zloženka - Osnovna šola Velika Nedelja

// ZABAVNI TABOR ZA NADARJENE UČENCE
Tabor je namenjen nadarjenim učencem od 7. do 9. razreda, kjer se bodo učenci
družili ob ugankarskih in logičnih izzivih.
// POGLED SKOZI OBJEKTIV
Fotografska delavnica, sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela je namenjena vsem učencem predmetne stopnje OŠ
Velika Nedelja in OŠ Ormož. Na koncu bomo pripravili tudi
fotografsko razstavo, ki bo postavljena na ogled v obeh šolah.
Dejavnost je namenjena učencem predmetne stopnje.
// RAZISKOVALNA NALOGA
Oblikovanje raziskovalne naloge na temo kostumiranja otroške
folklorne skupine. Pri razskovanju je poudarek na lastni inovativnosti in aktivnosti učencev.
O sobotnih in počitniških dejavnostih vas bomo obveščali sproti in se
boste lahko nanje prijavili tudi takrat.
// POPESTRIMO SOBOTO
Je namenjena sobotnim druženjem na področju športa in
kulture. Nekatera sobotna druženja bodo potekala tudi v
povezovanju s partnersko šolo.
// POČITNIŠKE DELAVNICE
Bodo potekale v času zimskih in prvomajskih počitnic.
Posvečene bodo predvsem socialnim igram, igram na prostem
in ustvarjalnim dejavnostim. Počitniške delavnice bodo namenjene ustvarjalnemu, sproščenemu in kakovostnemu preživljanju
prostega časa s prijatelji in vrstniki.
// POČITNIŠKI TABOR
Bo potekal v času poletnih počitnic. Dejavnosti s kulturnega
(literarne dejavnosti , ustvarjalnica), športnega (ples, športne
igre) in naravoslovnega področja (spoznavanje gozda) bodo
namenjene vsem učencem OŠ Ormož in OŠ Velika Nedelja.
POPESTRIMO
ŠOLO
2014/2015
Program
// POPESTRIMO
// KNJIGA MENE BRIGA
ŠOLO
Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014,
2015« je povečati odzivnost šole na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju.
V okviru POŠ-a ponujamo paleto raznolikih in vsebinsko bogatih dejavnosti, ki bodo
potekale od januarja do avgusta 2015. Vsaka podaktivnost se bo izvajala v raznolikih
delavnicah, primernih za različne starostne skupine. O vsebini posameznih podaktivnosti boste podrobneje obveščeni sproti.
URNIK
SODELOVANJE
Dejavnosti bodo potekale po ali pred
poukom, ob sobotah in v času počitnic.
Urniki dejavnosti bodo objavljeni v januarju na oglasni deski v šoli.
V okviru projekta sodelujemo s
partnersko šolo OŠ Ormož, kjer
poteka enak program Popestrimo
šolo, skupaj pa bomo izvajali naslednje aktivnosti: Pogled skozi objektiv,
Popestrimo soboto, Počitniški tabor
in Počitniške delavnice.
IZVAJALCI
Dejavnosti v okviru POŠ-a izvajajo:
- Nina Žnidarič,
- Saša Črček,
- Mojca Kovačič (partnerska šola).
!
Edini pogoj za sodelovanje v dejavnostih (četudi se jih učenec
udeleži samo enkrat) je izpolnjena prijavnica. Prijavite se lahko na
več aktivnosti. Učenci bodo lahko sodelovali na delavnicah ali
dejavnostih izbrane podaktivnosti le, če bodo nanje prijavljeni.
Sredstva za izvajanje programa Popestrimo šolo so pridobljena na javnem razpisu. Javni
razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1.
prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014,
2015«.
S pravljičnimi uricami (v slovenskem in tujem jeziku), spoznavanjem z
e-knjigo in delavnicami kreativnega pisanja bomo spodbujali branje,
pisanje, širili besedni zaklad in krepili bralno kulturo. Nekatere bralne
dejavnosti bodo podkrepljene z ustvarjalnimi, plesnimi ali glasbenimi
dejavnostmi. Aktivnosti bodo potekale pred in po pouku.
// BRIHTNE GLAVICE
Namenjena je vsem učencem vedoželjnim znanj s področja naravoslovja. V januarju, februarju in marcu bomo izvajali naravoslovne eksperimente (opazovali, merili rezultate) in se posvetili dejavnostim s področja
ekologije (podnebne spremembe, odpadki, energija – eko izdelki) in
biologije. Kasneje pa področju astronomije (zakonitosti vesolja) in
zabavne matematike.
// ONEŽIMO SVET
Starejšim učencem je namenjena dejavnost prostovoljstva, in sicer vsem
tistim, ki si želijo sodelovati pri organiziranju in izvajanju prostovoljskih
akcij. Mlajšim učencem pa so namenjene ustvarjalne delavnice, ki bodo
potekale v razredih ali ob primernem vremenu na prostem. Aktivnosti
bodo potekale pred in po pouku.
// IGRAM ČEZ MEJO
Ob bogati gledališki dejavnosti na naši šoli smo se odločili, da še dodatno spodbudimo tudi lutkarstvo, pri čemer bomo besedilo igrice najprej
prevedli iz slovenščine v angleški jezik. Nato si bomo izdelali lutke ter se
naučili besedilo in lutkovno predstavo odigrali v slovenskem in
angleškem jeziku. Lutkovno igrico bomo tudi glasbeno opremili z Orffovimi inštrumenti in računalniško montiranimi posnetki. Aktivnost je
namenjena učencem od 4. do 6. razreda.
// JEM ZDRAVO
Podaktivnost je namenjena spodbujanju zavedanja pomena
ter porekla zdrave hrane in obsega vrtičkanje, kuhanje in
oblikovanje knjižice receptov. Aktivnost bo potekala po pouku.
// POT DO ZNANJA
Dejavnost učne pomoči bo potekala kot individualno delo
in delo v manjših skupinah.