Posnemite si Etični Kodeks (pdf)

ETIČNI KODEKS
podjetja Nandika d.o.o.
PREAMBULA
ETIKA je filozofska disciplina o izvorih, zakonih in ciljih moralne človeške dejavnosti – znanosti o
morali. Etika je obnašanje v skladu z moralnimi pravili.
Podjetje Nandika d.o.o. (naprej: podjetje) sprejema ta Etični kodeks ob upoštevanju osnovne
opredelitve etike, ki je enaka za vse člane podjetja in zunanje sodelavce in ob zavestnem in
doslednem izpolnjevanju svojega družbenega poslanstva, to je spodbujanje človeške integritete in
svobode s ciljem širjenja etične in profesionalne odličnosti na vseh področjih skupnega delovanja.
1. člen
Etični kodeks (naprej: kodeks) podjetja postavlja pravila obnašanja članov podjetja in zunanjih
sodelavcev v vseh njihovih aktivnostih, povezanih z delom podjetja.
Člani podjetja so vsi pogodbeno povezani s podjetjem.
Zunanji sodelavci so tisti, ki niso pogodbeno povezani s podjetjem, a izvajajo dejavnosti podjetja.
Člani podjetja in zunanji sodelavci so naprej sodelavci.
2. člen
Poslanstvo podjetja je pomagati posameznikom izboljševati način življenja s pozitivno spremembo
zavesti, da dosežejo usklajeno delovanje misli, besed in dejanj, in v širši družbi opravljati stalno
promocijo skupnih interesov podjetja z nenehnim razvijanjem in vzdrževanjem etičnih standardov na
najvišji ravni na osnovi strokovnega usposabljanja sodelavcev in povezovanja ter sodelovanja z
drugimi institucijami iz sorodnega področja.
3. člen
Kodeks se nanaša na vse sodelavce, vse projekte in programe, ki jih podjetje izvaja in vse ostale
dejavnosti podjetja.
Kodeks ureja medsebojne odnose in pravila obnašanja med sodelavci in tudi njihovo obnašanje do
vseh posameznikov in skupin vseh javnosti (kupcev, dobaviteljev, simpatizerjev, podpornikov, itd.).
Temeljna načela, ki so osnova delovanja podjetja so: obnašanje v skladu s splošno veljavnim
bontonom, spoštovanje in obzirnost do drugih, profesionalnost, zaupnost podatkov, transparentnost,
odgovornost, izogibanje negativne reklame in usklajeno timsko delo.
4. člen
Podjetje sprejema ta Etični kodeks kot vzorec za obnašanje njenih sodelavcev v vseh njihovih
aktivnostih v podjetju in izven njega.
Sodelavci se s sprejetjem Etičnega kodeksa podjetja obvezujejo zavedanju in delovanju v duhu
Etičnega kodeksa v celotnem svojem delovanju, tako v zasebnem, kot poslovnem življenju.
Dejavnost podjetja izvajajo sodelavci skladno s tem kodeksom, kar pa ni in ne sme postati trgovska
dejavnost na osnovi mrežnega trženja.
Vsem sodelavcem je zajamčeno delovanje v skladu s sposobnostmi in svobodno delovanje, s
katerim se ne omejuje svoboda drugih oseb.
5. člen
Sodelavci se obvezujejo, da neprestano razvijajo osebno zavest o etičnih vprašanjih, ter da se
ravnajo po tem kodeksu.
Podjetje mora vsem svojim sodelavcem predstaviti Etični kodeks. Nepoznavanje ali nerazumevanje
etičnih standardov ne opravičuje neetičnega obnašanja.
- 1-
6. člen
Vsi sodelavci upoštevajo najpomembnejše etične vrednote: poštenje, pravičnost, odgovornost in
medsebojno spoštovanje.
Sodelavci spodbujajo s svojimi zgledi vse druge, s katerimi pridejo v stik zasebno ali poslovno, da
živijo v skladu s petimi vrlinami:
Ljubezen (Prema) - Resnica (Satya) - Pravičnost /Dharma) - Mir (Šanti) - Nenasilje (Ahimsa)
Sodelavci se obvezujejo spoštovati in živeti skladno s temi petimi vrlinami, ki so temelj delovanja
podjetja.
Tisti, ki ne izpolnjujejo te zaveze, krši ta Kodeks in po opozorilu lahko sledijo sankcije.
7. člen
S tem kodeksom se ne predpisujejo pravice, obveznosti in odgovornosti sodelavcev in ostalih, niti
postopki, ki bi bili nadomestilo za civilne, kazenske, upravne ali disciplinske postopke, ki so urejene
s pravnimi predpisi ali pravili podjetja.
Stališča tega kodeksa služijo spodbujanju etičnega obnašanja vseh sodelavcev..
8. člen
Vsi sodelavci se obvezujejo, da bodo vzdrževali visoko strokovnost dela in moralnega obnašanja pri
vseh aktivnostih podjetja z vsemi svojimi sposobnostmi, ne glede na starost, spol, nacionalnost,
rasno, versko in politično pripadnost drugih, s katerimi bodo sodelovali.
Vsi sodelavci sprejemajo obvezo, da neprestano razvijajo osebno zavest o etičnih vprašanjih, ter da
se ravnajo po tem kodeksu.
9. člen
Vsi sodelavci sprejemajo obvezo, da neprestano razvijajo sposobnosti pomagati drugim, tudi
sodelavcem, in to tudi uresničevati kjerkoli in kadarkoli je mogoče.
Vsi sodelavci sprejemajo obvezo, da se redno in pravočasno seznanjajo s proizvodi in storitvami
podjetja v taki meri, da verjamejo v njihovo koristnost in se sami tudi prepričajo v njihovo koristnost.
Poznavanje proizvodov in storitev mora biti natančna tudi v podrobnostih. Površnost ni sprejemljiva.
10. člen
Medsebojni odnosi sodelavcev temeljijo na enakosti, vzajemnem spoštovanju, zaupanju,
sodelovanju in strpnosti.
V primeru potrebe bodo določeni vodje skupin, ki bodo imeli odgovornost pomagati svojim
sodelavcem pri vseh poslovnih in osebnih problemih, za kar jih bodo prosili sodelavci. To so
istočasno pravice sodelavcev.
Vodje skupin bodo imeli iz teh dolžnosti nastale pravice, na osnovi katerih bodo zahtevali, da
sodelavci upoštevajo njihove napotke in priporočila. Sodelavci bodo morali redno poročati vodjem o
izpolnjevanju svojih nalog, pravic in dolžnosti.
Sodelavci so dolžni spoštovati zasebnost drugih oseb in zagotoviti tajnost osebnih in drugih
podatkov (imen, priimkov, osebnih naslovov, osebnih telefonskih številk, zakonskega stanu,
ekonomskega statusa, ipd.).
11. člen
Vsak sodelavec je dolžan spodbujati etično obnašanje vseh posameznikov, s katerimi se srečuje pri
aktivnostih, povezanih z delom v podjetju, ter se z ostalimi sodelavci posvetovati o morebitnih
dvomih o delu oziroma, če ima osebne etične pomisleke, o aktivnostih pri svojem delu v podjetju, s
ciljem da se prepreči in izogne neetičnemu obnašanju in nedelovanju v skladu z določili tega
kodeksa.
- 2-
12. člen
Kodeks obvezuje sodelavce k izpolnjevanju obvez in odgovornosti na etičen, profesionalen in
moralen način. Vsako delovanje v nasprotju s tem kodeksom se smatra za neetično.
Za sodelavca je nedopustno:
1- žaljenje,
2- ogovarjanje,
3- poniževanje
4- omalovaževanje,
5- nepravična in laični javnosti izven kroga sodelavcev predstavljena kritika na račun sodelavca(ev)
13. člen
Sodelavec se mora pri opravljanju nalog in vedenju izogniti vsaki obliki diskriminiranja in paziti da ne
zlorabi pravice do zasebnosti in zaščite osebnih podatkov vsakega posameznika.
Vsak sodelavec je pri opravljanju nalog in vedenju dolžan varovati lastnino podjetja in z njo pazljivo
ravnati. V primeru, da sodelavec posredno ali neposredno škoduje lastnini društva, je dolžan
povzročeno škodo povrniti.
14. člen
Sodelavci se morajo zavedati razlik, ki nastanejo med ljudmi glede na starost, spol, fizične lastnosti,
jezik, izobrazbo, kulturo, socialni status in druge človeške značilnosti.
Sodelavci morajo pri svojem delu zavrniti vse oblike diskriminacije, ter se skladno s tem kodeksom
obvezati k nesodelovanju v vsakršnem neetičnem delovanju, posebno tistim, ki ne bi spoštovalo
človeških pravic in dostojanstva ter pravice do zasebnosti in varovanja podatkov vsakega
posameznika, s katerim sodelujejo z delovanjem podjetja.
15. člen
Sodelavci morajo sodelovati v akcijah, ki jih organizira podjetje in nesebično pomagati tistim
sodelavcem, ki iz različnih razlogov ne morejo sodelovati v teh akcijah.
Sodelavci se zavedajo meja svojih znanj in lastne pristojnosti ter v okviru delovanja podjetja delujejo
na področjih, za katere so kvalificirani s svojo izobrazbo, pridobljenim strokovnim znanjem in
izkušnjami, medtem ko poskuša, kadar je to mogoče, v delo podjetja vključiti strokovnjake.
Na tistih področjih delovanja, kjer niso določeni zanesljivi strokovni standardi, morajo sodelavci
sprejeti vse možne ukrepe za zaščito strank, s katerimi so prišli v stik ali na katere njihova dejavnost
lahko vpliva.
Sodelavci se zavedajo pomembnosti znanstvenih in preverjenih znanj na področju d elovanja
podjetja.
16. člen
Aktivnosti sodelavcev, ki se v nobenem elementu ne pokrivajo z delovanjem podjetja, so povsem
zasebne narave in na njih kodeks ne vpliva.
17. člen
Sodelavci se zavedajo, da osebne težave in medsebojno nerazumevanje vpliva na učinkovitost
delovanja podjetja. Zato se morajo izogibati sprejemanju aktivnosti, ki bi lahko negativno vplivale na
udeležence projektov ali na druge osebe, s katerimi so v stiku.
Sodelavci morajo sodelovati v razpravah o problemih in načinih, kako jih reš iti ter pokazati
pripravljenost predlagati konkretne rešitve. Biti morajo strpni do drugih in njihovih argumentov,
čeprav se ne strinjajo z njimi. Biti morajo spoštljivi in razumevajoči in s tem vedenjem drugim vzor.
- 3-
Sodelavci ne sodelujejo pri aktivnostih, ko lahko predvidijo, da bi se lahko njihovo delovanje in
pridobljeni podatki ob tem napačno uporabili, razen kadar za to obstajajo načrtovani korektivni
mehanizmi.
Sodelavci ne sodelujejo pri aktivnostih, ki so usmerjene k manipulaciji posameznikov, skupin ali
javnega mnenja zaradi raznih posebnih interesov. Če sodelavec opazi zlorabo oz. krivo
interpretacijo rezultata aktivnosti ali dobljenih podatkov iz izvedenega projekta podjetja, je dolžan
sprejeti ukrepe za odpravo oz. zmanjšanje učinkov te zlorabe na minimum.
18. člen
Zaupne podatke o udeležencih v posameznih aktivnostih podjetja lahko podjetje in strokovnjaki,
angažirani v teh projektih, dajo tretjim osebam ali institucijam samo in izključno samo z dovoljenjem
vključenih oseb, v primeru otrok pa z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
19. člen
Sodelavec ne sme ovirati drugih sodelavcev pri opravljanju njihovih dolžnosti ter se izogibati
aktivnostim, ki lahko negativno vplivajo na osebe, s katerimi je v stiku v skladu z izvajanjem
projektov in programov podjetja.
Sodelavci medsebojno izmenjujejo razmišljanja, ideje in informacije o posameznih vprašanjih
pomembnih za dejavnosti društva ob spoštovanju mnenj in stališč drugih ter spodbujajo strpnosti v
medsebojnih odnosih.
20. člen
Sodelavci morajo dokumentacijo o svojem delu v okviru dejavnosti podjetja hraniti in varovati pri
sebi ali v podjetju tako, da se zagotovi in olajša nadaljevanje dela podjetja, spremljanje in vpogled v
rezultate njihovega dela ter morebitne preglede izpolnjevanja zakonskih predpisov.
21. člen
Strokovnjaki, ki sodelujejo pri realizaciji projektov in programov podjetja, morajo ravnati skladno z
določbami kodeksa.
22. člen
Vsak sodelavec se mora do vseh drugih sodelavcev in strank obnašati tako, kot bi želel, da se oni
obnašajo do njega.
23. člen
V delovanju podjetja je neetična in nedopustna katera koli oblika posrednega in neposrednega
nadlegovanja glede na versko, etnično in nacionalno pripadnost, jezik, raso, spol, spolno
usmerjenost, življenjski stil, situiranost, poreklo, družinski in zakonski stan, nosečnost, družinske
obveznosti, starost, invalidnost, telesni videz, politično opredeljenost in zdravstveno stanje.
Nobene stranke ni dovoljeno vztrajno siliti ali prepričevati, da je način razmišljanja in delovanja
podjetja edini pravilni, ki vodi k osebnemu uspehu.
Sodelavci morajo pri delu spoštovati načelo zavestne privolitve stranke v skladu z njihovo ustrezno
obveščenostjo.
24. člen
Neetično je, da sodelavci zahtevajo ali sprejemajo darila oziroma spodbujajo obdarovanja, za katera
obstaja utemeljen sum, da bo neposredno ali posredno vplival na objektivnost in izpolnjevanje ter
spoštovanje profesionalnih obveznosti.
- 4-
25. člen
Neetično obnašanje vključuje:
1- plagiatorstvo,
2- ponarejanje podatkov in materialov,
3- kopiranje in spreminjanje brez dovoljenja,
4- namerno uničevanje tujega dela,
5- namerno oviranje dostopa do informacij z dezinformacijami,
6- za še posebej neetično ravnanje se šteje javno objavljanje nepreverjenih in netočnih podatkov o
drugih članih društva, uporaba računalniških sistemov in podatkovnih baz.
7- zlorabo položaja oz. ugleda v podjetju za osebne koristi ali v škodo objektivnih strokovnih meril,
8- zavestno oviranje delovanja podjetja za lastne koristi ali v škodo objektivno strokovnih meril,
9- spodbujanje drugih članov društva k nespoštovanju pravil in običajev in tega kodeksa
10- uporaba vsakovrstne lastnine podjetja brez dovoljenja, z namenom pridobitve osebne, poslovne
ali politične koristi.
26. člen
Kodeks določa univerzalna duhovna načela, ki so neizogibna pri opravljanju dejavnosti podjetja:
- Ne pričakujte, da bodo drugi poskrbeli za vaše osebne potrebe. Predno boste služili drugim
ljudem, najprej postanite služabnik samemu sebi.
- Naj bosta vaš dom in njegova okolica vedno čista. To zagotavlja zdravje in srečo vam in družbi.
- Ljubite vsakogar brez razlik. Spoznajte, da je človeštvo ena skupnost.
- Z vsemi govorimo blago in z ljubeznijo.
- Ne govorimo slabo o drugih ljudeh.
- Nikoli in v nobenih okoliščinah ne sovražite, ne bodite zavistni ali ljubosumni.
- Ne manipulirajte, ne lažite in ne izkoriščajte drugih ljudi za svojo korist.
- Nikoli ne podkupujte in nikoli ne sprejmite podkupnine.
- Ne spodbujajte beračenja z dajanjem denarja. Bolnim, ostarelim in nemočnim priskrbite hrano,
streho nad glavo, nego in ljubezen.
- Ljubite svojo domovino in ji služite; ne kritizirajte in ne žalite drugih narodov.
- Spoštujte državne zakone, bodite zgleden državljan.
- Spoštujte vse religije kajti vse imajo skupen cilj. Pot k Bogu.
- Ljubite vse živali in z njimi ravnajte lepo, nežno in spoštljivo.
- Varujte naravo, ljubite jo in spoštujte.
- Častite in ljubite Boga. Bojte se greha.
27. člen
Kršitve določb tega kodeksa obravnava Častno razsodišče podjetja, ki oceni stopnjo kršitve in
določi sankcije.
28. člen
Spoštovanje navedenih pravil je predpogoj za sprejem med sodelavce podjetja. To preverja
Vodstvo podjetja.
29. člen
Ta Etični kodeks je sestavila delovna skupina podjetja, sestavljena iz sodelavcev
podjetja in sprejela Skupščina podjetja 8. marca 2014.
Predsednik skupščine podjetja Nandika d.o.o.
Dušan Kovač
- 5-