KLP, utfordringer i skolen

KLP, utfordringer i skolen
Håvard Tjora
”Systemsvikt”
Det eneste som kan sikre et system mot svikt, er
et sterkt, overordnet fokus på profesjonalitet.
Hva kan vi? Hva kan vi ikke? Hva gjør vi med det
vi ikke kan eller vet? Hva er våre mål? Hva
bruker vi tiden på? Hva vet vi hjelper? Hva tror
vi hjelper? Hva slags miljø er det for å rette på
hverandre? …
Tallenes klare tale
• 20% regnes som funksjonelle analfabeter etter
10.klasse
• 30% gjennomfører ikke vgs
• 25-30% har store mattevansker
Tallene for P1 matte, 2012
• 36% fikk karakteren 1
• Tar vi med de med karakteren 2, er tallet 67%
• Ingen fikk karakteren 6 i 2012
Grunnen må redes for tidlig innsats:
Det er normalt å slite på skolen
• Et stort antall barn synes skole er fryktelig
vanskelig
• Skoletiden er preget av mislykkethet, lav
selvtillit og apati. –Vi bør se på testkulturen i
skolen!
• Tilbud om spesialundervisning: I Norge er 40%
av spes.ped lærerne ufaglærte.
Gjennomføringen i vgs
• Karakterer fra grunnskole og gjennomføring:
• Karaktersnitt 2,5: 8% sannsynlighet
• Karaktersnitt 3,0: 18% sannsynlighet
• Karaktersnitt 5<: 97% sannsynlighet
• Elevene i Blanke ark: ”Skolen er ikke et sted for
anerkjennelse”
To kjennetegn for gjennomføring
• Godt grunnlag fra grunnskolen/godt faglig
ivaretatt
• Arbeid med relasjonskompetanse
Profesjonalitet
Min kompetanse i lese- og
skriveopplæring
LTG-metoden
Kunnskap om diagnoser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adhd
Dysleksi
Aspergers syndrom
add
Dyskalkuli
Autisme
generelle læringsvansker
nonverbale læringsvansker
IOP
Hvordan fungerer systemet – hvem har ansvaret for
hva? Hvor man henvender seg – saksgangen?
Min kompetanse om skole-hjem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreldre
Sorgreaksjoner
Barnets plass i familien (det kjæreste man har)
Trå varsomt - løsningsorientering
Lekser (hva, hvor mye, hvordan, ansvarsfordeling)
Foreldremøter
Utviklingssamtaler/konferansetimer
Karaktersetting
Veiledende vurdering (vurdering for læring)
Hvem har ansvaret for hva???
Diagnosesetting - diagnosehenvisning
Barn som utsettes for overgrep og vold i hjemmet
Psykiske problemer
Profesjonalitet
• Møtet med dyptgripende områder blir svært
subjektivt håndtert
• Store skolekulturforskjeller i Norge
– Hva er greit og ugreit å si på lærerværelset?
• En lærer er en leder med lederansvar
– Hvordan forholder vi oss til de elevene vi ikke
mestrer?
Tidlig innsats
• Tidligere enn tidlig innsats: Utdanne gode
barnehagepedagoger
• Det må jobbes med rekruttering og
lønnsbetingelser.
• Kan hvem som helst jobbe med barn?
Kartlegge i barnehagen?
• Et barn lærer 8 ord hver dag fra ca.
fireårsalder.
• Den viktigste predikatoren for lesing.
• 4-årsalder: 3 ganger så mange ord hos de med
størst ordforråd.
• Danmark: Halverte barn med lesevansker ved
å jobbe med ordforråd
Kvalitet nå, men hva med om 10 år?
• Det er en uavklart ressursutfordring i skolen:
– 2020: Mangler mellom 11 000 og 16 000 lærere i
grunnskolen.
– 2020: 75% av alle realfagslærere har gått av med
pensjon i vgs
Innspill om skolen
• Skolen må styres fra solid forskning, nå styres
den av politisk ideologi (læreplanene, skriftlig
vurdering, ingen må skille seg ut, karakterer i
barneskolen, baseskolene, gratis lunsj, mer
anmerkninger, KRL-faget…)
• Det må etableres gode rutiner for å plukke
opp elever og gi dem hjelp (tidlig innsats)
• Det bør komme en felles standard for skolenes
ansvar, med påfølgende etterutdanning.
• Tilbud om sommerskoler?
• VGS må se på rutiner for nye elever
(oppfølging, tidligere fravær, dårlige
karakterer, relasjonsarbeid)
• Ha klare forventninger til skolene, og snakk
med dem om hvilke rammer de trenger
Tiden vi har
• Min jobb har to mål:
– Elevene skal lære seg det som står i K06
– Elevene skal trives
• Hva bruker vi tiden på?
Oppsummering om profesjonalitet…
”Erling Tjora var min yndlingsfavorittlærer!
Hvordan går det med ham?”
• Ragnhild, 65 år gammel i 2011
• En som jobber tett på barn, huskes evig –
noen fortelles det om i generasjoner.
• Hver dag kan vi skape minner som vil huskes i
årtier
Hva slags minner?