Stiftelsen för strategisk forskning: Startsida

S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G
1
Rörlighet befrämjar utvecklingen
– en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet
SSF-rapport nr 14 • ISSN 1654-9872 • ISBN 978-91-89206-55-7
2
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB
3
Rörlighet befrämjar utvecklingen
– en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet
4
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Innehåll
Sammanfattning
5
Inledning
6
Programmet Strategisk mobilitet
7
Utvärderingens genomförande
8
Analys
9
Slutrapporter
9
Enkät
9
Intervjuer
9
Slutsatser och rekommendationer
12
Slutsatser som kan dras av genomförda projekt
12
Rekommendationer till SSF
12
Bilagor
14
Sammanfattning
5
Sammanfattning
Programmet Strategisk mobilitet har utvärderats under hösten 2011 av en extern
utvärderings­kommitté, som tagit del av slutrapporter från 31 avslutade projekt och
intervjuat ett urval av de personer som deltagit i programmet.
Den genomförda utvärderingen visar att programmet skapat ett värde för näringslivet, som vida överstiger satsade medel, och att programmet har utgjort en
hävstång till vidare utveckling inom näriningsliv och akademi.
Utvärderingskommittén ser ett stort värde i denna typ av program, som ökar utbytet mellan akademin och näringslivet, och rekommenderar därför SSF att fortsätta med programmet. Kommittén föreslår också följande:
– Komplettera bedömningskriterierna dels med forskarens möjlighet att öka spridning och nyttiggörande genom att engagera fler personer runt projektet, dels
med forskarens kompetensutvecklingsplan.
– Framhåll det önskvärda i att forskaren blir anställd av den organisation hon/han
byter till.
– Se över möjligheten att koppla denna typ av medel till befintliga stora SSF-program.
– Komplettera med möjlighet att söka ytterligare medel för att kunna utöka/bredda lyckade projekt.
6
Rörlighetbefrämjar
befrämjarutvecklingen
utvecklingen
Rörlighet
Inledning
Stiftelsen för Strategisk Forskning har sedan 2008 (utlysningsår 2007) drivit ett
program, kallat Strategisk mobilitet, som syftar till att öka rörligheten mellan akademi och näringsliv. Programmet har utlysts med 15 Mkr/år och finansierat lön för
ca 15 personer/år för ”gästarbete” inom annan sektor än den som man själv jobbar
inom, dvs byte från näringsliv till akademi eller vice versa.
Vid halvårsskiftet 2011 hade programmet kommit så långt att 31 slutrapporter
inkommit och SSF ville genomföra en utvärdering med hjälp av oberoende personer
för att se om syftet med programmet uppfyllts.
Utvärderingen genomfördes under hösten 2011 av följande personer:
Anna Aspgren, Aspgren Ledarresurs AB (f d Ericsson), ordförande
Staffan Brege, Linköpings universitet
Staffan Josephson, Hjärt-Lungfonden
Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero
Föreliggande rapport ger först en översikt av programmet, därefter en beskrivning
av utvärderingens genomförande, följt av en analys av resultaten och avslutningsvis
utvärderingskommitténs slutsatser och rekommendationer.
Rörlighet
Rörlighetbefrämjar
befrämjarutvecklingen
utvecklingen
7
Programmet Strategisk mobilitet
Personrörlighet mellan olika sektorer i
en satsning på strategisk mobilitet un-
samhället är en viktig faktor för att spri-
der en period av två år. Varje bidrag
da kunskap och teknik men även för att
inom programmet täcker en forskares
sprida förståelse för olika sektorers
eller motsvarande persons lön under en
verksamheter. Med personrörlighet kan
fyra till tolv månaders utbytestjänstgö-
ningar att möta gästforskarens be-
man mena många olika saker, till exem-
ring inom annan sektor än den som per-
hov
pel rörlighet mellan ämnesområden,
sonen för närvarande är aktiv inom.
mellan olika universitet och högskolor,
Gästforskaren skall under vistelsen be-
nationellt/internationellt och mellan
driva forskning, forskningsbaserad verk-
akademi och näringsliv. Svenska fors-
samhet eller teknisk utveckling inom nå-
kare har generellt sett goda internatio-
got av stiftelsens ansvarsområden.
nella kontakter och har dessutom oftast
Programmets syfte är att öka person-
• Gästforskarens kompetens och förutsättningar att sprida och nyttiggöra kunskap mellan olika sektorer
• Den mottagande miljöns förutsätt-
• Ömsesidighet (när det gäller behov
och engagemang) i avsiktsförklaringar från de båda parterna
• Strategisk relevans för Sverige av
föreslagen utbytestjänstgöring
• Kvaliteten hos föreslaget projekt un-
egen erfarenhet av arbete utomlands.
rörlighet och korsbefruktning mellan aka-
Däremot är rörligheten mellan näringsliv
demi och näringsliv och därmed också
och akademi begränsad. Det finns flera
öka kunskaperna om akademins och nä-
Övriga positiva bivillkor som vägs in vid i
faktorer som bidrar till detta, men tro-
ringslivets olika villkor. Målgruppen är väl
övrigt likvärdiga förslag
ligtvis är anställningsförhållanden och
förankrade personer inom akademi eller
synen på vad som är meriterande inom
näringsliv som har en ambition att in-
• Projektets tvärvetenskaplighet
akademin respektive näringslivet viktiga
hämta och bidra med tillämpbar kunskap
• Ansökningar från underrepresente-
hämmande faktorer. I Sverige finns idag
i en annan sektor för att sedan återvän-
väldigt små medel tillgängliga för sådan
da till den sektor de är anställda inom.
verksamhet.
Ansökningar bedöms av en av stif-
der gästforskarvistelsen
rat kön
För mer information om själva program-
telsen särskilt tillsatt beredningskom-
met se bilaga 1, utlysningstext Strate-
har därför sedan år 2008 (utlysning
mitté, bestående av extern expertis,
gisk mobilitet.
2007) avsatt 15 miljoner kr årligen för
som gör ett urval efter följande kriterier:
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Rörlighet
Rörlighetbefrämjar
befrämjarutvecklingen
utvecklingen
8
Utvärderingens genomförande
Utvärderingen har bestått av följande
sonen, dels för akademi och nä-
presentera sitt projekt och därefter
delar:
ringsliv. Enkäten skickades ut till
ställdes kompletterande frågor för
samtliga som slutfört sina projekt
att fördjupa kommitténs förståelse
och svar inkom från alla de 31 delta-
av vilka effekter som projektet ska-
garna.
pat. Intervjufrågorna återfinns i bi-
• Slutrapporter – Kommittén har läst
de 31 slutrapporterna. Varje slutrapport har lästs av minst två personer
i kommittén.
• Enkät – Kommittén tog fram en frå-
• Intervjuer – Total nio personer som
deltagit i programmet intervjuades
laga 3.
• Analys och rapport – Utvärderingen
om sina erfarenheter. Intervjuerna
avslutades med att kommittén ge-
geenkät, se bilaga 2, som fokuse-
genomfördes på SSF den 3 – 4 okto-
mensamt analyserade materialet
rade på programmets utförande och
ber 2011. Varje intervju inleddes
samt sammanfattade slutsatserna i
det värde som skapats dels för per-
med att deltagaren fick möjlighet att
denna rapport.
Rörlighet befrämjar utvecklingen
9
Analys
Totalt har 31 personer slutfört projekt
resurser inom akademin, med mera, vil-
med att två deltider ofta betyder mer än
inom Strategisk mobilitet. Av de slut-
ket vi upplever som fullständigt normalt
en heltid. Särskilt inom akademin ver-
förda projekten är 16 st från utlysning-
för denna typ av projekt. De flesta pro-
kar det vara svårt att få till en bra ersät-
en 2007, 9 st från utlysningen 2008
jekt verkar dock i stort ha lyckats med
tarplanering och t ex lämna över under-
samt 6 st från utlysningen 2009.
sina föresatser, ett antal projekt upp-
visning. Ett annat problem som lyfts
levs t o m ha överträffat förväntningar-
upp är att universiteten tenderar att be-
och 27 män. 23 av dem har bytt från
na. Endast något eller ett par projekt
lasta projekten med OH-kostnader, även
akademi till näringsliv och resterande 8
verkar ha misslyckats i så måtto att en-
när de utförs i näringslivssektorn, vilka
har bytt från näringsliv till akademi. Ål-
dast mycket begränsat kunskapsutbyte
inte täcks av programmet och skapar
dersfördelningen visar att 5 personer är
förekommit mellan de båda sektorerna.
en irritation på mottagande företag.
Av de 31 personerna är 4 kvinnor
födda på 50-talet, 20 personer på
60-talet och 6 personer på 70-talet.
Av de beviljade projekten bedöms ca
Några deltagare har gjort mer fördjupade reflektioner om vad programmet
Fullständiga enkätsvar återfinns i bilaga 5.
betytt för de olika parterna och även be-
en tredjedel bygga på redan befintliga
skrivit det egna lärandet utöver det ve-
Intervjuer
samarbeten mellan akademi och nä-
tenskapliga. Dessa kommentarer åter-
Ursprungstanken var att intervjua tolv
ringsliv. Resterande samarbeten verkar
finns också i enkäten och förtydligades
personer, av vilka vi fick nio inbokade.
ha skapats som en följd av program-
ytterligare under intervjuerna.
En av dessa fick dock förhinder och er-
met.
Samtliga personer listas med projektnamn och organisationer i bilaga 4.
sattes av sin samverkanspartner inom
Enkät
akademin. Av de projekt som härige-
Samtliga programdeltagare som slutfört
nom belystes handlade sex om att flytta
sina projekt har besvarat enkäten, som
från akademin till näringslivet och tre i
Slutrapporter
fokuserat på hur deltagarna upplevt pro-
motsatt riktning. För varje intervju av-
Kommittén har valt att inte göra någon
grammet samt vilken effekt programmet
sattes 40 minuter, där deltagaren fick
djupare kvantitativ eller kvalitativ analys
gett.
möjlighet att börja göra en presentation
av slutrapporterna. Det vi kunnat kon-
Enkätsvaren är överväldigande posi-
av projektet, resultaten och hur utbytet
statera är att rapporterna till största de-
tiva, vilket stämmer bra med den bild vi
gått till. Därefter ställde utvärderings-
len fokuserar på de vetenskapliga resul-
fått av slutrapporterna. Endast någon
kommittén ett antal frågor, se bilaga 3.
taten, och bedömningen av dessa
enstaka person uttrycker att hon/han
Utvärderingskommittén vill tacka de
kvaliteter ligger utanför utvärderingens
inte anser att projektmålen nåtts och
intervjuade för alla fantastiska berättel-
uppdrag.
att näringslivet inte stärkts av samarbe-
ser om vad utbytet gett såväl individer-
tet. När det gäller frågan om projektet
na som företagen och akademin.
Flera av rapporterna visar att arbetet har behövt planeras om och i vissa
har lett till någon fortsatt samverkan
fall dragit ut på tiden på grund av olika
mellan de båda sektorerna svarar 90 %
det positiva respektive negativa som
faktorer som omprioriteringar på företa-
ja, vilket vi anser vara ett gott betyg åt
kom fram under intervjuerna, ur indivi-
get, för höga ambitioner från start, hög
programmet.
dens, näringslivets och akademins per-
arbetsbelastning i form av undervisningsåtaganden, där det saknas andra
De problem som lyfts upp i enkäten
handlar till stora delar om svårigheterna
Nedanstående tabell sammanfattar
spektiv.
10
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Mobilitet från akademi till näringsliv
PERSPEKTIV
POSITIVT
NEGATIVT
Individ
• Positivt för karriären
• Strul med adm/förmåner /pensionsavgifter etc
• Kul/omväxlande/nyttigt
• Bromsande för den akademiska karriären
• Insider i företaget/stor öppenhet
• Svårt att få tillgång till information om gränsgångaren inte är anställd hos företaget
• Förståelse för det industriella systemet
• Skapar långsiktiga relationer
• Svårt att omhänderta IPR/Publikationer på
grund av begränsad tid i projektet
• Blev brobyggare för kompetensöverföring
• Uppslag till nya forskningsinriktningar
Akademi
• Nya problemformuleringar
• Nya arbetssätt, tillgång till industrins resurser
• Ytterligare tvärkompetens/ nätverk
• Hög status på många lärosäten/institutioner
• Stora inslag av kompetens­utveckling hos personalen
• Engagerar nya doktorander och exjobb i utvidgade eller nya projekt
• Tidspress p g a dubbla jobb, spec undervis­
ningen
• Vissa problem med publicering vad gäller
sekretess och förseningar, dock ganska
enkelt hanterade
• Sämre status på institutioner med starkt
fokus på akademisk publicering
• Stora irritationsmoment med universitetets
adm, speciellt frågorna runt overheadpåslag
• Spinn-off in i ny utbildning
Näringsliv
• Högkvalitativa resultat i form av för­bättrade
produkter och processer
• Svårt att prioritera tidsåtgången som krävs
• Kritisk till universitetens adm rutiner
• Tillgång till unik utrustn på univ
• Lär känna forskningsfronten
• Tillgång till forskningstänk/ analytisk tool box
• Extrakapacitet som kan dyka ner på djupet i
vissa problemställningar
• Kompetensutveckling/nätverk
• Hävstång i involverade personer och projekt
Mobilitet från näringsliv till akademi
PERSPEKTIV
POSITIVT
NEGATIVT
Individ
• Förståelse för det akademiska systemet
• Skapar långsiktiga relationer
• Stort avstånd mellan orterna kan skapa nackdelar, men även fördelar med rätt planering
• Blev brobyggare för kompetensöverföring
• Kort projekttid kan ge mindre nytta
• Individuell kompetensutveckling
Akademi
• Nytänkande i forskningen
• Ibland svårt att ställa upp med adm service
• Tillgång till unik kompetens som stärker
forskningen
• Nya frågeställningar – närmare marknaden/
affärerna
• Nya projekt/EU
• Bild över patentsituationen
• Tillgång till kunskap och resurser för utbildning
Näringsliv
• Kontaktnät
• Förståelse i hemmaorganisationen
• Tillgång till högt utbildad personal/doktorsnivå
• Problemställningen/forskningsfrågorna måste
vara klart identifierade innan projektet startar
• Tillgång till unik utrustning
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Det som kom fram under intervju-
11
om att använda teknikmognadsnivå
erna har också analyserats ur ett inno-
finns även för liknande områden inom
vationsperspektiv.
EU.
Innovationer sker via möten mellan
Teknologiutveckling genomförs och
människor eller via deras möten med ny
implementeras av människor med ny
teknologi/kompetens. Innovation förut-
förmåga och kompetens. Överföring av
sätter också att företag använder kun-
teknologi/kompetens sker via dessa,
skaper för att utveckla innovativa lös-
samt utvecklas och införlivas i produk-
ningar, ta dem till marknaden och möta
ter/processer via deras förmåga. Därför
ett marknadsbehov. För att förstå var
är kompetensutvecklingen av befintliga
innovationer kommer ifrån, måste de
och nya personer en viktig parameter
sättas i sitt sammanhang, sin miljö.
för en organisations förmåga att skapa
Därför bör innovationer utvecklas i en
och utveckla innovationer för ökad kon-
bra ”samproduktionsmiljö” med samt-
kurrenskraft. Detsamma gäller även för
liga berörda, från teknologiutveckling till
teknologispridning. Förstärkt innova-
implementering i produkt och process,
tionsförmåga och spridning av forsk-
för att skapa ökad tillväxt. Innovationer
ningsresultaten kan dessutom åstad-
som bygger på nya teknologier utveck-
Level), där grundläggande forskning lig-
kommas genom att engagera fler
las i takt med att de olika teknologierna
ger på nivå 1-2, tillämpad forskning på
personer, som finns både på högskola
mognar. Detta tar i de flesta fall många
nivå 3-4, teknisk verifiering och demon-
och företag, t ex övriga forskare, stu-
år, från grundforskning, tillämpad forsk-
stration på nivå 5-6, produktutveckling
denter i studentprojekt/ex-jobb, utveck-
ning, teknisk verifiering till demonstra-
på nivå 7-8 och verifierad användning av
lings- och produktionsingenjörer, opera-
tion innan produktutveckling med efter-
produkten under några år på nivå 9. Det
törer m fl.
följande produktion kan ske. En
är viktigt att ha kunskap om hur forsk-
kontinuitet i forskningskedjan är helt
ning nyttiggörs, vilka aktiviteter som be-
inom både näringsliv och akademi när
nödvändig för att det ska gå att tillva-
hövs för att implementera forskningsre-
det gäller innovation och personlig ut-
rata uppnådda forskningsresultat i form
sultaten i nya produkter/processer och
veckling. Eftersom detta program verkar
av nyttor och affärer.
hur lång tid detta tar. Studier visar att
i gränsområdet mellan näringsliv och
tiden från tillämpad forskning till an-
akademi, skulle det kunna bidra till att
branscher klassificeras forsknings- och
vändning kan vara så lång som 15-20
skapa förståelse och struktur för inno-
teknologimognad i nio nivåer, så kallade
år, i vissa fall ännu längre och från
vation och utveckling av framtida bärare
TRL-nivåer (TRL= Technology Readiness
grundforskning betydligt längre. Förslag
av ny kunskap och teknologi.
Inom en del forskningsintensiva
I allmänhet saknas det struktur
12
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Slutsatser och rekommendationer
Förståelsen för hela innovationsproces-
och anställda på företaget. Dessa per-
grammet ytterligare för att på så sätt
sen måste förbättras, från grundforsk-
soner bidrar till att skapa ett mer lång-
öka antalet sökande.
ning till implementering i produkt eller
siktigt hållbart utbyte, de blir framtida
process. De mest ansedda forskarna
brobyggare.
har ofta denna förståelse och arbetar
Det verkar vara en klar fördel om
När det gäller storleken på programmet, vill vi understryka att behovet av
att skapa ett större utbyte mellan aka-
från grundforskning till nyttan av sitt ar-
forskaren blir anställd inom den organi-
demi och näringsliv är mycket stort,
bete i form av implementering av resul-
sation hon/han byter till. Framförallt gäl-
samtidigt är antalet personer som har
taten. De binder samman forskning och
ler detta då personer byter till näringsli-
lust för denna typ av utbyte mer begrän-
forskningsresultat från grundforskning,
vet. Många vittnar om vilken skillnad
sat. Vi vill därför ge följande två rekom-
tillämpad forskning och innovation, lik-
det är, när det gäller bemötande och
mendationer när det gäller framtida pro-
som forskning som sker inom olika steg
möjligheten att få tillgång till informa-
gram:
i industriella värdekedjor. Det finns
tion, när de är anställda jämfört med att
emellertid svårigheter som måste över-
vara gästande forskare. En anställning
bryggas i form av olikheter i kultur, syn-
inom näringslivet löser även en del av
sett som idag, med liknande budget
sätt, kompetens och erfarenhet mellan
de OH-problem som vissa lyft upp.
(15 Mkr) och allmän utlysning. För
akademi och näringsliv. Eftersom kom-
1. Fortsätt med ett program, i stort
Vid intervjuerna vittnade många ock-
att ytterligare öka attraktionskraf-
petensen sitter både i huvuden och i re-
så om att anledningen till att de valt att
ten, skapa ett mervärde till projek-
lationen mellan människor, så gäller det
ansöka om dessa medel var att tid-
tet, t ex i form av en gemensam kon-
att genomföra kompetensutvecklingen i
punkten kändes rätt, de befann sig i ett
ferens med intressant tema och
sitt sammanhang.
läge då de hade behov av att söka ut-
talare, dit samtliga deltagare bjuds
veckling och nya utmaningar. De hade
in. Lyft upp framgångshistorierna
vidareutveckla SSF:s program Strate-
Därför är det viktigt att fortsätta och
ofta en strategisk tanke om vad utbytet
och sprid dessa. Understryk att del-
gisk mobilitet.
skulle leda till, och personerna drevs i
tagande i programmet ger en bra
allmänhet inte av akademisk meritering
grund för att leda projekt i gränslan-
Slutsatser som kan
och att göra snabb karriär, utan snarare
det mellan akademi och näringsliv.
dras av genomförda projekt
av en önskan om att bredda sig och
Detta skulle göra programmet mera
Av intervjuerna framgår klart att pro-
skapa nya verksamhetsfält.
attraktivt och kunna locka fler duk-
grammet för näringslivet skapat ett vär-
tiga forskare.
de som vida överstiger satsade medel
Rekommendationer till SSF
och har utgjort en hävstång till vidare
Vår rekommendation till SSF är att fort-
utveckling inom näringsliv och akademi.
sätta med programmet. Då ”rätt taj-
get för riktade satsningar, som vän-
ming” har varit viktig för många sökan-
der sig till miljöer som tagit emot
tet fått beror på hur många personer
de, är det viktigt med kontinuitet i
SSF-medel för större program. Er-
förutom sig själv, som forskaren har
programmet, att personer med en stra-
bjud dem att kunna söka komplet-
lyckats engagera i utbytet. Det är därför
tegisk framsyn kan planera för när det
terande medel för strategiskt utbyte
av stor vikt att forskaren kan skapa ett
är lämpligt att söka. Vi tror också att
kopplat till programmet. Informera
nätverk av t ex ex-jobbare, doktorander
det vore önskvärt att marknadsföra pro-
lärosäten och större företag om möj-
Hur stor effekt det enskilda projek-
2. Komplettera med en liknande bud-
Rörlighet befrämjar utvecklingen
13
ligheterna och undersök möjlighe-
lyckade satsningar, som kan leda till
terna att koppla en mäklarfunktion
förbättringar både på företagen (t ex för-
och nyttiggöra kunskap mellan olika
till större program.
bättrad produktion) och i akademin kun-
sektorer i form av andra personer
na få igång långsiktiga samarbeten med
som deltar i och kring projektet
De som lyckas väl inom programmet bör
industrin.
• Forskarens förutsättning att sprida
• Kvaliteten hos föreslaget projekt un-
få möjlighet att söka kompletterande
Komplettera utlysningstexten med,
medel för att kunna skapa en gruppe-
om inte ett krav så i alla fall ett starkt
beskrivning av dess del i innova-
ring kring det lyckade projektet och byg-
önskemål, om att den sökande forska-
tionsprocessen
ga ett större samarbete. Detta handlar
ren skall bli anställd av den organisa-
förslagsvis om 1-2 personer per år, som
tion hon/han byter till.
kan få 3 Mkr/år i tre år, vilket skulle
göra att man kunde dra extra nytta av
Dessutom, komplettera bedömningskriterierna med:
der gästforskarvistelsen inklusive
• Kvaliteten hos och beskrivning av
den sökandes kompetensutvecklingsplan
14
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Bilagor
1 Utlysningstext Strategisk mobilitet
2 Enkätfrågor
3 Intervjufrågor
4 Programdeltagare som slutfört projekt
5 Enkätsvar
Bilagor
15
BILAGA 1
Strategisk mobilitet, 2011 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv.
Stiftelsen för Strategisk Forskning har
Sverige idag finns det väldigt lite medel
kare (eller motsvarande) som genomför
avsatt 15 milj kr för en satsning på stra-
tillgängligt för sådan verksamhet.
en gästforskarvistelse inom högskolan
tegisk mobilitet under en period av två
är aktuella för detta slag av utbytes-
år. Varje bidrag inom programmet täcker
Syfte
tjänstgöring (det vill säga ej till eller från
en forskares eller motsvarande persons
Stiftelsen kan sägas vara tematiskt lo-
forskningsinstitut). Gästforskaren skall
lön under en fyra till tolv månaders ut-
kaliserad någonstans mellan akademi
under vistelsen bedriva forskning, forsk-
bytestjänstgöring inom annan sektor än
och näringsliv eftersom dess uppdrag
ningsbaserad verksamhet eller teknisk
den som personen för närvarande är
är att finansiera forskning av högsta
utveckling inom något av stiftelsens an-
aktiv inom. Gästforskaren skall under
kvalité som dessutom bidrar till Sveri-
svarsområden. Sökande skall vara väl
vistelsen bedriva forskning, forsknings-
ges framtida konkurrenskraft. Vidare
förankrade i sin nuvarande verksamhet
baserad verksamhet eller teknisk ut-
skall stiftelsen stadgenligt verka för
och bör vara personer med tillsvidarean-
veckling inom något av Stiftelsens an-
”forskarrörlighet internationellt och mel-
ställning eller med ett sådant förordnan-
svarsområden.
lan universitet/högskolor, institut och
de som gör att de förväntas kunna kom-
företag”. Stiftelsen har beslutat att göra
ma tillbaka till sin ursprungliga
Introduktion
en utlysning som fokuseras mot ökad
verksamhet (det vill säga inte korttids-
Personrörlighet mellan olika sektorer i
rörlighet mellan akademi och näringsliv
anställda forskare, personer med vika-
samhället är en viktig faktor för att spri-
(både tillverkningsindustri och tjänste-
riat inom industrin, etc.). Gästforskar-
da kunskap och teknik men även för att
sektorn). Målgruppen är väl förankrade
vistelsen får bedrivas utomlands och
sprida förståelse för olika sektorers
personer inom akademi eller näringsliv
man kan även ta in en utländsk gäst-
verksamheter. Med personrörlighet kan
som kan förväntas återgå till ursprung-
forskare från annan sektor om det tyd-
man mena många olika saker, till exem-
lig verksamhet efter en tidsbegränsad
ligt motiveras hur detta bidrar till ut-
pel rörlighet mellan ämnesområden,
utbytestjänstgöring inom den sektor
vecklingen av svensk konkurrenskraft.
mellan olika universitet och högskolor,
som personen inte är verksam i för när-
nationellt/internationellt och mellan
varande. Syftet med programmet är att
motsvara fyra till tolv månaders heltid.
akademi och näringsliv. Svenska fors-
öka personrörlighet och korsbefruktning
Utbytestjänstgöringen får delas upp i
kare har generellt sett goda internatio-
mellan akademi och näringsliv och där-
olika perioder och man får även arbeta
nella kontakter och har dessutom oftast
med också öka kunskaperna om akade-
deltid under vistelsen, dock maximalt
egen erfarenhet av arbete utomlands.
mins och näringslivets olika villkor.
under en period av två år.
och akademi begränsad. Det finns flera
Programmets utformning
beskrivning som definierar vad som
faktorer som bidrar till detta men troligt-
Satsningen gäller personer som har en
skall utföras under utbytestjänstgöring-
vis är anställningsförhållanden och sy-
ambition att inhämta och bidra med til�-
en, vilka nyckelpersoner som man skall
nen på vad som är meriterande inom
lämpbar kunskap i annan sektor för att
samarbeta med samt hur eventuell öv-
akademin respektive näringslivet viktiga
sedan återvända till den sektor de är
rig finansiering ser ut. Vid ansöknings-
hämmande faktorer. I USA finns ett eta-
anställda inom. Både högskoleforskare
tillfället skall det även finnas en avsikts-
blerat system med så kallade ”sabbati-
som genomför en gästforskarvistelse
förklaring från både den akademiska
cals” som syftar till ökad rörlighet. I
inom näringslivet och näringslivsfors-
parten (prefekt eller motsvarande) och
Däremot är rörligheten mellan näringsliv
Tidsrymden för varje projekt skall
I ansökan skall det ingå en projekt-
16
Rörlighet befrämjar utvecklingen
näringslivsparten (forskningschef eller
vid återvändandet till akademin. Repa-
Hela ansökan, inklusive bilagor, görs
motsvarande). Båda dessa parter skall
trieringsbidraget kan endast sökas av
elektroniskt på http://apply.stratre-
konfirmera behovet av utbytet samt till-
högskole/universitetsforskare som av-
search.se och skall innehålla ett kom-
godose de praktiska förutsättningarna
ser att vistas inom industrin minst 12
plett ansökningsformulär som, förutom
för projektets genomförande. Det skall i
månader i sträck med minst 80 procent
det som anges i portalen, består av:
ansökan också framgå vilka anställ-
av heltid. Repatrieringsbidrag kan sökas
• Beskrivning av mottagarmiljö, hur
ningsförhållanden som gästforskaren
inklusive OH, dock max 500 kkr.
skall ha under utbytet, dvs om denne är
den stärks och vilka nyckelpersoner
gästforskaren ska jobba med (max 1
tjänstledig från sin nuvarande tjänst
Bedömningskriterier
och visstidsanställd hos utbytesparten,
Ansökningar kommer att bedömas av
• Beskrivning av hemmiljö, nuvarande
eller om det är tänkt att lösas på annat
en av stiftelsen särskild tillsatt bered-
forskargrupp (eller motsvarande)
sätt. Detta påverkar vilken part som blir
ningskommitté, bestående av extern ex-
samt dess ekonomiska situation
förvaltande organisation av bidraget.
pertis. Följande kriterier kommer att be-
och hur den stärks av utbytet (max
Parterna och gästforskaren ansvarar ge-
aktas vid selektionen:
mensamt för att upprätta överenskom-
• Gästforskarens och hans/hennes
melser om hur IPR-frågor och liknande
nuvarande forskargrupps kompetens
hanteras dem emellan.
samt gästforskarens förutsättningar
Gästforskaren kan söka medel för
hela sin lön under vistelsen och en mindre summa för övriga kostnader såsom
resor, dubbelt boende, mm. Största
möjliga enskilda bidrag uppgår till 2 milj
kr inklusive overheadkostnader, varav
max 100 kkr för övriga kostnader. Eventuella indirekta kostnader (OH-kostna-
1 sida)
• personlig motivering för utbytestjänstgöringen (max 1 sida)
• avsiktförsklaring från akademisk
att sprida och nyttiggöra kunskap
part och näringslivspart som beskri-
mellan olika sektorer
ver behovet av sökt utbytestjänsgö-
• Mottagande miljöns förutsättningar
ring (skrivet av prefekt eller motsva-
att möta gästforskarens behov
rande inom högskolan respektive
• Ömsesidighet (när det gäller behov
forskningschef eller motsvarande
och engagemang) i avsiktsförklaringar från de båda parterna
• Strategisk relevans för Sverige av
der) är endast tillåtet då mottagande
föreslagen utbytestjänstgöring
organisation är ett svenskt lärosäte,
• Kvaliteten av föreslaget projekt un-
oavsett genom vilken organisation som
sida)
der gästforskarvistelsen
inom näringslivet)
• sökandes CV
• budget
• projektbeskrivning (max 1 sida)
Sista ansökningsdag är 2 september,
2011, kl. 14.00. Tidigaste projektstart
bidraget förvaltas (och som därmed betalar ut lön). Om mottagande organisa-
Övrigt positiva bivillkor (vägs in vid i öv-
tion är företag skall alla kostnader spe-
rigt likvärdiga förslag)
cificeras. Med mottagande organisation
kan beräknas till 2012-01-01.
Notera att Stiftelsen tillämpar offentlig-
avses den organisation där gästforska-
• Projektets tvärvetenskaplighet
hetsprincipen. Undvik därför att skicka
ren skall utföra projektet.
• Ansökningar från underrepresente-
material som i dagsläget inte får bli pu-
Medel får inte användas för inköp av
rat kön
utrustning och liknande. För högskole-
blikt, t.ex. sådant som skulle kunna förhindra eventuell patentering.
forskare som skall genomföra en utby-
Instruktioner
testjänstgöring i näringslivet kan en del
Sökande är den gästforskare som öns-
Joakim Amorim, joakim.amorim@stra-
av bidraget användas för ”repatriering”
kar genomföra utbytestjänstgöringen.
tresearch.se
Kontaktperson vid stiftelsen:
Bilagor
Evaluation of the SSF programme Strategic mobility
17
BILAGA 2
18
Rörlighet befrämjar utvecklingen
Bilagor
19
BILAGA 3
Intervjuer kretsade huvudsakligen kring följande frågeställningar:
• Vilken betydelse hade utbytet för din egen karriär (ingick detta i din kompetensutvecklingsplan)?
• Vilken betydelse hade utbytet för berörd akademisk/industriell part?
• Hur många andra personer har blivit aktivt engagerade i utbytet (kollegor, doktorander, ex-jobbare, etc.)?
• Vilka är dina bra respektive dåliga erfarenheter av utbytet?
• Var det något oväntat resultat som framkom p g a utbytet (mervärden)?
Appl. no
SM07-0016
SM07-0023
SM07-0015
SM07-0018
SM07-0017
SM07-0019
SM07-0040
SM07-0006
SM07-0011
SM07-0013
SM07-0012
SM07-0035
SM07-0003
SM07-0041
SM07-0031
SM07-0025
SM08-0036
SM08-0051
SM08-0050
SM08-0005
SM08-0047
SM08-0020
SM08-0026
SM08-0027
SM08-0056
SM09-0082
SM09-0012
SM09-0020
SM09-0041
SM09-0065
SM09-0061
Surname
Apell
Bergvall-Kåreborn
Cherednichenko
Creaser
Gedda
Höök
Jackson
Jändel
Larsson
Larsson
Larsson
Manchester
Olsson
Rylander
Rögnvaldsson
Ström
Björefors
Jardemark
Jonsson
Järvstråt
Larsson
Norrby
Sheeran
Stenström
Svensson
Bredenberg
Byström
Grehk
Jeppsson
Johannsson
Lindholm
First name
Peter
Birgitta
Sergey
Derek
Lars
Anders
Mats
Magnus
Christer
Erik
Pontus
Ian
Mikael
Thomas
Thorsteinn
Erik
Fredrik
Kent
Stefan
Niklas
Peter
Per-Ola
Mary
Stig
Samuel
Susanne
Katriina
Mikael
Anders
Gudmundur
Per
Grant admin org
Gender
Chalmers University of Technology
M
Luleå University of Technology
F
Omnisys Instruments AB
M
Chalmers University of Technology
M
Uppsala University
M
Saab Microwave Systems (Saab AB)
M
Mälardalen University, Västerås
M
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut,
M
Saab Bofors Dynamics
M
Linköping University
M
Volvo Technology AB
M
Umeå University
M
Dalarna University College
M
Chalmers University of Technology
M
Volvo Technology AB
M
Chalmers University of Technology
M
Impact Coatings
M
Pronexus Analytical AB
M
KTH - Royal Institute of Technology
M
ESAB AB
M
Ericsson AB
M
Göteborg University
M
Chalmers University of Technology
F
Tetra Recart AB
M
AstraZeneca AB
M
Orexo AB
F
FINDWISE AB
F
Sandvik Materials Technology
M
Göteborg University
M
Göteborg University
M
KTH - Royal Institute of Technology
M
Strategic Mobility, completed projects by the end of 2010
1992
1984
1986
1993
2003
1999
1994
1998
1997
2004
PhD year
1982
2002
1999
1997
1997
1991
2000
1985
1990
2000
2005
2005
1989
2002
1994
1994
1999
1997
1993
1994
1/1
Project title in English
Starch in wounds
User-Driven Innovation for Sustainable Groth
Development of terahertz radiometers
Autothermal Reformer Modeling in Auxiliary Power Units
Tissue-based real-time assays elucidating biological dynamic
Fuselage-integrated electrically scanned antennas
Lean Robotics
Distributed Intelligent Mobile Applications
Advanced EM-applications of engineered composite materials
Design of on-chip test evaluation and diagnosis solution
Auditory displays for vehicle safety/warning systems
Forestry crane automation with hydraulic sensors only
Anti-galling forming tool surfaces
Optimization and computational methods in electromagnetics
Uppetid i mekatroniska system
Wireless Communication and Positioning for Traffic Safety
Electrochemical Evaluation of PVD Coatings in Fuel Cells
Antipsychotic drugs and Prefrontal Neurotransmission
Distortion and fatigue in hardened transmission axes
Simulation support for radical improvement of welding
Advanced cooperative techniques in wireless networks
Why reactions don't work - information from negative data
Research visit to Ericsson, Programming Languages for DSP
Development of new retortable packaging materials
Spinal neuroimaging of pain
Pain management by slow drug release from ceramic materials
Better search engine
Tribo films in bio-tribology
Bleeding complications and hemostasis in surgery and trauma
Adrenal insufficiency, an Orphan drug project
Tribological modelling of an electrical contact
Primary area
Bioengineering and Life Science Technologies
Information Technology, and Applied Mathematics
Electronics and Photonics
Product Realisation and Process Engineering
Bioengineering and Life Science Technologies
Electronics and Photonics
Product Realisation and Process Engineering
Information Technology, and Applied Mathematics
Electronics and Photonics
Electronics and Photonics
Information Technology, and Applied Mathematics
Information Technology, and Applied Mathematics
Materials Science and Engineering
Electronics and Photonics
Information Technology, and Applied Mathematics
Information Technology, and Applied Mathematics
Materials Science and Engineering
Bioengineering and Life Science Technologies
Materials Science and Engineering
Product Realisation and Process Engineering
Information Technology, and Applied Mathematics
Life Sciences
Information Technology, and Applied Mathematics
Materials Science and Engineering
Life Sciences
Materials Science and Engineering
Information Technology, and Applied Mathematics
Materials Science and Engineering
Life Sciences
Life Sciences
Materials Science and Engineering
2011-10-07
Bilaga 4
20
Rörlighet befrämjar utvecklingen
BILAGA 4
Bilagor
21
BILAGA 5
22
Rörlighet befrämjar utvecklingen
2. The exchange transferred the follow-
lation tools and real ongoing engi-
project has improved the possibility
ing knowledge to/from academia/in-
neering examples from the industry
to direct implement the results gen-
dustry:
to student projects.
erated by the researchers. The most
· Theoretical backgrounds were transferred to industry and practical
guidelines (thinking) were received.
· To industry: Artificial Intelligence /
· From academia to industry: theories
and best practice related to Living
Labs and
· From industry to academia: access
valuable contributions are the knowledge transfer between industrial
and academic research.
· Medical knowledge to industry and
Machine Learning approaches to di-
to internal reports, ways of working,
regulatory knowledge and project
agnostics and fault detection.
strategies (knowledge of behind the
management experience to
· To academia: an understanding of
scene)
how the industry projects work and
· Mutual understanding
the project initiation and funding
· I have analysed grinding of 28.000
process.
camshafts. The statistics shows
academia
· Industry to academia: What is important for industry to accomplish!
· Academia to industry: What is feasi-
· To Industry: insight in how simula-
what kind of grinding problems there
tion could help development. One
are. This information is very valuable
"low hanging fruit" implemented
to Scania. I have done a lot of work
ic technology to the university which
close to implementation.
on distortions analysing measured
they had not worked on, or known,
· To University: better understanding
ble to achieve today!
· I brought my knowledge on a specif-
production data. Within this year I
in the past. Specific details on how
of industry needs in a relevant field.
will reach the goal set up in the ap-
to evaluate certain schemes of such
Also, data valuable for prioritising
plication. This work will continue
kind was something we developed
and performing other projects in the
through my participation in the
together and were brought back to
field.
Vinnova project "Realistic
· Lean Robotics project
Verification", Ragnar Larsson, CTH.
· Later the PREPARE program was ini-
the industry.
· The project demonstrated an innova-
Without Scania, I would not have
tive architecture and mobile applica-
tiated based on the established co-
this project participation. I have
tion for a distributed peer-to-peer
operation
learnt a lot about industrial process-
recommender system at an Ericsson
es. I have learnt a lot about working
internal workshop and at an
task and letting everything work in
in research groups and how Scania
International conference on intelli-
this direction. goals much clearer...
makes decisions.
gent user interfaces. The industrial
· to us - insight in working on "one"
· the other way - they could investigate more possibilities for product
development
· Fundamental knowledge about moisture transport in porous media.
· I carried out a modelling studies of
various processes which helped
· A better understanding of the problems at hand and the constraints of
each partner.
impact of this is probably scant.
· Two KTH students were recruited for
a master thesis project in the field
· work methodology - utilizing scientif-
of intelligent mobile applications.
ic inquiry for practical purposes
One of the students Medhi Elahi
· Competence and equipment for
evaluation of thin film coatings.
graduated with the thesis "A Mobile
Peer-to-Peer Recommender
those in industry better understand
· Routines and safety protocols relat-
in detail how these processes func-
ed to chemical experiments and fa-
Computer and Systems Sciences,
tioned. This knowledge may be used
cilities.
Stockholm University, Sweden. Elahi
to better operate or understanding
of how they can be modified to operate more effectively.
· Establish a method to evaluate calcium signalling in spinal cord from
mice
· Better know how to simulate electrical contacts in finite element simu-
· Access to advanced equipment at
the university.
· Contacts important for hiring of new
staff members.
· The interaction has led to directly
System", at the Department of
proceeded with graduate studies in
artificial intelligence.
· The main effect of the exchange was
to make clear what the long term research goals of our research group
bring the gained knowledge into the
should be. The interaction with part-
industrial project. By implementing
ners from Ericsson was what led fi-
product oriented questions the
nally to a strong long term plan for
Bilagor
work on resource aware functional
programming. This research later
got funding both from VR (a rambid-
mechanics in a development project
involving breakers.
· Through this project I extended my
23
the SSF/strategic mobility strongly
contributed to this!
· I have been working in the academic
rag) and from SSF (in the SIS pro-
research into the area of proprietary
milieu and got more experience in
gramme).
third-party development platforms
supervising students. The results
for software development which is a
generated in the project will be pub-
very interesting and new.
lished and will thereby contribute to
· By implementing product oriented
questions the project has improved
the possibility to direct implement
· Little
my qualification to an Associate
the results generated by the re-
· I found a very nice working environ-
Professor degree.
searchers. The most valuable contri-
ment. It improved my life very much.
· None so far
butions are the knowledge and un-
I have felt happy, or very happy,
· Better understanding of the industri-
derstanding of different parameters
working at Scania. I have many con-
effecting the material properties.
tacts. I know their future research
· I found the freedom in academic re-
al situation, goals and procedures.
needs. I will focus my work on dis-
search liberating. I got several of-
3. The exchange had the following ef-
tortions and simulations on harden-
fers from high profile universities
fects to my career:
ing. I will not leave Scania. I will con-
(and the best one) in US to do a PhD
· Gained knowledge. Got a broader
tinue working there at least one day
in the future as I was there, but
a week. I was offered a full job at
went home and worked for the in-
Scania. I was very close to accept it.
dustry over a year more. In the end,
building a research group around AI/
But, I want to do some more re-
I realized that I really wanted to do a
ML diagnostics, fault detection and
search before going to the industry.
PhD but opted for KTH due to family
maintenance prediction.
I wanted to become employed 50%
reasons, where I since 2011 got an
at Scania, but they wanted me
excellence position. I'm currently of
mind. Learned a new area.
· It gave me an excellent platform for
· More solid experience/background
in industry. It will be easier to apply
100%. I have noted that Scania
for applied jobs.
thinks I am full of ideas. Yes, there
· Industrial cooperation, enabled several new projects
· I had previous to the exchange been
a study leave from the industry.
· When I applied for the project, my
are so many things that I want to
research career as a theoretical
test. I understand that my subject,
physicist was 17 years in the past. I
mechanical metallurgy is much more
had spent about half that time as a
working 7 years outside my field and
interesting for Scania than for the
Research Manager at Ericsson and
this was a very good way of getting
Steel industry, I tried to get projects
the rest as the Founder and CTO of
back into the academy - it actually
from earlier.
Terraplay Systems. The prospects of
boosted my come-back in crucial
ways
· I have felt like an employee at
my company were quite dim in the
Scania. I have represented the com-
backdrop of the impending financial
· New ideas for research projects.
pany on several occasions. We have
crisis. The company was in fact ter-
· I from university learned a lot about
a very strong trust for each other. At
minated while I was on leave for
how research works in industry,
present we are discussing contract
working on the project. The project
made contacts with industry that
work for me.
gave me a unique opportunity to re-
could lead to future collaboration.
· A new idea I got during the sabbatical period have resulted in a new
· Actually, I think Scania and the SSF
establish myself as a scientist and
grant is the best thing that hap-
prove that I could make original con-
pened for me.
tributions to a new field. This was in-
patent application and a start up
· My personal network has increased.
strumental for making it possible to
Biotech Company, BioPercept AB.
· much more contact/co-operation
take up a new position as Chief
· I got a promotion in the expert career path at my company.
· I was given the possibility and am at
with representatives of industry;
· I was offered a new permanent posi-
Scientist, Information Systems at
the Swedish Defense Research
tion at the Dept. of Materials
Agency. The work at FOI has proved
the moment currently sent abroad to
Chemistry at Uppsala University.
to be very rewarding and has ena-
Switzerland as an expert on contact
The experiences and projects from
bled me to contribute as a scientist
24
Rörlighet befrämjar utvecklingen
and manager at a scale that would
more scientific acceptance at my
have been impossible without hav-
company in the way I work and that
ing the SSF mobility project as step-
there are now an expectation that I
ping stone.
know regularly should produce sci-
competence within materials testing
entific contribution in my work.
and corrosion analysis are now im-
· It gave me time to think about long
term research plans both for me and
· I made it possible for both partners
for our group. This was vital to get-
to improve our work, but i do not
ting continued and larger scale fund-
know if it changed specific work
ing.
practices.
· Experience from a, for me, new re-
· Mutual research projects
(now towards fuel cells, batteries,
and inorganic thin film analysis).
· For the company, the increased
plemented in the product development.
· The way clinical studies are planned
and managed will change in
academia
search environment. The work is
· Before the project, I didn't know how
· I work in the way that I find most ef-
summarized in articles which will
to survive. Now I have a strong com-
fective and productive. This particu-
contribute to a degree as Associate
pany supporting me. I will do what I
lar experience has not had any sig-
Professor.
am best at doing, and I will do it for
nificant impact on my way of work-
Scania. I will do what Scania sup-
ing.
4. Examples of how the experiences
ports. I will not try to start some-
from the exchange changed the way I
thing by myself. I will not take new
ing professor at the university con-
or one of the involved parts work are:
graduate students, unless I have fi-
tinued to work together and we still
· As a supervisor, I got more under-
nancial support. I know that the
have good contact. I went to the uni-
standing in the hardness of entering
chances of getting other funding is
versity a second time, as part of go-
a new area. It also changed my view
rudimental. As a result, I will make
ing to a conference in the same city,
on which objectives are important
sure Scania wants my collaboration
were I worked another two weeks
and driving a solution.
for many years to come. I under-
there.
· I don't think it has changed our way
of work.
· The industry is more open to simula-
stand that this means much more
· I, two post docs and my collaborat-
· The main scientific achievement is
work input from me and less super-
that a quite original model for low-
vision of graduate students. But, at
level perception based on support
tions "before" implementing new
present this is very nice. I do not
vector machines has been formulat-
product.
need to finance graduate students
ed. A secondary achievement is that
and I get myself financed!
a new architecture for peer-to-peer
· More time in industry, involvement
from industry in MDU processes/re-
· I have reached to goals I set up from
collaborative classification has been
the beginning. To become invaluable
outlined and demonstrated as a mo-
· I now work with several companies
for Scania. I don't think that I have
bile application concept. The main
on development projects which
changed Scania much in how they
non-scientific achievement for me
could result in new questions for the
work, but Scania has changed the
personally is that it was instrumen-
research part of my activities
way I look at myself a lot. KTH was
tal for redirecting my career in a very
search
· I think both the university and the industry have obtained a better understanding of how we shall cooperate
in different projects.
· For industry see point 2 above. For
breaking me down, Scania makes
me fly!
constructive and rewarding way.
· The exchange helped me to see in-
· I know now better about the industri-
dustrial collaboration as a seed for
al problems, and this will allow me
longer term state-funded research. I
to formulate better academic prob-
hope that we can apply this process
myself the experiences helped
lems (in the sense that the academ-
again, both with Ericsson and with
broaden my view of value of re-
ic problem has a higher practical im-
search and how it can be of value
pact).
for industry.
· Greatly increased my knowledge in
spinal cord pain mechanisms
· The main change is that a there is a
· Earlier working methods were revisited
· The applications of my research interests changed quite dramatically
other companies.
· The results have been implemented
in the product development, so the
interactions between research and
development have increased.
Bilagor
25
5. The results of the exchange were
tific presentations (at conferences,
tution. However, a long distance
disseminated by:
group meetings), scientific publica-
makes it hard to maintain duties (su-
· Conferences and workshops.
tions, popular scientific presenta-
pervision etc). Being at a Swedish
tions, a study visit.
university requires a constant hunt
· Conferences, internal meetings at
the company, tech-shows. ...
However, I realize now (afterwards)
· By me to the University and Industry
to Company management
for funding. There is no other alternative to get Ph.D. students than
that it was much more disseminated
· Tentative discussions about a more
at the industry side than at the aca-
applied project, where the theoreti-
in mind makes it difficult to encour-
demic side.
cal results may be an important
age anyone to take a sabbatical
· Articles being written. Presentations
at internal division meetings in both
academy and industry.
· adds from SSF in newspapers, arti-
starting point.
· In papers by me, and internally in
the industry.
· The applied part was demonstrated
getting external funding. Having this
leave abroad.
· Nothing that was worth mentioning (I
had a comment in my final report on
overhead, this remains).
cles in more popular journals as well
at an internal Ericsson IMS work-
as scientific ones...
shop. The application idea was ex-
should return to the academy after
· Internal reports within the company.
panded to a full-scale demonstra-
the project and we had to argue to
· Two scientific publications.
tion and presented as a demonstra-
keep the funding.
· People at both places, university
tion and a paper at the International
and company.
· Both parties internally and externally.
· none
· Most of the information I have
Conference on Intelligent User
Interfaces in Florida. A master stu-
· SSF had hidden requirements that I
· The downturn in the economy, financial crisis stopped some of the work
· It was not easy to "integrated" in
dent thesis was produced under my
the companies more social activi-
supervision.
ties...one was a bit like an embed-
· The main mode of dissemination
ded journalist to make a comparison
worked with is confidential. I was
was, however, peer-reviewed publi-
· No mayor problems.
able to present some figures and
cations
· I may have started too many parts
conclusions from my work on heat
· The scientific results were dissemi-
of projects while in industry which
affected zones on ground camshafts
nated in computer science (academ-
during the Steel Research Days in
ic) conferences. We also presented
Borlänge in April. I was asked to
the results at the Ericsson Software
present the results at a conference
Research Day (twice). My postdoc
batical and part of the "old work".
in June, but I turned the invitation
and I will lecture on the results at
As a senior scientist and project
down, as it is inconvenient for my
the Central European Summer
leader I could not totally concentrate
family´s vacation.
School on Functional Programming
on the sabbatical work.
· At present I am preparing a big re-
this month.
port on my work on camshafts.
unfortunately was left unfinished...
so planning could have been better.
· To find a good balance between sab-
· Dividing the time between the company and the university. Especially
Perhaps something can be pub-
6. I (or the university or the company)
when there are high prioritized
lished, but I will let Scania decide
experienced the following problems/
projects at the company that pushes
that. I guess they can allow some
difficulties:
parts to be published, but probably
· Swedish universities are not used to
for high attention.
· During a learning period we needed
confidence is more important to
mobility programmes. There is for
to understand what research meant
Scania.
example no redundancy such that
for both of us.
· Traditional academic publications
and an open software project.
someone can take the teaching
load. Also, it is difficult to do super-
· Difficult to complete leave the original position
· seminars;
vision while being far from the home
· presentations;
university. On one hand, I believe it
· KTH has different levels of administration. In 2009 the ITM school took
· scientific publications (in progress)
is beneficial to find a place at geo-
16% = 52kSEK from the project. In
· SSF-workshops/conferences, scien-
graphically far from your home insti-
2010 they took 58% = 307KSEK
26
Rörlighet befrämjar utvecklingen
from the project as overhead. In this
fessor, one of the best in the field,
employed by the company and to
project OH is not allowed! I was told
but that was not of interest from the
have an industry contact that helped
that KTH does not care what kind of
industry. I suggested some out-
me get contacts in the company.
contracts I have signed; they will al-
standing PhDs for work positions in
Being employed at the company
ways take full overhead on the
the industry, with far more compe-
lead to more open discussions with
projects. Actually my own depart-
tence than most in the company, but
ment has taken nothing from the
no interest was shown.
project, so they fulfill the contract. I
other company people.
· To keep an interested “receiver” at
· My employer Terraplay Systems was
both academy and industry. To keep
wrote a letter to the president of
first acquired by a U.S: company and
flow of information during the visit,
KTH, Peter Gudmundson. In his an-
later reorganized as a subsidiary of
and to complete implementation of
swer he states that I have only un-
the Danish company EndToEnd.
results after guest researcher
balanced my project from the begin-
Terraplay Systems was terminated a
ning. I interpret it as KTH takes what
few months later in the aftermath of
KTH wants! So I should have applied
the financial crisis. All employees in-
for money somewhere else just to
cluding myself were laid off. The
pay the OH of my project. The an-
driving motivation to innovate in the
ties...since we spread it out in time
swer from KTH was not appreciated
direction of mobile applications of
to be able to reach certain goals...
by Scania. They may give less
relevance for my employer was lost
Another version would be to be total-
projects to KTH in the future favor-
in that process.
ly in the company for some time but
ing other universities.
· Shortage of time due to other commitments.
· getting time schedules to match be-
value to all parties
· flexibility in timing between the par-
· The collapse of my former employer
one of the goals of the program is to
Terraplay Systems made it difficult
me to build bridges why one has to
find a home for the work in distribut-
be careful how time is spent on vari-
ed peer-to-peer recommender sys-
ous activities
tween all parties involved (relevant
tems. This line of investigation re-
for part time exchange)
sulted hence mainly in demonstra-
· Issues related to being employed by
leaves.
· Cooperation in project which gives
tions and conference publications.
· Appropriate and motivated contact
persons at the industry.
· Good planning of time and where
two organisations. For example de-
· I found the working environment at
tails on retirement funds, insuranc-
Ericsson very difficult (not because
can be most beneficial. Also, impor-
es, extra holiday salary, and number
of anything in the group I was visit-
tant to consider that the collabora-
of holidays for the summer.
ing, but because a nearby group in
tion and project has potential for
the open office landscape talked
some scientific/academic qualities.
· The program should be announced
your efforts are most suitable and
in Sweden to a larger degree as it
loudly on phones, selling). This was
promotes knowledge within
a major problem for me.·
One
still fulfill part of your responsibili-
Academia and Industry and often it
year is too short time, since it takes
ties at the company (which I think
will result in a substantial value in
time to start up the work and have
the program already is)
Swedish economy.
the work “up and running”.
· None that I can come to think about
now.
· The main problem was in the
· A flexible system which allows you to
· It is very important to have the
same or almost the same project on
7. The following factors are important
both working places company and
for a positive exchange (lessons
university.
Industry. When I wanted to dissemi-
learned):
nate the work we had done, my de-
· For an academic person, I believe it
· Great flexibility, so that it is possible
to change direction if needed.
partment manager did not care for a
is important to find an industry part-
Because in industry changes can
second, apart from hearing what
ner that fulfill the following require-
come quickly and it is important to
other people worked with at the uni-
ments: (1) being a leader in technol-
be able to move with these if they
versity I visited. I found that very dis-
ogy and (2) being open for (under-
are seen as new and exiting.
appointing. Also I tried to arrange
contacts with my collaborating pro-
stand) the value of publications.
· For me it was very important to be
· The academic partner must fit into
the host organisation with his/her
Bilagor
knowledge. There must be a active
problem to work with at the compa-
feed-back on the exchange.
· That there are coworkers that can
27
and (most importantly) by an industrial doctoral student from Ericsson.
ny. Then the interest is high and the
take care of the applicant’s normal
It is getting communication going in
focus is easy to find. The plans
duties during the period of the
both directions, and then maintain-
must be able to change during the
project.
ing it, which is the hard part.
exchange. In industry things happens fast. Much faster than in academy. We did not start on one part of
· Build a team with experienced researchers from day one. (So I did)
· Stay nine months to a year. It takes
· To have a group ongoing both
academia and industry to minimize
the startup phase.
the application goals, straightening
time before the project can produce
of distorted parts. Instead we start-
innovative output. One need to build
8. I (or the university or the company)
ed working with grinding of cam-
trust between the researchers in-
proposes the following changes for the
shafts, as there were costly prob-
volved, get to know them personally,
future programme to be more effective:
lems in production. I have solved
and also understand what they are
· Swedish universities are not used to
the new goals, and I am very satis-
capable off. Going out together and
mobility programmes. There is for
fied. I could not have guessed that I
doing things privately is great for
example no redundancy such that
was to find very stable statistical re-
that. Early on I arranged dinners and
someone can take the teaching
sults from production data. I know
outings for the people at the depart-
load.
exactly where the problems arise.
Now we can start improving production!
· The company must let the academic
ment, which was well appreciated.
· Live close to the university so you
· None
· If it is to be a requirement that the
can spend as much time there as
researcher returns to original em-
possible (I did).
ployer, make sure using the results
part do his/her teaching etc. which
· Finally, a manager at the industry in-
is difficult to reschedule, when the
terested in the result and the devel-
in the programme. That was optional
opment of an employee is vital.
in this round and actually rejected in
lectures are given.
· I feel that I have had very little prob-
· I had planned to finish the project in
lem with Scania. They are very con-
one year (March 2008 – March
cerned about their staff.
2009) but I started my present em-
· Time and commitment from both
partners.
· rigid meeting schedule facilitates
on returning is funded and included
my case.
· Try to get more to go from industry
to university
ployment at FOI when a few months
· To my mind it was very effective.
of project time and about 50% of
· I think it went very smoothly and I
the travel allowance remained.
feel very fortunate to have had the
parties that usually not work togeth-
Since I wanted to focus on getting a
possibility to participate in this pro-
er to keep active (relevant for part
good start at FOI, I consumed the
time exchange)
remaining resources in short bursts
· Everything worked very well so there
· The workload at the ordinary employ-
gram
of activity that was spread out over
was nothing I wanted to change, oth-
er should be properly reduced during
18 months. This turned out to be re-
er than the possibility to apply a
the stay at the new place, so the
ally good for productivity since the
normal tasks do not interfere too
time scale matched the rather slow
much. It should be easy to move be-
pace of academic publishing. All the
through the universities. They take
tween the two working places. The
remaining travel expenses where
OH. It would be better if the money
project should be planned so an ac-
e.g. used for conferences where I
came to the company only. That
ademic visitor at a company should
had an oral contribution.
would save the situation. At my de-
not be too much influenced by sud-
second time.
· I think the money should not go
· For industry academic collaboration,
partment the costs I have to pay is
den changes in the company’s strat-
a key factor is time spent by people
(my salary) x 1.595 (for social serv-
egies and production flow.
*from both parties*. My project was
· Industry need to involve all the ex-
successful not only because I was
ices) x 1.9 (for university OH).
· Think about it. SSF cannot put any
pertise that the academic person
heavily involved but also because of
pressure on KTH. Only, on the par-
should learn from as well as return
work by 2 postdocs from Chalmers
ticipating researchers.
28
Rörlighet befrämjar utvecklingen
· I think one should have at least two
gram. I think this is more of a prob-
to deliberately plan this kind of
people named as collaborators (one
lem in Sweden than in other coun-
project with 8-10 months of concen-
from academia and one from indus-
tries (especially in the US).
trated work followed by a long tail of
try).
Promoting this program as a ‘career
part-time work focused on publica-
positive exchange’ will most likely
tion and if appropriate IPR protec-
· I have no general suggestion; the
programme worked very well in our
case.
· The academic production (in the
form of papers etc.) will inevitably
drop when working part time at a
company, and it is still not clear if
gradually improve the situation.
· It was effective as we had a firm
tion.
· I have not thought this through com-
plan of action during the time peri-
pletely, but it might perhaps be good
od.
to have the exchange cover *two*
· None that I can come to think about
now.
this will be balanced by having the
· I think it worked really well.
experience from this exchange pro-
· I think that it could be a good idea
people, one from each party, who
work together on a project.
· To have a grant for optional up to 3
years.
29
30
Rörlighet befrämjar utvecklingen
S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G
n
Stöder forskning och forskarutbildning inom natur­veten­skap, teknik
och medicin i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft
n
Finansierar ett stort antal forskningsprojekt vid univer­sitet och
högskolor – många av dem i samverkan med näringslivet
n
Delar ut individuella bidrag till särskilt framstående forskare
n
Stöder viktiga områden som t ex bioteknik, material­utveckling,
mikro­elektronik, informationsteknik och produktframtagning
n
Har en utbetalningsvolym på ca 600 milj kr/år
n
Har som bas för verksamheten ett kapital på drygt 9 miljarder kr
Box 70483, 107 26 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 1, G7
tel: 08-505 816 00 fax: 08-505 816 10 e-post: [email protected] www.stratresearch.se