Intraservice - Social utveckling

Intraservice
Introduktion
Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder
Treserva Välfärdssystem
• Vi är CVS, Centralt verksamhetsstöd,
systemförvaltare för välfärdssystem på Intraservice
- vi utbildar Lokala verksamhetsstöd för varje SDF
• Hjälp och support för Treserva ges av LVS, Lokalt
verksamhetsstöd, i stadsdelen
• Utbildning i Treserva ges av LVS i respektive
stadsdel, e-learning (Personec)
• Anslagstavla för Treserva i Lotus Notes, länk på
Intranätet eller hos LVS
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
2
Treserva…
• Omfattar verksamheterna
• Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
• Individ- och familjeomsorg
• Flyktingverksamhet
• Familjerätt
• Socialjour – process för hantering av personer med
behov under obekväm arbetstid
• Trygghetsjour – arbetar obekväm arbetstid och
informerar via funktionsbrevlådor och sändlistor
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
Treserva…
• Stödjer alla grundprocesser, från aktualisering
till genomförande inom alla
verksamhetsområden.
• Stöd för myndighetsutövning.
• Stöd för utförarna med webbaserat verktyg.
• Kommer att integreras med planeringsverktyg
och mobil lösning för hemtjänsten, olika projekt
pågår.
• Utdata - statistik
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Nytta och mervärde
• Håller ihop handläggningsprocessen.
• Bidrar till ökad kvalitet i arbetet med stöd för
verksamhetens processer.
• Ger underlag för verksamhetsstyrning.
• Säkerställer hög grad av sekretess och
integritet.
• Utveckling pågår av eTjänster (ansökan boende ÄO
finns, utveckling pågår för ansökan ekonomiskt
bistånd samt att kunna se Mina ärenden, Återansökan
ekonomiskt bistånd pilot pågår i 4 SDF)
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Gemensamt för alla
verksamhetsområden
• Med aktualisering/vårdbegäran får alla ärenden
samma väg in i organisationen.
• Bevakningsfunktion i olika delar av arbetsflödet.
• Möjlighet att skapa rapporter och ta fram underlag
till t.ex. Socialstyrelsen.
• Heltäckande bild av den enskildes behov av
insatser.
• Gallring – avställning till digitalt arkiv
• Avvikelsehantering
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Treserva individ- och familjeomsorg
• Administration och stöd för individ- och familje-
omsorgen
ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård,
vuxen-/missbruksvård
• Metodstöd – BBIC, ASI
• Flyktingverksamhet
• Stöd för flyktingmottagande och för introduktion av
flyktingar i samhället
• Funktionalitet för bl.a. kartläggning, arbete, studier och
statsbidrag
• Återsökning av statliga medel för flyktingmottagande
• Familjerätt
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Treserva Funktionsnedsättning
• Administrationen kring ärenden som omfattas av
lag om stöd och service för funktionsnedsatta,
LSS, och socialtjänstlagen
• Följa upp och utvärdera.
• Stöd för PA - SFB, Socialförsäkringsbalken 51
kapitel om assistansersättning
• Rambeslut inom hemtjänst
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Treserva Äldreomsorg
• Stöd för alla delar av äldreomsorgen exempelvis
hemtjänst, särskilt boende.
• Rambeslut inom hemtjänst
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
Genomförandeadministration administration av verkställighet
för enhetschef/uppdragsmottagning
• Verktyget för den ansvarige för utförandet.
• Ger möjlighet att styra och följa verksamheten.
• Fördela uppdrag på resurser och utförarenheter.
• Översikt över personer, insatser och resurser.
• Överblick över tillgänglig dokumentation.
• Skapa dokument och sammanfatta daganteckningar.
• Rapportera tid och frånvaro.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
Genomförandewebb
• Stöd för omsorgens utförare.
• Webbaserat verktyg som används i
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och
funktionsnedsättning.
• Ger stöd för
• dokumentation
• planering för den enskilde
• utbyte av information med myndighetsutövningen.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
11
Integrationer
• Färdiga integrationer till ett antal it-system:
• Befolkningsregister
• Lön (arvodering av kontaktpersoner/
kontaktfamiljer/familjehem)
• Ekonomi (t.ex Agresso)
• Integrationer med bl a Försäkringskassan/SKL och
Transportstyrelsen.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
12
Säkerhet
• Säkerställer en säker hantering av skyddade
personuppgifter.
Bara behöriga kan se sådana uppgifter.
• Hög grad av skydd för individen och en ökad
rättssäkerhet.
• Behörighetsprofiler har byggts upp, bestående av
en kombination av funktionsbehörighet, rättigheter
och databehörighet och dessutom filtrerade utifrån
t.ex. organisation
• Händelselogg
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
13
Planerade förändringar/nyheter
• Planering och uppföljning
• Olika e-tjänster
• Utdataplattform
• Mobilitet
• Ärendetyp Individuell plan är avslutad
• Ny ärendetyp – Stöd till anhörig FN/IFO/ÄO
• IBIC
• Versionsuppgraderingar
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
14
Sammanfattning
• Vikten av förståelse av Socialtjänstens processer
– från aktualisering till uppföljning
länk finns i Treserva, Ugglan
• Helhetssyn
• Viktigt att göra alla steg i Treserva
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
15
Frågor
•
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
16
Så når du oss…
Kontakt
telefon: 031-365 00 00
webb:
www.goteborg.se/intraservice
Support
telefon: 031-368 68 00
e-post: [email protected]
webb:
http://intranat.goteborg.se/serviceportalen
Foto: Klas Eriksson, Leif Eriksson, Anna Jolfors, Matilda Karlsson, Kristina Rapp