Handhavandebeskrivning PNA Afinion HbA1c

1(2)
Handhavandebeskrivning HbA1c
Hemoglobin A1cB på Afinion AS100
UTFÖRANDE AV ANALYS
Dra provtagningsenheten rakt upp ur testkassetten.
Fyll kapillären fullständigt med kapillärblod (direkt från fingret), EDTAblod eller dyl.
Sätt omgående tillbaka provtagningsenheten i testkassetten, analys av
kassetten måste starta inom 1 minut.
Tryck på
och luckan öppnas automatiskt.
Sätt in testkassetten med streckkoden åt vänster.
Stäng luckan manuellt för att starta analys.
Tryck
och mata in personnummer och tryck
När analysen är färdig visas resultat på skärmen.
Tryck
för att bekräfta.
” luckan öppnas automatiskt.
Ta omgående ur den använda kassetten och släng den.
Stäng luckan manuellt när instrumentet inte används.
MÄTOMRÅDE
Kapillärblod/helblod
31-145 mmol/mol
INTERFERENS OCH FELKÄLLOR
Vid ökad hemoglobinomsättning, som vid hemolys eller blödning, minskar
HbA1c-värdet påtagligt.
Testens begränsningar
Om hemoglobinvärdet är utanför intervallet 60-200 g/L, kommer inget
HbA1c testresultat att rapporteras utan en informationskod att visas (se
Användarmanualen).
Om HbA1c är utanför mätområdet visas också en informationskod (se
Användarmanualen)
Process
[Process]
Dokumenttyp
Arbetsinstruktioner
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Patientnära analysverksamhet
Robert Norlund
Britt-Marie Huuva
Gustafsson
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
lslablan-4-48
2015-01-21
1.0
2(2)
LARMVÄRDEN
Rimlighetsbedömning av värdet görs genom att t.ex.
 Jämföra med tidigare resultat
 Jämföra med andra analysresultat
Kontrollera provtagningen – är provet taget i rätt rör, rätt fyllt, koagel etc.
GODKÄNNANDE AV ANAYLS
Kontrollen ska ligga inom angivna gränser och resultatet förs in på lista
”Interna kontroller HbA1c Afinion™ AS100”
SVARSRAPPORTERING
B-HbA1c: <31 mmol/mol besvaras med <31 mmol/mol
Resultat mellan 31-145 mmol/mol besvaras med det värde fönstret visar.
B-HbA1c >145 mmol/mol besvaras med >145 mmol/mol.
REFERENSINTERVALL/TERAPEUTISKT
INTERVALL
<50 år: 27-42 mmol/mol
>50 år: 31-46 mmol/mol
VALIDERING/VERIFIERING
Se metodpärm.
LITTERATURREFERENSER
1. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin. 8:e
uppl. Studentlitteratur. 2003:140.
2. Manual Afinion™ AS100
Process
[Process]
Dokumenttyp
Arbetsinstruktioner
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Patientnära analysverksamhet
Robert Norlund
Britt-Marie Huuva
Gustafsson
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
lslablan-4-48
2015-01-21
1.0