OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN

OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
Škocjan 51, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622
Spletna stran: www.os-skocjan.si
E-pošta: [email protected]
POPESTRIMO ŠOLO
Nove zaposlitvene možnosti, uporaba novih pedagoških strategij za učitelje in razvoj
ključnih kompetenc za učence omogoča program, ki je delno financiran iz EU.
Cilj programa «Popestrimo šolo« Izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih
kompetenc in sposobnosti, samoiniciativnosti, podjetnosti, kulturne zavesti in izražanju.
V program bo vključenih predvidoma 190 učencev, ki bodo imeli možnost vključitve v
najrazličnejše aktivnosti, na primer individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah
učencev za doseganje boljših učnih dosežkov, mentorske oblike dela, počitniške dejavnosti
in počitniško varstvo ter druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega
izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev.
Nove pedagoške strategije in oblike dela bodo prispevale k razvoju ključnih kompetenc:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična
kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna
zavest in izražanje.
Program odpira tudi možnost novih zaposlitev za učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni
ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi možnost t.i. povečanja delne delovne obveznosti do
polne delovne obveznosti in to smo tudi izkoristili.
Javni razpis bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
šolstvo in šport. V okviru programa bosta objavljena dva javna razpisa - za šolsko leto
2011/2012 in za šolski leti 2012/13 ter 2013/2014.
1
POPESTRIMO ŠOLO 2012
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
Škocjan 51, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622
Spletna stran: www.os-skocjan.si
E-pošta: [email protected]
PROGRAMI, KI JIH BOMO OZ. JIH ŽE IZVAJAMO V SKLOPU PROJEKTA
POPESTRIMO ŠOLO
1 Individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev
KEDO I PISINO (Romi) (Berem in pišem)
Branje z razumevanjem (učenje tehnik branja, hitrostno branje, branje od besede do
besede), učenje novih besed (bogatenje besednega zaklada v slovenskem jeziku,
pravilnost izgovorjave, intonacije, naglaševanja), pisanje (vaje grafomotorike, učenje in
utrjevanje abeced, pravilna drža pisala, pravilna smer pisanja, pravilnost gibov med
pisanjem), pomoč pri oblikovanju zapiskov (zapis v zvezek, od roba do roba, sledenje liniji
črtovja), delo z računalnikom (učenje zapisovanja v programu Word, oblikovanje besedila).
100 ur, 5 otrok
RAČUNINO I PISINO (Romi) (Računam in pišem)
Štetje (števila so lahko zelo velika), osnovne matematične operacije (seštevanje,
odštevanje, množenje, deljenje), matematični pojmi (plus, minus, vsota, razlika, krat,
deljeno, zmnožek, količnik, …), osnovna geometrijska znanja (daljica, premica, točka, liki,
telesa, risanje, načrtovanje), delo z računalnikom (učenje risanja likov, hitro računanje –
Lefo).
100 ur, 5 otrok
SPRINĐARU PESTE I TUTE (Spoznavam sebe in tebe)
Učimo se za življenje (kako sami poskrbimo za osebno higieno, izgled, urejenost las in
oblačil), kako čim bolj uspešno komunicirati z vrstniki in učitelji, kako narediti najboljši vtis in
navezati prvi stik, spoznavanje bontona (kje ga uporabljati), kako sodelovati z drugimi in se
prilagajati drugačnosti (jaz sem v redu in ti si v redu), prepoznavanje in razumevanje lastnih
čustev ter čustev drugih (jih narišem, pokažem, ubesedim, opišem).
70 ur, 10 otrok
KRITIČNO MIŠLJENJE
Učenci ob prebiranju aktualnih družbenih pojavov raziščejo situacijo in poskušajo ustvariti
svoje mnenje (npr. "acta", "anonimus", ...).
Učenci spoznavajo osnove retorike, pomen neverbalne komunikacije, se učijo uspešno
govorno nastopati in znajo ter se učijo analizirati nastope drugih.
Izvajanje socialnih iger in ostale dejavnosti za spodbujanje timskega dela in oblikovanja
učenčeve pozitivne samopodobe ter pridobivanja veščin uspešnega komuniciranja (jaz
sporočila, aktivno poslušanje, ...).
60 ur, 5 otrok
2
POPESTRIMO ŠOLO 2012
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
Škocjan 51, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622
Spletna stran: www.os-skocjan.si
E-pošta: [email protected]
S SLOVENŠČINO V SVET
Učenci prebirajo poezijo in prozo slovenskih sodobnikov.
Pišejo poustvarjalna besedila, članke za šolski in lokalni časopis, dramatizirajo odlomke in
nastopajo.
60 ur, 10 otrok
SLOVENŠČINA DOMA
Učenci utrjujejo slovenski knjižni jezik, slovnična in pravopisna pravila (velika in mala
začetnica, zapisovanje težjih besed, ...)
Glasno berejo krajša umetnostna in neumetnostna besedila o izbrani temi (slovenski ljudski
običaji, šport na lokalni in regionalni ravni, poklici v domačem okolju, ...)
Razvijanje bralne in učne strategije (razumevanje prebranega besedila).
60 ur, 10 otrok
5 Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega
izobraževalnega programa
PREVAJANJE- NADARJENI
Branje in pisanje v angleškem in slovenskem jeziku, učenje slovnice, delo z računalnikom
(Word), delo s slovarji, izdelava tematski plakatov na aktualne teme, prepevanje in učenje
angleških pesmi, slušne vaje s transkripcijo, izvedba krajših iger v angleškem jeziku.
Učenci prevedejo šolske spletne strani v angleški in nemški jezik (predstavitev šole, kraja,
aktualni podatki, ...).
61 ur, 15 učencev
RAZŠIRIMO OBZORJA
Učenci spremljajo aktualno dogajanje na področju ekologije, politike in ostalih družbenih
pojavov. S pomočjo učitelja izberejo aktualno temo s področja varovanja okolja in naravne
dediščine in o njej razvijajo kritično mišljenje.
Izoblikujejo svoje ideje, kako bi lahko sami prispevali k varstvu naravne dediščine okolja, v
katerem živijo.
Učenci raziskujejo kulturno dediščino domačega kraja (pomembni posamezniki, narečna
zvrst slovenščine, obrti v kraju, ...) in svoje delo predstavijo in prikažejo javnosti.
61 ur, 15 učencev
3
POPESTRIMO ŠOLO 2012
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
Škocjan 51, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622
Spletna stran: www.os-skocjan.si
E-pošta: [email protected]
RAČUNALNIK IN INFORMACIJA
Zanesljivost informacij s spleta, primerjava le-teh na različnih naslovih in s pisnimi viri.
Učenci se učijo varne rabe interneta, možnosti internetnih zlorab in kako se pred njimi
zaščitimo (antivirusni programi, vloga požarnega zidu, vrste virusov, omejitve dostopa do
škodljivih spletnih strani).
30 ur, 15 učencev
3 Počitniške dejavnosti
ŠPORT NAS ZABAVA
Učenci spoznavajo osnove pravil športnih iger (nogomet, košarka, odbojka), spoznajo
družabne igre v naravi, štafetne igre, elementarne igre s prirejenimi pravili, pogovarjajo se
in poskušajo razumeti pomen športa za zdravje. Učenci razvijajo motorične sposobnosti,
predvsem aerobne sposobnosti, ravnotežje in preciznost. Skozi športne igre spoznavajo
pravila fair playa in se naučijo dostojanstveno prenesti poraz in zmago.
70 ur, 15 učencev
RAČUNALNIK BREZ IGER
Učenci usvajajo in nadgrajujejo znanja iz urejejanja besedil besedil, dela s tabelami,
programi za ustvarjanje in urejanje slik. Učijo se uporabe fotoaparata v povezavi z
računalnikom, obdalave slik, ter možnosti za nadaljno uporabo le teh.
Seznanijo se z obdelavo videa s pomočjo računališke, video in programske opreme
(program Movie maker).
Učenci sodelujejo in uporabljajo spletne učilnice ter uporabljajo interaktivno tablo.
70 ur, 15 učencev
DAN BREZ TV
Učenci preživijo dopoldne in (ali) popoldne od družabnih igrah, prebiraju knjig in revij v
knjižnici, reševajnu matematičih ugank, križank, rebusov, sudokuja in logičnih ugank.
Učenci pomagajo in soustvarjajo pri urejanju okolice šole.
70 ur, 15 učencev
4
POPESTRIMO ŠOLO 2012
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
Škocjan 51, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622
Spletna stran: www.os-skocjan.si
E-pošta: [email protected]
4 Počitniško varstvo
POSKRBIM ZASE
Učenci se seznanijo in ponovijo pomen higiene od dojenčka do pubertetnika.
Pogovarjamo se o tem, kako se primerno oblečemo za posamezne aktivnosti in dogodke.
Učence navajamo na samostojnost, odgovornost zase in za svojo lastnino ter jih učimo,
kako si sami kvalitetno, učinkovito in smiselno zapolnijo prosti čas.
80 ur, 30 učencev
POMAGAM MAMICI
Učeni spoznavajo načela zdravega prehranjevanja, načela zdrave priprave hrane, si
pripravijo zdrav obrok.
Učenci spoznajo kuhinjske pripomočke in naprave, njihovo namembnost ter kako pravilno
in varno ravnamo z njimi.
Učenci se naučijo pripraviti pogrinjke.
76 ur, 30 učencev
5
POPESTRIMO ŠOLO 2012