Kakovost življenja v Ljubljani

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
VISOKA STOPNJA ZADOVOLJSTVA
S STANOVANJSKIM OKOLJEM!
LJUBLJANSKA PITNA VODA
JE KAKOVOSTNA, ZRAK MALO MANJ!
Kako ste na splošno zadovoljni
s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko),
v kateri živite?
V kolikšni meri so po vašem mnenju
problematična naslednja okoljska
vprašanja v Ljubljani?
(povprečje 1-5; 1-zelo nezadovoljen ... 5-zelo zadovoljen)
Zelo zadovoljen/na
15,0
Kakovost zraka
Zadovoljen/na
58,5
Niti zadovoljen/na
niti nezadovoljen/na
3,28
Ravnanje z odpadki
3,18
Hrup
16,5
Smrad
Nezadovoljen/na 6,5
Zelo nezadovoljen/na 3,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Center za prostorsko sociologijo
80%
DOBRE AVTOBUSNE POVEZAVE,
NAJVEČJI PROBLEM - PARKIRIŠČA!
Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni
s spodaj naštetimi značilnostmi
vašega stanovanjskega okolja?
(povprečje 1-5; 1-zelo nezadovoljen ... 5-zelo zadovoljen)
Avtobusnimi povezavami
3,92
Gostinsko ponudbo
3,58
Možnostmi za šport in rekreacijo
3,55
Urejenostjo javnih zelenih površin
3,42
Vzdrževanostjo stavb
3,24
Urejenostjo cest in pločnikov
3,16
Kakovostjo zraka
3,09
Kulturno ponudbo
3,04
Prostori za otroke in mladostnike
3,00
Številom parkirišč
2,14
1
2
3
4
5
dr. Drago Kos, odgovorni nosilec raziskave
dr. Marjan Hočevar
dr. Franc Trček
dr. Matjaž Uršič
dr. Simona Zavratnik
20,5
Kar navezan
36,9
Srednje navezan
26,2
Kakovost pitne vode
2,77
Osvetlitev
javnih prostorov
2,75
1
11,9
Sploh nisem navezan 4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
NAJMANJ ZAŽELENI SOSEDJE?
Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:
(delež navedb na odgovor: DA)
85,3
Narkomani
81,2
Pijanci
Romi
47,5
44,2
Desni skrajneži
40,4
Čustveno nestabilni ljudje
39,0
Ljudje, ki so bili sodno kaznovani
31,9
Levi skrajneži
22,0
Homoseksualci
20,2
Ljudje z AIDSOM
13,2
Muslimani
12,6
Ljudje z velikim številom otrok
Židje 11,2
Tujci 7,4
Ljudje druge rase 6,8
Brezposelni 6,4
Študentji 5,8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
KAKOVOST ŽIVLJENJA SE MNOGIM VEČA,
NEKATERIM SLABŠA, VEČINA PA TEŽKO
ALI NOČE POVEDATI!
Ali se je v zadnjih treh letih kakovost
življenja v Ljubljani na splošno
izboljšala ali poslabšala?
RAZISKOVANJE
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
ima že kar dolgo tradicijo,
vendar navkljub temu metode,
predvsem pa merjenje subjektivnega
dojemanja kakovosti življenja,
še niso standardizirane.
Zaradi tega smo se pri
raziskovanju kakovosti življenja
zgledovali po že izvedenih raziskavah,
obenem pa smo upoštevali
lokalne posebnosti.
2
Naročnik:
Mestna občina Ljubljana
4
(povprečje 1-5; 1-zelo nezadovoljen ... 5-zelo zadovoljen)
Kot pešec
3,50
Uporabnik
mestnega avtobusa
3,31
Kot uporabnik vlakov
3,05
Kot kolesar
2,95
Kot avtomobilist
2,87
1
2
3
4
V katerem delu Ljubljane...
NE BI želeli prebivati
BI želeli prebivati
18,7
CENTER
23,8
6,0
ŠIŠKA
18,9
5,7
BEŽIGRAD
11,7
11,8
10,1
VIČ
33,4
okolica
Ljubljane
8,3
1,5
8,0
22,8
b. o.
0%
19,3
5%
10%
15%
20%
25%
30%
29,4
Niti izboljšala,
niti poslabšala
0%
QLJ-Kos-plakat.indd 1
35%
40%
KAKO SREČNI IN KAKO ZADOVOLJNI
Z ŽIVLJENJEM SO LJUBLJANČANKE
IN LJUBLJANČANI?
Ocenite...
(povprečje 1-5; 1-zelo nesrečen ... 5-zelo srečen)
(povprečje 1-5; 1-zelo nezadovoljen ... 5-zelo zadovoljen)
Kako srečni ste
na splošno?
3,82
Kako pa ste z življenjem
zadovoljni zadnje čase?
3,60
2
3
4
5
KLJUB VSEMU OPTIMISTI V VEČINI!
V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo:
"Glede prihodnosti sem optimističen"
Popolnoma se strinjam
6,7
11,1
Izboljšala
Zelo poslabšala
5
ŽIVETI V SREDIŠČU,
ALI SE IZSELITI V OKOLICO MESTA?
Strinjam se
Poslabšala
5
Kako zadovoljni ste z ureditvijo
prometa v Ljubljani?
1
Osnovni podatki o izvedbi raziskave:
Reprezentativni vzorec 1124 polnoletnih prebivalk
in prebivalcev Mestne občine Ljubljana
Čas izvedbe anketiranja: 1. do 30. junij 2010
3
PEŠCI KAR ZADOVOLJNI,
AVTOMOBILISTI PA SE PRITOŽUJEJO!
MOSTE
Malo navezan
2,93
(nekatere ključne ugotovitve raziskave)
V kolikšni meri ste navezani/na
na svoje stanovanjsko okolje?
Zelo navezan
KAKOVOST
ŽIVLJENJA
V LJUBLJANI
Raziskovalno poročilo
VISOKA STOPNJA NAVEZANOSTI
NA STANOVANJSKO OKOLJE!
Zelo izboljšala
3,36
Podrobnejše informacije o raziskavi
so na voljo na spletni strani?
ZAHVALJUJEMO SE VSEM,
KI SO SODELOVALI PRI IZVEDBI RAZISKAVE!
40,2
11,4
7,9
10%
20%
30%
40%
50%
Ljubljana, oktober 2010
38,6
Niti se strinjam,
niti se ne strinjam
32,4
Ne strinjam se
Sploh se ne strinjam
0%
16,6
5,6
10%
20%
30%
40%
50%
27.10.2010 21:10:16