Kamilla Kohn Rådberg, PhD

Chalmers Initiative for Innovation
and Sustainability Transitions
• Ett initiativ med Chalmers styrkeområden som bas för
att koppla ihop existerande kunskapsområden
• En kompetensnod för hur att driva transformativ
hållbar utveckling genom innovation i samverkan
• Utvecklas till en involverande och gränsöverskridande
arena för kunskapsutveckling
Omställning till hållbarhet
- Hur skall det gå till?
Utmaningar som kräver
• Nytänkande och innovation
• Arbeta gränsöverskridande och
tillsammans
• Det är i gränslandet och
mellanrummen många lösningar
måste sökas
Gränslandet – mellanrummet
“Managing the space in between”
Myndighet
Akademi
Industri
Försöka förstå utmaningen från
andra aktörers perspektiv!
Ballett!
Vals!
Akademi
Traditionell roll:
• Producerar kunskap i form av studenter och
forskning
Nya dimensioner:
• Ökad interaktion över gränser –
vetenskapliga, samhälleliga
• Utveckla kopplingen till “praktisk relevans”
• Bidra till omvandlingen från kunskap till
innovation
• Engagerad i forskningsbaserad innovation
• Samverka med flera olika aktörer
Det entreprenöriella universitetet
Myndigheter och Policy
Traditionell roll:
• Formerar spelreglerna genom reglering och satsningar
Nya dimensioner:
• I formandet av nya spelregler - samverka –
internationalisering och globalisering
• Öppna upp för nya samarbeten
• Skapa förutsättningar för utmaningsdriven innovation i
samverkan
• Stötta genom eget agerade, finansiering,
• Administrativt entreprenörskap och “public
entrepreneurship”
Industrin och privata sektorn
Traditionell roll:
• Skapa konkurrenskraft utifrån intern R&D och egen
förmåga
Nya dimensioner:
• Närmare samverkan med akademi genom doktorander
• Deltagande i samverkande forskning och utveckling –
“co-optition” – collaborate and compete
• Omdefiniera sina logiker och affärsmodeller
• Samverkan med nya aktörer och flera aktörer
Olika nivåer av interaktion
Characteristics of
relationships
Strong
ties
Weak
ties
Collaboration
Learning together, enhancing the capacity of one another
Co-operation
Sharing resources, clear roles what different actors bring
Co-ordination
Compiling existing knowledge, altering activities
Networking
Exchanging information for mutual benefit
Exploitation
Degree of exploration of the unknown
Exploration
Agerande på många nivåer!
Samverkande innovation
• Så kommer vi säkert att känna …....
• Öppen innovation har fått fäste!
• Utvecklas till samverkande innovation
• Uppkopplade internationellt
• Vi lär oss!
Centrala frågeställningar inom CIIST
• Hur kan samverkan organiseras och ledas för att bättre
driva hållbar omställning?
• Hur kan entreprenöriella miljöer och ageranden
stimuleras i näringslivet, akademi, myndigheter och
andra organisationer?
• Vilka “capabiliteter” och förmågor behöver aktörer
utveckla för att kunna driva omställning till hållbar
utveckling?
• Under vilka omständigheter utvecklas och sprids nya
tekniska lösningar? Hur påverkar policy här?
Kamilla Kohn Rådberg, PhD
Researcher
Managing in Between
Research Group
[email protected]