תקן ביקורת 110 בדבר מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר

‫תקן ביקורת ‪110‬‬
‫מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת‬
‫ביקורת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל‬
‫מצגת מושגים ועקרונות כלליים בלבד ‪ -‬תמצית‬
‫קורס הכנה לבחינת מועצה בביקורת‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח‬
‫‪1‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫מבוא‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫התקן עוסק בחובותיו הכוללות של רואה החשבון המבקר בעת עריכת ביקורת של‬
‫דוחות כספיים בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‬
‫התקן קובע את המטרות הראשיות של רואה החשבון המבקר (תקני הביקורת‬
‫האחרים קובעים מטרות ספציפיות של ביקורת)‬
‫התקן קובע את האופי וההיקף של הביקורת הנדרשת‬
‫התקן קובע את ההיקף‪ ,‬הסמכות והמבנה של תקני הביקורת‬
‫הדוחות הכספיים שעליהם עורכים את הביקורת הינם דוחות שהוכנו באחריות‬
‫הדירקטוריון וההנהלה של הישות‪ .‬התקן קובע כי ביקורת הדוחות הכספיים אינה‬
‫משחררת את הדירקטוריון וההנהלה מהחובות החלות עליהם בעריכת דוחות‬
‫כספיים‬
‫יש ליישם את עיקרון המהותיות בכל אחד משלבי הביקורת (בעת תכנון הביקורת‪,‬‬
‫בעת ביצוע הביקורת ובהערכת ההשפעה של הצגות מטעות שזוהו במהלך‬
‫הביקורת על הדוחות הכספיים ועל חוות הדעת)‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫מטרת הביקורת‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫מטרת הביקורת היא להגביר את רמת האמון של‬
‫המשתמשים השונים בדוחות הכספיים‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים‬
‫הצגה מוטעית מהותית‬
‫לחוות דעה על הדוחות הכספיים ולקיים תקשורת עם‬
‫החברה בהתאם לממצאי הביקורת‬
‫במקרים בהם לא ניתן להשיג מידה סבירה של ביטחון‬
‫והסתייגות בחוות הדעת אינה מספיקה (עקב ההשפעה‬
‫האפשרית הניכרת של הסוגיה על הדוחות הכספיים)‬
‫נדרש רואה החשבון להימנע ממתן חוות דעת על הדוחות‬
‫הכספיים‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫הגדרות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מידה סבירה של ביטחון – רמה גבוהה אך לא מוחלטת של ביטחון (עקב‬
‫מגבלות מובנות של הביקורת)‬
‫סיכון ביקורת – הסיכון למצב בו ניתנה חוות דעת בנוסח האחיד במקרה בו‬
‫נדרשה סטייה מהנוסח האחיד‪ .‬סיכון הביקורת מורכב מהסיכון להצגה מוטעית‬
‫מהותית ומסיכון אי הזיהוי‪.‬‬
‫סיכון להצגה מוטעית מהותית – סיכון שהדוחות הכספיים כוללים הצגה מוטעית‬
‫מהותית‪ ,‬בטרם נערכה הביקורת‪ .‬הסיכון מורכב משני מרכיבים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סיכון מובנה – הרגישות של מצג לגבי סוג עסקה‪ ,‬יתרת חשבון‪ ,‬או גילוי להצגה מוטעית מהותית‬
‫לפני בחינת הבקרות הקשורות‬
‫סיכון בקרה – סיכון שהצגה מוטעית לא תימנע במועד או לא תזוהה ותתוקן על ידי הבקרה‬
‫הפנימית של היישות‬
‫סיכון אי זיהוי (לשעבר – סיכון החשיפה) הסיכון שנהלים שיושמו על ידי רו"ח‬
‫המבקר לא יזהו הצגה מוטעית בדוחות הכספיים‬
‫‪5‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫מטריצת הסיכונים‬
‫סיכון מובנה‬
‫סיכון להצגה מוטעית‬
‫מהותית (סיכונים‬
‫בשליטת החברה)‬
‫סיכון ביקורת‬
‫סיכון בקרה‬
‫סיכון אי זיהוי (סיכון‬
‫בשליטת רואה‬
‫החשבון)‬
‫‪6‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫הגדרות ‪ -‬המשך‬
‫מסגרת של הצגה נאותה‬
‫מסגרת של דיווח כספי שבנוסף לדרישות ליישום הוראות התקינה החשבונאית מכירה בכך שכדי להשיג‬
‫הצגה נאותה של הדוחות הכספיים נחוץ לעתים לכלול בדוחות הכספיים גילויים מעבר לאלו הנדרשים‬
‫במסגרת החשבונאית ומכירה באפשרות שיתכנו מקרים נדירים בהם יש צורך לסטות מהוראות המסגרת‬
‫החשבונאית‪.‬‬
‫במסגרת זו חוות הדעת של רואה החשבון תתייחס לשאלה האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות‬
‫מכל הבחינות המהותיות בהתאם למסגרת הדיווח הכספי את המצב הכספי‪....‬‬
‫מסגרת זו הינה המסגרת המוכרת והמקובלת שיושמה עד היום‪.‬‬
‫מסגרת של קיום הוראות‬
‫מסגרת דיווח לפיה נדרש לקיים את הוראות המסגרת החשבונאית כלשונם ללא אפשרות למתן גילויים‬
‫מעבר לנדרש בתקינה החשבונאית וללא אפשרות לסטות מהתקינה החשבונאית‪.‬‬
‫במסגרת זו חוות הדעת של רואה החשבון תתייחס לשאלה האם הדוחות הכספיים הוכנו‪ ,‬מכל הבחינות‬
‫המהותיות‪ ,‬בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬במסגרת זו רואה החשבון מתייחס לאופן הכנת הדוחות הכספיים ולא לשאלה האם הם משקפים‬
‫את מצבה של הישות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫עקרונות יסוד לעריכת ביקורת‬
‫להלן עקרונות היסוד שנקבעו בתקן לגבי אופן עריכת‬
‫הביקורת‪:‬‬
‫‪ ‬קיום הוראות האתיקה המקצועית‪ ,‬לרבות אי התלות‬
‫‪ ‬ביצוע הביקורת בגישה של ספקנות מקצועית‬
‫‪ ‬הפעלת שיקול דעת מקצועי‬
‫‪ ‬איסוף ראיות ביקורת נאותות‬
‫‪ ‬הקטנת סיכון הביקורת (לרמה שתאפשר השגת רמה‬
‫סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית‬
‫מהותית)‬
‫‪8‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫אי יישום הוראה מחייבת מתקן‬
‫ביקורת‬
‫‪‬‬
‫רו"ח המבקר רשאי לסטות מהוראה מסוימת של תקן‬
‫ביקורת בהתקיים התנאים שלהלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫ההוראה אינה אפקטיבית להשגת המטרה לשמה נועדה‬
‫רו"ח נוקט בנוהלי ביקורת חלופיים להשגת המטרה האמורה‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫סיכונים להצגה מוטעית מהותית‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫סיכונים להצגה מוטעית מהותית מורכבים מהסיכונים שלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬סיכונים ברמת הדוחות הכספיים בכללותם – נובעים מסיבות שיש‬
‫להם השפעה רוחבית על הדוחות הכספיים (מיומנות ההנהלה‪ ,‬אי‬
‫אמינות ההנהלה וכיו"ב)‬
‫‪ ‬סיכונים ברמת המצגים – סיכונים בסעיפים ספציפיים בדוחות‬
‫הכספיים (מלאי‪ ,‬רכוש קבוע‪ ,‬הכנסות וכיו"ב)‪ .‬מורכבים מהסיכון‬
‫המובנה ומסיכון הבקרה‪ .‬סיכונים אלו אינם בשליטת רואה החשבון‬
‫המבקר‬
‫‪ ‬כתוצאה מהמגבלות המובנות של כל מערך בקרה‪ ,‬סיכון הבקרה אינו‬
‫יכול להתבטל‬
‫‪ ‬סיכון הביקורת אינו כולל את הסיכון שרו"ח יתן חוות דעת שאינה‬
‫בנוסח האחיד במצב בו נדרשת חוות דעת בנוסח האחיד‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬
‫תחילה‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫התקן יחול על ביקורת דוחות כספיים שתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי (מאזן) האחרון הכלול בהם הוא ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2014‬או לאחר מכן‪.‬‬
‫מיומנות ‪ -‬הכנה מקצועית לבחינות מועצה ‪-‬‬
‫ארז כהן‪ ,‬רו"ח ‪ -‬כל הזכויות שמורות‬