Uvajanje Vitke Orgarnizacije v Plastiko Skaza 2014

UVAJANJE VITKE ORGANIZACIJE V PODJETJE PLASTIKA SKAZA
Peter Metlikovič1, Ana Laura Rednak, Peter Pečečnik, Indira Flis2
1
Fakulteta za strojništvo, UL in Ptica-zavod, Kranj
2
Plastika Skaza d.o.o., Velenje.
IZVLEČEK
Hitro rastoče srednje veliko podjetje je naletelo na standardne težave: novi ljudje, veliko oddelkov, dolge in nejasne
poti odločanja, rastoči stroški, vedno več gašenja požarov. Da bi uvedli ustrezno korporacijsko funkcioniranje, smo v letu
2013 sklenili pogodbo z laboratorijem LASIM s Fakultete za strojništvo v Ljubljani.
Začeli smo z branjem dveh knjig in si šli ogledati dve vitki podjetji. Ugotovili smo, da se odgovornosti v podjetju preveč
prepletajo. Proizvodnjo smo razdelili na 4 mini družbe (MD) s približno 25 zaposlenimi. Operativno prodajo, plan,
logistiko, nabavo in skladišče smo zaokrožili v MD Servis kupca. MD Razvoj poslovanja in MD Strateška prodaja skrbita
za bodoče posle. Kadri, finance in vodstvo imajo tudi svoje MD, ravno tako ekipa za lastno blagovno znamko. V poslovnem
načrtu ima vsaka MD planiran izkaz uspeha za vsak mesec, tako da je omogočen kontroling. Izvedli smo usposabljanja za
VSM, NPD, JI, 5S in A3, v načrtu so še TPM, SMED in druga.
Vsaka MD čim bolj avtonomno skrbi za doseganje poslovnih ciljev, meri učinkovitost s ključnimi kazalniki,
standardizira najboljšo prakso, skrbi za usposabljanje, varnost, kakovost, roke, nižanje stroškov. Za sodelovanje MD
skrbijo standardizirani poslovni procesi, vodje in redni kolegij. Vse aktivnosti uvajanja vodi vitka pisarna, ki je tudi
strokovna podpora pri uvajanju orodij vitkosti.
1 UVOD
Plastika Skaza d.o.o se je iz obrtniške
delavnice v zadnjih desetletjih razvilo v hitro
rastoče srednje veliko podjetje, ki je v letu 2013
imelo preko 200 zaposlenih, 24 milijonov €
prometa, v zadnjih letih smo rasli 30 % letno.
Podjetje razvija in proizvaja zahtevnejše
injekcijsko brizgane izdelke iz termoplastov.
Vrednost dodajamo s sestavljanji v vrečke ali
škatlice, brizganjem optično prozornih delov ter
visokofrekvenčnimi varjenjem večih delov
skupaj. Nastopamo v visokospecializiranih
segmentih elektro in pohištvene industrije, kjer
smo na svetovnem nivoju v teh nišah eden od
vodilnih podjetij. Smo razvojni partner podjetij,
kot so Ikea, Landis in drugi.
Hitra rast pa je s sabo prinesla posebne izzive.
Organizacijski principi malega podjetja niso bili
sposobni obvladovati povečanega števila ljudi,
projektov, niti vedno večjih zahtev trga po
fleksibilnosti, malih serijah in nizkih stroških.
Ker za učenje korporacijskega funkcioniranja ob
tej hitrosti rasti nismo imeli ne virov ne časa, smo
se obrnili na preizkušene strokovnjake tega
področja. K sodelovanju smo povabili
strokovnjake laboratorija LASIM s Fakultete za
strojništvo, UL. Projekt je sofinanciral razpis
Raziskovalni vavčer.
V nadaljevanju opisujemo, kako smo uvajali
vitko organizacijo, kaj je bilo uvedeno v katerem
delu in kakšne so dosedanje izkušnje.
2 DISCOVERY TEAM
Študije kažejo, da je najbolj kritičen faktor
uvajanja vitke organizacije kultura vodenja. Zato
smo najprej zagotovili, da je vodstvena ekipa
dodobra spoznala filozofijo, vrednote, primere,
orodja, načine funkcioniranja najuspešnejših
podjetij.
V 6 delavnicah po 4 ure smo skupinsko
prebrali dve knjigi: [1] Collins: From good to
great in [4]
Liker: The Toyota Way. 18 članov
vodstvene ekipe je prejelo obe knjigi. Že za prvo
delavnico je bilo potrebno prebrati 4 poglavja, na
začetku smo pisali vstopni kolokvij. Člani tima
smo prevzeli vsak nekaj poglavij ter pripravili
prezentacijo za svoje kolege. Svetovalec
(Metlikovič) je skozi vodeno debato, zgodbe in
dodatne razlage in slike zagotovil razumevanje in
utrditev snovi.
Obiskali smo tudi dve vitki podjetji: Iskra
Mehanizmi v Kamniku so ekskluziven dobavitelj
Philipsu in so v zadnjih dveh letih za 30% spustili
svoje proizvodne stroške, BSH iz Nazarij je eno
uspešnejših podjetij v multinacionalki in uspešno
obvladujejo kratke serije, visoke zahteve in
spuščajo stroške 10% letno že vrsto let. Obe
podjetji imata visoko zadovoljstvo zaposlenih. Na
ogledih smo v živo videli, kako zgleda dnevno
funkcioniranje vitkega podjetja. Obe imata veliko
poudarek na sodelovanju vseh zaposlenih, vsako
uro in vsak dan se identificira množica
problemov, ki se rešujejo ves čas in vsak dan, tudi
z udeležbo strokovnih oseb in vodstva v sami
proizvodnji. Seveda se isti principi, vrednost za
kupca, hitri odzivni časi, nizke zaloge, takojšnje
reševanje problemov, odprava nepotrebnih
naporov (potrat) izvaja v vseh službah. Vitko
podjetje holistično funkcionira kot povezana,
gladko namazana organizacija, ki vrhunsko
izpolnjuje potrebe kupca.
Slušatelji usposabljanja so morali izpolniti
kriterije za opravljen izpit, manjkajoči so pisali in
zagovarjali dodatne teste ter prejeli potrdila o
opravljenem usposabljanju.
Slika 1: Franc Justin, direktor proizvodnje v
Iskra Mehanizmi razlaga funkcioniranje
proizvodne mini družbe
3 REORGANIZACIJA V MINI DRUŽBE IN
FINANČNO SPREMLJANJE
Ljudje smo socialna bitja, ki najbolje
pripadamo in funkcioniramo v družinah oziroma
plemenih. To so dokaj samozadostne celice, ki
brez veliko organizacijskih komplikacij znajo
dosegati potrebne cilje. Zadnjih nekaj milijonov
let je to naša biološka danost, ki jo pametne firme
obrnejo sebi v prid.
Tukaj navajamo primer ene reorganizacije. Na
samem začetku projekta so bili izpostavljeni
izzivi pri servisu kupca, predvsem točnim
dobavam vsega naročenega. Na delavnicah smo
ugotovili, da so posamezni oddelki: operativna
prodaja,
logistika,
skladišče,
planiranje,
operativna nabava, strateška nabava, lokacijsko
narazen in tudi vodeni v različnih delih
organizacije. Ker stvari včasih niso tekle in ker je
se je zgodilo, da je bila v hiši kdaj huda kri, so se
sodelavci začeli varovati z elektronsko pošto. To
zavaruje posameznika, vendar upočasni in
podraži delovanje poslovnega procesa, kar ne
izboljša servisa. Lahko smo se nasmejali ob
stavku: »Your solution is your problem«.
Hitra rešitev problema je bila uvedba dnevne
stoječe koordinacije ob tabli, kjer so v kolonah
ToDo, Doing in Done viseli z magnetom pripeti
listki s problemi-nalogami. Dnevno je
koordinacija obravnavala tudi do 10 izzivov.
Listek lahko prinese vsak udeleženec. Na
kooordiaciji se dogovori, kdo bo kaj rešil do kdaj
in se to naslednji dan preveri. Na ta način smo
izboljšali komunikacijo in medsebojno zaupanje
ter bistveno izboljšali servis kupca. Temeljitejša
rešitev z reorganizacijo teh oddelkov in združitev
v eni pisarni v eno mini družbo sledi v
nadaljevanju članka.
Proizvodnja je postala prevelika za uspešno
vodenje, povrhu je bila že v več proizvodnih
halah. Zato smo jo razdelili v štiri proizvodne
mini družbe. Vsaka je dobila svojega vodja in
štiri koordinatorje za štiri izmene. Definirali smo
stroškovni nivo COGS (cost of goods sold), kar je
strošek proizvoda na izhodu iz proizvodnje.
Nadrejena jim je tehnična direktorica, ki poroča
kolegiju. Proizvodne mini družbe imajo
poslanstvo proizvodnje po planu s stroškom, ki ne
presega planskega COGS.
Razvoj je organiziran v svoji mini družbi.
Odgovoren je za razvoj novih projektov, dnevno
tehnološko podporo proizvodnje ter dnevno in
sistemsko zagotavljanje kakovosti.
Mini družba Strateška prodaja skrbi za
fokusiranje podjetja v najboljše niše in za
zagotovitev, da imajo kupci teh niš odlične
razloge za sodelovanje s Plastika Skaza.
Kolegij vodij mini družb redno pregleduje
kazalnike funkcioniranja ter sprejema ključne
odločitve.
V mini družbi Skaza smo zaokrožili program
lastne blagovne znamke, ki jih kupci poznamo
pod imeni Organko in Cuisine. Gre za inovativen
program barvitih in všečnih posod, ki so
praktične in lepše od konkurence na trgu ter
dosegajo visoko dodano vrednost. Ta program
kaže na potencial podjetja, da se uveljavi tudi z
lastno blagovno znamko na svetovnem trgu.
Za finančno spremljanje uspeha mini družb je
bilo potrebno uvesti stroškovna mesta, jih
obremeniti
z
zaposlenimi,
opremo
in
amortizacijo, stroškom porabljenih materialov,
zagotoviti
pravilno
likvidacijo
računov.
Vzpostavili smo sistem ključev zaračunavanja
skupnih stroškov. Izdelali smo letni plan bilance
uspeha po mini družbah im mesecih. Vodje mini
družb so odgovorni za finančne rezultate svojih
enot, seveda s posebno pozornostjo na
učinkovitost, stroške, pokritje in medsebojno
sodelovanje. Potrebno je bilo dodatno
usposabljanje vodij, ki se sedaj obnašajo bolj
podjetniško.
3 FUNKCIONIRANJE
MINI DRUŽB
PROIZVODNIH
Pri vsaki proizvodni MD je zelo pomembno
dnevno spremljanje kazalnikov in takojšnje
reševanje problemov. Zjutraj potekajo 15 minutne
koordinacije v proizvodnji pred tablami, kjer se
pregledajo kazalniki za pretekle 3 izmene,
pregledajo izpostavljeni problemi in določijo
odgovorne osebe za njihovo reševanje (v marcu
2014 razdeljenih preko 400 nalog). Prisotnost na
koordinaciji se redno spremlja in je obvezna za
službe povezane s proizvodnjo (tehnologija,
skladišče, kakovost, vzdrževanje).
Uporabljamo 3 table: kadrovska, reševanje
problemov in kazalniki. Na kadrovski tabli je
matrika usposobljenosti vseh zaposlenih v MD,
plan usposabljanja in razporedi dela (izmenski,
dnevni, tedenski). Tabla reševanje problemov je
razdeljena na 3 dele: takojšnje reševanje nalog
(PVR), srednje naloge, katere prevzamejo
sodelujoči na koordinacijah in večje naloge,
katere vodimo z A3 obrazcem. Tabla s kazalniki
nam služi za nadzor varnosti, kakovosti, izvajanja
plana in stroškov (poškodbe pri delu in ukrepi,
izmet, OEE, doseganje plana,…).
Slika 2: Tabla s kazalniki
Za vse vodje MD smo izvedli usposabljanja za
A3 [5, 6] vodenje in Job instructions in vsa
pridobljena znanja smo pričeli tudi uspešno
prenašati na svoje sodelavce.
4 FUNKCIONIRANJE
SERVIS KUPCA
MINI
DRUŽBE
Pri mini družbi servis kupca smo si najprej
zastavili vizijo in poslanstvo mini družbe. Vsako
podjetje na trgu mora imeti svoje cilje in isto je z
mini družbami katere funkcionirajo kot malo
podjetje v celoti podjetja in se vse funkcije in
cilje usmeri v skladu s krovno vizijo podjetja. Pri
nastanku vizije in poslanstva so sodelovali vsi
člani mini družbe.
Z vizijo smo poenotilo delovanje MD saj je
cilj vsake MD da člani razmišljajo enotno in da so
uglašeni kot orkester v koncertni dvorani.
V servisu kupca so službe operativne prodaje,
nabave, logistike planske službe, skupaj preko 20
sodelavcev. Ker te službe skrbijo za osnovni
poslovni proces, to je zagotavljanje proizvodov za
kupce, so dejavnosti močno povezane. Vsak zatik
v tem procesu lahko povzroči težavo pri
izpolnitvi naročil. Ena napačna informacija,
pozabljena aktivnost, odložena dobava, nepotrjen
plan lahko podre celotno verigo. Kdor je že kdaj
delal v takem procesu najbolje ve, kako malo je
potrebno, da pride do nekompletne, ali zamujene
dobave.
Slika 6: Vizija MD servis kupca
Pomemben korak izboljšanja stanja je bila
selitev sodelavcev MD v skupne prostore, po
principu celične organiziranosti procesa. Skupni
prostori so nas združili, izboljšali pretok
informacij in posledično izboljšali dobave
kupcem, kar je osnovni cilj dela mini družbe. Na
ta način z manj napora naredimo več in bolje,
skrajšali smo odzivne čas na naročila in znižali
zaloge.
Učinkovitost procesa spremljamo s kazalnikih
mini družbe. Cilji in posledično rezultati so
bistvenega pomena pri spremljanju uspešnosti
mini družbe. Krovno smo nastavili 3 večje
kazalnike ki so v povezavi s krovnimi kazalniki
celotnega podjetja, podkazalnike smo pa nastavili
bolj kot taktična strategija k doseganju krovnih
treh kazalnikov. Krovni kazalniki so bili
zastavljeni hitro, strateški podkazalniki pa so nam
delali težave, saj smo morali kar veliko
razmišljati da smo res postavili tiste podkazalnike
ki nekaj pomenijo in nam pomagajo pri doseganju
krovnih ciljev. Kazalnike spremljamo na
mesečnem nivoju, zelo pomembno pa je, da ima
vsak kazalnik svojega skrbnika, ki spremlja ta
kazalnik na dnevnem in tedenskem nivoju ter da
pravočasno ukrepa ob nedoseganju kazalnika. Pri
mesečnem poročanju so pomembni ukrepi ob
tistih kazalnikih, ki niso doseženi.
Hkrati z selitvijo v skupne prostore smo začeli
tudi z dnevnimi koordinacijami. Poslovili smo se
od dolgih, neuspešnih sestankov ter začeli
izpostavljati dnevne probleme na tabli. Na ta
način zagotavljamo hitro reševanje in vnaprejšnjo
pripravo v izogib težavam. Problemi tako
postanejo vidni. Cilj vsakodnevne koordinacije je
dogovor o tem, kdo bo posamezno težavo-izziv
rešil do kdaj, potem pa tudi preverimo izvršitev
nalog, ki so bile dodeljene v prejšnjih dneh. Za
interno porabo smo si izdelali tudi graf na
mesečnem nivoju kjer se vidi koliko težav smo
mesečno uspešno rešili in koliko izzivov smo
sploh imeli v danem mesecu. Koordinacije so
povzročile, da se vsak posameznik, ki prevzame
nalogo, bolje zaveda svoje odgovornosti.
Spregledanih nalog ni več, je pa potrebno kdaj
podaljšati rok izvedbe. Koordinacije trajajo
največ do 15 minut, prisotni so pa posamezniki iz
oddelkov servisa kupca kot tudi iz proizvodnje,
vzdrževanja in ostalih služb. Določili smo
koordinatorja mini družbe, ki skrbi za redno
funkcioniranje teh usklajevanj ter za urejenost
table. Na tak način sodelavcem omogočimo
razvoj, saj bomo tudi v bodočnosti potrebovali
nove koordinatorje in vodje mini družb.
5 SKLEP
Na poti rasti srednje velikega podjetja je nujno
poleg investicij razviti tudi organizacijo. Vsem
priporočamo, da se zgledujejo po najboljših
podjetjih in uporabijo pristope, ki so se tisočkrat
izkazali v praksi. Na svetovnem nivoju je najbolj
uveljavljen pristop vitka organizacija.
Uvajanje vitke organizacije od daleč zgleda
enostavno, vendar je pot polna obrambnih reakcij,
potrebna je sprememba kulture vodenja in
neskončna vztrajnost vodstva. To je maraton, ki
rodi prve rezultate še isto leto, zahteva pa več let,
da se res prime.
Na tej poti ni dobro improvizirati in zahajati v
slepe ulice. Vse znanje je res brezplačno na voljo
na internetu, vendar je pomoč in izkušnja
veteranov svetovalcev nepogrešljiva. Prej
dosežene izboljšave in izogib padcu motivacije
ljudi večkratno upravičijo strošek svetovalcev. Ta
naša izkušnja potrjuje publicirane raziskave o
uspešnih uvedbah vitke organizacije.
Zahvaljujemo se vladi, ki je s sofinanciranjem
tega projekta preko razpisa Raziskovalni vavčer
omogočila izboljšave, ki bodo preko rasti podjetja
in davkov velikokrat povrnile vložena sredstva.
Viri:
[1] Collins J. (2001), Good to Great: Why Some Companies
Make the Leap... and Others Don't, Harpinger
Business.
[2] Davis D. (2012), Business Process Excellence: Trends
& Success Factors 2012, Pex Process Excellence
Network, Orlando
[3] Jones D., Womack J. and Shook J (2003), Seeing the
Whole Value Stream, Lean Enterprise Institute.
[4] Liker J (2003), The Toyota Way: 14 Management
Principles from the World's Greatest Manufacturer,
McGraw-Hill.
[5] Rother M., Shook J., Womack J. and Jones D (1999),
Learning to See: Value Mapping to Add Value and
Eliminate Muda, Lean Enterprise Institute.
[6] Shook J. and Womack J (2008), Managing to Learn:
Using the A3 Management Process to Solve Problems,
Gain Agreement, Mentor and Lead, Lean Enterprise
Institute.