BRFYxan 2 8 9

1(17)
BRFYxan
Org nr 757201-7395
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 - 2015-06-30
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll
-
förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Sida
2
8
9
11
BRFYxan
2(17)
757201-7395
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa
föreningens avgifter samt se till att ekonomin är god. Via avgifterna ska medlemmarna finansiera
löpande utgifter samt kommande underhåll. Som en del av planeringen för detta så upprättar
styrelsen årligen en budget. Med hjälp av framtagen underhållsplan fastställs avsättning till fond för
yttre underhåll.
Grundfakta om föreningen:
Bostadsrättsföreningen registrerades 1953-09-08. Föreningens ekonomiska plan finns sedan 195804-24 vilken godkänts av Göteborgs Hyresnämnd. Nuvarande stadgar är från 2002-02-25.
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens
intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter.
Styrelse
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2014-12-09 och därpå påföljande
styrelsekonstituering haft följande sammansättning:
Åke Peterson
Manne Kylstad
Kerstin Linden
Henrik Halmgren
Stig J ohanson
Ordförande (vald för 1 år)
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
2 år, omvald
1 år kvar
2 år, omvald
1 år kvar
2 år, omvald
Renata Sandelin
Elizbieta Marcinkiewics
Rosa Cupan
Suppleant
Suppleant
Suppleant
1 år kvar
2 år, omvald
2 år, omvald
Revisorer
KPMGAB
Susanne Liljenström
John Cannon
Auktoriserad revisor
Intern föreningsrevisor
Intern föreningsrevisorssuppleant
Samtliga revisorer valda för 1 år.
Valberedning
Gullan Johanson (sammankallande) samt Lars Nygren.
�-:0-
3(17)
BRFYxan
757201-7395
Fastigheter
Föreningens fastigheter är enligt nedan förteckning. På tomterna har från 1955 uppförts bostadshus
med nu 312 lägenheter med en sammanlagd yta om 17 334 kvm samt lokaler med en sammanlagd
yta om 1 065 kvm. Marken innehas med tomträtt/arrende genom tomträtts-/arrendeavtal med
Göteborgs kommun.Avgälden är oförändrad under avtalstiden. Omförhandling skall påkallas
senast tolv månader dessförinnan.
Fastighet
Kortedala 44:1
Adress
Västra Midvintersgatan 7
Fastlagsgatan 2
Östra Midvintersgatan 9
Östra Midvintersgatan 13
Lövmånadsgatan 3
Lövmånadsgatan 5-7
Lövmånadsgatan 2-8
Första Majgatan 14-24
Östra Midvintersgatan 15-19
Östra Midvintersgatan 20-24
Miljöhus
Miljöhus
Parkering/Garage
Parkering/Garage
Parkering/Garage
Kortedala 45:2
Kortedala 47:1
Kortedala 67:3
Kortedala 763:38
Kortedala 763:62
Kortedala 45:4
Kortedala 763:63
Kortedala 763:64
Lägenhetsfördelning:
1 r o kokvrå 1 rok
18
7
2 rok
159
Tomträtts-/arrendeavtal
2014.06.22 - 2034.06.21
2014.06.22 - 2034.06.21
2014.06.22 - 2034.06.21
2014.06.22 - 2034.06.21
Löper ett år i taget
Löper ett år i taget
2016.05.24 - 2026.05.23
Löper ett år i taget
Löper ett år i taget
3 rok
128
Komersiellt uthyrda lokal löper enligt följande:
Verksamhet
Yta m2 Löptid t o m
Lager för bageri
429 2016-11-30
Bageri
78 2015-11-30 (3 mån förlängning)
Bageri
198 2015-11-30 (3 mån förlängning)
Antenn
10 2019-01-31
10 2018-12-31
Antenn
Lager
15 2016-09-30
Övriga lokaler och utrymmen:
Garage
Parkeringsplatser
Miljöhus
Övemattningsrum
Gym
Föreningslokal
Fastighetsexpedition
Småföråd ett antal
59
192
4
30
210
60
30
< 10
st varav 22 varmgarage
st varav 11 besöksplatser
st varav ett i inbyggt garage
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
!'-
BRFYxan
4(17)
757201-7395
Fastigheternas tekniska status
För fastigheten finns en underhållsplan upprättad för perioden 2012-2030 som årligen gås igenom
av styrelsen. Planen ligger till grund för reservering till och ianspråktagande från fonderade medel
för yttre fastighetsunderhåll. Årligen reserveras minst det belopp som beskrivs i stadgarna.
Tidigare år har större åtgärder på fastigheterna skett enligt nedan:
2000
Stambyte/badrumsrenovering
2013-2016
Renovering tegelfasader&balkonger (låghus)
Nedan redovisas planerade större underhållsåtgärder för de närmast kommande 5 åren:
1 830 tkr
Balkong och tegelrenovering Förstamajgatan 14-20, 22-24, Östra Midvintersgatan 15-19
2015/2016
2016/2017
320 tkr
Målning källare
Målning föreningslokal
2017/2018
390 tkr
Fasadtvätt
Målning av socklar
2018/2019
4 000 tkr
Byte av hissar
2019/2020
720 tkr
Rör&rännor
Målning tvättstuga låghus &affärshus
Målning dörrar miljöhus
Detta är bedömningar styrelsen har gjort från underhållsplanen och kan komma att revideras under
de kommande åren, beroende på förslitningstakt och ekonomiska resurser. Styrelsen beräknar att
ovan underhållsåtgärder i sin helhet ska täckas av fonderade medel.
Nedan redovisas investeringar som planeras inom de närmaste kommande 5 åren:
2015/2016
4 000 tkr
Nytt elektroniskt låssystem
Bokningssystem tvättstuga
Bokningssystem bastu&gym
Förvaltning
Teknisk och ekonomisk förvaltning av föreningens fastigheter sköts av PRIMÄR. Fastighetsskötsel
i egen regi.
5(17)
BRF Yxan
757201-7395
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Ordförande berättar. ..
År 1955 flyttade de första medlemmarna in i BrfYxan. Sedan dess har många överlåtelser av
lägenheter skett. Men vi har några medlemmar som bott kvar i samma lägenhet sedan husen
byggdes. Tänk det blir hela 60 år! Till er säger vi grattis detta är svårt att slå!
Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts under året. Vi hade ett flertal medlemmar som
byggt om och satt igen ventilationen i sina lägenheter. Detta är inte tillåtet då ventilationen måste
fungera, detta är ett lagkrav. Det är viktigt att ha en god ventilation för att alla skall må bra samt för
att få bästa värmeförsörjning till lägenheterna. Dessutom kan det orsaka fuktskador om man inte
har rätt ventilation.
Fasadarbetet fortgår och vi har bara ett hus kvar. Förstamajgatan 16-20 samt balkonger på ett par
låghus. Detta arbete kommer att startas i början av augusti-15. Jag vet att dessa jobb är krävande för
medlemmarna, men de är nödvändiga för att våra hus skall stå kvar.
Styrelsen har förändrat reglerna när det gäller ombyggnationer i lägenheterna. Om man skall göra
en ombyggnad eller annat större arbete i sin bostadsrätt skall man lämna in en ansökan till
expeditionen som behandlas och godkänns av styrelsen samt förvaltaren. Allt för att undvika fel
som vatten och brandskador. Man måste använda sig av en auktoriserad elektriker eller rörläggare
vid sådana arbeten som kräver det. Dessutom kan man behöva ansöka om bygglov för vissa
åtgärder.
Styrelsen har också under verksamhetsåret anställt en vikarie för vår fastighetsskötare Rebecca som
är föräldraledig fram till september 2016. Andreas Lindgren heter vår nya fastighetsskötare och vi
hoppas att han skall trivas här hos oss i BrfYxan.
Pajbagaren i affärshuset gick tyvärr i konkurs men ett annat företag har tillsvidare tagit över
lokalerna. Vi i styrelsen hoppas att de eller något annat företag tar över då vi är beroende av att få
in hyra för lokalerna annars blir föreningens ekonomi drabbad.
Gymmet fungerar bra förutom att vi har några som tränar och inte byter till inomhusskor. Detta har
fått till följd att vi reparerat löpbanden för stora pengar. Små mängder grus och sand räcker för att
bottenplattan skall bli fördärvad. Skärpning till er som inte byter skor. Bryter man mot detta
riskerar man att bli avstängd från gymmet och avkrävas ersättning.
Vår gemensamhetsdag var mycket trevlig som vanligt. Tack till alla er som kom.
Vi har under verksamhetsåret bytt förvaltare. Magnus har slutat och Joakim från Primär har tagit
över och hjälper oss med förvaltningen av BrfYxan.
Årsstämman kommer som vanligt att hållas i slutet av november början av december. Det finns
möjlighet att ställa frågor till styrelse och förvaltare efter genomgång av styrelsens årsredovisning.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.
Väl mött Ordförande Åke Peterson
--1·
��
·-.
6(17)
BRFYxan
757201-7395
Medlemsinformation
Fastigheten omfattar 312 lägenheter, samtliga är upplåtna med bostadsrätt. Varje lägenhet kan
innehas av flera personer dock har bara varje lägenhet endast en röst. 2015-06-30 var antalet
medlemmar 389 stycken. Under året har 29 (29) lägenheter överlåtits vilket motsvarar 9% av
bostadsrätterna.
Vid överlåtelse av lägenhet betalar säljaren en överlåtelseavgift som uppgår till 2,5% av ett
basbelopp, motsvarande betalar den som pantsätter sin lägenhet pantsättningsavgift som uppgår till
1 % av ett basbelopp.
Flerårsjämförelse
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Årsavgift/m2 bostadsyta inkl värme
Lån per m2 bostadsyta
Soliditet
tkr
tkr
tkr
tkr
kr
kr
%
2014/15
13 233
2 903
1 704
41 871
675
2 060
9
2013/14
12 776
1 174
-125
42 684
659
2 081
5
2012/13
12 517
2 045
673
43 162
646
2 102
5
2011/12
12 520
2 596
1 121
42 907
647
2 124
4
2010/11
12 325
1 747
380
41 862
633
2 151
1
Föreningens ekonomi
Verksamhetsåret innleddes med en höjning av avgifterna med 3% från och med 2014-07-01. Inför
det kommande året beslutades att höja avgifterna med 2% från och med 2015-07-01.
Underskottsavdrag från tidigare år var enligt senast inlämnad inkomstdeklaration till skatteverket
12 861 174 kr.
I samband med övergång till K2-regleverket har styrelsen beslutat om ny avskrivningsplan för
byggnaderna gemom en ny bedömning av nyttjandeperioden totalt sett. Detta resulterar i att
kostnaden för avskrivningar blir lägre än tidigare vilket gör att föreningen kan göra avsättningar
för framtida underhåll i enlighet med fastställd underhållsplan. Dock bör noteras att detta endast
påverkar föreningens ekonomi bokföringsmässigt då ingen av posterna påverkar den
likviditetsmässiga situationen i föreningen.
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadlägenhet, dock blir avgiften högst 0,3% av
taxeringsvärdet för bostadsdelen med tillhörande tomtmark. Fastighetsskatt för lokaler med 1 % av
taxeringsvärdet för lokaler.
Som en likvid reserv har styrelsen valt att behå1lla en checkräkningskredit om 1 Mkr. Den har inte
behövts användas det senaste året men ligger kvar till vidare beslut.
.-f>.
7(17)
BRFYxan
757201-7395
Förslag till resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat:
Årets resultat
Balanserad vinst
Reservering till yttre fond, enligt stadgarna
1 704 396
451 544
- 1 600 000
Återstår till föreningsstämmans förfogande
555 940
Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så
att i ny räkning överförs
555 940
555 940
BRF Yxan
757201-7395
8(17)
Not
2014-07-01
2013-07-01
-2015-06-30
-2014-06-30
13 232 745
144 513
12 776 411
76 043
13 377 258
12 852 454
4
5
-7 673 481
-1 402 575
-6 834 919
-1 426 178
6
7
-815 260
-582 651
-2 597 101
-820 231
-10 473 967
-11 678 429
2 903 291
1 174 025
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
1 856
-1 200 751
2 865
-1 301 600
Summa finansiella poster
-1 198 895
-1 298 735
Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
2
3
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Avskrivning och nedskrivning av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
I
704 396
-124 710
Årets resultat
I
704 396
-124 710
I
704 396
-124 710
497 404
Tillägg till resultaträkningen
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll
Stadgeenlig reservering av medel till fond för yttre
underhåll (enligt underhållsplan)
-1 600 000
Årets resultat efter förändring av fond för yttre
underhåll
104 396
372 694
9(17)
BRFYxan
757201-7395
Not
2015-06-30
2014-06-30
8
9
10
38 502 338
138 016
37 166 424
940 550
896 147
Summa materiella anläggningstillgångar
38 640 354
39 003 121
Summa anläggningstillgångar
38 640 354
39 003 121
80 141
1 371
289 400
2 326 274
224 519
284 707
370 912
2 835 500
Kassa och bank
2 859 470
845 059
Summa omsättningstillgångar
3 230 382
3 680 559
41 870 736
42 683 680
Balansräkning
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående byggnation
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Summa tillgångar
11
��
I 0(17)
BRFYxan
757201-7395
Not
2015-06-30
2014-06-30
Bundet eget kapital
Insatskapital
Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll
524 686
75 772
2 682 403
I
524 686
75 772
579 807
Summa bundet eget kapital
3 282 861
2 180 265
148 456
704 396
78 850
-124 710
555 940
-45 860
3 838 801
2 134 405
35 349 083
35 696 621
35 349 083
35 696 621
360 000
523 623
8 315
198 508
1 592 406
372 104
533 880
192 171
3 754 499
2 682 852
4 852 654
41 870 736
42 683 680
43 372 500
43 372 500
15 560
13 799
Balansräkning
Eget kapital och skulder
Eget kapital
12
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
-I
I
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
13
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
13
14
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Fastigo
BRF Yxan
757201-7395
11(17)
Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009: 1 Årsredovisning i
mindre ekonomiska föreningar (K.2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnad med fastighetsförbättringar
Inventarier, verktyg och installationer
50 år
5-20 år
Slutavskriven 2064
Avskrivning på byggnad har delvis tidigare varit progressiv men fr o m 2014/2015 tillämpas linjär
avskrivning. Den ändrade bedömningen av nyttjandeperiod baseras på en teknisk besiktning/
bedömning av fastighetens tekniska status.
Not 2
Nettoomsättning
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkt garage
Hyresintäkt P-plats
Hyresintäkter övriga objekt
Bredband
Årsavgifter bostäder
Uppvärmning
Kabel-TV
Not 3
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
414 791
288 549
332 487
18 280
327 948
9 248 776
2 452 816
149 098
341 058
268 860
266 520
21 636
305 018
8 979 162
2 444 997
149 160
13 232 745
12 776 411
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
23 656
7 650
53 744
1 320
67
58 076
20 194
6 000
43 250
960
125
5 514
144 513
76 043
Övriga rörelseintäkter
Övr. ersättningar från boende
Nyckeldepositioner
Årsavgift gym
Erhållna pårn.avgifter
Öresutjärnning
Övriga ersättningar, intäkter
12(17)
BRF Yxan
757201-7395
Not4
Fastighetskostnader
Driftskostnader
Uppvärmning
Vatten
El
Sophantering
Tomträttsavgäld/Arrende
Kabel-TV
Bredband
Städning entreprenad
Kommunal avgift& fastighetsskatt
Fastighetsförsäkring
Övriga driftskostnader
Reparationer
Gemensamma utrymmen
Lokaler
Bostäder
Installationer (el, värme, vatten, ventilation,hissar,lås m m )
Huskropp utvändigt&mark
Garage&parkering
Övriga reparationen
Perodiskt underhåll
Gemensamma utrymmen
Installationer (el, värme,vatten,ventilation,hissar,lås m m)
Huskropp utvändigt&mark
Summa fastighetskostnader
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
2 212 126
544 186
364 481
170 043
552 134
147 052
185 383
153 412
376 470
116 985
190 790
2 438 718
532 539
400 015
162 860
421 714
148 007
155 871
124 388
376 470
114 632
302 487
5 013 062
5 177 701
301 589
107 788
49 574
335 027
174 198
3 103
10 625
497 514
12 046
73 597
331 054
195 173
50 430
981 904
1 159 814
161 000
1 517 515
270 082
227 322
1 678 515
497 404
7 673 481
6 834 919
'
·,'
13(17)
BRF Yxan
757201-7395
Nots
Personalkostnader
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
1
2
1
2
765 651
10 800
120 300
224 199
242 700
38 925
738 176
12 500
118 420
210 199
231 020
115 863
1 402 575
1 426 178
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
Byggnader
Fastighetsförbättringar
Inventarier, vertyg och installationer
785 762
29 498
374 708
2 107 840
114 553
Summa
815 260
2 597 101
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Löner
Arvoden övriga
Arvoden styrelsen
Sociala avgifter
Uttags skatt
Övriga personalkostnader
Summa
Not 6
Avskrivningar
Avskrivningar på byggnad tillsammans med fastihetsförbättringar är avsevärt lägre än föregående
år på grund av ändrad avskrivningsprincip för byggnader i samband med övergång till
redovisningsregelverket K2.
Not 7
Övriga rörelsekostnader
2014-07-01
-2015-06-30
2013-07-01
-2014-06-30
Förvaltning&revision
Administration
Konsulter
Övriga förvaltningskostnader
477 861
62 406
42 384
468 475
106 426
198 846
46 485
Summa
582 651
820 232
:J!>.
BRF Yxan
757201-7395
Not 8
14(17)
Byggnader och mark
2015-06-30
2014-06-30
Ackumulerde anskaffuingsvärden
Omklassifiering Pajkök& ombyggnad
Omklassifiering bredband
74 464 308
1 226 132
1 889 561
70 925 920
3 538 388
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden
77 580 001
74 464 308
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassifiering bredband
-37 297 884
-785 762
-994 017
-34 815 336
-2 482 548
Utgående ackumulerade avskrivningar
-39 077 663
-37 297 884
Utgående restvärde enligt plan
38 502 338
37 166 424
Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
84 119 000
33 328 000
84 119 000
33 328 000
117 447 000
117 447 000
114 000 000
3 447 000
114 000 000
3 447 000
117 447 000
117 447 000
2015-06-30
2014-06-30
Ingående ackumulerade anskaffuingsvärden
Inköp
Omklassificering bredband
2 935 968
122 508
-1 889 561
2 935 968
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden
1 168 915
2 935 968
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar
Omklassificering bredband
-1 995 418
-29 498
994 017
-1 880 865
-114 553
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 030 899
-1 995 418
138 016
940 550
Bostäder
Lokaler
Not9
Inventarier
Utgående restvärde enligt plan
}\
15(17)
BRFYxan
757201-7395
NotlO
Pågående byggnation
2014-06-30
2015-06-30
896 147
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets arbeten
Omklassificering Pajköket
896 147
-896 147
0
896 147
2015-06-30
2014-06-30
Förutbetalda försäkringspremier
Tomträttsavgäld
Kabel-TV
Övriga poster
49 026
153 972
36 284
50 118
49 585
153 972
36 124
45 026
Summa
289 400
284 707
Utgående restvärde enligt plan
Notll
Not12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Eget kapital
Belopp vid
årets ingång
Förändring Disposition en!
stämma
under året
Belopp vid
årets utgång
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll
I
524 686
75 772
579 807
I
600 000
-497 404
524 686
75 772
2 682 403
Summa bundet eget kapital
2 180 265
I
600 000
-497 404
3 282 861
78 850
-124 710
-1 600 000
I 704 396
372 694
124 710
-1 148 456
I 704 396
-45 860
104 396
497 404
555 940
704 396
0
3 838 801
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
2 134 405
I
Reservering till fonder for yttre underhåll är redovisat som en omföring mellanfritt och bundet
eget kapital.
p...
16(17)
BRFYxan
757201-7395
Not 13
Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Ränta
Bundet till
Ingående skuld
Årets amortering
Utgående skuld
3,37%
1,72%
3,76%
3,76%
2,90%
2,94%
20t8-07-30
2020-03-01
2017-04-30
2017-04-30
2016-10-30
2016-09-30
857 520
2 044 760
568 892
867 552
3 443 560
832 023
-8 640
-20 882
-5 804
-8 852
-34 960
-8 448
848 880
2 023 878
563 088
858 700
3 408 600
823 575
3,11%
3,76%
2,88%
2017-07-30
2017-04-30
2016-10-30
4 287 600
948 148
2 045 234
-43 200
-9 676
-20 764
4 244 400
938 472
2 024 470
2,64%
2,64%
1,30%
5,15%
2019-06-01
2019-06-01
2018-03-01
2015-12-01
7 104 000
2 772 596
5 141 000
3 440 800
-71 040
-20 793
-52 503
-36 800
7 032 960
2 751 803
5 088 497
3 404 000
3,37%
2018-07-30
I 715 040
-372 104
-17 280
1 697 760
-360 000
35 696 621
-359 642
35 349 083
Kortedata 44:1
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Kortedata 45:2
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Kortedata 47:1
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Kortedala 67:3
Stadshypotek
Avgår nästa års a1nortering
Not 14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-06-30
2014-06-30
Upplupna räntor
Förskottsbetalda årsavgifter och hyror/Förskottsaviserat
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader drift&underhåll
Övriga poster
-110 377
-1 062 697
-128 823
-32 565
-173 797
-84 147
-79 833
-3 295 883
-148 417
-39 253
-161 566
-29 547
Summa
-1 592 406
-3 754 499
:[:,
BRF Yxan
757201-7395
17(17)
Göteborg 2015- iC
-
0 'iJ
/
��·
/� �1u·
/ //'.
///r/41:
I Manne Ky(stad
Vice ordförande
Åke Peterson
Ordförande
'••
.
Kerstin Linden
Sekreterare
-i"'f
/(
---�
,.
• .
-
---:i
_/.
;:::�-: ..-'\..---·
Henrik Holmgren
Vice sekreterare
/
'--
,. ,,.
�
J-;4jfo'Al
,._,.__
Stig hanson
Ledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-
i I l"!
-
KPMG AB
(}_'-�cJ��\ �•.
)
�L'-d
�arie-Louise Strand
,,,
/
•.
Auktoriserad revisor
st� �
Susanne Liljenström
Intern föreningsrevisor
___....
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsförening YXAN Göteborg, arg. nr 757201-7395
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsför­
ening YXAN Göteborg för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-
30.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re­
vision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsförening
YXAN Göteborg för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30.
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis­
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel­
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon ut­
fört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktori­
serade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions­
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re­
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis­
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo­
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk­
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig­
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en ut­
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i re­
dovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen­
tationen i årsredovisningen.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen
som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande föreningens v'1nst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo­
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt­
gärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stad­
gar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för­
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Bostadsrättsförening YXAN Göteborgs finan-
Göteborg 2015-1
l-O q
siella ställning per den 30 juni 2015 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk­
ningen och balansräkningen för föreningen.
KPMG AB
f-.l�
t and
(-i;cJ�. �
Susann
iljenstöm