4. Ellen Schlichting

Pakkeforløp brystkreft
Ellen Schlichting
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi
Avdeling for kreftbehandling
Generelt om brystkreft
• Vanligste kreftform hos kvinner
• Utgjør 22% av all kreft hos kvinner
• 3.000 nye tilfelle årlig
• Femårs overlevelse 89%
Aldersjustert forekomst, overlevelse og dødelighet av brystkreft i
Norge, 1965-2011
Kreftregisteret
Pakkeforløb for brystkræft, 2009
• Formål:
– Alle pasienter skal ha et
vel tilrettelagt faglig
forløp, uten unødvendig
ventetid i forbindelse
med utredning og
behandling
– Forbedre prognose og
livskvalitet
Begrunnet mistanke
•
•
•
•
•
•
Palpatorisk suspekt tumor
Nytilkommet inndratt, ikke retraherbar brystvorte
Nytilkommet hudinndragning
Sår eller eksem på brystvorte eller areola
Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
Bildediagnostisk suspekt forandring funnet på
mammografiscreening eller ved undersøkelse på
privat røntgeninstitutt
Forløpstider
Fra henvisning mottatt til
første fremmøte
utredende avdeling
7 kalenderdager
Fra første fremmøte i
utredende avdeling til
avsluttet utredning
(beslutning tas)
7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til Kirurgisk behandling
start behandling
13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til Medikamentell
start behandling
behandling
10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til Kirurgisk behandling
start behandling
27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til Medikamentell
start behandling
behandling
24 kalenderdager
Utredning
Brystdiagnostiske sentra (BDS)
• Opprettet i forbindelse med innføringen av
Mammografiscreeningen fra 1996
• Utfører radiologisk utredning samt biopsier
• Har medført en stor kvalitetsheving
• Før 2000 var det 60 sykehus som behandlet brystkreft
• Nå: 18 BDS i Norge, ca. 20 sykehus som behandler
brystkreft
Trippeldiagnostikk
1.
2.
Klinisk undersøkelse (palpasjon)
Bildediagnostikk (mammografi og/eller ultralyd, evt. MR)
3.
Nålbiopsi
Behandling
• Oftest operasjon
– Bryst og lymfeknute(r) i armhulen
– Primær rekonstruksjon hos 40% av de som må
fjerne brystet
• Cellegift
• Strålebehandling
• Hormonbehandling
Prosjekt:
”Hvis pasienten fikk bestemme”
Utredning og behandling ved mistanke om brystkreft
Utfordringer
• Flere veier ”inn”
• Uhåndterlig henvisningsvolum i forhold til
utredningskapasitet på BDS
– Lange ventetider
• Diagnostikk, kirurgisk og onkologisk aktivitet ved
to (tre) lokalisasjoner i OUS
– Liten kontakt mellom lokalisasjonene
• Ulike IKT systemer
• Krav om rettighetsvurdering
Sykdom i bryst?
Felles
henvisningsmottak
Fastlege/andre sykehus
/ privat røntgeninstitutt
Time (BDS)
innen 5 virkedager
Pasienten utredes på privat
røntgeninstitutt med avtale
Tverrfaglig brystmøte
Time kir. pol.
innen 10 virkedager
Operasjon ev. med
primær rekonstruksjon
innen 20 dager
Pasienten innlemmes i
pasientforløpet Dag 0
Pasientforløpet før
Utredning:
1-12 uker
Fastlege
Diagnose
Operasjon
Pasientforløpet nå
Utredning:
1 uke
Fastlege
Diagnose
Rettighetsvurdering
Operasjon
Hva er nytt?
• En vei inn
• Rettighetsvurdering av henvisninger til diagnostikk
• De private instituttene med avtale leverer tjenester ut fra
den kravspesifikasjonen som er formulert av OUS
• Sortering og fordeling mellom det offentlige BDS og de
private instituttene skjer i regi av OUS etter at
rettighetsvurderingen har funnet sted
• Daglige tverrfaglige videokonferansemøter. Alle
behandlingskrevende funn henvist til OUS eller utredet
internt blir diskutert tverrfaglig
• Pasientkoordinator
Din fastlege har nå henvist deg til
henvisningsmottaket for utredning og
behandling av et symptom fra brystet
ved Oslo universitetssykehus.
AKTUELLE UNDERSØKELSER
Henvisningen vil bli vurdert og du vil bli kontaktet på
telefon i løpet av 2-3 virkedager fra mottatt henvisning
for å avtale tid for utredning eller behandling.
Utredningen vil foregå enten på Oslo
Universitetssykehus, eller Unilabs/Aleris som er private
røntgeninstitusjoner som vi har avtale med.
Mammografi
Under undersøkelsen kler du av deg
på overkroppen og står foran et
røntgenapparat. Brystet plasseres
deretter i røntgenapparatet og
komprimeres mellom to plater.
Dette kan være litt ubehagelig, men
kompresjonen varer bare noen
sekunder og er helt nødvendig både
for å gi god bildekvalitet og lav
stråledose til brystet. Kompresjonen
er ikke skadelig for brystvevet.
Vanligvis tar vi to bilder av hvert
bryst, men ofte kan det være
nødvendig å ta tilleggsbilder for å få
bedre informasjon.
Hva skjer videre?
• Alle undersøkelser vil bli tatt samme dag
• Du vil få god informasjon, og vi sender deg ikke hjem
uten at du vet hva som skal skje videre
• Et tverrfaglig team vurderer behandlingskrevende funn
• Hvis du trenger behandling, vil du få informasjon om
dette og dato for behandlingsstart
Trippel-diagnostikk:
1. Klinisk undersøkelse
2. Billeddiagnostikk med
mammografi, ultralyd og i enkelte
tilfeller MR
3. Biopsi/vevsprøve
Ultralyd
Undersøkelsen utføres mens du
ligger på en benk. Du må ta av deg
klærne på overkroppen. Området
som skal undersøkes påføres en
gelé som skal sikre god kontakt
mellom huden og ultralydhodet
(proben). Legen kan umiddelbart
se bildene på skjermen, og kan
lagre aktuelle bilder som
dokumentasjon.
Biopsi/vevsprøve
En biopsi utføres for å undersøke
vev eller celler fra forandringen i
brystet for å avgjøre om kreft eller
andre unormale celler er tilstede.
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/bryst-og-endokrinkirurgi/Sider/enhet.aspx
Husk: 85-90 % av de vi undersøker
har ikke kreft!
Faglig ansvarlig:
Brystdiagnostikk, enhetsleder Marit Muri Holmen
Brystkirurgi, seksjonsoverlege Ellen Schlichting
1. utgave november 2013
Du er henvist til
henvisningsmottaket for utredning og behandling
av symptom fra bryst
Seksjon for logopedi
Medisinsk klinikk
23 01 65 25
Hva skal til for å lykkes?
HOD til RHF juni 2014:
• Sikre utrednings- og behandlingskapasitet i
helseforetakene innen januar 2015
• Små, sårbare enheter (radiologi, patologi,
kirurgi, onkologi, plastikkirurgi)
• Robusthet
• Organiseres som egen enhet?
• Brystsenter
• Forløpskoordinator
• IKT
BDS - OUS
• Ca. 1300 av 4200 henvisninger (ca. 30%)
videresendes til private aktører etter avtale
• I tillegg et stort antall mammografikontroller
• Økende utfordring fordi pasienter fra det
offentlige mammografiprogrammet nå også skal
omfattes av pakkeforløpet
• Radiologmangel
Bruk av private aktører
• Det anbefales at utredning og behandling
av pasienter i Pakkeforløp for kreft i størst
mulig grad gjøres på offentlige sykehus
– Bruk av private vanskeliggjør vurderinger i
tverrfaglige møter
– Manglende kommunikasjon kan føre til
dobbeltarbeid og forsinkelser
– Ulik bruk av protokoller og standarder
– Monitorering
HOD: Implementering av pakkeforløp for kreft IS-2240
Danske erfaringer
System for ledelse og samordning på tvers
av sykehus, avdelinger og fagområder
involvert i pakkeforløpet er avgjørende for
vellykket implementering.