2011 - Brf Nynäsvägen 320-322

B o s tadsrättsföreningen
Nynäsvägen
324-322
(Org.nt. 716403-3966)
Räkenskapsåret
2011-01-0t--20n-13-3L
Styrelsen for Bostadsrättsforeningen N1mäsvägen320-322 avger härmed redovisning lor
foreningens verksamhet underrdkenskapsäret2011-01-01 -2011-12-31, floreningens 25:e
verksamhetsår.
Fö
rvaltnin
gs
berättels
e
Stlzrelse:
Styrelsen har haft foljande sammansättning:
David Bjurström
Lars Lindgren
Anni Fritzell
Ordforande
Kassör
Fr.o.m 110622
Marie Wallberg
Magnus Nyström
Andreas Ericson
T.o.m 110622
T.o.m 110622
T.o.m 110622
Suppleanter:
Andreas Ericson
Tommy Svensson
Fr.o.m 110622
Revisorer:
Revisorer har varit:
Hans Sundstrand
Kerstin Hedberg
Eva Dahling-Nilsson
T.o.m 110622
Fr.o.m 110622
Föreninqsfråqor:
Ordinarie foreningsstämma hölls 201 l-06-22 Styrelsen har under året haft kontinuerlig
kontakt i olika foreningsangelägenheter samt avhållit 7 protokollfilrda sammanträden.
Därutöver har:
o Under året har två lägenheter bytt agare.
o Föreningens lån har omsatts med en löptid på ett år.
o Föreningen har byt revisor.
tM
Drift och UnderhåIl:
Styrelsen har under året arbetet vidare med fastighetens underhåll enligt den plan som
fastslogs på årsmötet.
Under året har foljande underhållsarbeten utftirts:
o En gemensam städdag har genomfiirts.
o Takarbete och rengöring av gesimsrännor har utforts av STB Svenska
takbeläggningar.
o Städia AB har tagit över städningen av trapphus och källare.
För kommande år planeras i mån av ekonomi foljande underhållsar'beten:
. Uppfräschning av hobbynrm.
o Ommålning av flonster.
Föreningens lån:
Stadshypotek
(Gigab) 6I.468
kronor räntesats 2,770Ä
Ekonomi:
Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av bifogade balans och
resultaträkning.
Fastigheten är taxerad till 1 1 066 000 kronor varav 8 688 000 kronor hänfor sig till
Bostadsdelen och 2 378 000 kronor till Lokaldelen.
F asti gheten är fu llvärdesfors äkrad i Alli ans Försäkringar.
Styrelsen foreslår att foreningsstdmman beslutar enligt floljande:
att
godkänna stadgeenlig avsättning
att
i ny räkning
överfores
till yttre
reparationsfond
4 223
-991 169
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterfoljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
W
B ostadsräms f öreningen
N1m äsv åger'
3
20 - 3
22
7t6403-3966
RESULTATRAKNING
I{anudsslag;indelad
Not
2011-01-01
2010-01-01
24fl-12-31
2010-12-31
760 352
763 352
760 352
763 352
-560 544
-38 002
-756 246
-38 002
161 806
-30 896
(Belopp i Lronor)
Ånavgifter och hyror
Summa intäkter
Rdekerx kaawds
Ör.iga extema kosmader
Avskrivningar
Rörelseresultat
1,2
Ra ulut från
firarsielk irnu terirryzr
Rinteintäker och liknande resultatposter
Rintekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat
4 042
808
-t 820
-93s
L64 028
-31023
k
Bostadsränsföreningen Nlmdsvägen 320-322
716403-3966
BAI.ANSRAKNING
2011-12-31
(Belopp i lronor)
Tillgångar
Anläggningstillgå ngar
M a t ed ell a anl äggnings tillgångar
mark
Byggnader och
l\{a.skiner och andra tekniska
O ms
ättnin
gs
t
anläggningar
2
879 774
139
552
900 887
L56 44L
1019 326
1057 328
15 527
4 404
61 949
66 460
26727
L04 303
26 158
97 022
789 100
560 492
t912729
L714 842
tillgå ngar
Ko r tfri s tig a fo t drin g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäker
Kassa och bank
Summa tillgångar
IH
Bostadsränsföreningen N1mäsvägen 320-322
71.6403-3966
l
BALANSRAKNING fotts.
fn.topp it*å""0
Not
20tt-L2-3L
2010-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bomrlet q:t kapiul
Inbetalda insatser
Reparatrglqfory!
t
526 939
1.
526 939
1 199 806
1 195 583
2 726 745
2722 522
Frinrytkapitnl
Balanserat resultat
Avsämning ynre fond
-1
1.50 974
-r
119 9s1
-4 223
0
1.64 028
-991t69
-31023
-1150 974
Summa eget kapital
L735 576
| 571 548
Långfristiga skuldet
Grriga skulder
55 318
55 318
4s 536
45 536
6 150
22764
29 213
25 672
86 472
49 322
12t835
97 758
1.912729
't 714 842
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Årets resultat
Kortfristiga
Sl«rlder till Lreditinstitut
Leverantörcskulder
IJppl"p", kostnader och
forutbetalda intäker
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerhetet och ansvarsfötbindelset
W
Bostadsrdttsföreningen Nlndsvägen 320-322
7t6403-3966
T ILLÄG GS U PPLYSN
(Belopp i kronor)
IN GA R 201I.I2.3I
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprdmats enligt Ånredovisningslagen. Redovisningen har sken enligt
Boldöringsnämndens allrruinna råd och god redovisningssed i Sverige.
Ö"riga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beriknas
bli reglerade. G,.iga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde
om annat ej anges.
Redovisningsprincipema år oförandrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Intäker har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfamning det är sannolik att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras föreningen och intäkema kan beriknas på eu tillförlitligt sdtt.
Ränteintäkter och liknande intäkter
Ersdttning i form av ränta, royalry eller utdelning redovisas som intäk när det är sannolik att
företaget kommer an få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transakionen och
när inkomsten kan beriknas på eu tillförlitligt sätr.
Materiella anläggningstillgångar
till neuovärdet av anskaffningsvärde och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller
nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nynjandeperiod och sker enligt nedan:
A4ateriella anläggningstillgångar upptas
Byggnader:
1,5
o/o
på anskaffningsvärdet
20
o/o
pä anskaffningsvärdet
lYlaskiner och andra tekniska
anläggningar:
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriknas inflita.
*
Bostadsrdrmföreningen Nynäsvdgen 320 -322
716403-3966
Not 1 BYGGNADER OCH MARK SAMT
AVSKRI\TNINGAR
Ingående anskaffningsvärde blggnad
20Lt-12-31
2010-12-31
1 407 557
Ackumulerat anskaffningsvärde
1407 557
407 s57
1407 557
Ingående avskrivningar blggnad
-506 670
-485 557
Årets forsaljningar blggnad
&.q ry{,rif qingar b1g gnad
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Taxeringsvärde
varav mark
Not 2 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA
ANIIIGGNINGAR
Ingående anskaf fningsvärde
Arets inköp
Ackumulerat anskaffningsvärde
1
-211t3
-21.
tt3
-527 783
-506 670
879 774
900 887
1i 066 000
11 066 000
4 066 000
4 066 000
2011-12-31
2070-12-3'
2tt
251.525
s25
0
40 000
251.525
251.525
Ingåe nde avskrivningar
-95 084
-78 t9s
4o§ ,ylLri"ningar
Ackumuletade avskrivningar
-16 889
-111973
-16 889
-95 084
Utgående bokföf"åiae
139 552
156 447
Not
3
REPARATIONSFOND
Repatationsfond
t 195 s83
Belopp vid årets ingång
Stadgeenlig avsänning
Ä,rets resukat
Belopp vid årets utgång
4 223
1 199 806
Not 4 TÅNCNNISTIGA SKULDER
Av föreningens långfristiga skulder förfaller 36.000 senare än 5 år efter balans dagen.
,*
Bo
smdsräcs f ärtningen h),niisväges 320- 322
716403-3966
Stockholm
\An^ A.f
1A
M
l
Vår revisionsber:iaelse resp. grånskningsrapport har länrnats Z7n-
lu*;
Kentin F{edberg
Åuhtarissadredssr
Ab-A-l
Eva llahling-Nilsson