6057/17 COR 1 LE/chs,cs 1 DG F 2B Dokument 6057/17 INIT: Sidan

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 27 februari 2017
(OR. en)
6057/17
COR 1
PUBLIC 7
INF 16
NOT
Ärende:
MÅNADSÖVERSIKT ÖVER RÅDSAKTER – NOVEMBER 2016
Dokument 6057/17 INIT:
Sidan 4, sjätte hänvisningen. I stället för:
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17
december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
EUT L 72, 17.3.2015, s. 4
13329/16
ska det stå:
Europaparlamentets och rådets beslut om mobilisering av marginalen
för oförutsedda utgifter under 2016
13329/16
Sidan 16, första hänvisningen. I stället för:
Rådets beslut (EU) 2016/2039 av den 15 november 2016 om antagande 13651/16
av rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 6 för Europeiska
unionen för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av
Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland
EUT L 314, 22.11.2016, s. 19
ska det stå:
Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
unionens solidaritetsfond för att ge finansiellt stöd till Tyskland
6057/17 COR 1
13651/16
LE/chs,cs
DG F 2B
1
SV