Toppen Barnehage

TOPPEN - TRYGG OG GOD
PL A NLEG GING, D OKUME N TASJON
O G VUR DERING
Toppen barnehage følger barnehagelovens regler for planlegging,
­dokumentasjon og vurdering.
TOPPEN - TRYGG OG GOD
TR ADISJON ER O G M ER K EDAG ER
Vi er en barnehage som verdsetter våre tradisjoner. Vi vil i dette barnehageåret
legge ned mye arbeid med forberedelser i forkant og ha tydelig markering på
dagene. Barna skal delta aktivt i prosessen.
Felles årsplan for hele barnehagen.
Uke 38 Brannvernuke
Hver avdeling lager periodeplaner og måneds/ukeplaner.
26.09.16 Barnehagens bursdag – 26 år
Sender e-post med informasjon til foreldre.
24.10.16 FN-dagen
Kontinuerlig evaluering av barnehagens arbeid.
Desember
Refleksjon for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen.
13.12.16 Lucia
22.12.16 Nissefest
Februar Ski/akedag (dato fastsettes senere)
06.02.17 Samefolkets dag
orbereder barna
F
på skolerelaterte
­oppgaver.
09.02.17 Karneval
Mai Aktivitetsdag (dato fastsettes senere)
Selvstendighets­
trening som å
følge beskjeder,
på­kledning og mål­
tider.
16.05.17 17. mai-leker
01.06.17 Sommertur
08.06.17 Sommeravslutning
urer i og utenfor
T
nærområdet.
PLANLEGGINGSDAGER:
Toppen barnehage
26.08.16
Lensmann Haaversensv. 205
eltar i “Megakoret”
D
på skolen.
04.11.16
2019 Skedsmokorset
esøke SFO før
B
­sommeren.
02.01.17
Telefon: 64 83 80 60
26.05.17
E-post: [email protected]
OV ERG ANG BA RNEHAGE – SKOLE
TOPPEN K LU BBEN
TOPPEN - TRYGG OG GOD
TOPPEN
BAR N EHAGE
KONTAKTINFORMASJON:
Web: toppen.barnehage.no
09.06.17
Barnehagen er stengt disse dagene
Å R SPL A N
2 0 1 6 /2 0 1 7
TOPPEN - TRYGG OG GOD
TOPPEN - TRYGG OG GOD
TOPPEN - TRYGG OG GOD
FAK TA OM BA RNEHAGEN
V ISJON O G M Å L
F OK U S­OM R Å DE
Toppen barnehage åpnet i 1990 og er et Samvirkeforetak, SA. Barnehagen
­ligger innerst i Lensmann Haaversensvei på Holt Vestvollen. Det er lite biltrafikk i området og vi slipper å krysse eller gå langs trafikkerte veier når vi er
på tur. Ved barnehagen er det store friområder som vi ofte benytter og flott
utsikt over store deler av Skedsmo og nabokommunene. Vi har et stort ute­
område med god plass til de 64 barna som er hos oss.
Toppen barnehage skal være en åpen barnehage med samarbeid på tvers av
avdelinger og ulike aldersgrupper. Barnas, foreldrenes og personalets behov
er det bærende element i virksomheten. Toppen barnehage skal være en arena
som er trygg og god for alle barn. Hvert barn og dets behov er unikt. Dette
­innebærer:
Dette barnehageåret er naturfag
satsningsområdet vårt.
Barnehagen har store lyse lokaler. Det er fire avdelinger, to småbarns-­
avdelinger (1–3 år) og to storbarns-avdelinger (3–6 år). I midten av bygget er
det et stort samlingsrom med kjøkken, som benyttes til fellessamlinger, fysisk
aktivitet og matlaging.
Vi er 16 engasjerte ansatte med god kompetanse og erfaring som arbeider for
at Toppen barnehage skal være en trygg og forutsigbar læringsarena der hvert
enkelt barn blir møtt med respekt og anerkjennelse, uavhengig av alder, kjønn,
etnisk bakgrunn og forutsetninger.
Vi følger gjeldende lovverk og regler som Barnehageloven og Rammeplan for
barnehager. For mer informasjon, se vår hjemmeside: toppen.barnehage.no
arna skal bli møtt med empati og anerkjennelse. De skal ha rett til å medB
virke i egen barnehagehverdag.
Vi skal jobbe for at alle barn skal bli sosialt kompetente.
S amspill med andre barn og voksne også på tvers av avdelinger skal gi barna
mulighet til å utvikle og ivareta gode relasjoner.
Gi barna aldersadekvate utfordringer og lekemuligheter.
Engasjerte voksne med gode kvaliteter og ulike pedagogiske forutsetninger.
SPR ÅK O G SPR Å K STI M U L ER I NG
Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke
språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne
tanker, meninger og følelser.
I nnholdet i barnehagehverdagen skal
støtte opp om barns språkutvikling.
S pråkstimulering skal inngå som en del av
det daglige samværet.
Naturfag er et teoretisk,
­praktisk, kreativt og estetisk fag.
For barn er naturfag lukter,
farger, synsinntrykk, opp­
levelser og undring over
hvorfor verden er som den er.
­Barna skal gjennom naturfag få
utvikle forståelsen for ­planter
og dyr, landskap, årstider og
været. Vi ønsker at gjennom
arbeidet med naturfag, skal
barna oppleve glede av å
ferdes ute i naturen, de skal
få forståelse for samspillet i
naturen og mellom mennesket
og naturen. Vi skal gå turer
og bruke nærmiljøet aktivt.
Miljø­vern er også en viktig
del å introdusere for barna,
vi rydder etter oss og sorterer søppel.
Gjennom baking og matlaging lærer barna om mengde, konsistens og måling.
I frilek får også barna erfaring med realfagene. De bygger, finner løsninger og
tenker logisk, ­kategoriserer, systematiserer og organiserer.
arnehagen er en viktig arena for tidlig
B
innsats når det gjelder barns språklige
kompetanse.
Vi skal også gjennomføre ulike eksperimenter sammen med barna, og se hva
som skjer under ulike forsøk.
i vil jobbe med språk og språk­stimulering
V
på ulike måter på hver avdeling.
Vi ønsker å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser, og stimulere
de til å oppleve med alle sansene. De skal iaktta, undre seg og se sammenhenger.