הכירעו בוציעל תויחנה

‫הנחיות לעריכה ועיצוב האלבום‬
‫הדברים הדרושים לתוצאה מושלמת‬
‫תוכן העניינים‪:‬‬
‫‪ . 1‬הנחיות לזוג ‪ -‬עיצוב אלבום דיגיטאלי‬
‫‪ . 2‬אישור האלבום טרם העברתו לדפוס‬
‫‪ . 3‬הנחיות לעריכת סרט החתונה‬
‫‪ . 4‬הנחיות להעברת מלוא החומרים‬
‫‪1‬‬
‫הנחיות לזוג – עיצוב אלבום דיגיטאלי‬
‫אלבום פנורמי ‪ -‬מכיל כ – ‪ 250‬תמונות – יש לבחור מקסימום ‪ 270‬תמונות ( מקסימום ‪ 30‬דפים ‪.) 80 X 30‬‬
‫אלבום המאופיין בקווים צבעוניים ורקעים בעלי אלמנטים עיצוביים וצבעוניות חיה ‪ .‬התמונות לעיתים משולבות ב " פייד "‬
‫והמשחק בין התמונות לבין הרקע הוא רב ‪.‬‬
‫אלבום מרובע ‪ :‬מכיל כ ‪ 180 -‬תמונות – יש לבחור מקסימום ‪ 200‬תמונות ( מקסימום ‪ 40‬דפים לבנים ‪) 35 X 35‬‬
‫אלבום המאופיין בקו נקי ‪ ,‬ישר ובעיצוב מינימליסטי ‪ .‬ללא רקעים צבעוניים או אלמנטים נוספים מלבד התמונות עצמן ‪.‬‬
‫הרקעים הם לבנים והאלבום נקי וגרפי ‪.‬‬
‫אלבומי הורים ‪ :‬דיגיטאליים אין צורך לבחור תמונות ‪ ,‬מאחר והאלבומים הינם העתקים של האלבום שלכם ‪.‬‬
‫במידה ובחרתם אלבום קלאסי עליכם לצרף שתי תיקיות נוספות ונפרדות עבור אלבומי הורים אשר מכילות‬
‫בחירת ‪ 50‬תמונות בדיוק בכל תיקיה ( באלבומים אלו ניתן להדביק כ ‪ 50 -‬תמונות בכל אלבום )‪.‬‬
‫איך לבחור‪/‬איזה תמונות‪/‬כמה מכל חלק באירוע?‬
‫‪ .1‬מתוך התמונות שתבחרו עליכם לדעת כי חלק מהתמונות לא ייכנסו לאלבום משיקולים מקצועיים ‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוך התמונות שתבחרו עליכם לבחור ‪ 10-12‬תמונות אווירה אשר ישמשו כרקעים וישולבו באלבום ‪.‬‬
‫‪ . 3‬באם יש לכם דגשים בנושא העיצוב ‪ ,‬נא העבירו אותם בצירוף בחירת התמונות ( כמו כל בקשה רלוונטית נוספת )‪.‬‬
‫כמובן שמותר לכם לא לאהוב עמוד מסוים או לא להתחבר לרעיון מסוים וכן הלאה ‪ ,‬אך אנא הדגישו זאת מראש‬
‫והסבירו לנו מה אהבתם יותר ומה פחות ‪ ,‬טרם התחלת העבודה על האלבום שלכם ‪.‬‬
‫חשוב לציין כי האלבומים מעוצבים על ידי אנשי מקצוע בעלי ראייה עיצובית ‪ ,‬צילומית ומקצועית ‪ ,‬המשקיעים‬
‫זמן ומחשבה רבים בעיצוב האלבום שלכם על מנת שיותאם לכם בצורה המוצלחת ביותר וישקף את האירוע‬
‫שלכם בצורה הטובה ביותר ‪.‬‬
‫כנסו ללינק וצפו באלבומי דוגמא ‪ .‬כל אחד מהאלבומים מעוצב בסגנון הייחודי לו ‪http://rubaja.com/proofing /pages.php?gid= 2 :‬‬
‫כל דף שמוצג מראה שני עמודים באלבום – ימין ושמאל ‪ .‬לצורך הצגת דוגמאות עיצוב – חלק מהאלבומים מכילים יותר דפים ‪.‬‬
‫לתשומת לבכם ‪ :‬החומרים המוצגים כאן הם לעיונכם בלבד וחל איסור להעבירם לאדם אחר ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנחיות לזוג – עיצוב אלבום דיגיטאלי‬
‫‪ . 3‬להלן המלצתנו לכמות בחירת תמונות מכל נושא באירוע עפ " י חלוקה לאלבומים ‪:‬‬
‫נושא‬
‫פנורמי‬
‫מרובע‬
‫הכנות‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫מפגש‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫צילומי חוץ‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫קבלת פנים‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫משפחות‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫אווירה‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫כתובה‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫חופה‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫שולחנות‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫ריקודים‬
‫‪120‬‬
‫‪75‬‬
‫‪1‬‬
‫הנחיות לזוג – עיצוב אלבום דיגיטאלי‬
‫בנוסף לדוגמאות העיצוב מהן ניתן לבחור ‪ ,‬ישנה אפשרות לבחור את סוג כריכת האלבום ‪.‬‬
‫כריכת ספר או דמוי עור ‪.‬‬
‫יש לציין את סוג כריכת האלבום הנבחרת ‪.‬‬
‫כריכת ספר‬
‫דמוי עור‬
‫‪2‬‬
‫אישור האלבום טרם העברתו לדפוס‬
‫בג מ ר ע בו ד ת העי צו ב ת ק ב לו א ת ה א ל בו ם ל צ פיי ה ‪ ,‬ע ל מ נ ת ל א ש רו ל פ ני הע ב ר ה א ל ה ד פו ס ‪.‬‬
‫תו כ לו לע שו ת ז א ת ‪ ,‬או ל ם ה תי קו ני ם מוג ב לי ם ל ‪ 1 0 -‬תי קו ני ם ב ל ב ד ל ל א ת ש לו ם ‪.‬‬
‫ה ת ש לו ם ע בו ר תי קו ני ם נו ס פי ם ‪ ,‬ב א ם ת ר צו ל ת קן ד ב ר מ ה ‪ ,‬הי נו בע לו ת ש ל ‪ ₪ 2 0‬ל תי קון ‪.‬‬
‫ב מי ד ה וי ש ל כ ם תי קו ני ם ‪ ,‬ע לי כ ם ל הע בי ר ל נו ב מיי ל חוז ר א ת מ ס ' ה ד ף בו מו פיע ה תי קון ‪ ,‬מ ס ' ה ת מו נ ה‬
‫או מי קו מ ה ב ד ף ו מ ס ' ה ת מו נ ה ה ח ד ש ה א ש ר ת ר צו ל שי ם ב מ קו ם ‪.‬‬
‫ה ח ל פ ת ה ת מו נו ת הי נ ה מ ה מ אג ר ש ל ה ת מו נו ת א ש ר ב ח ר ת ם ו נ מ צ א בי די ה מע צ ב ת ול א מ ה מ אגר כו לו ‪.‬‬
‫תי קון הי נו בג ד ר ה ח ל פ ת ת מו נ ה ב א ח ר ת ‪ ,‬ה ח ל פ ת צ בע ר קע ‪ ,‬ה ח ל פ ת מי קו ם ת מו נ ה ב א ח ר ת ו כו ' ‪. . .‬‬
‫שי מו ל ב כי ני תן ל ה ח לי ף ת מו נ ה רו ח בי ת ב ת מו נ ה רו ח בי ת א ח ר ת ו ת מו נ ה או פ קי ת ב ת מו נ ה או פ קי ת א ח ר ת ‪,‬‬
‫ע " מ ל ש מו ר ע ל פ רו פו ר ציו ת נ כו נו ת ש ל ה ת מו נ ה ‪.‬‬
‫ל או ר ני סיון הע ב ר ‪ ,‬בו זוגו ת א ש ר קי ב לו א ת ה א ל בו ם לעיון ‪ /‬אי שו ר ל פ ני ה ד פ ס ה בי ק שו ל ש נו תו ל ל א הי כ ר תו ך‬
‫ה ש קע ת שעו ת ע בו ד ה ר בו ת מ צי די נו ( א ש ר ל א תוג מ לו ) ‪ ,‬נו ל ד מ ס מ ך ז ה א שר מ טר תו ל ה ב היר א ת ד ר ך הע בו ד ה‬
‫מו ל נו וע ל מ נ ת ל ת ת ל כ ם שי רו ת טו ב יו ת ר ‪.‬‬
‫ע ל מ נ ת ש נו כ ל ל ה ת חי ל ב מ ל א כ ת עי צו ב ה א ל בו ם ש ל כ ם ‪ ,‬נ ד ר ש ת ה ס כ מ ת כ ם ל כ ל ה א מו ר ב קו ב ץ ז ה ‪.‬‬
‫נ ש מ ח ל ה מ שי ך ל ת ת ל כ ם א ת ה שי רו ת ה מ ק צועי ביו ת ר וי ח ד ל הגיע ל תו צ או ת נ כו נו ת וי פו ת ע בו ר כ ם ‪.‬‬
‫תו ד ה ע ל ת שו מ ת ה ל ב ‪,‬‬
‫י נ אי‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות לעריכת סרט החתונה‬
‫ח שו ב ל דע ת ‪:‬‬
‫א ‪ .‬ה ס ר ט יי כ נ ס ל תו ר הע רי כ ה מ רגע ק ב ל ת מ לו א ה חו מ רי ם ‪ :‬טו פ ס ז ה מ מו ל א ב מ לו או ‪ ,‬ק ב צי ‪ 3 M P‬ש ל‬
‫ה שי רי ם ע צ מ ם ‪ ,‬ה ת מו נו ת ה נ ב ח רו ת ל א ל בו ם א ש ר מ שו ל בו ת ב ס ר ט ו ה מ צגו ת א ש ר ה נ כ ם מעו ניי ני ם‬
‫ל הו סי ף ל ס ר ט ה ח תו נ ה ( ד ף הע רי כ ה חיי ב ל היו ת ה ד ף ה מ קו רי ב ל ב ד ו ל א ד ף מ שו כ ת ב א ח ר ) ‪.‬‬
‫ה ס ר ט הע רו ך ו חו מ ר הג ל ם י סו פ קו ע פ " י הז מ ני ם ה מו פיעי ם ב חוז ה ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬ה ס ר ט ני תן ל כ ם ע ל ג בי ‪ DVD‬צ רו ב וי ש נ ם מ כ שי רי ם א ש ר אי נ ם מ סוג לי ם ל נגן ת ק לי טו רי ם צ רו בי ם ‪.‬‬
‫ק חו ז א ת ל ת שו מ ת לי ב כ ם ‪.‬‬
‫ג ‪ .‬ב מי ד ה ו ת ר צו ל הו סי ף ל ס ר ט ה ח תו נ ה ‪ ,‬מ צגו ת או ס ר טי ם ש הו ק ר נו ב מ ה ל ך ה אי רוע ‪ ,‬י ש ל הע בי ר או ת ם י ח ד‬
‫ע ם מ לו א ה חו מ רי ם ב פו ר מ ט ‪ DVD‬או ‪ M INI- DV‬ב שי ט ת שי דו ר ‪ PAL‬ב ל ב ד ‪.‬‬
‫ד ‪ .‬א ת ה שי רי ם ש ב ח ר ת ם ל ק לי פי ם י ש ל צ ר ף ל די ס ק או תו א ת ם מע בי רי ם ל נו ‪ ,‬ע ל מ נ ת לווד א ש נ ק בל א ת‬
‫ה שי ר ה נ כון ב בי צוע ש ב ח ר ת ם ( ה מ ל צו ת ל שי רי ם ני תן ל מ צו א ב א ת ר ש לי ת ח ת מי דע – ה מ ל צו ת לע רי כ ה ) ‪.‬‬
‫ה ‪ .‬ב מ ה ל ך ע רי כ ת ה ס ר ט מו פע ל שי קו ל דע ת ה ש ל העו ר כ ת ע ל ס מ ך ני סיו נ ה ב ת חו ם ‪ .‬ב כ ל סעי ף ש בו‬
‫ת ח לי טו ל ה ש אי ר א ת ה ב חי ר ה בי די העו ר כ ת ‪ ,‬ה ש אי רו א ת ה סעי ף ל א מ סו מן ‪.‬‬
‫ו ‪ .‬ב מי ד ה וי ש נן ב ק שו ת ה מ שויי כו ת ל או ר חי ם ס פ צי פיי ם א ש ר ח שו ב ל כ ם שיו פיעו או ל א יו פיעו י ש ל ציין ז א ת‬
‫ב צי רו ף מ ס ' ת מו נ ה ב ה או תו או ר ח מו פיע תי או ר ש ל ה או ר ח ה מ דו ב ר ע " מ ש נ דע בוו ד או ת ע ל מי מ דו ב ר‬
‫בבקשתכם‪.‬‬
‫אין א נו מ ת חיי בי ם ל ה סי ר ב או פן מו ח ל ט א ת ה א נ שי ם ה מ צויי ני ם ‪.‬‬
‫ס ר ט ל א י ת ק ב ל חז ר ה ל תי קו ני ם ל מע ט ב מ ק ר ה ש ל ת ק ל ה ט כ ני ת ה מו נע ת מן ה ס ר ט ל נגן כ ר אוי ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות לעריכת סרט החתונה‬
‫מוסיקה לקליפים‪:‬‬
‫ק לי פ פ תי ח ה ‪ :‬ק לי פ א ח ד א ש ר הי נו ת ק צי ר ש ל כ ל היו ם ( שי ר ק צ בי‬
‫__________________________________ )‬
‫ק לי פ ק ב ל ת פ ני ם ‪ ( :‬שי ר ל א ש ק ט מ די ו ל א ק צ בי מ די ‪ ,‬אווי ר תי‬
‫_________________________________________‬
‫ק לי פ חו פ ה ‪ :‬ש ק ט או ל ה מ שי ך א ת שי ר ה כ ני ס ה ________________________________________‬
‫רי קו די ם ‪ :‬מו סי ק ה מ קו רי ת מ ה ‪ – DJ‬אין צו ר ך ל ס פ ק שי רי ם ‪.‬‬
‫ק לי פ סיו ם ‪ :‬שי ר ש ק ט ‪ ,‬רו מ נ טי ל סיו ם י פ ה ש ל ה ס ר ט __________________________________________‬
‫הופעות אומנותיות ‪ /‬ברכות ונאומים מול הקהל ‪:‬‬
‫להכניס את ההופעות ‪ /‬נאומים במלואן‬
‫במקומם‬
‫הכרונולוגי באירוע ‪.‬‬
‫לקצר את ההופעות ‪ /‬נאומים ולהכניסן במקומם‬
‫הכרונולוגי באירוע ‪.‬‬
‫להכניס את ההופעות ‪ /‬נאומים במלואן בסיום‬
‫הסרט כחלק נפרד מהסרט ‪.‬‬
‫שילוב בין האפשרויות הנ " ל‬
‫) נא לציין איזה שילוב )‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות לעריכת סרט החתונה‬
‫קליפ חופה ‪:‬‬
‫א ‪ .‬אם נכנסתם עם שיר שקט אנו ממשיכים לערוך אתו את הקליפ של החופה ולכן אין צורך שתבחרו שיר ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬אם ההורים נכנסו לחופה בנפרד והיה להם שיר כניסה שונה משיר הכניסה שלכם ‪ ,‬אנא ציינו זאת בדף העריכה ‪.‬‬
‫ג ‪ .‬במידה ולא ציינתם שום דבר מיוחד לעריכת החופה אנו עורכים אותה עם מוזיקה כאשר אנו מנמיכים ווליום בקידוש הטבעת‬
‫שהחתן מקדש את הכלה ובקידוש שבירת הכוס בלבד !! במידה והנכם מעוניינים בדברים נוספים אנא ציינו לנו זאת בדף העריכה ‪.‬‬
‫נא לציין ברכות או נאומים שהיו במהלך החופה‬
‫ושהייתם רוצים שייכנסו לסרט ) רב או בני משפחה )‬
‫הכם להשמיע את שבע הברכות במלואן או חלקן ?‬
‫( אם חלקן – ציינו את אילו שאתם רוצים שיופיעו )‬
‫הקראת הכתובה במלואה או חלקית או כלל לא‬
‫מינון מוסיקלי לריקודים ‪:‬‬
‫העורכת מפעילה שיקול דעת במינון המוסיקלי ובמהלך עריכת הריקודים כאשר משולבים כל סגנונות המוסיקה שהיו בערב החתונה ‪.‬‬
‫במידה יש סגנון מוסיקה שאתם פחות אוהבים או כלל לא רוצים שיופיע בסרט הערוך נא לציין ‪:‬‬
‫מזרחי __________ לטיני __________ דיסקו __________ רוק __________ טראנס __________ עברי‬
‫__________‬
‫הערות ‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫_______________________________‬
‫זכרו !! סרט לא חוזר לתיקונים למעט במקרה של תקלה טכנית המונעת מן הסרט לנגן כראוי ‪.‬‬
‫שם הזוג ‪ _________________ :‬חתימת הזוג ‪_______________ :‬‬
‫‪4‬‬
‫הנחיות להעברת מלוא החומרים‬
‫לאחר בחירת התמונות‪ ....‬יש לפתוח בהארד דיסק החתונה (בו נמצאים החומרים מהספק)‪ ,‬תיקיה הנקראת "חומרים לעבודה"‬
‫ובה לפתוח תיקיות לפי הנושאים הר"מ ולהעביר לשם את החומרים עפ"י הסדר הבא‪:‬‬
‫**חשוב שבתוך ההארד דיסק יופיעו מלוא חומרי הגלם של סרט החתונה כפי שקיבלתם אותם מהספק ללא שינוי סדרם או‬
‫מספר הקבצים‪ ,‬ע"מ שנוכל לערוך איתם את הסרט‪ .‬את התמונות אשר בחרתם יש לשים בתיקיה מחוץ לכלל התמונות‬
‫שהועברו לכם ע"י הספק ‪:‬‬
‫תיקייה ראשונה ‪ -‬מכילה את כל קבצי התמונות אשר נבחרו עבור האלבום‬
‫( אין להעביר לנו רשימת אקסל כיוון שאנו צריכים את קבצי התמונות עצמם )‬
‫את התמונות יש להעביר ממקבץ חומר הגלם בלבד!!‬
‫תמונות באיכות צפייה הינן תמונות באיכות ירודה אשר אינן יכולות להיכנס לאלבום ‪.‬‬
‫תיקייה שנייה – כל השירים אשר בחרתם עבור הקליפים ( כולל שיר הכניסה שלכם לחופה ) בקבצי ‪MP3‬‬
‫ע " מ להימנע מסיטואציה בה הורדנו עבורכם שיר אך הוא בגרסה אשר אינכם אוהבים או מכירים )‬
‫תיקייה שלישית – דף העריכה המצ " ב מלא וחתום על ידכם ( סרוק או מצורף )‬
‫תיקייה רביעית – מצגות או סרטונים אשר הנכם מעוניינים שנשלב בסרט הערוך‬
‫תיקייה חמישית ‪ +‬שישית – במידה ובחרתם להורים אלבומים מהודרים ולא אלבומים דיגיטאליים יש להעביר‬
‫בשתי תיקיות נפרדות את קבצי ‪ 50‬התמונות לכל צד ‪.‬‬
‫נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה‬
‫בימים א ' ‪ -‬ה ' בשעות ‪ 9:00-21:00‬ובימי ו ' בשעות ‪9:00-13:00‬‬