgrupp: Primärvårdsläkare
Datum: 21 april 2015
Plats: Hotell Höga Kusten
Målgrupp: Läkare på sjukhus
Datum och ort:
11 maj – Sundsvalls sjukhus
12 maj – Örnsköldsviks sjukhus
13 maj – Sollefteå sjukhus
Målgrupp: SÄBO-läkare
Datum:29 april 2015
Plats: Hotell Höga Kusten
Redaktör
Lena Wiberg, tel: 0611-801 76
fax: 0611-800 26
e-post: [email protected]
Redaktion
Ulf Lindahl, Läkemedelsenheten
Carin Svensson , Läkemedelsenheten
Martin Enander, Läkemedelsenheten
Redigerare Emma Stom
www.lvn.se/lk
Porto
Betalt
Port Payé
Ansvarig utgivare
Maria Alsén-Lindström, ordf. LK,
HC Centrum, Sundsvall
B
Utgiven av:
Läkemedelskommittén
Västernorrlands län, Landstinget
Västernorrland, 871 85 Härnösand
[email protected]