Sjå saklista til møtet!

GLOPPEN KOMMUNE
ADMINISTRASJONSUTVALET
MØTEINNKALLING
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
12.09.2016
Trivselshagen - videokonferanserommet
Kl. 14:30
Merk deg møtestaden!
Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er på
tlf. 57 88 38 00 (servicetorget i kommunen) slik at varamedlem kan bli innkalla.
Varamedlemer møter etter nærare innkalling.
Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av ved å ta kontakt med sekretariatet på
heradshuset. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemene
på førehand ønskjer å gjere seg kjent med innhaldet i desse dokumenta, er dei i
møtesekretariatet.
Saklista, med saksutgreiing og rådmannen sine tilrådingar, ligg også på kommunen si
heimeside: gloppen.kommune.no
Gloppen kommune
3. september 2016
Bjarte Gangeskar
utvalsleiar
Rita Lilletvedt
personalsjef
SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
011/16
Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste
012/16
Referat og orienteringssaker
013/16
Orientering om lokale forhandlingar 2016
014/16
Godkjenning av avtale om felles skatteoppkrevjar for Eid og Gloppen
GLOPPEN KOMMUNE
SAKSPAPIR
Styre, utval, komite m.m.
Administrasjonsutvalet
Avgjerd av: Administrasjonsutvalet
Saksbehandlar: Rita Arlen Lilletvedt
SAKSGANG
Møtedato
12.09.2016
Arkiv: 033
Objekt:
Saksnr.
011/16
Arkivsaknr.:
16/1056-1
Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste
Møteboka frå administrasjonsutvalet sitt møte den 2. juni i år blir lagt fram til godkjenning.
Samstundes ber leiaren i utvalet om godkjenning av innkallinga og saklista til denne møtet.
UTVALSLEIAREN SI TILRÅDING:
1. Administrasjonsutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 2. juni 2016
2. Administrasjonsutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 12. september
2016.
GLOPPEN KOMMUNE
SAKSPAPIR
Styre, utval, komite m.m.
Administrasjonsutvalet
SAKSGANG
Møtedato
12.09.2016
Avgjerd av: Administrasjonsutvalet
Saksbehandlar: Rita Arlen Lilletvedt
Arkiv: 033
Objekt:
Saksnr.
012/16
Arkivsaknr.:
16/1055
Referat og orienteringssaker
Refererte skriv og meldingar:
Det er så langt ingen referatsaker.
Orienteringssaker:
Kontorsituasjonen m m etter brannen i heradshuset
Rådmannen vil kort orientere om arbeidssituasjonen for dei tilsette som høyrer til på
heradshuset, og kva vi gjer for å få til mellombelse løysingar inntil huset kan takast i bruk
igjen.
Samarbeid om barnevern?
Rådmannen har spurt kollegane sine i Eid og Stryn om dei er interesserte i å drøfte eit utvida
samarbeid om barnevernet. Både Eid og Stryn er positive til å starte samtalar om dette, og eit
første møte er avtala i slutten av september i år.
Ordet fritt…
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Administrasjonsutvalet tar sakene til orientering.
GLOPPEN KOMMUNE
SAKSPAPIR
SAKSGANG
Styre, utval, komite m.m.
Administrasjonsutvalet
Avgjerd av: Administrasjonsutvalet
Saksbehandlar: Rita Arlen Lilletvedt
Møtedato
12.09.2016
Objekt:
Arkiv: 515
Saksnr
013/16
Arkivsaknr.:
16/473-43
Orientering om lokale forhandlingar 2016
Ingen vedlegg.
Bakgrunn for saka:
Rådmannen viser til orienteringssak 7/16 i administrasjonsutvalet 2. juni 2016 der det vart
orientert om resultatet frå det sentrale tariffoppgjeret 2016.
Tilsette i kapittel 4 vart ferdig forhandla gjennom sentrale tillegg, det betyr at det berre skulle
gjennomførast lokale forhandlingar for tilsette i kapittel 3 og 5.
Lokale forhandlingar
I forkant av forhandlingane vart det gjennomført felles drøftingsmøte med tillitsvalde 7. juni
der økonomiske rammer, prioriteringar og praktisk gjennomføring av forhandlingane vart
gjennomgått og drøfta. Det vart lagt til grunn ei økonomisk ramme på 2,4 % tilsvarande
sentralt oppgjer for kapittel 4, og som også er i tråd med resultatet i frontfaget.
Lokale forhandlingar vart gjennomført 1. og 2.september
Før forhandlingane starta hadde arbeidstakarorganisasjonane sendt inn sine krav (frist 19.
august), og kommunen levert sine tilbod (frist 26. august)
Utgangspunktet for tilbodet frå kommunen var eit generelt kronetillegg tilsvarande resultat for
kapittel 4 i dei sentrale forhandlingane. Utover dette vart det gitt eit høgare tilbod til enkelte
grupper og nokre på individnivå med bakgrunn i skeivhet.
Forhandlingsresultat lokale forhandlingar:
Kapittel 3.4.1 (Rådmannen og hans leiargruppe)
For å rette opp skeivheit vart det gitt eit tillegg på kr 26.000 til rådmannen si leiargruppe.
Totalt vart det gitt kr 130.000 til denne gruppa.
Formannskapet fastsette ny lønn til rådmannen i møte 29. aug., han fekk eit tillegg på kr
20.000
Kapittel 3.4.2 (Einingsleiarar)
Generelt kronetillegg på kr 18.000 til dei fleste i denne gruppa. Nokre få einingsleiarar fekk
eit høgare tillegg for å rette opp skeivheit. Totalt vart det gitt kr 569.940 til denne gruppa
Kapittel 5
Med nokre få unntak som fekk høgare tillegg pga skeivhet og utdanning, vart det gitt eit
generelt tillegg tilsvarande sentrale tillegg for kapittel 4. Totalt vart det gitt kr 291.820 til
denne gruppa.
Økonomiske konsekvensar for kommunen:
Det samla resultatet gir ein årslønnsvekst i 2016 på ca 2,9 %.
Rådmannen si vurdering:
Det var relativt stor avstand mellom ein del av organisasjonane sine krav og kommunen sitt
tilbod. Leiarlønner, og då spesielt innan skuleverket, er ei utfordring for kommunen.
Leiarlønnene i kommunen ligg generelt noko under nivået i nærliggande kommunar som det
er naturleg å samanlikne seg med. I tillegg har undervisningspersonale gjennom sentrale
avtalar eit relativt høgt lønnsnivå som gjer det lite attraktivt å gå inn i leiarstillingar med dei
leiarlønnene som kommunen har i dag. Samtidig ligg leiarlønnene i skuleverket ein god del
over leiarlønnene elles i kommunen.
For å sikre stabilitet og rekruttering til leiarstillingane i skuleverket, og samtidig ikkje auke
avstanden mellom leiarane i skuleverket og andre leiarar, vart det difor gitt eitt noko høgare
tillegg enn ramma på 2,4% til alle einingsleiarane i kommunen.
Rådmannen er oppteken av å avlønne sektorleiarane likt, og det er difor gitt eit høgare tillegg
også til sektorleiarane for å utjamne skeivheit etter tilsetting av ny oppvekstsjef.
Med bakgrunn i utfordringane knytt til leiarlønnene vil det ved revidering av lønnspolitisk
plan vere behov for å sjå nærare på kva kommunen må gjere med leiarlønningane for å
tilpasse seg nivået i samanliknbare kommunar. Dette er også tatt inn i nokre av
forhandlingsprotokollane.
--Rådmannen vil oppsummere dei lokale lønnsforhandlingane med at vi har gjennomført eit
greitt oppgjer i ein god tone, også i dei tilfella partane var usamde. Lønnspolitisk plan har
ikkje vore til stor nytte. Det er nødvendig å revidere planen på vesentlege punkt viss vi skal ha
ein lønnsplan som vi skal etterleve.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Administrasjonsutvalet tar saka til orientering.
GLOPPEN KOMMUNE
SAKSPAPIR
SAKSGANG
Styre, utval, komite m.m.
Administrasjonsutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandlar: Jan Kåre Fure
Møtedato
12.09.2016
19.09.2016
26.09.2016
Objekt:
Arkiv: 024
Saksnr
014/16
Arkivsaknr.:
14/1110-19
Godkjenning av avtale om felles skatteoppkrevjar for Eid og Gloppen
Vedlegg:
Dok.nr
278768
Tittel på vedlegg
Avtale om felles skatteoppkrevjar for Gloppen og Eid
Bakgrunn for saka:
Rådmannen tok våren 2016 kontakt med rådmannen i Eid kommune om å starte samtale om
felles skatteoppkrevjarkontor for desse to kommunane. Den 14. juni 2016 hadde vi felles
møte på Nordfjordeid, der rådmennene og dei tilsette ved begge kommunane sine
skatteoppkrevjarkontor deltok. Vi vart då samde om å lage saksutgreiing og avtale for eit
felles skatteoppkrevjarkontor for Gloppen og Eid, plassert på Nordfjordeid, med Eid
kommune som vertskommune. Oppstart for felleskontoret er sett til 1. januar 2017.
Saksutgreiing:
Skatteoppkrevjarkontora har ansvar for kommunen sin skatterekneskap, innkrevjing av skatt
på person, innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift på bedrifter og arbeidsgjevarkontroll
mot bedrifter.
Skatterekneskapen er heilt skilt frå kommunen sin ordinære rekneskap. Alt arbeidet innafor
skatteoppkrevjarkontora er underlagt styring frå Skatteetaten, og arbeidet blir gjort gjennom
felles nasjonal programvare underlagt Skatteetaten. Denne er ikkje kopla mot kommunane
sine andre økonomisystem og programvare. Slik sett er skatteoppkrevjarfunksjonen ikkje
kopla mot resten av den kommunale stabstenesta/tenesteytinga, og eignar seg godt for
organisering i felleskontor for fleire kommunar.
Krava til kunnskap innafor skatteområdet, og spesielt arbeidsgjevarkontrollen, blir større og
større. Vi ser at skatteoppkrevjarkontora hos dei mindre kommunane slit med å halde få
tilsette oppdatert på heile breidda i regelverket. Ved fråvær og ferieavvikling er det vanskeleg
å svare på spørsmål frå innbyggjarane og bedriftene, fordi skatteoppkrevjarkontoret til tider
kan vere heilt ubemanna.
Administrativt vertskommunesamarbeid
Samarbeidet om felles skatteoppkrevjar og felles skatteoppkrevjarkontor vil bli eit såkalla
administrativt vertskommunesamarbeid. I vedlagde avtale er Eid kommune vertskommune og
Gloppen kommune er samarbeidskommune.
Vertskommunesamarbeidet er regulert i kommunelova. Felles skatteoppkrevjarkontor blir
ikkje eit eige rettssubjekt, men organisatorisk som ein del av vertskommunen.
Avtalen mellom kommunane Gloppen og Eid er heimla i kommunelova § 28-1b om
administrativt vertskommunesamarbeid, som gjev følgjande reglar for samarbeidet:
1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune
(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter
delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller
fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til
administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte
innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune,
har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter
forvaltningsloven § 35 første ledd.
Namnet på samarbeidet blir Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid, og kontoret skal vere
lokalisert på Nordfjordeid. Skatteetaten har utarbeidd ein rettleiar som kommunane må følgje
ved etablering av felles skatteoppkrevjar. Det skal vedtakast ein samarbeidsavtale mellom
kommunane. Avtalen skal godkjennast av Skatteetaten. Det er dei siste åra etablert mange
slike felles skatteoppkrevjarkontor rundt om i landet.
Føremålet med samarbeidet er å skape eit sterkt fagleg miljø, og eit framtidsretta kontor til
beste for innbyggjarar og bedrifter.
Eid kommune har ved avtaleinngåing 2 årsverk knytt til to stillingar innafor skatteoppkrevjarkontoret, medan Gloppen kommune har 1,7 årsverk knytt til to stillingar. Ved samordning av
desse to kontora, vil vi få 3,7 årsverk fordelt på fire stillingar. Dette vil gje ein vesentleg betre
kontinuitet innafor kontoret. Den eine tilsette i Gloppen kommune vil slutte i stillinga 31.
desember 2016 og bli pensjonist. Denne stillinga vil tidleg hausten 2016 bli lyst ut med
kontorstad på Nordfjordeid. Den andre stillinga i Gloppen vil halde fram med kontorstad på
Sandane. Dette vil ivareta publikumsmottak innafor skattespørsmål.
Det er ikkje lagt opp til noko reduksjon i tal stillingar ved overgang til eit felleskontor.
Derimot kan det vere aktuelt at det nye kontoret etter kvart tek over meir av innkrevjinga på
den kommunale faktureringa, og spesielt det som går på kommunale avgifter og
eigedomsskatt (legalpant). Kontoret vil også vere positive til å kunne ta over heile eller deler
av skatteoppkrevjarfunksjonen frå andre Nordfjordkommunar som eventuelt ynskjer dette.
Men uansett må vi fyrst få etablert felleskontoret for Gloppen og Eid.
Det skal årleg utarbeidast eit budsjett for det felles skatteoppkrevjarkontoret som skal leggast
fram til godkjenning etter vanlege budsjettprosedyrar i begge kommunane. Budsjettet blir sett
opp med alle utgifter og frådrag for gebyrinntekter. Nettoutgifta ved felleskontoret blir
fordelt: Gloppen 50 %, Eid 50 %. Det skal gjerast ei evaluering av fordelingsnøkkelen etter
eitt år.
Oppseiingsfristen mellom partane er eitt år og samarbeidsordninga skal evaluerast årleg i
møte ved utgongen av året. Vertskommunen har ansvar for at slike møter blir arrangert.
--Framlegget om felles skatteoppkrevjar har ikkje vore på formell høyring med organisasjonane
i Gloppen. Rådmannen legg til grunn at organisasjonane gjennom behandling av saka i
administrasjonsutvalet får gje formelt uttrykk for sitt syn på saka. Arbeidet med saka har
sjølvsagt heile tida vore gjort i samarbeid og i full forståing med dei det gjeld.
Økonomiske konsekvensar for kommunen:
Ingen vesentlege.
Rådmannen si vurdering:
Rådmannen tok initiativ til eit samarbeid med Eid kommune i denne saka etter innspel frå
skatteoppkrevjaren sjølv. Alle skatteoppkrevjarkontora i vårt område er små, og når no den
eine av dei to stillingar våre blir ledig, var tidspunktet kome for å høyre med Eid kommune
om dei var interesserte i samarbeid.
Initiativet har vore godt motteke av eidarane, og rådmannen er sikker på at vi no får til ei god
løysing for begge kommunane. Tilbodet til skattebetalarane i Gloppen blir oppretthalde med
bemanning også på Sandane.
Når Eid kommune no blir vertskommune for vår skatteoppkrevjing, må rådmannen delegere
myndet som skatteoppkrevjar i Gloppen til rådmannen i Eid, jfr. § 28-1b, nr 3 i kommunelova
som er teken inn i saksutgreiinga lenger framme.
--Eid kommunestyre godkjende for sin del avtalen om felles skatteoppkrevjar i møte den 1.
september i år.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Gloppen kommunestyre godkjenner i medhald av kommunelova § 28-1b nr. 1 framlagde
avtale om felles skatteoppkrevjarkontor og felles skatteoppkrevjar for kommunane Gloppen
og Eid.
Kommunestyret ber om at nødvendig delegasjon til rådmannen i Eid kommune blir
gjennomført i samsvar med kommunelova § 28-1b nr 3.