Plankonferansen 2016 - Hordaland fylkeskommune

Plankonferansen 2016
Planlegging for god folkehelse
Bergen 25. – 26. oktober, Grand Terminus
Tysdag 25. oktober
Møteleiar: Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling, Hordaland fylkeskommune
0900-1000
1000-1015
Registrering
Musikalsk kulturinnslag
9 grader nord
1015-1030
Velkomen
Fylkesordførar Anne Gine Hestetun
1030-1045
Det nasjonale ansvaret
Fylkesmann Lars Sponheim
Samfunnsplanlegging for betre
folkehelse
Folkehelse i regional og kommunal planlegging
Lunsj
Arne Marius Fosse, underdirektør Helse- og
omsorgsdepartementet
Terje Kaldager, seniorrådgjevar Kommunalog moderniseringsdepartementet
1305-1325
Folkehelseprogram for kommunane
Sosial ulikheit i helse – kva veit vi?
Anne Gamme, fagleiar Kommunesektorens
organisasjon
Espen Dahl, professor Høyskolen i Oslo og
Akershus
1325-1345
Folkehelsa i Hordaland
Kathrin Jakobsen, leiar seksjon for forsking,
internasjonalisering og analyse, Hordaland
fylkeskommune
1345-1415
Pause
Introduksjon
Folkehelse i plan
1045-1110
1110-1145
1145-1245
Folkehelse - kunnskap
1245-1305
Folkehelse - felles innsats
1415-1440
Laginnsats for sunne kommunar
og attraktive byar – eksemplet
Bodø
Gøran Raade-Andersen,
folkehelsekoordinator Bodø kommune
1440-1510
Bydelsutvikling i Bergen:
Levekårsundersøking
og konkrete plangrep
Frivillig innsats i folkehelsearbeidet
Tankar om inkludering
Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling,
Bergen kommune
1510-1540
1540 -1600
1900 Aperitif – Grand Terminus
1930 Festmiddag Grand Terminus
Lasse Heimdal, generalsekretær
Norsk friluftsliv
Leo Ajkic
Onsdag 26. oktober
Fellesdel i plenum
Tema: Kvardagsmiljøet
Møteleiar: Fylkesmannen i Hordaland v/fylkeslege Helga Arianson
0830-0900
0900-0915
0915-0940
0940-1010
Registrering nye
Poetisk kveik
Samspel og styring for sosialt og kulturelt
mangfald
Kommunal planlegging - Utfordringar og
dilemma
1010-1030
Fortetting og folkehelse – ein balansegang
1030-1100
Pause
Ruth Lillegraven, forfattar
Heidi Bergsli, forskar Norsk Institutt
for By- og Regionforskning
Synne Guldberg, planleggjar Askøy
kommune / Jens Harald Garden, folkehelsekoordinator Askøy kommune
Grete Riise, seniorrådgjevar
Fylkesmannen i Hordaland
Sesjon 1 Alle skal med!
Korleis planlegge for inkludering og livskvalitet?
Sesjonsleiar: Kjell G. Haaland, nestleiar utval for kultur, idrett og regional utvikling, Hordaland fylkeskommune
1100-1120
Planlegging med sosial berekraft
1120-1140
Den trygge byen – utfordringar - førebyggjande planlegging
1140-1200
Vegen frå utanfor til innanfor
1200-1300
1300-1320
Lunsj
Heilskapleg bustadplanlegging
1320-1340
Bustadbygging med plass for alle – er det
mogleg?
Frå kunnskapsgrunnlag til bustadplan
1340-1400
1400-1430
1430-1500
Pause
- Kva er viktig for deg? Folkeleg perspektiv
i planlegginga
1500-1530
Arbeid integrerer – «Jobbsjansen»: ein inngang til samfunnet
Ingar Brattbakk, forskar Høyskolen i
Oslo og Akershus,
Christian Stoutland,
koordinator for forebyggende arbeid
i Vest politidistrikt
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Sverre Høynes, avdelingsdirektør
Husbanken Vest
Ole H. Kleppe, prosjektsjef
BOB Eiendomsutvikling AS
Cecilie Krohn, avdelingsleiar
planseksjonen, Fjell kommune
Tove Agdestein,
folkehelsekoordinator, Stord kommune
Magny Røksund, flyktningkonsulent
Bømlo kommune
Sesjon 2: Korleis finn vi formen?
Folkehelse og utforming av by og tettstad
Sesjonsleiar: Eva Katrine R. Taule, konst. plansjef Hordaland fylkeskommune
Mobilitet og aktivitet
1100-1120
1120-1140
Biblioteket som uformell offentleg arena
for inkludering og fellesskap
Mjuk mobilitet som byutviklar
1140-1200
«Jenter i byen» – verktøy for betre tilrettelegging for fysisk aktivitet i offentlege rom
1200-1300
Urban berekraft
Lunsj
1300-1330
Livskraftige urbane bumiljø – gode døme
til inspirasjon
1330-1400
Inkluderande buformer basert på deling
og fellesskap
Anne Berit Helland, spesialbibliotekar
Bergen offentlige bibliotek
Anja Wannag,
regional sykkelkoordinator Statens
vegvesen
Vigdis S. Rishaug, landskapsarkitekt,
Asplan Viak
Tina Sinclair,
spesialrådgjevar Hordaland fylkeskommune
Randi H. Augestein,
arkitekt, Arkitektfirma Helen & Hard
A/S
Pause
1400-1430
Eksperimentell stadutvikling
1430-1500
Inkluderande og eksperimentell
stadutvikling i Lærdal
Tone Boska, kunstnar
(Cubus)
Korleis sikre gode utomhuskvalitetar i bustadområde gjennom planprosessen?
Merete Gunnes, landskapsarkitekt,
TAG, Bergen
Tett, grønt & godt
1500-1530
Sesjon 3 Aktive møteplassar
Planlegging for leik og fysisk aktivitet for alle
Sesjonsleiar: Beate Husa, leiar utval for kultur, idrett og regional utvikling, Hordaland fylkeskommune
Kunnskapsgrunnlag
1100-1125
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i nærmiljøet – kva og korleis bruke
resultata?
Statistikk for planlegging og prioritering av
anlegg for aktivitet – idrettsindeks Lindås
Marianne Jetmundsen, Bergen og
Omland Friluftsråd
Anders Søyland, Bergen kommune
Atle Våge, driftskoordinator Lindås
kommune
Erfaringar med bruk av midlertidige anlegg som verktøy i planarbeid.
Lunsj
Catrine S. Carlsen, seksjonssjef bymiljøetaten Oslo kommune
Eva Korsøen,
landskapsarkitekt, Cubus
1330-1400
Levekårsundersøkinga skaper aktive møteplassar – Ny Krohnborg oppveksttun og
Løvstien
Aktivitetsarenar i ny kystby på Sotra
1400-1430
Pause
1430-1500
Ny aktivitetspark for og med ulike brukargrupper i Norheimsund
Reidun Braut Kjosås,
folkehelsekoordinator Kvam herad
1500-1530
Sykkel VM kvar dag
Christel Møvik Olsen,
kultursjef Øygarden kommune
1125-1140
1140-1200
1200-1300
Praktiske døme
1300-1330
Berit Rystad, plan- og utviklingssjef i
Fjell kommune,