KODEKS ETIKE UPRAVITELJEV - Zbornica upraviteljev Slovenije

V zavesti, da morajo upraviteljice in upravitelji, v nadaljevanju upravitelji, svoje dolžnosti in
poklicno delo opravljati tako, da pomagajo uresničevati načela ter določila ustave in zakonov v
skladu z načeli demokratičnega razvoja družbe in v skladu z načeli spoštovanja dostojanstva
človeka ter spoštovanja resnice in pravice, in da utrdijo zaupanje družbe, udeležencev v
postopkih ter družbenih in državnih organov v vlogo in delo upraviteljstva, in v spoznanju, da so
v ta namen dolžni sami med seboj skrbeti za izpolnjevanje teh načel in za spoštovanje discipline
v svojih vrstah, so upravitelji na skupščini Zbornice upraviteljev Slovenije v Ljubljani dne
14.02.2013
sprejeli kot obveze svojega poklicnega ravnanja in vedenja
KODEKS ETIKE UPRAVITELJEV
1. člen
Kodeks poklicne etike upraviteljev je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo upravitelji pri
opravljanju svojega poklica.
Poklicna etika upraviteljev odseva svojske naloge poklica upravitelja v skladu z etiko
demokratične družbe.
Ta kodeks je stanovski dogovor upraviteljev, združenih v Zbornici upraviteljev Slovenije.
2. člen
Kodeks je živa zbirka načel in pravil poklicne etike upraviteljev, ki se stalno izpopolnjuje.
Upravitelji naj pri svojem poklicnem delu tvorno spremljajo etična vprašanja, ki jih prinaša
dnevna praksa. V svoje delo naj vnašajo vedno nove in bolj popolne etične prvine.
Upravitelji naj o takem svojem prizadevanju poročajo zborničnim organom ter dajejo pobudo in
predloge za razpravljanje o načelih in pravilih ter za sprejem in zapis novih načel in pravil
poklicne etike upraviteljev.
3. člen
Kodeks vsebuje tudi takšna pravila, katerih kršitev obravnavajo disciplinski organi zbornice.
4. člen
Upravitelj samostojno oceni in po najboljši vesti odloči, upoštevaje vse okoliščine, kako naj
ravna v vsakem posameznem primeru.
1
Odločitev upravitelja naj ne bo nikdar v nasprotju z duhom načel in pravil tega kodeksa. V težjih
primerih naj se posvetuje s kolegi ali z zborničnimi organi, da se po osebni oceni ne bi odločil
nepravilno.
VELJAVNOST KODEKSA
5. člen
Če upravitelj svojim delom seže na mednarodno področje, bodisi da nastopa v tujini, naj pazi, da
bi ne ravnal v nasprotju z načeli in pravili, ki veljajo za upravitelja v tuji državi.
Upošteva naj načela in pravila mednarodnih kodeksov etike upraviteljev.
6. člen
Obvezno razlago načel in pravil kodeksa poklicne etike upraviteljev daje upravni odbor zbornice.
OSEBNOST
7. člen
Upravitelj naj pri svojem delu skrbi, da ohrani osebno čast in čast poklica upravitelja. Tudi v
življenju in delu, ko ne opravlja dejavnosti upraviteljstva, naj se varuje, da ne bi škodoval ugledu
upraviteljstva.
Upravitelj naj vselej upošteva pravila o lepem vedenju. Odlikuje naj se v humanosti in
spoštovanju človekovega dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v odnosih med ljudmi in
za uveljavljanje vzgojnih vplivov.
8. člen
Preden upravitelj kaj stori, zlasti preden toži zaradi varovanja svoje časti, naj se posvetuje z
organi zbornice upraviteljev.
NEODVISNOST
9. člen
Upravitelj je dolžan spoštovati resnico in zakonitost. Ohrani naj brezpogojno in popolno
neodvisnost od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo najbolj pravilno, odgovorno in
uspešno opravljal delo upravitelja.
STROKOVNOST
10. člen
2
Upravitelj mora pri svojem delu skrbeti za varovanje načel insolvenčnega prava, še posebej za
enakopravno obravnavanje upnikov in za zagotavljanje najugodnejših pogojev za njihovo
poplačilo.
Upravitelj naj stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost
in razgledanost, ter izmenjuje izkušnje z drugimi upravitelji, ostalimi strokovnjaki in
institucijami, s katerimi sodeluje. S svojim poklicnim delom naj uveljavlja in krepi ugled
družbene vloge upraviteljstva.
Upravitelj naj s svojim strokovnim znanjem pomaga drugim upraviteljem in prispeva k strokovni
in splošni izobrazbi upraviteljev.
11. člen
Upravitelj naj organizira svojo pisarno, vodstvo in hrambo spisov, evidenco rokov in narokov,
denarno poslovanje in vse drugo pisarniško poslovanje tako, da zagotovi red in tekoče delo.
Pisarniški prostori upravitelja naj bodo primerni.
12. člen
Upravitelj mora ravnati s premoženjem dolžnika kot dober gospodar. Upravitelj pri svojem delu
ne sme iskati osebnih koristi, niti ne posredovati notranjih podatkov tretjim osebam, ki bi s tem
lahko pridobile priviligiran položaj.
SPOŠTOVANJE
13. člen
Upravitelj mora pri svojem delu spoštovati zakone in predpise. Njegova dolžnost je krepiti
zaupanje javnosti v njihovo delo.
14. člen
Upravitelj naj zaradi svojega ugleda in ugleda vsega upraviteljstva sodnim in drugim organom ne
dopusti nespoštljivega ali drugače nepravilnega nastopanja teh organov niti nasproti sebi ali
drugim upraviteljem.
15. člen
Upravitelji tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela.
3
16. člen
Upravitelj sme o sebi in svojem delu posredovati le tiste podatke, ki so stvarni, resnični in se
nanašajo na poklic.
Prepovedano je:
omalovaževanje dela in uspehov drugih upraviteljev;
sklicevanje na strokovnost na posameznem področju, če mu ta ni priznana v skladu z
zakonom;
sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva,
dajanje neresničnih ali zavajajočih informacij o svojem delu;
dajanje in sprejemanje daril,
lobiranje in kakršnokoli posredovanje na sodiščih ali preko drugih oseb za
pridobitev ali vplivanje na imenovanja upravitelja v posameznem insolvenčnem postopku,
opravljati naloge upravitelja samo formalno, vse naloge pa proti plačilu ali
neodplačno prenesti na tretjo osebo, ki dejansko izvaja naloge upravitelja,
prevzeti opravljanje vseh nalog za drugega upravitelja, razen v primeru
nadomeščanja zaradi začasne odsotnosti ali bolezni ter drugih zakonsko določenih primerih
ODNOS DO SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA
17. člen
Upravitelj se naj izogiba nepotrebnim nastopom v sredstvih javnega obveščanja. Če v njih že
mora nastopiti, se naj izogiba poudarku svojih sposobnosti in zaslug, reklamerstvu in nelojalnosti
do drugih upraviteljev.
DELOVNO TEKMOVANJE
18. člen
Upravitelj naj v vzajemnih odnosih krepijo kolegialnost in poklicno solidarnost, toda kolegialni
odnosi ne smejo škodljivo vplivati na vestnost in odločnost pri delu upravitelja.
19. člen
Upravitelj ne sme smešiti, omalovaževati ali podcenjevati kolega, in njegovih izvajanj, niti z
besedo niti na drug način.
20. člen
Upravitelj naj svojemu kolegu ne odreče pomoči s strokovnim posvetom ali mnenjem.
4
SPISI UPRAVITELJA
21. člen
Upravitelj naj varuje svoj ugled tudi z urejenim vodenjem spisov.
Posebno pozornost naj posveti vestni hrambi listin.
UDELEŽENCI V POSTOPKIH IN JAVNOST
22. člen
Upravitelj naj svoje obnašanje do vseh udeležencev v postopkih, kjer je upravitelj, uravnava po
splošnih etičnih normah ter naj skuša preprečiti zaostritev sporov in doseči mirno rešitev.
23. člen
Zbornica upraviteljev Slovenije je dolžna po predsedniku zbornice zaščititi čast in dobro ime vseh in
vsakega posameznega upravitelja, ki je bil zaradi svojega dela upraviteljstva omaloževan ali
negativno prikazan v javnosti. Dokler se upravitelju ne dokaže morebitna strokovna napaka ali
krivda mora predsednik ali njegov pooblaščenec:
- Podati ustrezno izjavo za javnost,
- Poskrbi za ustrezno strokovno in pravno pomoč,
- Storiti vse potrebno, da se ohrani in zaščiti čast in dobro ime upraviteljev
24. člen
Upravitelj pravni ali fizični osebi, ki jo zastopa kot upravitelj ter drugim udeležencem v postopku
ne sme povzročiti nepotrebnih stroškov.
25. člen
Upravitelj naj udeležence v postopku ne smeši, zaničuje, zmerja ali ji grozi, niti v osebnem stiku
niti pismeno.
Opravičljivo opozorilo na stroške postopka ali na kazenski pregon in podobno se ne šteje za
prepovedano grožnjo.
26. člen
Upravitelj naj stranki odsvetuje kazenski pregon do drugih udeležencev zaradi nepremišljenih
izjav, ki jih izzove napetost v postopku.
5
OSNOVNO IN SPLOŠNO PRAVILO
27. člen
Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega upravitelja.
Upravitelji naj v interesu vsega upraviteljstva sodelujejo in skrbijo, da se bodo vsi ravnali po teh
načelih in pravilih.
ZBORNICA UPRAVITELJEV SLOVENIJE
6