Mangfold og integrering, angår det deg?

Mangfold og integrering – angår det deg?
SAMPLAN 07.03.17
Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge
1
Tema
- IMDis oppgaveportefølje
- Vårt samfunnsoppdrag
- Planarbeid
- Normalisering av arbeidet med
innvandrere
- 2 kjerneoppgaver:
1. Bosetting
2. Introduksjonsprogrammet
2
08.03.2017 •
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IMDi operativ 01.01.06
Oppgaver
•Bosetting av flyktninger
•Introduksjonsprogram for flyktninger
•Norskopplæring (rett og plikt)
•Fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
•Tilpasset tjenester til en mangfoldig befolkning
•Dialog og samarbeid med innvandrerorganisasjoner
•Arbeid mot tvangsekteskap
•Arbeidsinnvandring
•Fremskaffe og formidle kunnskap
3
08.03.2017 •
Tildelingsbrevet 2017
Raskere bosetting og
kvalifisering til arbeid
for nyankomne
innvandrere med
fluktbakgrunn skal ha
hovedprioritet for IMDi i
2017.
08.03.2017
Innvandrings- og integreringsminister
Sylvi Listhaug
4
08.03.2017
5
Innvandrere i alle landets kommuner
I mange år har netto innvandring fra utlandet, i tillegg til fødselsoverskudd,
vært den viktigste vekstkomponenten i Trondheim.
08.03.2017 •
7
Hva er vårt
samfunnsoppdrag?
Bærekraftig
samfunnsutvikling
forutsetter
-aktivitet
-deltakelse
-medvirkning
på alle arenaer og alle nivåer for
hele befolkningen
08.03.2017 •
8
Andel sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn fordelt etter verdensregion i 2015
i Norge.
08.03.2017
9
Lavinntekt
Om lag halvparten av alle barn med lavinntekt har innvandrerbakgrunn. Men det er stor variasjon
etter landbakgrunn
IMDis strategi
Strategien er basert på tre
satsingsområder:
Samarbeid
med
kommuner
Samarbeid
med sektormyndigheter
Utvikling av
IMDi som
kompetanse
- senter
Samarbeid med kommunene
• Styrke kommunene i deres arbeid med
bosetting og kvalifisering av flyktninger
og familiegjenforente.
•
11
08.03.2017 •
Bistå kommunene i
samfunnsplanlegging og utvikling av
tjenester og forvaltning for en
mangfoldig befolkning.
Planstrategien
Er innvandrere nevnt i
strategien?
Befolkningssammensetningen?
Tjenesteutvikling for en
mangfoldig befolkning?
08.03.2017 •
12
I hvilken grad
 er tjenesteutøverne involvert i planarbeidet?
 knyttes det daglige arbeidet til eksisterende planer?
08.03.2017
13
Nasjonale planforventninger
Tilgang på arbeidskraft med
relevant kompetanse, samt
opprettholdelse og videreutvikling av eksisterende
kompetanse i virksomheter,
er avgjørende for å sikre økt
verdiskaping, vekst og
likeverdige levekår i hele landet
•
14
Kommunenes kompetansebehov
Hva er kommunens
kompetansebehov?
Kvalifisering- og
rekrutteringsstrategier for å
sikre kompetent arbeidskraft
ta i bruk unyttede ressurser
blant befolkningen lokalt
08.03.2017
15
Kommuneplaner
Det er et mål at
arbeidet med
innvandrere inngår
som en planmessig,
langsiktig og
integrert del av
kommunens
ordinære arbeid.
08.03.2017 •
16
Mangfoldsamfunnet
Et mangfoldssamfunn
kjennetegnes ved variasjon i
Kjønn
Alder
Seksuell orientering
Funksjonsevne
Nasjonalitet,
etnisk og kulturell bakgrunn
08.03.2017 •
Klasse- og
utdanningsbakgrunn
Hudfarge
Religion
Erfaringer, kultur, verdier
Kort/lang botid i Norge
Født her, ikke født i Norge
men oppvokst her
Samfunnsplandelen
Levanger og Verdal
Ved å sette innbyggerne i
sentrum skal alle få
mulighet til å delta i
samfunnet uavhengig av
alder, kjønn, legning, sosial
og kulturell bakgrunn og
funksjonsevne
08.03.2017 •
Skien
Mangfold
Mål
o En by preget av mangfold,
åpenhet og inkludering
o Trygghet mot diskriminering
Strategier
• Benytte mangfold som en
viktig ressurs i kommunens
arbeid
08.03.2017 •
Som voksen medborger uavhengig av
kjønn, status og bakgrunn, opplever
du trygghet for deg og dine. Du er også
med og tar en aktiv del i livene til de du
bryr deg om.
Personer med minoritetsbakgrunn er en
sammensatt gruppe som bidrar med viktige
ressurser i det norske samfunnet.
Migrasjonsfeltet er et nytt, voksende fagfelt
som også utfordrer helse og
omsorgstjenestene.
Mangel på kompetanse knyttet til fagfeltet,
og manglende tilrettelagt informasjon og
kommunikasjon kan være en årsak til at
denne gruppen ikke får samme tilgang til
helse og omsorgstjenester som den øvrige
befolkningen
20
08.03.2017 •
Hovedmål 3: I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by
3.3: I 2020 er Trondheim en flerkulturell by,
der det er godt å bo som innvandrer
Kommunen vil
sikre innvandrere og flyktninger
selvstendighet gjennom kvalifisering til
utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
legge til rette for at alle innbyggere får like
muligheter til å bidra og delta på viktige
samfunnsområder uavhengig av etnisk
opprinnelse
bidra til økt gjensidig kunnskap og forståelse
mellom minoritets- og
majoritetsbefolkningen gjennom å
tilrettelegge arenaer for samspill
bidra til økt kompetanse som sikrer at
offentlige tjenester tilpasses mangfoldet i
befolkningen
08.03.2017 •
Rekruttering, likestilling og likeverd på arbeidsplassen
Mål:
Arbeidsstokken gjenspeiler
befolkningssammensetning i kommunen
Strategier:
1. Kvalifiserte søkere med
innvandrerbakgrunn skal innkalles til
intervju
2. Når søkerne står kvalifikasjonsmessig
likt, tilsettes medarbeidere med
innvandrerbakgrunn
3. Trondheim kommune skal tilby
praksisplasser for innvandrere
08.03.2017 •
26
Bosetting av flyktninger
2015
2014
11 342
2016
15 291
7784
2013
6 551
08.03.2017
23
Bosetting 2017
Bosetting er en frivillig kommunal oppgave.
IMDi anmoder kommunene om bosetting.
Kommunene fatter vedtak.
Bosettingsbehov i 2017
på landsbasis er 12 000
8 880 fra mottak
3 120 overføringsflyktninger
Største nasjonaliteter
Syria, Iran, Eritrea, Afghanistan (EM)
Stor andel enslige menn
08.03.2017 •
Region
Bosetting
Nord
1 896
Midt
1 860
Vest
2 520
Sør
1 500
Indre Øst
1 680
Øst
2 544
29
Integreringstilskudd 2017
Enslige
voksne
Voksne
Enslige
barn
Barn
År 1
235 000
185 000
185 000
185 000
År 2
230 000
230 000
230 000
230 000
År 3
167 000
167 000
167 000
167 000
År 4
84 000
84 000
84 000
84 000
År 5
70 500
70 500
70 500
70 500
Sum
786 500
736 500
736 500
736 500
Boliger
 Bruk av private utleiere
 Prioriterer flyktninger til kommunale
boliger
 Flyktningene finner bolig selv (avtalt
selvbosetting)
 Økt budsjett for boliginvestering
08.03.2017 •
Flyktninger og selvstendig boligkarriere
 Boligkurs i introduksjonsprogrammet
 Informasjon gjennom hele
programperioden
 Prosjektet «Fra leie til eie»
 Økt låneramme for startlån
08.03.2017 •
32
INTRODUKSJONSLOVEN
Formålet med loven er
å styrke nyankomne innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkesog samfunnslivet,
og deres økonomiske
selvstendighet
Hovedmålet er å få deltakere i
introduksjonsprogram raskest mulig ut i ordinært
arbeidsliv eller utdanning.
Ot.prp. 28 (02-03)
Effektive kvalifiseringsløp –
effektive kvalifiseringsløp –
effektive kvalifiseringsløp.
Gjentatt i Rundskriv H-20/2005
Innvandrernes tid er like viktig som andres tid
Ahmad Ghanizadeh, tildl. BLD
08.03.2017 •
33
Resultater endt program og ett år etter
2007
2008
2009 2010
2011 2012 2013
% andel i arbeid eller utdanning 1 år
etter avsluttet introduksjonsprogram,
Kilde SSB
68 %
63 %
60 % 61 %
63 % 62 % 62%
%andel med overgang til arbeid eller
utdanning direkte etter avsluttet
program, Kilde NIR
50 %
53 %
44 % 42 %
46 % 47 % 47 % 44 % 47%
08.03.2017 •
2014 2015
58%
62%
46%
34
Vektede resultater i intro
(SSB rapport)
Forventet tid fra bosetting til arbeid
eller utdanning for hver person,
gitt karakteristika ved personen og
kommunen
08.03.2017 •
35
SSBs konklusjon
«Kun 15% av forskjellene mellom
kommunene forklares av variasjonene i
arbeidsmarkedet og deltakernes
sammensetning.»
36
Introduksjonsprogrammet – hva virker?
08.03.2017
37
Bærekraftig kvalifisering
Kunnskap om
arbeidskraftbehovet
08.03.2017 •
Kvalifiseringen
tilpasset
arbeidskraftbehovet og
deltakeren
Samarbeid
med
arbeidsgivere
ARBEID
38
Elementer i arbeidsrettingen av program
Programansvar
og oppfølging
Arbeidsretting
av norsk
Individuell plan
Veiledning
Rett tiltak til rett
tid
Praksisorientert
norskopplæring
Tette gapet
mellom
arbeidsgivers
krav og
deltakers
kompetanse
Grunnleggende
ferdigheter
VOX profiler /
BKA
Forpliktende
samarbeid
med
arbeidsgivere
Differensiert
samarbeid – fra
språkpraksis til
arbeid
Ansvarsklarering
mellom
arbeidsgiver,
arbeidstaker og
kvalifiserende
enheter
Oppfølging av
praksisplass
og deltaker
Kunnskapsgapet
Kravspekk
Jobbmatch
Samarbeid
med NAV
Nettverksfremmende
tiltak
Arbeidskraftbehovet
60% får jobb
gjennom
nettverk
Arbeidslivskunnskap
Jobbsøkerkurs
Tett & god
oppfølging
AMO
Lønnstilskudd
Q -27/2015
Frivilligsentralen
Røde Kors
Uformelle
sosiale arena
Hvorfor fokus på kvinner?
Innvandrerkvinner i jobb
- er mer likestilt enn de som ikke er i
jobb
- har bedre levekår
- snakker bedre norsk
- føler seg mindre ensomme
- har større kontroll over økonomien
- har flere venner
- har bedre helse
(SSB 2010)
08.03.2017 •
Samarbeidsmodell K+
08.03.2017 •
Kommunens
analysegrunnlag
med tiltaksplaner
Møte mellom
rådmann og
regiondirektør
Arbeidsmøter
mellom kommunen
og IMDi
• Kommunens mål for
bosetting og kvalifisering
er utgangspunktet for
samarbeidet
• Prioritering av
satsingsområdene
• De viktigste tiltakene
legger rammene for
innholdet i
arbeidsmøtene
Hensikt
• Finne gode løsninger for
å nå kommunens mål
innenfor
satsingsområdene
36
Velferdsnettverket
Målsetting å samordne
innsatsen på viktige
samfunnsområder knyttet
til innbyggernes velferd i
Sør-Trøndelag
Fylkesmannen med sitt
samordningsansvar leder
nettverket
08.03.2017
37
Formålet med velferdsnettverket
 Gjensidig informasjon om etatenes oppdrag på
velferdsområdet
 Samordning av oppdragsløsing
 Samarbeid om oppdragsløsing
 Støtte kommunene i deres løsning av oppdrag på
velferdsområdet
08.03.2017
38