FARSUND KOMMUNE

FARSUND KOMMUNE
Arkivsaknr:
2014/2915
Arkivkode:
141
Saksbehandler:
Johan Martin Mathiassen
Saksgang
Formannskapet
Saksnr
16/14
Møtedato
16.02.2016
Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for Farsund-Lista sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14.
Behandling i Formannskapet - 16.02.2016:
Torrey Skeibrok ba om formannskapets vurdering av hans habilitet i saken, og fratrådte
møtet.
Formannskapet vedtok med 4 (V,H,Sp,1Krf) mot 2 (Frp,Ap) stemmer at han er inhabil i
behandlingen av denne sak.
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
Torrey Skeibrok tiltrådte møtet igjen.
Vedlegg
0. Dokumentoversikt. Dokumentene kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat: tlf. 38 38 20 00
eller E-post: [email protected] og [email protected]
1. Plankart med bestemmelser datert 01.02.16
1a) Oversikt over gjeldende reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde datert 01.02.16
2. Planbeskrivelse med KU datert 01.02.16
Øvrige vedlegg kan lastes ned fra følgende lenke:
https://www.farsund.kommune.no/index.php/nyheter/440-aktuelle-tema/2963-kommunedelplanfor-farsund-lista-1-gangs-behandling
3. Temakart steinsprang datert 01.02.16
4. Temakart Natur datert 15.06.15
5. Temakart Friluftsliv datert 15.06.15
6. Temakart Landbruk datert 15.06.15
7. Temakart Kulturlandskap datert 15.06.15
8. Temakart Kulturminner datert 17.12.15
9. Temakart Naturtyper sjø datert 15.06.15
10. Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 15.12.15
11. Biologisk mangfold registrering datert 20.11.15
12. Landskapsanalyse datert 15.12.15
13. Temakart endret arealbruk datert 01.02.16
14. Interessekart utbygging-natur 01.02.16
15. Interessekart utbygging-friluftsliv 01.02.16
16. Interessekart utbygging-landbruk 01.02.16
17. Interessekart utbygging-kulturlandskap 01.02.16
18. Interessekart utbygging-kulturminner 01.02.16
19. Interessekart sjø datert 01.02.16
20. Utbyggingsønsker – kartoversikt datert 01.02.16
21. Utbyggingsønsker – arealvurdering datert 15.06.15
22. Kommunestyre sak 15/10 - Fastsetting av planprogram
23. Planprogram, fastsatt 12.03.15
Innhold
1. Bakgrunn og formål
2. Planprosess
3. Planområdet
4. Sentrale problemstillinger for planarbeidet
5. Arealinteresser
6. Politiske rammer
7. Arealbehov og rammer for planutformingen
8. Planutformingen
9. Planforslaget
10. Innkomne innspill
11. Vurdering og anbefaling
1. Bakgrunn og formål
Den pågående rulleringen av arealdelen er delt på 3 planer:
 Herad-Spind som ble vedtatt 11.09.14
 Kystsonen i Spind som ble vedtatt 10.09.15
 Farsund-Lista (denne planen)
Iht. fastsatt planprogram (vedlegg 23) er formålet med planarbeidet å få en oppdatert plan
som er egnet som styringsredskap. Planen skal bygge videre på gjeldende plan som
oppdateres.
2. Planprosess
Arbeidet med rulleringen har pågått siden høsten 2014. Oppstart (oppstartmelding, høring
av planprogram og invitasjon til innspill) ble gjennomført i løpet av november-desember
2014. Oppstart ble kunngjort i Lister 24 og på kommunens hjemmeside.
I løpet av meldingsfasen ble det avholdt åpne møter i Vestbygda, Vanse og Farsund hvor
også representanter for politisk styringsgruppe deltok. Planprogrammet ble fastsatt av
kommunestyret i mars 2015 (vedlegg 22-23).
Arbeidet med planutformingen har vært styrt av en politisk styringsgruppe bestående av
formannskapets faste medlemmer, leder av teknisk utvalg og leder av landbruksutvalget.
Styringsgruppas sammensetning:
 Richard Ivar Buch, leder
 Beate Marie Johnsen, nestleder
 Andreas Bjørn Salvesen
 Arnt Abrahamsen
 Johnny Deisz




Liv Lyngsvåg
Torrey Skeibrok
Hallfrid Os (teknisk utvalg)
Bippe Havik (landbruksutvalget)
Som en del av innspillinnhentingen har styringsgruppa hatt møte med representanter for
barn og unge, friluftslivet og næringslivet. Andre interessegrupper var også invitert, men
deltok ikke.
Styringsgruppa har siden høsten 2014 arbeidet med å legge rammer for planutformingen.
Som en del av dette arbeidet er det avholdt befaringer og 2 dialogmøter med
fylkesmannen og fylkeskommunen.
Temaene for det første dialogmøtet var planprogrammet, mål og arealstrategier og
arealregistreringer og analyser. Til det andre dialogmøtet var det utarbeidet en planskisse
som dannet grunnlag for dialogsamtalene. Formålet med dette møtet var å identifisere
arealkonflikter og diskutere mulige løsninger.
Styringsgruppa vedtok mål og arealstrategier i mars 2015, og avsluttet sitt arbeid med å
vedta rammer for planutformingen i september 2015.
3. Planområdet
Planområdet dekker de delene av kommunen som ikke omfattes av kommunedelplanene
for Herad og Spind slik som vist på kartet nedenfor
I tillegg til landarealene omfatter planrulleringen sjøarealene ut til 1 nautisk mil utenfor
grunnlinja.
Planområdet dekker den mest folkerike delen av kommunen med tettstedene Vestbygda,
Vanse og Farsund by. Her ligger også Lundevågen havn og næringspark og Lista fly og
næringspark.
Deler av planområdet omfattes av egne kommunedelplaner for Lista fly og næringspark,
Lundevågen og Loshavn-Eikvåg. Iht. planprogrammet er arealbruken i disse planene og i
de regulerte områdene i utgangspunktet ikke tema for rulleringen med unntak av deler av
LNF-områdene i kommunedelplanen for Lundevågen (Lomsesanden-Skjoldnes).
4. Sentrale problemstillinger for planarbeidet
I planprogrammet er de sentrale problemstillingene for planarbeidet beskrevet slik:
Planen skal bygge videre på gjeldende arealdel fra 2001 som oppdateres. Denne, og
øvrige kommunale planer kan lastes ned fra:
http://www.farsund.kommune.no/index.php/min-side/skjema-og-dokumenter/planer
Planrulleringen vil legge til grunn nasjonale og regionale rammer og premisser, bl.a.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Rikspoliske bestemmelser
og retningslinjer, Fylkesplaner mv.
Kommuneplanens samfunnsdel fra 2001 lå til grunn for utarbeidelsen av gjeldende
arealdel. Samfunnsdelen ble rullert i 2009, men hovedfokuset på en attraktiv
bosettingskommune ble ikke endret. Fokuset er knyttet opp mot 5 hovedområder:
 At kommunen fremstår som attraktiv å bo og leve i
 God tilgjengelighet til regionale tjenester og til omverdenen
 Attraktive arbeidsplasser
 Et fysisk miljø som bidrar til helse og trivsel for kommunens innbyggere
 Gode kommunale tjenester til befolkningen
Rulleringen vil ha fokus på nye arealbehov og problemstillinger knyttet til disse 5
hovedområdene
Planområdet er attraktivt for utbygging samtidig som det er mange og sterke
arealbevarende interesser. En tidlig kartlegging av arealinteressene med påfølgende
arealanalyser vil derfor være et nyttig grunnlag for planutformingen.
Hovedutfordringene for planarbeidet vil være knyttet til «flat-Lista».
Alle 3 tettstedene Farsund, Vanse og Vestbygda grenser til store sammenhengende
jordbruksområder. Det er stort press på bygging i randsonen mellom tettsted og jordbruk.
Det er derfor behov for å avklare hvordan tettstedene skal utvikle seg (retning og omfang).
I tillegg til bosetting kan det også være behov for arealer til annen tettstedsutvikling. Dette,
og spørsmålene om hvor detaljert kommuneplanen skal regulere planutformingen i
tettstedene vil bli avklart i planarbeidet.
I tillegg til tettstedene er det en del spredt bosetting innenfor de sammenhengende
jordbruksområdene. Også her er det behov for å avklare hvordan bosettingen skal utvikle
seg.
Det er avsatt egne områder for næring i Lundevågen, på Lista fly og næringspark og i
Røssevika ved Vanse. Disse områdene dekker arealbehovene for service- og
produksjonsnæringene. Rulleringen vil derfor bli begrenset til å ivareta behovene for
næringsarealer til tettstedsutvikling, reiseliv og stedbundet næring
Utbyggingen av Listerpakken har bedret trafikkforholdene i Farsundsområdet med ny
omkjøringsveg (Skråveien) og oppgraderte tilknytningsveger til stamvegnettet og resten av
regionen (Fv43 over Spind og Fv465 over Herad), men trafikkforholdene på Lista er de
samme. Trafikken til/fra Lista og Lista fly og næringspark går gjennom Vanse sentrum.
Dette vegsystemet er ikke egnet for store trafikkøkninger. Det er derfor behov for å sikre
en omkjøringsmulighet dersom utviklingen på Lista fly og næringspark skulle gjøre det
nødvendig å lede trafikken utenom Vanse sentrum.
Parallelt med dette planarbeidet pågår det utarbeidelse av en egen kommunedelplan for
sykkel som vil avklare hovedsykkelvegnettet i kommunen
5. Arealinteresser
Tidlig i planarbeidet ble det gjennomført kartlegging og sammenstilling av arealinteressene
for temaene natur, friluftsliv, landbruk og kulturlandskap (arealbevarende interesser) og
private utbyggingsønsker (utbyggingsinteresser), og det ble utarbeidet arealinteressekart
som synliggjør mulige konfliktområder.
Kartleggingen har omfattet både nasjonale databaser, regionale arealinteresser (friluftsliv)
og lokal kunnskap. I tillegg er Askeladden benyttet som kilde til kunnskap om kjente
kulturminner på land og i sjø.
6. Politiske rammer
Politisk styringsgruppe har vedtatt mål og arealstrategier for planutformingen slik det
fremgår nedenfor.
Hovedmål
Planen skal stimulere til vekst i folketall og arbeidsplasser gjennom å tilrettelegge for
næringsutvikling, funksjonelle sentra og tettsteder og et attraktivt og variert botilbud.
Tilretteleggingen skal fremme helse, miljø og samfunnssikkerhet.
Verdifull landbruksjord, natur, landskap og kulturmiljø skal tas vare på og videreutvikles
Delmål og arealstrategier:
A: Næringsutvikling
1. Tilrettelegge tilstrekkelig med næringsarealer til å dekke behovene i planperioden
2. Landbruksnæringen sikres gode produksjonsforhold og muligheter for
videreutvikling
3. Legges til rette egnede områder for fritidsbebyggelse og turisme
B: By- og tettstedsutvikling
1. Sentrene videreutvikles funksjonelt og estetisk til gode møteplasser for handel og
service, kultur og aktiviteter. Verdifullt kulturhistorisk særpreg tas vare på og
videreutvikles
2. Typisk sentrumsrelatert næringsvirksomhet lokaliseres til eksisterende sentra
3. Tettstedene utvikles med samordnede bolig-, areal- og transportløsninger
4. Idrettsanlegg, skoler og barnehager lokaliseres sentralt i forhold til boområdene
5. Nye omsorgsleiligheter lokaliseres nær tjeneste- og servicetilbudene
C: Bosettingsutvikling
1. Et variert og attraktivt botilbud til ulike behovsgrupper
2. Ny boligbygging skal fortrinnsvis skje som fortetting eller utvidelse av eksisterende
boområder
3. Nye boligområder lokaliseres sentralt i forhold til transportnettet, sentrene,
arbeidsplasser, skoler og barnehager
D: Helse, miljø og samfunnssikkerhet
1. Fremme befolkningens helse ved å legge til rette for nærfriluftsliv og økt
hverdagsaktivitet
2. Ivareta miljøhensyn ved å legge til rette for en bærekraftig arealutvikling
3. Fremme samfunnssikkerhet ved å unngå bygging i fareområder og legge til rette for
trygge og robuste lokalsamfunn. Ivareta klimahensyn.
4. Sykkelkommunen Farsund
E: Kulturmiljøet som ressurs og som kilde til kunnskap om fortiden.
1. Ta vare på verdifulle kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljø
2. Ta vare på stedskvaliteter og bevaringsverdig bygningsmiljø
3. Ny bebyggelse skal tilpasses kulturlandskapet
4. Synliggjøre fredede kulturminner
F: Naturen som ressurs og som grunnlag for alt liv.
1. Viktige naturverdier og marin natur skal tas vare på
2. Det skal fortrinnsvis ikke bygges på dyrka mark
3. Viktige produksjonsområder for skog utenfor tettstedene bør tas vare på
4. Grus- og sandforekomstene skal ikke nedbygges
5. Tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjon ved å sikre og videreutvikle viktig
grønnstruktur og rekreasjonsområder.
6. Sikre allmenn tilgjengelighet til sjø, vann og vassdrag.
7. Ivareta landskapshensyn
I tillegg til mål og arealstrategiene har styringsgruppa arbeidet med:
 Arealbehov
 Tettstedsutvikling (omfang og vekstretning)
 Næring og turisme
 Prioriterte bosettingsområder utenfor tettstedene
 Gjennomgang av private utbyggingsønsker
Dette dannet grunnlaget for administrasjonens arbeid med utarbeidelse av en planskisse
som ble diskutert med fylkesmannen og fylkeskommunen før styringsgruppa vedtok
endelige rammer for planutformingen i september 2015. Disse rammene er lagt til grunn
for administrasjonens videre arbeid med planutformingen.
7. Arealbehov og rammer for planutformingen
Basert på gjeldende plan har styringsgruppa vurdert behovene for nye arealer til bolig og
næring og vedtatt rammer for planutformingen
Vedtatt planleggingsramme for bolig fremgår av tabellen nedenfor. Rammen er basert på
boligbyggestatistikken fra Matrikkelen og SSB sin framskrivning av folketallet (alternativ
MMMM). Netto planleggingsramme (med fradrag for regulerte boligtomter som ikke er
bebygd) er satt til 700 boliger i nærmeste 12-års periode. Rammen er fordelt på
delområdene iht. kolonne 3 nedenfor.
1
Delområde
1 Nordre del
2 Ore-Nordbygda
3 Vestbygda tettsted
4 Hasselområdet
5 Vanse tettsted
6 Hanangerområdet
2
Folketall 2015
413 / 4,8 %
749 / 8,7 %
1134 / 13,2 %
259 / 3 %
2293 /26,6 %
393 / 4,6 %
3
Netto planleggingsramme
15 boliger
30 boliger
200 boliger
230 boliger
25 boliger
7 Farsund tettsted
Sum Farsund-Lista
3369 / 39,1
8610 / 100 %
200 boliger
700 boliger
Nye arealbehov til produksjons- og servicenæringene er begrenset til en arealutvidelse i
Røssevika.
Kommunen har et særlig fokus på å utnytte mulighetene innenfor turisme. Styringsgruppa
har fokusert på følgende områder:
 Hananger - Turistanlegg i gjeldende plan videreføres
 Torpmarka – Golf og feriesenter i gjeldende plan videreføres
 Lomsesanden – Turisme i gjeldende plan videreføres
 Skjoldnes – Nytt område for fritidsbebyggelse og turisme
I tillegg til turisme som egen næring vurderes den også som tilleggsnæring til landbruket.
Kommunen har behov for nye utbyggingsarealer til egen virksomhet.
Eilert Sundt videregående skole i Farsund by er planlagt utvidet
I tettstedene har styringsgruppa diskutert lokaliseringen av nye bolig- og næringsarealer,
grensene mellom tettsted og jordbruk og arealbruken i gjeldende plan. Styringsgruppa har
ønsket at det blir tilrettelagt for mer fortetting og sentrumsnær boligbygging og tilstrekkelig
med næringsarealer til å dekke behovene.
Utenfor tettstedene er arealene vurdert for bolig- og fritidsbebyggelse og næring/turisme.
Vurderingen av nye områder er begrenset til de private utbyggingsønskene. Følende 3
hovedkriterier er lagt til grunn for vurderingen:
 Arealet må være egnet til formålet
 Konfliktnivået med arealbevarende interesser må være akseptabelt
 Innspillet må falle innenfor vedtatte mål og arealstrategier
På flat-Lista legger nåværende plan til grunn at ny utbygging innenfor de store
sammenhengende jordbruksområdene skal lokaliseres til tettstedene og til utvalgte
områder for næring/turisme og spredt boligbygging. Politisk styringsgruppe har videreført
dette prinsippet, men lagt til noen flere områder for spredt boligbygging (MebergKalleberg, Rødland og Torp) og ett nytt område for turisme på Stave. Det er ikke åpnet for
fritidsbebyggelse innenfor de store sammenhengende jordbruksområdene.
Den spredte boligbyggingen i sone 2, 4 og 6 (se kart med soneinndeling nedenfor) er i
planen begrenset til 60 nye boliger (8 % av totalrammen), se tabellen nedenfor
Sone
2 Ore-Nordbygda
Spredt boligbygging
35 boliger
4 Hasselområdet
6 Hanangerområdet
Sum
0
25 boliger
60 boliger
Områder i gjeldende plan
Jølle, Skeibrok, Vere,
Stave, Kalleberg, Maberg
8. Planutformingen
Planområdet er inndelt i 7 soner slik som vist nedenfor.
Nye områder
Meberg-Kalleberg
Rødland, Torp
Sone 1 – Nordre del er spredt bebygd med overvekt av fritidsbebyggelse.
Vindmølleparken og nedbørsfeltet for drikkevann legger beslag på store arealer.
I gjeldende plan er det lagt til rette for spredt bebyggelse. Styringsgruppa har ønsket at det
blir tilrettelagt for bolig nord for Vanse (Åmdal-Reisvoll) i tråd med gjeldende plan. Resten
av delområdet kan tilrettelegges for fritidsbebyggelse.
Arealbruken i gjeldende plan er videreført og det er vist 2 nye områder for spredt
fritidsbebyggelse på Duvold og Skumsvoll.
Enkelte områder kan være utsatt for steinsprang og ras. Dette er ivaretatt i planen med
hensynsone og bestemmelser.
Nedbørsfeltet for drikkevann er sikret med en hensynsone og bestemmelser om at det ikke
er tillatt med tiltak som kan forurense drikkevannet
Vindmølleparken har vist seg å medføre helseplager også for personer som bor utenfor
det regulerte området. Kommunestyret har derfor pålagt Lista vindkraftverk å kartlegge
helsekonsekvensene hos personer som bor innenfor en avstand på 2 km fra nærmeste
vindmølle. Kartleggingen viser at opplevde helseplager er størst for bebyggelse som
lokaliseres nærmere enn ca. 1 km fra vindmøllene. I planen er dette ivaretatt med en
bestemmelsessone med krav om vurdering av støy for ny støyfølsom bebyggelse for på
den måten å forebygge mulige konflikter og helseplager som følge av vindmøllestøy.
Det største vassdraget i kommune, Nesheimvassdraget, er flomutsatt nedstrøms
Kleivlansdsvann. Dette er ivaretatt i planen med hensynssone og bestemmelser
Skytebanen på Knivsland legger begrensninger på ny støyfølsom bebyggelse. Dette er
ivaretatt med hensynsoner i planen
Høyspentlinjene genererer magnetfelt som kan være skadelig for mennesker. For de
største linjene (110KV og 300KV) er dette er ivaretatt med hensynsoner og bestemmelser.
Sone 2 – Ore-Nordbygda er en del av de store sammenhengende jordbruksområdene på
Lista. Ny utbygging er begrenset til boliger som kan bidra til å styrke eksisterende
bosetting og næring. Det er ikke åpnet for fritidsbebyggelse.
I forhold til gjeldende plan er områdene for spredt boligbygging på Stave og Vere noe
utvidet og det er medtatt et nytt område for spredt boligbygging i bakenforliggende
heiområder (Meberg-Kalleberg).
I gjeldende plan er hensynene til flyplassen ivaretatt med støysoner og restriksjoner på
byggehøyde i avgangs- og landingsplanet. Dette er videreført i ny plan.
Etter ønske fra styringsgruppa er det medtatt et nytt område for fritids- og turistformål på
Stave. Området ligger innenfor støysonen for flyplassen (i indre del av gul sone – nær rød
sone). Siden det ikke er etablert bebyggelse her fra før, bør området vurderes tatt ut av
planen for å hindre en mulig fremtidig konflikt med flystøy.
I sjø er det vist et testområde utenfor Lista fyr. Formålet omfatter både sjøoverflaten,
vannsøylen og sjøbunnen (ankring), og området er tiltenkt testing av konstruksjoner for
fornybar energi.
Sone 3 – tettstedet Vestbygda er omkranset av sjø og jordbruk. I forhold til vedtatt
planleggingsramme på 200 boliger er det behov for mer areal til boligbygging enn de
områdene og fortettingsmulighetene som ligger inne i gjeldende plan.
Styringsgruppa har vurdert 2 utviklingsretninger; østover mot flyplassen og nordover. En
utvikling nordover er vurdert å være minst konfliktfull i forhold til jordbruk og landskap og
denne løsningen er valgt sammen med noe mer fortetting.
Deler av bebyggelsen og infrastrukturen langs sjøen har liten høyde over sjønivå.
Hensynene til fremtidig havnivåstigning er ivaretatt med bestemmelser om laveste
byggehøyde for sårbar bebyggelse og infrastruktur.
Sone 4 – Hassel er også en del av de store sammenhengende jordbruksområdene på
Lista. Det er ikke planlagt ny bebyggelse i denne sonen av hensyn til
jordbruksinteressene.
Marka skyte- og øvingsfelt er for tiden under opprydding og overføring til sivilt bruk.
I denne forbindelse har Forsvaret bedt om at et område med eksplosjonsfare blir avsatt
med sikringssone og dette er ivaretatt i planen.
Sone 5 – Vanse tettsted grenser mot jordbruksområdene i vest og sør.
I forhold til gjeldende plan er det behov for utvidelse av næringsområdet i Røssevika, og
nye sentrumsnære områder for boligbygging. I denne forbindelse er høydedraget fra
Lunderhaug til Minde og Brynåsen vurdert, og deler av disse områdene er medtatt i planen
etter vedtak i styringsgruppa (B27 og B28). Området B27 er klassifisert som ikke/kanskje
eller delvis egnet ut fra landskapshensyn. Planlagt boligområde på Nedre Skeime (B31)
omfattes av en pågående reguleringsprosess.
På vestre Vatne er enkelte områder i gjeldende plan ikke videreført etter vedtak i
styringsgruppa. Det gjelder bl.a. et næringsområde nord for Nesheimvannet. I andre
områder er arealbruken tilpasset eksisterende arealbruk (næring).
Listaheimen er siktet fremtidige utvidelsesmuligheter i planen
Planlagt omkjøringsveg sør for Vanse sentrum er videreført fra gjeldende plan. Vegtraseen
er regulert og det er foretatt grunninnløsning. For å sikre at det ikke blir gjort tiltak som kan
vanskeliggjøre gjennomføringen av vegen i fremtiden, er det vist byggegrenser på 2x15
meter fra senterlinje regulert veg.
Nesheimvassdraget gjennom Vanse sentrum (Vansebekken) er sikret med flomsone og
bestemmelser som ikke tillater oppføring av bebyggelse som kan skades av flom.
Sone 6 – Hanangerområdet strekker seg fra Vanse i vest til Skjoldnes i øst.
Den sørvestre delen av området (sør for Grimsby-Stokke og vest for Farsund by /
Lundevågen) inngår i de store sammenhengende jordbruksområdene på Lista hvor
jordbrukshensynene er tillagt stor vekt. I tillegg til arealbruken i gjeldende plan er det
foreslått noe spredt boligbygging på Rødland, Torp og Kjørrefjord. Planlagte turistanlegg i
gjeldende plan (Hananger, Torpmarka og Lomsesanen) er videreført som fritids- og
turistanlegg.
I Skjoldnes er det foreslått noe ny fritidsbebyggelse og småbåthavner (endring av
gjeldende kommunedelplan). For å unngå fremtidige konflikter (støy-, støv- og luktplager)
er fritidsbebyggelsen lokalisert i god avstand fra planlagte havne- og næringsområder i
Kjeldsvika og Skjoldnes avfallsplass. Noen av de planlagte områdene i Skjoldnes er
klassifisert som ikke egnet ut fra landskapshensyn.
I sjø er 2 områder på begge sider av skipsleden (bileden til Farsund havn) avsatt til
akvakultur. Formålet omfatter både sjøoverflaten (merking) vannsøylen og sjøbunnen
(ankring). Områdene er tenkt benyttet til taredyrking.
Sone 7 – Farsund by grenser i vest mot jordbruksområdene på Fjellestad og Lunde.
Rulleringen av planen har hatt fokus på behovet for nye sentrumsnære områder for
boligbygging. I tillegg til planlagte områder i gjeldende plan er det vist nye boligområder på
Sunde (østre del av B15) og i Kjørrestad. Sistnevnte område (B14) omfattes av en egen
reguleringsprosess. Trollkirka har også vært vurdert til boligbygging, men er ikke medtatt
pga. konflikt med trafikksikkerhet (økt trafikk i Klinkeleet som er en viktig skoleveg),
hensynene til Farsund barne- og ungdomsskoleskolen (uteområde) og natur og
landskapshensyn.
Utvidelsen av Eilert Sundt videregående skole er vist i planen som en ramme for det
videre arbeidet med reguleringsplanen.
På Sunde er et kombinert formål i gjeldende plan (bolig, offentlig og allmennyttig formål)
detaljert. Den mest sentrale delen av området, i forlengelsen av Omsorgssenteret, er
reservert for offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet ligger sentralt i forhold til
hovedveinettet og er planlagt med en ny adkomstveg som også kan erstatte eksisterende
adkomst til Omsorgssenteret gjennom Livdekrona. Resten av området er foreslått til bolig.
Deler av bebyggelsen og infrastrukturen langs sjøen har liten høyde over sjønivå.
Hensynene til fremtidig havnivåstigning er ivaretatt med bestemmelser om laveste
byggehøyde for sårbar bebyggelse og infrastruktur.
9. Planforslaget
Endringene i forhold til gjeldende plan fremgår av vedlegg 13.
Planforslaget er en oppdatering av gjeldende plan med følgende nye områder:
 I sone 1 er det vist 2 nye områder for spredt fritidsbebyggelse (SF37 og SF 38) og
en utvidelse av småbåthavn S37 mot øst
 I sone 2 er det vist et nytt område for spredt boligbebyggelse (SB37), og områdene
SB40 og SB41 er utvidet i forhold til gjeldende plan. Videre er det vist et nytt
område for fritids- og turistformål (F/T6)
 I sone 3 er det vist et nytt boligområde (B35) og ny fortetting (B39 og B40)
 I sone 5 er det vist 3 nye boligområder (B27, B28 og B31) og en utvidelse av
næringsområdet i Røssevika (N2)
 I sone 6 er det vist 4 nye områder for spredt boligbebyggelse (SB31, SB32, SB33
og SB34) og ny fritidsbebyggelse, nytt fritids- og turistanlegg og nye småbåthavner i
Skjoldnes.
 I sone 7 er det vist et nytt boligområde (østre del av B15)
I tillegg er det gjort enkelte endringer i arealbruken i gjeldende plan. De viktigste er:
 I sone 1 er østre del av turistanlegg F/T8 er endret til småbåthavn i samsvar med
dagens situasjon
 I sone 3 er arealbruken i område B38 endret fra næring til bolig. B37 og F/T7 er
endret fra sentrumsformål til hhv. bolig og fritids- og turistanlegg i samsvar med
dagens bruk.
 I sone 5 er arealbruken på Østre Vatne endret, dels ved å tilpasse arealformålene til
dagens bruk, og dels ved at byggeområder i gjeldende plan ikke er videreført.
Listaheimeen er sikret fremtidige utvidelsesmuligheter
 I sone 7 er et kombinert formål i gjeldende plan spesifisert på bolig (B16 og vestre
del av B15) og offentlig og privat tjenesteyting (TJ2). B14 er endret til boligformål og
TJ1 er tilrettelagt for offentlig og privat tjenesteyting (utvidelse av Eilert Sundt
videregående skole)
Hensynssonene omfatter faresoner, båndleggingssoner og soner hvor gjeldende
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. Hensynssonene er nærmere beskrevet under
bestemmelsene nedenfor.
Hensynsynene til arealbevarende interesser (natur, friluftsliv, landbruk, kulturlandskap og
kulturminner) i områder for spredt bebyggelse er ivaretatt gjennom temakart som knyttes til
plankravet i § 1.1.c).
Planbestemmelsene er en videreføring av bestemmelsene i vedtatte kommunedelplaner
for Herad og Spind med nødvendige suppleringer for å ivareta særlige hensyn innenfor
dette planområdet
Bestemmelsene er juridisk bindende. Retningslinjene vedtas av kommunestyret, og skal
legges til grunn for arealforvaltningen, men de er ikke juridisk bindende.
 § 1 er generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av arealbruksformål
 §§ 2-4 er knyttet opp mot bestemte arealbruksformål
 § 5 omhandler hensynssoner og gjelder uavhengig av arealbruksformål
§ 1.1 omhandler plankrav.
Det er krav om reguleringsplan for all ny bebyggelse med unntak av tiltak som er nevnt i
byggeforskriften § 4-1 (pkt. c). Dette gjelder tiltak som normalt ikke krever søknad og
tillatelse (mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom, mindre tiltak på eksisterende
byggverk og mindre tiltak utendørs)
Pkt. a) omhandler bebyggelse og anlegg (byggeområder mv.), samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur (veger, parkering mv) samt småbåthavner. Her skal det alltid
utarbeides reguleringsplanplan før det utføres arbeid og tiltak
Pkt. b) stiller krav til utarbeidelse av områdereguleringsplan for 2 store fritids- og
turistanlegg på Hanangermona og i Torpmarka
Pkt. c) omhandler spredt bebyggelse. Her er plankravet i særlig grad knyttet opp mot
hensynene til trafikksikkerhet, risiko og sårbarhet, landskapshensyn og arealbevarende
interesser, og skal sikre at disse interessene blir ivaretatt.
I tillegg er det gitt retningslinjer for å ivareta hensynene til landskap og behovet for
grønnstruktur
§ 1.2 omhandler rekkefølge.
Her er det gitt bestemmelser som skal sikre tilfredsstillende standard på vei og øvrig
infrastruktur i forbindelse med ny utbygging. Bestemmelsene kan danne grunnlag for
utbyggingsavtale
§ 1.3 omhandler byggegrenser og funksjonskrav
Pkt. a) omtaler de byggeområdene hvor det kan bygges i 100m beltet til sjøen.
Pkt. b) gir kommunen mulighet til å innkreve et beløp for manglende parkeringsdekning
som alternativ til opparbeidelse av parkeringsplasser.
§ 1.4 omhandler midlertidige transportable konstruksjoner og anlegg.
Bestemmelsen gir kommunen mulighet til å forby uønsket oppankring av flytende hytter,
husbåter og lignende.
§ 1.5 omhandler forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid
Pkt. a) skal sikre landbruksadkomst fra offentlig veg til bakenforliggende landbruksarealer i
forbindelse med bygging
Pkt. b) knytter den overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som er utarbeidet i
forbindelse med denne planen til den videre detaljplanleggingen og detalj-ROS-analysene.
Pkt. c) gjelder byggeområder med landskapsutfordringer, og gir grunnlag for å kreve at
landskapsvirkningene blir utredet og belyst i forbindelse med reguleringsplanarbeidet
Pkt. d) gjelder byggeområder med viktig biologisk mangfold og skal sikre at disse verdiene
blir hensyntatt i det videre reguleringsplanarbeidet
§ 2.1 omhandler spesifikke krav til lekeareal og grønnstruktur i boligområder
§ 2.2 omhandler krav til avløpsløsning, landskaps- og terrengtilpasning samt grønnstruktur
for byggeområder med fritidsbebyggelse
§ 3.1 omhandler krav til lokalisering av bygg i landbruksdrift
§ 3.2 omhandler omfang og lokalisering av spredt bolig- og fritidsbebyggelse
o Forbud mot bygging på og nær dyrka mark
o Forbud mot bygging nær vann og vassdrag
o Plassering av ny bebyggelse skal tilpasses hensynene til friluftslivet
o Krav om avløpsløsning for fritidsbebyggelse
o Omfang av ny spredt boligbygging i de enkelte delområder
o Omfang av ny spredt fritidsbebyggelse i de enkelte delområder
§ 4.1 gir bestemmelser om utforming av småbåthavner
§ 4.2 tillater bygging i 100m beltet for nærmere angitte formål
§ 4.3 beskriver utstrekning og underformål for akvakulturområdene
§ 4.4 beskriver utstrekning og bruk at planlagt testområde i sjø utenfor Vestbygda
§ 5.1 ivaretar risiko for havnivåstigning for sårbar bebyggelse og infrastruktur
§ 5.2 setter forbud mot bygging av boliger mv. i magnetfeltsonene til høyspentlinjer
§ 5.3 setter krav til utredning/undersøkelse av aktsomhetsområder for steinsprang og
rasutsatte områder.
§ 5.4 ivaretar hensynene til flom i Nesheimvassdraget i forhold til ny bebyggelse
§ 5.5 ivaretar hensynene til flystøy og støy fra skytebane og vindmøller i forhold til ny
støyfølsom bebyggelse
§ 5.6 Ivaretar hensynene til sikring mot eksplosjonsfare i Marka skyte- og øvingsfelt
§ 5.7 Ivaretar hensynene til drikkevann i nedbørsfeltet til Kleivlandsvann
§ 5.8 opplyser om båndlagte områder etter naturvernloven innenfor planområdet
§ 5.9 angir hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.
Planutformingen er gjort på grunnlag av egnethetsanalyser hvor utbyggings- og
verneinteressene er vurdert og prioritert opp mot hverandre.
For å synliggjøre konsekvensene av planforslaget er det utarbeidet følgende temakart og
registreringer/analyser, se vedlegg 3-19:
 Temakart steinsprang
 Temakart natur, friluftsliv, landbruk, kulturlandskap, kulturminner og naturtyper i sjø
 Risiko og sårbarhetsanalyse
 Biologisk mangfoldregistrering
 Landskapsanalyse
 Temakart endret arealbruk i forhold til gjeldende plan
 Interessekart utbygging-natur
 Interessekart utbygging-friluftsliv
 Interessekart utbygging-landbruk
 Interessekart utbygging-kulturlandskap
 Interessekart utbygging – kulturminner
 Interessekart sjø
Konsekvensene av planforslaget fremgår av planbeskrivelsen, landskapsanalysen og
biologisk mangfoldregisterringen. Et sammendrag av konsekvensutredningen er gjengitt
nedenfor
Tabell 1 Sammenfatning av konsekvenser
Tema
Konsekvenser
SAMFUNN, HELSE OG TRIVSEL
Miljøvennlig tettstedsutvikling
+
Liten positiv
Nye utbyggingsområder for boliger bygger opp under
eksiterende bosettingsområder.
Støy og forurensing
0/-
Ingen/liten negativ.
Ett område for turistformål ligger innfor gul støysone til
flyplass. For øvrig ingen andre støyutsatte områder.
Barn og unge, skolevei og
trafikksikkerhet
--
Negativ konsekvens
Gang/sykkelveier i tilknytting til nye boligområder er i
varierende grad utbygd.
Landbruk
---
Stor negativ
Flere nye byggeområder er lokalisert til landbruksområder.
Kulturminner / kulturverdier
--
Negativ
Tre utbyggingsområder er lagt til bosettings- og
MILJØ
aktivitetsområder fra jernalderen samt at noen enkeltminner
blir berørt. For øvrig ingen vesentlige konsekvenser for
kulturminner.
Naturmiljø, landskap og
friluftsliv
--
Negativ
I forhold til naturmiljø er det avdekket behov for
detaljkartlegging av naturverdier ved Skjoldnes. Noen
utbyggingsområder vil ha dårlig landskapstilpasning. For
friluftsliv gir planen ingen vesentlige konsekvenser ut over at
noen utbyggingsområder ligger innenfor 100-metersvbeltet
til sjø. Det er krav om tilpassing til ved utbygging i/ved
verdifullt kulturlandskap.
--
Negativ
To områder for spredt fritidsbebyggelse er noe rasutsatt.
0/-
Ingen/liten
Noen områder krever etablering av separate anlegg for
vann/avløp.
SAMFUNNSSIKKERHET
Ras, flom og erosjon
INFRASTRUKTUR
Teknisk infrastruktur
Nedenfor er det gitt en samlet vurdering av hvordan de ulike interessene blir berørt av
planforslaget.
Landskap
Det er 5 områder som ikke er anbefalt for utbygging ut fra landskapshensyn. Dette gjelder
B27 Stussbakken som vurderes til å være et viktig element i landskapet rundt kirken. En
utbygging vil medføre at ny bebyggelse blir eksponert fra flere sider. Et avbøtende tiltak vil
være en redusert utbygging som ivaretar landskapshensyn.
På Skjoldnes er det særlig område F61 som ligger høyt i terrenget og blir svært eksponert
ut mot sundet, men dette gjelder også i betydelig grad for F62, F63 samt F/T2.
Kulturlandskap
Kulturlandskap er i hovedsak ivaretatt ved at ny utbygging innenfor registrerte
kulturlandskapsområder er vist som spredt bebyggelse hvor kulturlandskap skal
hensyntas.
Naturverdier
Innenfor nye utbyggingsområder er det foretatt en registrering av biologisk mangfold og
verdifulle naturtyper. Registreringen viser få områder med vesentlige naturverdier. Ett
område som skiller seg ut er Skjoldnes. Utbyggingsområdene her består av beiteområder i
aktiv drift samt i forskjellige gjengroingsfaser, sammen med en del gamle trær gir dette
området et potensial for forekomst av sjeldne arter. Det er behov for nærmere kartlegging
av naturverdiene i området.
Nye områder for spredt utbygging er ikke undersøkt for naturverdier i forbindelse med
kommunedelplanarbeidet.
Landbruk
Landbruksinteressene er fremtredende på Lista og blir relativt sterkt berørt, sett i forhold til
omfanget av foreslåtte utbyggingsområder. Fem av ni nye utbyggingsområder, samt
områder for spredt utbygging er i konflikt med landbruksarealer.
Graden av konflikt reflekterer landbrukets dominans på Lista. En har bestrebet seg på at
konsekvensene av de nye utbyggingsområdene skal være så små som mulig ved at
landbruksarealer som omgjøres til utbyggingsområder er lagt til eksisterende bebyggelse.
Tatt i betraktning av at utbyggingsområdene skal ivareta et langsiktig
utbyggingsperspektiv, og omfanget er relativt lite, synes konsekvensene imidlertid å være
akseptable.
Friluftsliv
Friluftslivsinteressene blir generelt sett lite berørt av planforslaget. Skjoldnes er et unntak
da det her legges til rette for utbygging innenfor 100-metersbeltet til sjø. Områdene er ikke
lett tilgjengelige for allmennheten i dag, men har et betydelig potensial som fremtidige
friluftsområder.
3 båthavner (S33, S34 og S37) berører sjørelaterte friluftsinteresser.
Det er det satt krav til utformingen av båthavnene slik at hensynene til friluftslivet blir
ivaretatt, allmenn ilandstigning, allmenn adkomst og parkering samt fri ferdsel langs sjøen
på land. Slik sett er det naturlig å se småbåthavner som en styrking av friluftsinteressene.
Kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner kommer i konflikt med SF37, B31, F59 som dekker en
bosetningsplass/ aktivitetsområde. Det er stort potensial for funn av fornminner på Lista.
Støy og forurensing
Planforslaget medfører samlet sett svært få konsekvenser i forhold til støy og forurensning.
Det er kun F/T6 som ligger i gul støysone for flyplassen, nær rød sone som er utsatt.
Aktiviteten på flyplassen er pr. i dag liten, men fritidsbebyggelse innenfor støysonen vil
kunne genere fremtidige konflikter.
Høyspentlinjene genererer magnetfelt som kan være skadelig for mennesker. For de
største linjene (110KV og 300KV) er dette er ivaretatt med hensynsoner og bestemmelser.
For å unngå fremtidige konflikter (støy-, støv- og luktplager) er fritidsbebyggelsen på
Skjoldnes lokalisert i god avstand fra planlagte havne- og næringsområder i Kjeldsvika og
Skjoldnes avfallsplass.
Barn og unge - Trafikksikkerhet
Farsund kommune har vedtatt en kommunedelplan for sykkel. Som del av dette
planarbeidet er det utarbeidet en risikovurdering av dagens forhold innenfor planområdet.
Planen påviser en viss risiko knyttet til flere av de nye utbyggingsområdene. Denne
risikoen er knyttet til manglende gang- sykkelveier knyttet til fylkesvei.
Plankravet for nye utbyggingsområder sikrer at behovet for rekkefølgebestemmelser blir
vurdert ved detaljplanleggingen.
Samfunnssikkerhet
Det er foretatt en overordnet ROS-analyse. Lokaliseringen av nye utbyggingsområder er
gjort ut fra kunnskapen om risiko- og sårbarhetsforhold. Hensynene til steinsprang,
havnivåstigning, hovedveiene, høyspent og sårbare objekter er ivaretatt i planen.
For de utbyggingsområdene som berøres av risiko- og sårbarhetsforhold er det stilt krav
om reguleringsplan. Plankravet sikrer at det blir gjennomført detaljerte risiko- og
sårbarhetsanalyser for disse områdene, jf. plan- og bygningslovens § 4-3.
Sosial Infrastruktur
Behov for skoleutvidelser/endringer av skolekretsgrenser vil bli løpende håndtert slik at det
ikke skal legge begrensninger på planlagt utbygging.
Alle byggeområder for bolig og næring/turisme og tettstedene (sone 3, 5 og 7) har
mulighet for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett. Det er ikke offentlig vann og
avløpsnett i sone 1 og på Skjoldnes, og her må utbyggingen baseres på separate
løsninger.
Bruk og vern av sjø
Sjøområdene er i hovedsak lagt ut til ferdsel, fiske, natur- og friluftsområder. Øvrige
arealformål er småbåthavner akvakultur/ taredyrking og et bestemmelsesområder for
uttesting av konstruksjoner for energiproduksjon.
Hensynssoner
Planen viser sikrings- og faresoner, områder som er båndlagt etter naturmangfoldloven og
reguleringsplaner som skal gjelde foran kommunedelplanen. Hensynene til natur-,
friluftsliv-, landbruks og kulturlandskapsinteressene er ivaretatt i planbestemmelsenes §
1.1b)
10. Innkomne innspill
Innkomne innspill i forbindelse med melding om oppstart høsten 2014 er oppsummert
nedenfor og kommentert i forhold til hvordan innspillene er hensyntatt i planforslaget.
Innspillene er gruppert på:
 Regionale myndigheter og nabokommuner
 Organisasjoner, lag og foreninger
 Privatpersoner
10.1 Regionale myndigheter og nabokommuner
Det kom inn til sammen 11 uttalelser slik det fremgår nedenfor.
Dok.
16
76
78
101
Avsender / Innspill til planutformingen
Kvinesdal kommune har ingen merknader
Norsk Maritimt Museum opplyser at Farsund,
og ikke minst Lista, er usedvanlig rik på
maritime tradisjoner og minnesmerker.
Kommunen er blant dem med flest registrerte
kulturminner under vann i Norge. Museet ber
om at arealanalysene omfatter kulturminner
under vann, og at kommunen også vurderer
å innhente ny kunnskap om dette temaet.
Fylkesmannen i Vest-Agder:
 Jordbruksområdene på Lista vernes mot
spredt utbygging
 Tettstedene avgrenses mot
jordbruksarealene og bruk av
hensynssone landbruk
 Stave og Vere er spesielle og særpreget
må bevares
 Utvalgt kulturlandskap på vest-Lista bør
vises som hensynsone.
 Verneområdene vises som båndlagte
områder
Norges vassdrags- og energidirektorat har
innspill om samfunnssikkerhet:
 Skredfare
Hensyntatt i planforslaget
Innspillet ble vurdert i planprogrammet.
Det er ikke innhentet ny kunnskap.
Askeladden er benyttet i forbindelse med
planutformingen og registrerte kulturminner
er vist på interessekart sjø

Spredt utbygging innenfor jordbruksområdene på Lista er begrenset til
fortetting og mindre utvidelser for å styrke
eksisterende bomiljøer.
Landbruksinteressene er ivaretatt med
bestemmelser og ved at temakart
landbruk er knyttet opp mot plankravet for
spredt utbygging.
 Landbruksinteressene er vist i eget
temakart.
 Særpreget på Stave og Vere ivaretas
gjennom plankrav og bestemmelser
 Kulturlandskapsinteressene fremgår av
eget temakart og interessekart
 Verneområdene er vist som båndlagte
områder
Temaet er beskrevet i risiko- og
sårbarhetsanalysen og ivaretatt i planen med
hensynsoner / bestemmelser for:




104
118
140
Kvikkleire
Flom, erosjon og overvann
Vassdrag og vannmiljø
Energianlegg
Vest-Agder fylkeskommune (SAM-utvalget
sak 12/15) gir faglig råd om at følgende
emner tas inn i planprogrammet:
 Lokalisering av fremtidig tettstedsområde
for Farsund sentrum
Områder i Farsund by og Vanse som kan
være aktuelle for fortetting.
Fremtidig utstrekning av Vanse.
 Avklaring av tettstedsstruktur for
områdene mellom Vanse og Vestbygda
 Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Vedtaket har ingen innspill til planutformingen
Saksutredningen opplyser i tillegg om:
 Friluftsliv - Henviser til Regional plan for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-20
med arealbruksprinsipper.
 Samferdsel - Henviser til pågående
arbeid med sykkelplanen og opplyser om
at det pr. i dag ikke er større planer for
investeringer i området
107
På forespørsel fra Farsund kommune
opplyser Fylkeskonservator i dok.140 at det
er nødvendig å oppdatere kulturminneutredningen for Lista for å ivareta disse
interessene i planarbeidet, men at det ikke
kan gjøres av Fylkeskonservator.
Alternativt anbefaler Fylkeskonservator at
kommunen vurderer å opprette en egen
kommunedelplan for kulturminner
Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler
at kartlegging og forvaltning av
mineralressursene medtas i planprogrammet
109
Fiskeridirektoratet anbefaler at
låssettingsplasser og marint biologisk
mangfold inngår i kartleggingen /
grunnlagsmaterialet for planen
110
Kystverket anbefaler at eksisterende
fiskerihavner og farleder inngår i
kartleggingen / grunnlagsmaterialet for
planen
Statens vegvesen har ingen merknader
Forsvarsbygg har kommet med 2 innspill
lenge etter at fristen var gått ut (15.12.14)
 Innspill datert 16.04.15 med ønske om at
kommuneplanen viser skytefelt i sjø som
hensynssone med bestemmelser som
forbyr etablering av anlegg i sjø,
herunder akvakulturanlegg som kan
forhindre Forsvarets bruk av skyte- og
øvingsfeltet
 Innspill datert 19.10.15 med ønske om at
restriksjonsområde for eksplosivfare i
111
138
148













Faresone havnivå
Faresone høyspent
Faresone steinsprang
Faresone flom
Faresone eksplosjonsfare
Støysoner
Sikringssone drikkevann
Sikringssone flyplass
En av arealstrategiene har vært å
begrense tettstedsutvidelsene gjennom
økt fortetting. Arealbruken i gjeldende
plan er i hovedsak videreført. I tillegg er
det vist noe fortetting. Nye tettstedsutvidelser er svært begrenset med unntak
i Vestbygda (B35) hvor det ikke er funnet
andre alternativer for å oppfylle
planleggingsrammen
Utenfor tettstedene er boligbyggingen på
flat-Lista begrenset til fortetting for å
styrke eksisterende bomiljøer.
Askeladden er benyttet i forbindelse med
planutformingen og registrerte
kulturminner er vist på temakart og
interessekart
Regionale friluftsinteresser er vist i
temakart friluftsliv. Viktige turdrag
gjennom byggeområder er vist på
plankartet
Vedtatt sykkelplan er innarbeidet i
planforslaget.
Kulturminneutredningen for Lista (1999) er
ikke oppdatert.
Kommunen vurderer å igangsette arbeid med
en kulturminneplan
Mineralressursene i gjeldende plan er
videreført (grusforekomster på Frestad og
Eitland), men det er ikke kartlagt nye
forekomster som en del av planarbeidet
Aktiv låssettingsplass på Skjoldnes er vist på
plankartet som kartinformasjon.
Kjent marint biologisk mangfold fremgår av
temakart sjø.
Fiskeriinteressene er vist i interessekart sjø
Innspillene er vist på interessekart sjø
sammen med planlagt ny arealbruk i sjø


Skytefelt i sjø dekker et meget stort
område. Pga. de begrensningene dette
medfører på annen aktivitet i sjøen,
ønsker ikke kommunen å ta skytefeltet
med i planen
Restriksjonsområde for eksplosivfare er
vist som faresone eksplosjonsfare i
planen. I bestemmelsene er det satt
forbud mot tiltak etter plan- og
bygningsloven § 1-6.
Marka skytefelt blir medtatt i planen
10.2 Organisasjoner, lag og foreninger
Det kom inn til sammen 2 uttalelser slik det fremgår nedenfor.
Dok.
79
149
Avsender / Innspill til planutformingen
Forum for natur og friluftsliv i Vest-Agder ber
om at man i planen ikke vurderer nye
akvakulturanlegg for laks av hensyn til det
biologiske mangfoldet lokalt
Farsund næringsselskap (F365) har innspill
om 2 områder i sjø for taredyrking.
Avgrensningen er tilpasset andre
arealinteresser i sjø
Hensyntatt i planforslaget
Planen legger ikke til rette for nye
oppdrettsanlegg for fisk.
Det er foreslått 2 områder for taredyrking
Hensyntatt
10.3 Privatpersoner
De private innspillene til planen fremgår nedenfor. De fleste er utbyggingsønsker.
Arealvurderingen av utbyggingsønskene fremgår av vedlegg 21. Vurderingen lå til grunn
for utarbeidelsen av en planskisse, og fastsetting av politiske rammer for planutformingen
Følende 3 hovedkriterier lå til grunn for vurderingen:
 Arealet må være egnet til formålet
 Konfliktnivået med arealbevarende interesser må være akseptabelt
 Innspillet må falle innenfor vedtatte mål og arealstrategier
Arealbruken innenfor gjeldende reguleringsplaner og vedtatte kommunedelplaner er i
utgangspunktet ikke tema for rulleringen med unntak av deler av Skjoldnes, jf.
planprogrammet. Innspill innenfor disse områdene er derfor ikke hensyntatt
Nedenfor er det vist en oversikt over de private utbyggingsønskene og hvordan de er
hensyntatt i planforslaget
Sone
1
Stedsnavn
Listeid
Skumsvoll
Eidsfjorden
Elle
Rudjord
Tveit
2
Kalleberg
Meberg
Dok. /
Innspill
53C
53B
29A-B
73A-B
46A-B
65
53A
55A
55B
55C
92
90
91
72
39
40A
40B
40C
68
81
54A
54B
Avsender
Utbyggingsønske
Advokat Jensen
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Akvakultur
Bolig
Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Ester Hassel
Randi Skumsvoll
Henning Skumsvoll
Marine Harvest
Adv. Jensen
Alf G. Jørgensen
Erling Rudjord
Kristian Rudjord
Erling Rudjord
Morris
Klokkhammer
Arild Bergersen
Arild Bergersen
Øystein Gilja
Bente Bekkeheien
Advokat Jensen
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig/Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Hensyntatt i
planforslaget
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Vinneim
Langåker
Nordberg
Vere
Stave
3
Vestbygda
3
Nordhassel
6
Skeime
Rødland
Kviljo
Hananger
Torp
87A
87B
31
88
86A
86B
50A
50B
22
36A
36B
49A
49B
Torbjørn Vere
74A-B
99
61
70
30
27A
27B
71
77
19
Thorleif Mathisen
Øivind Johansen
Hans Olav Penne
Frode Martinsen
Kåre Hansen
Adv Wigdis Hansen
44
47
42
113
83B
48
43
28
83A
17
83C
45
82A
82B
41
25
34
33
96A
96B
96C
96D
32
106D-E
106A-C
69G-I
69B-F
98B
103
106F-H
98C
69A
51
52
98A
98D
98E
Adv Wigdis Hansen
Torbjørn Vere
Torbjørn Vere
Martin Mikalsen
Jarl Jakobsen
Sven Sørensen
Jan Mikalsen
Frode Martinsen
Bjørn A Skeibrok
Bjørndal
Vedlikehold
Rune Jansen
Ernst Severinsen
Rune Jansen
Oddvar Larsen
Kåre R Danielsen
Ernst Severinsen
Rune Jansen
Bernard Berntsen
Kåre R Danielsen
Ståle Stålesen
Kåre R Danielsen
Viggo Fåland
Audun Stålesen
Rune Jansen
Bjørn V Thorkildsen
Adv Wigdis Hansen
Adv Wigdis Hansen
Ragnhild Senum
Adv Wigdis Hansen
Morten Mosvold
Kristine Naterstad
Mary Fristad
Kari M Svendsen
Morten Mosvold
Mary Fristad
Kristine Naterstad
John A Kalleberg
John A Kalleberg
Mary Fristad
Mary Fristad
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig/Fritidsbebyggelse
1 tomt
1 tomt
Bolig
Bolig
Fritidsbebyggelse
Bolig
Kolonihager på
bygslet/leietomt
Bolig
Marint testsenter
Bolig
Bolig
Bolig
Byggeområde
Byggeområde
Sjøbod/utleieenhet
Bolig
Bolig
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Hensyntatt
Delvis hensyntatt
Hensyntatt
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig og redskapslåve
Bolig
Bolig og driftsbygning
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Informasjonssenter
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig, alternativ
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk, alternativ
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt (bolig)
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Huseby
Skjoldnesveten
Loshavn
Skjoldnes
102
85
84
57
58A
59A
58B
59B
67C
67B
56B
60A
95A-B
94B
56A
Kjørrefjord
94A
60B
67A
89
13A
13B
66
5
Helvik
1
5
Eitland
Knivsland
2
Minde
Maberg
Brastad
Vanse
Skeime
5
4
35
93
108
23
24
37
26A-B
80A-E
75A-C
20A
20B
20C
Kari M Svendsen
Kåre Aunevik
Nils Lunde
Tore K Haus
Randi Lise Kåsa
Randi Lise Kåsa
Randi Lise Kåsa
Randi Lise Kåsa
Kurt W Syvertsen
Ark. Kristiansen &
Selmer-Olsen
Randi Lise Kåsa
Torleif Larsen
Torleif larsen
Ark. Kristiansen &
Selmer-Olsen
Torleif larsen
Randi Lise Kåsa
Kurt W Syvertsen
Anton Kjørrefjord
Tone og Bjørn
Eitland
Oddvar
Klokkhammer
Advokat Jensen
Kjell S Drange
Rune Kroslid
Marit M-Rynning
Marit M-Rynning
Karl Nesheim
Adv Wigdis Hansen
Olga M Brastad
Else Bogaard
Ingunn Undheim
Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Båtplasser
Bolig/Fritidsbebyggelse
Båthavn
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Båtplasser
Fritidsbebyggelse
Delvis hensyntatt
Delvis hensyntatt
Hensyntatt
Delvis hensyntatt
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Dykkesenter/leiligheter
Båtplasser/Båthus
Bolig/Fritidsbebyggelse
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig
Delvis hensyntatt
Delvis hensyntatt
Bolig
Bolig
Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig/Fritidsbebyggelse
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
Delvis hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
Hensyntatt
I tillegg til utbyggingsønskene ovenfor, er det kommet inn 4 andre private innspill
Dok.
18
Avsender
Ragnar Nesheim
38
Karl Nesheim
97
Ragnhild Senum
105
Lotti Karjala og Sigurd
Løvhaug
Innspill
Anbefaler at det legges til rette
for turisme, nytt boligfelt vest for
Vanse og bestemmelser om
hvor fremtidig forretningsstrøk
skal være f.eks. i knuten av
åttetallet.
Opplyser om feil i vernegrensen
i nåværende kommuneplan som
bes rettet.
Ønsker å bevare Kviljo-området
ved å redusere ferdsel og legge
til rette for hest/sykkel. Begrense
jakt og beiting.
Ønsker at Torp opprettholdes
som LNF-område også i
fremtiden av hensyn til
jordbruket, naturvern,
kulturminner og
kulturlandskapet. Planlagt golfog feriesenter anbefales
Hensyntatt i planforslaget
Delvis hensyntatt
Ikke hensyntatt i planforslaget
som er basert på nasjonal
naturbase. Korrekt vernegrense
vil bli medtatt i endelig plan
Ikke hensyntatt
Ikke hensyntatt
115
Harald Kristensen m.fl.
tilbakeført til LNF.
Ønsker ikke akvakulturanlegg i
Eidsfjorden da det vil komme i
konflikt med laksefiske med
kilenot og bevaring av det lokale
maritime miljøet.
Hensyntatt
I tillegg kom det inn 2 private innspill lenge etter at fristen var gått ut 15.12.14:
 Ken Jarle Karlsen, brev av 20.02.15, ønsker at hans eiendom i Røssevika blir utlagt
til fritidsbolig/bolig og båtplasser.
 Arne Nesheim, brev av 30.03.15, ønsker at et område på Rødland og et på
Hananger blir utlagt til boligformål
Disse innspillene er ikke utredet / vurdert i planarbeidet
11. Vurdering og anbefaling
Dette er den siste av 3 delplanrulleringer som til sammen utgjør arealdelen for kommunen.
Når denne siste planen er vedtatt, vil de 3 delplanene bli sammenstilt til en plan.
Planen er et resultat av en omfattende samarbeids- og medvirkningsprosess hvor formålet
har vært å få en oppdatert plan som er egnet som styringsredskap
Planlagte utbyggingsområder dekker arealbehovene med unntak av boligbehovet i
Farsund by. Her er det ikke funnet tilstrekkelig med nye sentrumsnære arealer til å dekke
planleggingsrammen på 200 boliger i planperioden. Planforslaget legger kun til rette for
100-150 nye boliger i hele sone 7. De alternative sentrumsnære boligområdene som er
vurdert ble ikke videreført i planforslaget på grunn av stor konflikt med andre interesser.
En av arealstrategiene har vært er å begrense tettstedsutvidelsene gjennom økt fortetting
av boliger. I planarbeidet er mulighetene for sentrumsnær boligfortetting ut over det som
ligger inne i gjeldende plan vurdert, men de fleste alternativene i Vanse og Farsund har
vært for konfliktfulle til at de er anbefalt medtatt i planen.
Arealbruken i Vanse og Farsund er i stor grad regulert i eldre reguleringsplaner.
Planarbeidet har lagt til grunn at dersom kommunen ønsker å gå videre med å avklare
mulighetene for boligfortetting må konsekvensene vurderes opp mot andre hensyn som i
dag er ivaretatt i reguleringsplanene. Denne vurderingen er ikke en del av rulleringen. Det
kan derfor være behov for en egen gjennomgang av arealbruken i disse 2 tettstedene i
form av en mulighetsstudie / kommunedelplan som kan avklare rammene for en ønsket
fortetting. Dette spørsmålet vil bli vurdert i forbindelse med rulleringen av kommunal
planstrategi
Konsekvensene av planen fremgår av planbeskrivelsen, landskapsanalysen og
naturmangfoldregistreringen. Sammenfatningen av konsekvensene i planbeskrivelsen
viser stor negativ konsekvens for landbruk og negative konsekvenser for:
 Barn og unge, skolevei og trafikksikkerhet
 Kulturminner / kulturverdier
 Naturmiljø, landskap og friluftsliv
 Ras flom og erosjon
Med unntak av landbruk, er de negative konsekvensene søkt avbøtet gjennom
bestemmelsene til planen. For landbruk er de negative konsekvensene størst i Vestbygda.
Bortsett fra noe fortetting, er det ingen andre alternativer enn å bygge på dyrka mark
dersom det skal legges til rette for vekst i dette tettstedet.
Sett i forhold til omfanget ligger de negative konsekvensene innenfor det som bør kunne
aksepteres. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn.