Svar - Søknad om Folkehelsemidler 2014

1 av 2
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Team folkehelse
Vår dato
Vår referanse
17.12.2014
14/00360-33
Vår saksbehandler
Deres dato
Deres referanse
Lene Sjølie, tlf. +47 35 91 73 21
01.12.2014
Kragerø kommune
Postboks 128
3791 KRAGERØ
Svar - Søknad om Folkehelsemidler 2014 - Fysisk aktivitet og kosthold i
SFO og skole i Kragerø kommune
Viser til deres søknad om tilskudd fra folkehelse til «Fysak Kragerø» datert 1. desember 2014.
Folkehelse anser dette prosjektet som et pilotprosjekt der erfaringer i etterkant kan formidles til
andre kommuner i Telemark. På bakgrunn av dette innvilges søknaden med et tilskudd på kr.
100.000,- hvorav kr. 50.000,- brukes til utstyrsdepot, 7.000,- til A-ball og 43.000,- til
kompetanseheving i form av ekskursjon og et oppfølgende seminar. Midlene kan ikke dekke
utgifter til overnatting.
Tilskudd gis under forutsetning av at prosjektplan utarbeides i samråd med leder for
helsefremmende barnehager og skoler, Jorunn Borge Westhrin: [email protected],
tlf. 920 94 996/35 91 73 78.
Det forutsettes også at det leveres en delrapportering på bruken av midlene innen 1. juni 2015 og
en sluttrapportering innen utgangen av 2015. Vi ønsker også tilsendt kartleggingen av
nåsituasjonen i skolene og sfo i Kragerø som det vises til i søknaden. Rapportene sendes
Telemark fylkeskommune på epost [email protected] merket «Rapport folkehelsemidler 2014,
14/00360».
Midlene vil bli overført til deres konto 2655 01 43800 merket «Folkehelsemidler» i løpet av kort
tid. Dersom tiltaket ikke gjennomføres i henhold til avtalen må midlene tilbakebetales til
Telemark fylkeskommune innen utgangen av 2015.
Vi ønsker lykke til med et flott og spennende prosjekt!
Se ellers www.telemark.no/folkehelse
Med hilsen
Telemark fylkeskommune
Team folkehelse
Lene Sjølie
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Postadresse
Telemark fylkeskommune
Team folkehelse
Besøksadresse
E-post
Telefon
Telefaks
Bankkonto
5083 05 42083
Foretaksregisteret
940 192 226
Hovedkontoradresse
Fylkesbakken 10
3715 Skien
2 av 2
Telemark fylkeskommune
Team folkehelse
Mottaker
Kragerø kommune
Kontaktperson
May Britt Vatn
Bergstad
Vår dato
Vår referanse
17.12.2014
14/00360-33
Adresse
Postboks 128
Kopi:
Kragerø kommune v/ ordfører Kåre Preben Hegland
Kragerø kommune v/ skolesjef Gro Lien
Kragerø kommune v/ folkehelsekoordinator Tone Baumeler Isaksen
Post
3791 KRAGERØ