כמנוף להתקדמות חטא העגל התבוננות ב

‫בס"ד י"ז אדר תשע"ג ‪ -‬פרשת כי תשא‬
‫‪‬‬
‫התבוננות ב חטא העגל כמנוף להתקדמות‬
‫הרב ישי סמואל‬
‫שיחה כללית בעבודת ה'‬
‫כיצד ייתכן שחטאו בעגל?‬
‫הנושא המרכזי בפרשה הוא חטא העגל‪ .‬החטא שעם ישראל נפרעים ממנו לאורך דורות ובכל אסון ואסון שקורה לעם‬
‫יש פרעון מהחטא‪ ,‬כדברי הקב"ה לאחר החטא‪ּ" :‬ובְיֹום פָּקְ דִ י‪ּ ,‬ופָּ קַ דְ תִ י עֲ לֵהֶ ם חַ טָּ אתָּ ם" (שמות לב‪ ,‬לד)‪ .‬העונש שעם‬
‫ישראל היו אמורים לקבל בעקבות חטא העגל הוא כל כך גדול‪ ,‬ורק בעקבות תפילתו של משה העונש נפרס לפרוסות‬
‫קטנות‪ ,‬כך שבכל אסון ואסון שקורה לעם ישראל‪ ,‬עם ישראל נענשים גם על חטא‪.‬העגל‪ .‬הגמרא במסכת שבת (פח‪,‬‬
‫ב) אומרת על חטא העגל‪" :‬אמר עולא‪ :‬עלובה כלה מזנה בתוך חופתה‪ .‬אמר רב מרי ברה דבת שמואל‪ :‬מאי קרא עד‬
‫שהמלך במסבו נרדי וגו'"‪ .‬עם ישראל נמצאים בשלב שהם שומעים את הקול של הקב"ה מהדהד באוזניהם‪ָ" :‬אנֹכִי ה'‬
‫א‪ֹ-‬להֶ יָך‪ֹ ...‬לא י ִהְ י ֶה לְָך אֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים עַ ל פָּ נָּי ַ‪ֹ ...‬לא תַ עֲ שֶ ה לְָך פֶסֶ ל וְכָּל תְ מּונָּה" (שמות כ‪ ,‬ב‪-‬ג)‪ .‬העם שראה את כל‬
‫הניסים והנפלאות שנעשו במצרים בקריעת ים סוף‪ ,‬העם ששמע את קולו של הקב"ה ואמר למשה רבינו‪" :‬דַ בֵר אַ תָּ ה‬
‫עִ מָּ נּו וְנִשְ מָּ עָּ ה ו ְַאל י ְדַ בֵר עִ מָּ נּו א‪ֹ-‬להִ ים פֶן נָּמּות" (פס' טו)‪ .‬העם הזה‪ ,‬כשקולו של הקב"ה עדיין מהדהד בתוך אוזנם‪,‬‬
‫אֶרץ‬
‫פתאום עושה עגל ומסוגל להצביע על פסל שעשוי מתכשיטיהם ולקרוא לפניו "אֵ לֶה אֹלהֶ יָך י ִשְ ָּראֵ ל אֲ שֶ ר הֶ עלּוָך מֵ ֶ‬
‫מִ צ ְָּרי ִם" (שמות לב‪ ,‬ד)‪ .‬איך ייתכן דבר כזה?‬
‫חז"ל ניסו לתת הסברים שונים מה הביא את עמ"י למצב הזה‪ .‬אחד ההסברים מופיע בגמרא שבת (פט‪ ,‬א)‪:‬‬
‫אמר רבי יהושע בן לוי‪ :‬מאי דכתיב וירא העם כי בשש משה‪ ,‬אל תקרי בושש אלא באו שש‪ .‬בשעה שעלה משה‬
‫למרום אמר להן לישראל‪ :‬לסוף ארבעים יום‪ ,‬בתחלת שש‪ ,‬אני בא‪ .‬לסוף ארבעים יום בא שטן ועירבב את העולם‪,‬‬
‫אמר להן‪ :‬משה רבכם היכן הוא? אמרו לו‪ :‬עלה למרום‪ .‬אמר להן‪ :‬באו שש ‪ -‬ולא השגיחו עליו‪ .‬מת ‪ -‬ולא השגיחו‬
‫עליו‪ .‬הראה להן דמות מטתו‪ .‬והיינו דקאמרי ליה לאהרן כי זה משה האיש וגו'‪.‬‬
‫דברי רבי יהושע בן לוי מנסים לענות על השאלה שדיברנו עליה‪ ,‬מה גרם לשבר הגדול‪ ,‬והם גם מנסים להסביר שאלה‬
‫נוספת‪ :‬מניין צצו פתאום הזריזות והחיפזון? אומר רבי יהושע בן לוי‪ ,‬השטן הראה להם דמות מיטתו של משה רבינו‪.‬‬
‫וכשהם רואים את מותו של משה רבינו‪ ,‬כשהם חווים את המוות הזה‪ ,‬הם נמצאים במצוקה גדולה ולא יודעים מה‬
‫לעשות‪ .‬יש כאן ניסיון להסביר את המעשה הזה‪ ,‬אך לכאורה אין זו תשובה מספקת‪ ,‬שהרי משה רבינו אמר להם‬
‫"ו ְהִ נֵה ַאהֲ רֹן ו ְחּור עִ מָּ כֶם מִ י בַעַ ל דְ ב ִָּרים יִגַש אֲ לֵהֶ ם" (שמות כד‪ ,‬יד)‪ .‬יש אנשים שאפשר לפנות אליהם בשאלות‬
‫והתלבטויות‪ .‬אני עולה לשמים ואפילו אם אתם רואים את דמות מיטתו של משה רבנו‪ ,‬שמשה בעצם הסתלק מן‬
‫העולם‪ ,‬לא נשארתם יתומים‪ ,‬יש את אהרון וחור גדולי הדור שיכולים לתת את התשובה מה לעשות‪.‬‬
‫שפע פתאומי ותרבות אחרת‬
‫במקומות אחרים בחז"ל ניתן למצוא הסברים שונים על השאלה שפתחנו בה מה גרם לעם ישראל לעשות את העגל?‪.‬‬
‫הגמרא במסכת ברכות (לב‪ ,‬א)‪ .‬מדברת על הפסוק בתחילת ספר דברים (א‪ ,‬א‪-‬ב)‪" ,‬אֵ לֶה הַ דְ ב ִָּרים אֲ שֶ ר דִ בֶר מ ֹשֶ ה אֶל‬
‫כָּל י ִשְ ָּראֵ ל בְעֵ בֶר הַ י ְַרדֵ ן ‪ ...‬ו ְ ִדי זָהָ ב"‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫אמרי דבי רבי ינאי‪ ,‬כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא‪ :‬רבונו של עולם‪ ,‬בשביל כסף וזהב שהשפעת להם‬
‫לישראל עד שאמרו די ‪ -‬הוא גרם שעשו את העגל‪ ...‬אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן‪ :‬משל‪ ,‬לאדם אחד‬
‫שהיה לו בן‪ ,‬הרחיצו וסכו‪ ,‬והאכילו והשקהו‪ ,‬ותלה לו כיס על צוארו‪ ,‬והושיבו על פתח של זונות‪ ,‬מה יעשה אותו‬
‫הבן שלא יחטא?‬
‫כלומר‪ ,‬מי אשם בחטא העגל? הקב"ה‪ .‬אומר משה לפני הקב"ה‪ :‬אתה ריבונו של עולם‪ ,‬אשם בחטא העגל‪.‬‬
‫הסבר נוסף מופיע במדרש רבה (פרשה מג)‪:‬‬
‫למה ה' יחרה אפך בעמך‪ ,‬אשר הוצאת מארץ מצרים מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים אלא אמר משה רבון‬
‫העולם מהיכן הוצאת אותם ממצרים שהיו כולם עובדי טלאים‪ ,‬רבון העולם הנחת כל העולם ולא שעבדת בניך אלא‬
‫במצרים שהיו עובדין טלאים ולמדו מהם בניך‪ ,‬ואף הם עשו העגל לפיכך אמר אשר הוצאת מארץ מצרים דע מהיכן‬
‫הוצאת אותם‪.‬‬
‫לפי ההסבר הראשון השפע הפתאומי שהיה לעם ישראל הוא זה שגרם לחטא‪ ,‬ולפי ההסבר השני‪ ,‬החינוך‪ ,‬התרבות‬
‫הרעה שעמ"י התחנכו בה‪ ,‬היא גרמה לחטא‪.‬‬
‫אם כן‪ ,‬יש לנו כל מיני נסיונות הסבר לחטא‪ ,‬אבל יש דבר חשוב מאוד שעלינו לדעת‪ ,‬כשאנחנו מסבירים חטא‪ ,‬זה לא‬
‫אומר שאנחנו מלמדים זכות‪ .‬כשאנחנו מסבירים חטא זה אומר שאנחנו מנסים להבין את השאלה כיצד ייתכן שכלה‬
‫מזנה ביום חתונתה? יש נסיונות הסבר שונים אבל הם אינם לימוד זכות‪ .‬צריך מאוד להיזהר כשבאים ללמד זכות על‬
‫חטא יתכן שיש כאן עצת היצר הרע ‪ .‬כשאדם חוטא‪ ,‬כשאדם נפל באיזה נפילה של חטא‪ ,‬האדם מחפש לעצמו תירוץ‪.‬‬
‫ואם הוא ימצא לעצמו תירוץ טוב אז הסיכוי שהוא יתרחק מהחטא פעם נוספת קטן‪ ,‬כי יש תרוץ למה הוא חטא אז הוא‬
‫לא מרגיש את הנפילה בעוצמתה‪ .‬ולכן צריך מאוד להיזהר‪ ,‬צריך ללמוד מה הביא לחטא על מנת שנוכל להזהר‬
‫מלחטוא שוב‪ ,‬אבל לנסות ללמד זכות על עצמנו על החטא שחטאנו זו סכנה גדולה‪ ,‬כיוון שאם אנחנו מנסים ללמד‬
‫זכות אז אנחנו לא מרגישים את העוצמה האמיתית של החטא שבו נכשלנו‪.‬‬
‫כל ההסברים שחז"ל הביאו שמנסים להסביר מה גרם לחטא‪ ,‬לא בהכרח מלמדים זכות‪ .‬ניקח למשל את ההסבר‬
‫שהחטא הוא בעקבות הכסף והזהב שהקב"ה השפיע להם‪ .‬הקב"ה השפיע עלינו כסף וזהב‪ ,‬האם זו סיבה שבגללה‬
‫אנחנו נעשה את העגל? ודאי שלא! הרי אנחנו עמ"י יצאנו ממצרים ואנחנו אמורים להתמודד עם סביבה שמעמידה‬
‫אותנו בפני כל מיני התמודדויות‪ ,‬אנחנו לא נמצאים במקום סגור‪ ,‬זו בעצם המטרה שעמ"י קיבלו על עצמם "נעשה‬
‫ונשמע" בהר סיני‪ ,‬המטרה המרכזית הייתה לקבל את עול מלכותו של הקב"ה בכל מצב שהם נמצאים‪ ,‬לא דווקא‬
‫בחברה סגורה בתנאים סטריליים‪ ,‬וברגע שהתנאים משתנים אז כבר מותר לעשות מה שאנחנו רוצים? ודאי שלא‪.‬‬
‫המטרה שלנו כבני תורה זה לצאת מהתנאים הסטריליים וגם אז לדעת להישאר בני תורה‪ .‬כך גם עמ"י‪ ,‬לא יכול‬
‫להיות שהם יבואו בטענה‪ :‬הוצאת אותנו מהחממה‪ ,‬חשפת אותנו לדברים אחרים‪ ,‬אז ממילא אנחנו כבר לא יכולים‬
‫ללכת בדרך‪...‬‬
‫בניית עולם האמונה מרחיק מהחטא‬
‫יש מדרש מדהים שמובא ברש"י‪ ,‬אך רש"י לא מביא את כולו‪ .‬על הפסוק‪" :‬לָּמָּ ה ה' י ֶח ֶרה אַ פְ ָך בְעַ מֶ ָך" (שמות לב‪ ,‬יא)‬
‫אומר רש"י‪" :‬כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור"‪ .‬בשביל לעמוד על כוונת הדברים צריך לראות את המדרש‬
‫בשלמותו‪ ,‬וכך הם דברי המדרש בשמות רבה (פרשה מג)‪:‬‬
‫רבי נחמיה אמר בשעה שעשו ישראל אותו מעשה עמד לו משה מפייס את הא‪-‬להים אמר רבון העולם עשו לך‬
‫סיוע ואתה כועס עליהם‪ ,‬העגל הזה שעשו יהיה מסייעך אתה מזריח את החמה והוא הלבנה‪ ,‬אתה הכוכבים והוא‬
‫‪3‬‬
‫המזלות‪ ,‬אתה מוריד את הטל והוא משיב רוחות‪ ,‬אתה מוריד גשמים והוא מגדל צמחים‪ .‬אמר הקב"ה משה אף‬
‫אתה טועה כמותם והלא אין בו ממש‪ .‬אמר לו אם כן למה אתה כועס על בניך?! הוי למה ה' יחרה אפך בעמך‪.‬‬
‫אין בו ממש? נכון! וכיוון שאין בו ממש‪ ,‬אז למה אתה כועס ריבונו של עולם? מדרש תמוה‪ .‬מה כוונתו של משה? משה‬
‫בעצם בא ומקטין את החטא עד כדי כך שאומר לרבש"ע "למה ה' יחרה אפך" למה מה כבר עשו? הרי אין בו ממש!‬
‫כוונת הדברים‪ ,‬שמשה מנסה ללמד זכות על עמ"י‪ .‬משה אומר רבש"ע עשיית העגל היא דבר כ"כ קטן‪ ,‬כ"כ בלתי‬
‫אפשרי‪ ,‬כ"כ מוזר שאנשים מסתכלים על עגל שלפני רגע היה שרשרת ונזם וצועקים "אלה אלוקי ישראל"‪ ,‬שאין ספק‬
‫שסיבה אחרת היא זו שגורמת להם לעשות את העגל‪ .‬זה לא שבאמת הם מתכוונים אלה אלוקיך ישראל‪ ,‬לא! יש‬
‫סיבה אחרת שגורמת להם לעשות את הדבר הזה‪ .‬הסיבה היא‪ ,‬שעמ"י כנראה עדיין לא מוכנים ולא בנויים להיות‬
‫עצמאיים במחשבתם ובאמונתם לכן הם עושים עגל‪ .‬הם צריכים איזו עזרה‪ ,‬איזה שהוא סיוע‪ .‬לכן אומר משה רבינו‪:‬‬
‫רבש"ע‪ ,‬העגל הזה אין בו ממש‪ .‬האמירה הזו של משה רבינו היא אמירה שצריכה ללמד אותנו‪ ,‬שכדי להתרחק מחטא‬
‫צריכים לבנות לנו את עולמנו האמוני ולבסס אותו‪ .‬בניית העולם האמוני‪ ,‬בניית העולם שמיוסד על התורה‪ ,‬זה מה‬
‫שמרחיק אותנו בסופו של דבר מהחטא‪.‬‬
‫מעשה שנוי במחלוקת‪ ,‬תוצאה חמורה‬
‫אני רוצה לדבר על זווית אחרת שחשבתי עליה בקשר לחטא העגל‪ .‬הזווית האחרת‪ ,‬היא שונה ממה שהגמרא אמרה‪.‬‬
‫אנחנו מכירים את ההסבר שמביא רש"י‪ ,‬שבעצם משה היה צריך לרדת מההר בסוף ארבעים יום ועם ישראל טעו‬
‫בספירת הימים וכשאהרון אומר להם חג לה' מחר‪ ,‬אהרון מתכוון לדחות אותם‪ ,‬עד שיקומו מחר ועד שיעשו חג מחר‪,‬‬
‫ייקח הרבה זמן ובנתיים משה יחזור ולכן אהרון כאילו משתף אתם פעולה על מנת לדחות את התוצאה של בניית‬
‫העגל‪ .‬אבל למחרת "וַיַשְׁ כִימּו מִ מָּ חֳ ָּרת וַיַעֲ לּו עֹֹלת וַיַגִשּו שְ לָּמִ ים ו ַיֵשֶ ב הָּ עָּם לֶאכ ֹל ו ְשָּ תֹו וַיָּקֻ מּו ְלצַחֵ ק" (שמות לב‪ ,‬ו)‪ .‬הם‬
‫משכימים בבוקר ומתחילים לעבוד לעגל ואז משה יורד‪.‬ורואה את העגל ושובר את הלוחות‪ .‬הקושיא העיקרית על‬
‫הסבר זה מדוע אהרון לא אומר להם שיש להם טעות בספירת הימים ושימתינו עוד יום ומשה ירד?‬
‫אם ננסה להסתכל על החטא הזה בצורה אחרת‪ ,‬נשים לב שכשמשה עולה להר‪ ,‬בפשט הדברים לא כתוב מתי הוא‬
‫אמור לחזור‪ .‬משה עולה להר ולא אומר להם אני אחזור עוד שבוע או שבועיים‪ .‬משה כבר עלה להר סיני כמה פעמים‬
‫וחזר אחרי כמה ימים‪ ,‬אבל כאן משה עולה להר ולא אומר להם מתי הוא חוזר‪ .‬והם מחכים שבוע‪ ,‬שבועיים‪ ,‬עוד‬
‫שבוע‪ ,‬עוד שבוע‪ ,‬ומשה לא חוזר‪ .‬ואז‪ ,‬כשמשה לא חוזר הם ניגשים לאהרון‪" :‬וַי ְַרא הָּ עָּ ם כִי ב ֹשֵ ש מ ֹשֶ ה ל ֶָּרדֶ ת מִ ן הָּ הָּ ר‬
‫וַיִקָּ הֵ ל הָּ עָּ ם עַ ל ַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לָּיו קּום עֲ שֵ ה לָּנּו אֹלהִ ים אֲ שֶ ר יֵלְכּו לְפָּ נֵינּו כִי ֶזה מ ֹשֶ ה הָּ אִ יש אֲ שֶ ר הֶ עלָּנּו מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם‬
‫ֹלא י ָּדַ עְ נּו מֶ ה הָּ י ָּה לֹו" (שמות לב‪ ,‬א)‪ .‬מפרשים בדרך כלל את "קום עשה לנו" כעשייה של עבודה זרה‪ ,‬אבל יכול להיות‬
‫שהם פנו לאהרון ואמרו לו‪ :‬אהרון אנחנו צריכים הנהגה חלופית כי "זה משה האיש לא ידענו מה היה לו"‪ .‬על פניו‪,‬‬
‫הבקשה לגטימית‪.‬‬
‫אהרון אומר להם "פרקו נזמי הזהב"‪ .‬האם האמירה הזאת של אהרון היא אמירה שלילית? לא ברור‪ .‬אהרון משליך‬
‫את הנזמים לאש ויוצא עגל‪ ,‬ואומר להם אהרון חג לה' מחר‪ .‬חג לה'! עד כאן‪ ,‬האם קרה משהו בעמ"י שמחייב את‬
‫השבירה של הלוחות? לא ברור‪ .‬האם עכשיו כשהעגל עומד בתוך מחנה ישראל משה יורד מהר סיני? התשובה היא‬
‫לא‪ .‬משה לא יורד מהר סיני אחרי שהעגל עומד במחנה ישראל‪ ,‬וגם כשהם קמים בבוקר ומתחילים להקריב קורבנות‬
‫עדיין משה נמצא בהר סיני‪ .‬מתי משה בעצם מגורש מהר סיני? כשהם מצחקים לפני העגל "וַיָּקֻ מּו ְלצַחֵ ק" (שמות לב‪,‬‬
‫ו)‪ .‬אומרים חז"ל‪ ,‬הצחוק הזה הוא צחוק של ע"ז ושפיכות דמים‪ .‬אם נבחן את הדברים בפשטם‪ ,‬עשיית העגל היא לא‬
‫דבר חיובי‪ ,‬ואפילו האמירה "אלה אלוהיך ישראל" שהיא טעות כמובן‪ ,‬אך היא לא שורש החומרה של החטא הזה‪.‬‬
‫החומרה הגדולה של החטא זה "ויקומו לצחק"‪ ,‬כלומר התוצאה‪ ,‬התוצאה היא זו שגורמת למשה רבינו להסתלק מהר‬
‫‪4‬‬
‫סיני וכשמשה מגיע למחנה והוא רואה את העגל ואת המחולות ואת מה שהעגל הזה גרם‪ ,‬הוא לוקח את הלוחות‬
‫ושובר אותם‪.‬‬
‫כלומר בכל מעשה יש לבחון את המעשה עצמו ואת התוצאה שאותו מעשה גורם ‪ ,‬יתכן מאוד שיש מעשים שנוכל לתת‬
‫להם ה סברים כפי שאנו מוצאים גם לגבי חטא העגל הסברים שונים מדוע מעשה יצירת העגל אינו חטא כ"כ נורא כפי‬
‫שמצאנו בכוזרי שרבי יהודה הלוי מנסה לתת הסבר‪ ,‬בדומה לרמב"ן‪ ,‬שעמ"י היו זקוקים לדבר מוחשי כדי לעבוד את‬
‫חומרת החטא נובעת מהתוצאה‪ ,‬התוצאה שהעגל הביא לצחוק‪ ,‬להתפרקות‪ ,‬וזה הרבה פעמים‬
‫ה'‪. ,‬‬
‫תוצאה של חוסר הקפדה על דברים קטנים‪ .‬מעגלים פינות‪ ,‬לא מקפידים על זה‪ ,‬לא מקפידים על זה‪ ,‬בסוף התוצאה‬
‫היא התפרקות‪ .‬מזה צריך להיזהר‪.‬‬
‫להמשיך את השיא בעלייה והתקדמות‬
‫אנחנו נמצאים אחרי פורים‪ .‬חג הפורים בכלל ובישיבה בפרט הוא אחד השיאים‪ ,‬שמביאים את האדם לשיא מאוד‬
‫גדול‪ .‬אבל לצערנו הרב‪ ,‬אחרי פורים יש הרבה פעמים רפיון‪ .‬ממה נובע הרפיון הזה? לכאורה היה צריך להיות הפוך‬
‫לגמרי! היה הגיוני שאחרי שהגענו לשיא רוחני כ"כ גדול בפורים‪ ,‬השיא צריך להימשך! הרפיון נגרם אם אדם מגיע‬
‫לשיא לא מוכן‪ ,‬אם אדם מגיע לשיא בלי הכנה מוקדמת‪ ,‬ברגע ההתפכחות מהיין הוא נופל למטה‪ .‬אדם שמגיע לחג‬
‫הפורים עם הכנה של לימוד‪ ,‬הכנה של דבקות‪ ,‬של קיום מצוות‪ ,‬אז חג הפורים רק מושך אותו כלפי מעלה ולא מוריד‬
‫אותו למטה‪.‬‬
‫חג הפורים צריך להביא אותנו לחג החירות‪" .‬אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"‪ .‬חג הפורים יכול להיות הכנה‬
‫מצוינת לחג החירות‪ ,‬אנחנו השתחררנו מכל מיני מחסומים‪ ,‬הגענו לשיאים אמוניים גדולים‪ ,‬אז נמשיך הלאה‪ ,‬נתקדם‪,‬‬
‫ונגיע לחירות אמיתית בחג החירות‪ .‬דווקא בשבועות הקרובים אנו צריכים לקחת את הכוחות שקיבלנו בפורים‪ ,‬את‬
‫הדבקות ששרנו ורקדנו‪ ,‬להתקדם וללמוד‪ ,‬ולצאת באמת כבני חורין מתוך החג הפורים לקראת חג הפסח‪.‬‬
‫*** ‪‬‬
‫מידי שבוע ביום שלישי בשעה ‪ 00:11‬מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית‪ .‬השיחה עוסקת בתורת המידות‬
‫ובנפש האדם‪ ,‬חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'‪ .‬להבדיל משיעורי האמונה העוסקים ב עיונים מהותיים וכלליים בתורת מרן‬
‫הרב וכתבי ראשונים‪ ,‬טבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסרי‪ ,‬ועניינה לתת כלים והדרכות רוחניות‪ ,‬הנגזרות מתוך‬
‫המבט האמוני‪ ,‬ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו‪.‬‬
‫תמלול והקלדה‪ :‬בועז הרשקוביץ סיוע‪ :‬שמואל לעסרי עריכה‪ :‬הראל אריה אינטרנט‪ :‬הראל ריינוס הפצה‪ :‬אלעד הקשר‬