aksjonæravtale - Advokatfirmaet Strandenæs

Til flere sjekklister
Til startsiden
Sjekkliste
Aksjonæravtale
Denne sjekklisten er utarbeidet av Advokatfirmaet Strandenæs for rådgivning ved utforming av
aksjonæravtaler.
Det er mange ulike forhold det kan være ønskelig og hensiktsmessig å regulere i en
aksjonæravtale. Regulering av forholdet mellom aksjonærene kan også ha virkninger utover
selve avtaleforholdet som det er viktig å ta i betraktning. Lovreguleringer, men også
selskapsvedtektene, kan videre sette skranker for hva det er adgang til å avtale.
I ulike bransjer vil det være ulike problemstillinger som reiser seg.
Listen er ikke ment å være uttømmende, men har som formål å gi deg/dere som klient et
grunnlag for å tenke gjennom de problemstillinger vil være tema for vår konferanse.
Vi ber deg/dere tenke gjennom de nedenstående temaer, og medbringe eventuell
dokumentasjon der det enkelt kan fremskaffes.
1. Opplysninger om selskapet
a. Stiftelsesdokumenter
b. Vedtekter
c. Aksjeeierbok
d. Ligningspapirer for siste år
e. Styresammensetning, daglig leder
2. Krav til aksjonærenes egenskaper – aksjonærkretsen
a. Arbeidsplikt
i. Lønn
ii. Bonus
iii. Sykdom/uførhet
b. Konkurranseforbud
c. Holdingselskaper
d. Arv/skilsmisse
Advokatfirmaet Strandenæs
Side 1
3. Stemmerett/-plikt
a. Valg av styre
b. Kapitalforhøyelser
c. Fusjon, fisjon mv.
d. Flertallskrav
e. Konsekvenser av stemmelikhet
4. Utbytte
a. Utbyttepolitikk
b. Plikt til å stemme for/mot utbytte
c. Omsetningskrav
5. Omsetning og pantsettelse av aksjer
a. Uttreden fra selskapet
i. Pris
ii. Rett til å bli utløst?
b. Forkjøpsrettigheter
i. Pris
c. Krav til samtykke
d. Pantsettelse av aksjer
e. Opptak av nye aksjonærer
6. Konsekvenser ved overtredelse
a. Konvensjonalbot
b. Plikt til å selge aksjer
c. Innløsningssum
7. Salg av virksomheten
8. Tvisteløsning
a. Voldgift
b. Verneting
c. Skjønnsfastsettelse
Velkommen til en konstruktiv konferanse!
Munkedamsveien 3B
Postboks 1448 Vika, 0115 Oslo
Tlf 23 28 14 50
[email protected] / www.strandenas.no
Advokatfirmaet Strandenæs
Side 2