Tillgodoräknande, del av kurs - SLU

Fylls i av SLU
SLU ID:
Inkom:
TILLGODORÄKNANDE AV DEL AV KURS (del av en SLU-kurs)
Ansökan skickas till registrator på aktuell ort (för adresser se baksidan)
Sökande
Efternamn, tilltalsnamn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-post
Ange den SLU-kurs inom vilken delar ska tillgodoräknas
Kurskod
Kursens namn
Kursansvarig institution
Tidigare utbildning som ska prövas för tillgodoräknande (bifoga betygsdokument samt kursplan)
Kurskod
Kursens namn
Läst
termin/år
Läst vid lärosäte
Motsvarar delkurs/delkurser/moment/innehåll som jag inte ska läsa
Antal hp
Härmed intygas att:  s a m tliga kurs e r s om öns ka s prövas är godkända (styrks med utdrag)
 ja g ä r a nta ge n till de n S LU-kurs jag önskar tillgodoräkna mig delar av
Bifogade handlingar: re gis te rutdra g ioriginal  kurs pla n och s che m a (inkl. litte ra turlis ta )
 a ndra dokum e nt: ___________________________________________
Sökandens underskrift_________________________________________
Tillgodoräknandet
☐ bifalles
☐ bifalles delvis *
Datum ______________
☐ avslås * (*se nedan)
Motsvarar delkurs/delkurser/moment/innehåll som studenten inte ska läsa
Motivering till beslutet (endast vid avslag eller vid delvis bifall)
Datum
Examinators/studierektors underskrift och namnförtydligande
Antal hp
Registrerad i Ladok av
Datum för registrering
Skicka din ansökan till registrator på aktuell ort
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
Registrator, SLU, Box 52, 230 53 Alnarp
Registrator, Fakultetskansliet, SLU, 901 83 Umeå
* Om ansökan avslås eller bara delvis bifalles kan beslutet överklagas
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till Registrator, SLU,
Box 7070, 750 07 Uppsala, senast tre veckor efter mottagandet av detta besked. Av överklagandet
ska framgå vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet du begär, samt skälen till varför
ändringen begärs.