בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת

‫עוסק מורשה‪514420918 :‬‬
‫טל‪1-800-850-820 :‬‬
‫בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה‪ ,‬טיב ואיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה(‪ ,‬התשע“א ‪2011 -‬‬
‫בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת‬
‫לטופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬אסמכתא המעידות על תיקון הנזילה‪.‬‬
‫‪ .2‬קריאת מונה עדכנית ליום הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .3‬כתב מינוי לנציגות הבית המשותף‪.‬‬
‫הסבר כללי בנוגע להליך‪:‬‬
‫‪ .1‬הפרשי מדידה‪ :‬הפרש בין כמות המים שנמדדה במד ראשי לבין סך הכמויות במדים משוייכים בנכס‪.‬‬
‫‪ .2‬הפרשי מדידה חריגים הינם הפרשי מדידה השווים או עולים על ‪ 150%‬מהפרשי המדידיה הרגילים )צריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת(‪.‬‬
‫‪ .3‬ניתן להגיש את הקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה‪.‬‬
‫‪ .4‬צריכה שהוכרה ע“י התאגיד כנובעת מנזילה תחויב בתעריף א‘ וללא עלות הביוב בהתאם לתעריפי רשות המים‪.‬‬
‫‪ .5‬ניתן להגיש את הבקשה כל עוד לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב‪ 24-‬החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה בה מבוקשה ההכרה‪.‬‬
‫‪ .6‬ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד!‬
‫את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר ‪ /‬פקס ‪ /‬מייל בהתאם לפירוט בחלקו התחתון של הטופס‪.‬‬
‫פרטי הנכס‪:‬‬
‫יישוב‪:‬‬
‫כתובת הנכס‪:‬‬
‫מספר הנכס‪:‬‬
‫מספר זיהוי המים‪:‬‬
‫מספר מד המים‪:‬‬
‫פרטי נציג הבית המשותף‪:‬‬
‫ת‪.‬ז ‪ /‬ח‪.‬פ‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה ‪ /‬חברה‪:‬‬
‫נייד‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫דוא“ל‪:‬‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫הצהרת המבקש‬
‫הנני‬
‫‪ ,‬המוסמך לפעול בשם נציגות הבית המשותף‪ ,‬שכתובתו‬
‫ת‪.‬ז‬
‫מצהיר בזה כי היתה נזילה במערכת המים המשותפת והפרשי המדידה החריגים נובעים מהנזילה האמורה‪.‬‬
‫כמו כן הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה‪ ,‬מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס‪ ,‬וכתב מינוי לנציגות הבית המשותף‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לאור האמור לעיל‪ ,‬אבקש לקבל תעריף בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופת החיוב‬
‫תאריך‪:‬‬
‫חתימת המצהיר‪:‬‬
‫החלטה מיום‬
‫דיון ‪2‬‬
‫דיון ‪1‬‬
‫תקופה מבוקשת‬
‫תאריך קבלת בקשה‬
‫עד תקופת‬
‫‪ 6 +‬חודשים‬
‫צריכה בפועל במ“ק‬
‫אישור בקשה קודמת ב‪ 12-‬חודשים‬
‫צריכה בתקופה מקבילה ‪ 2 /‬תקופות אחרונות‬
‫אם כן מתי‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫צריכה שנתית ממוצעת‬
‫מעל ‪150%‬‬
‫אחוז מצריכה רגילה‬
‫אסמכתא מצורפת‬
‫כן‬
‫לא‬
‫תאריך אסמכתא‬
‫החלפת משלמים‬
‫כן‬
‫לא‬
‫תאריך‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫אושר זיכוי מהנימוקים‬
‫לא אושר זיכוי מהנימוקים הבאים‬
‫גורם מאשר‪/‬ת שם‪:‬‬
‫חיוג חינם‬
‫‪1800-850-820‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שעות פעילות‬
‫מרכז שירות הלקוחות‬
‫בימים‪ :‬א‘‪ ,‬ב‘‪ ,‬ג‘‪ ,‬ה‘ ‪8:00-15:00‬‬
‫ביום ד‘‪ 08:00-12:00 :‬וגם‪16:00-19:00 :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫כתובתנו‬
‫משרדי מי ביאליק‪:‬‬
‫המייסדים ‪ 7‬מגדלי הקריון‬
‫)בניין ‪ 2‬קומה ‪(6‬‬
‫אתר האינטרנט‬
‫‪www.mei-bialik.org.il‬‬
‫שעות פעילות המוקד לצורך תשלום חשבונות מים ובירורים כספיים‪ :‬בימים א‪-‬ה‪ ,8:00-20:00 :‬בימי ו'‪.8:00-12:00 :‬‬