Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BUSA

Det ska inte handla om tur
Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BUSA
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna i Uppsala
Karin Hallsten, leg arbetsterapeut och bitr registerhållare BUSA
Projektet
• Använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
• Ökad brukarmedverkan på organisationsnivå
Behandlingsinsatser som följs upp i
BUSA
•
•
•
•
•
•
•
•
Läkemedel ADHD
Stödjande samtal
Systematisk psykologisk behandling
Patientutbildning
Anhörigutbildning
Fysioterapeutiska insatser
Funktionsbedömning/funktionsträning (Arbetsterapeut)
Kognitiva hjälpmedel
Andel som fått olika insatser
24 st
30%
26%
25%
16 st
20%
18%
15 st
14 st
16%
10 st
15%
15%
Serie1
11%
10%
4 st
5%
0,40%
Uppgift saknas
9
Uppgift saknas
13
Uppgift saknas
15
Funktionsbedömning
Anhörigutbildning
Uppgift saknas
7
Sjukgymnastisk
behandling
Patientutbildning
Uppgift saknas
14
Systematisk
psykologisk
behandling
Stödjande samtal
0%
Uppgift saknas
17
Identifierat problemområde + ny
frågeställning
Problemområde; varför så få deltagare vid patient- och
anhörigutbildning?
Ny frågeställning; varför kommer inte/uteblir patienter?
Målformulering
Delmål
Fler ska ha fått patientutbildningen 2015 än 2014
Långsiktigt mål
75% ska ha genomgått patient – och anhörigutbildningen
”Allt som vi gör som inte går att beskriva i
en process, vet vi inte hur vi gör”
Klok person, 2016
Åtgärder
• Tydliga rutiner på vilka patienter som ska utbildas och när
• Förbättra informationsmaterialet
• Undersöka via brukarrevision och enkät varför patienter
uteblir och/eller inte nappar på erbjudandet om patient- och
anhörigutbildning
• Fler utbildningar per termin (mottagningen ska testa två
modeller parallellt)
Standardiserat
arbetsmetoden
Utvärderade
Pilottestade
manualbaserad
utbildning
Förbättrat
informations
materialet
Skapat
tydligare
rutiner om hur
anmäla sig
Ökat antal
utbildningstill
fällen
Enkät om
uteblivande för
att få deltagare
till studie
Gruppdiskussion
om strategier
som kan
underlätta
4
3
2
Nytt
förbättring
sområde??
1
1.
2.
3.
4.
Rutiner
Information
Brukarrevision
Öka
utbildningar
Enkät som
screenar
nöjdhet och
meningsfullhet
Varför få som
deltar i
utbildning?
Brukarmedverkan
Intervjustudie
om uteblivande
Profession
Utvärdering
Antal anmälda
HT 2011
23
VT 2012
18
HT 2013
18
VT 2014
18
HT 2014
25
VT 2015
28
HT 2015 x 2
46
VT 2016 x 2
51
Vad händer nu?
•
•
•
•
•
2 utbildningar per termin
Ser patient- och anhörigutbildning som första
insats
Ett system för ansvarsfördelning
Kurskatalog tillgänglig på mottagningens hemsida
Påbörjat nytt förbättringsteam på mottagningen
Individuell kontakt
Ha koll
Bedömningssamtal
Workshop
Sömn- och dygnsrytm
Strategier i vardagen
tvåpartsbesök
Kognitivt stöd
Föreläsning
Patient- och anhörigutbildning