tukaj - Družba TNP, dd

Skupina Družba za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
za leto 2013
Maj 2014
Letno poročilo družbe 2013
Stran 2 od 46
KAZALO
1
POSLOVNO POROČILO........................................................................................................... 4
1.1
OSNOVNI PODATKI OBVLADUJOČE DRUŽBE........................................................... 4
1.2
USTANOVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE .................................................................. 4
1.3
DEJAVNOST DRUŽBE ............................................................................................ 5
1.4
PREMOŽENJE DRUŽBE NA DAN 31.12.2013 ............................................................ 6
Nepremičnine v lasti družbe .................................................................................................................................6
Finančne naložbe obvladujoče družbe .................................................................................................................6
Druge finančne naložbe obvladujoče družbe .......................................................................................................7
Odprodane nepremičnine v letu 2013 ..................................................................................................................7
2
POSLOVANJE DRUŽB V SKUPINI ............................................................................................. 8
2.1
DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA ............... 8
Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje družbe ..........................................................................................................8
Priprava in vlaganja na območju TNP ..................................................................................................................9
Družba Pokljuka Turizem d.o.o. ......................................................................................................................... 10
Družba Šport hotel Pokljuka d.o.o. ..................................................................................................................... 10
Okrepčevalnica Savica ....................................................................................................................................... 10
Analiza poslovnih rezultatov ............................................................................................................................... 11
Višina sejnine ..................................................................................................................................................... 12
Člani vodenja in nadzora .................................................................................................................................... 13
Ostali prejemki organov...................................................................................................................................... 13
2.2
POKLJUKA TURIZEM, d.o.o. ................................................................................. 14
Poslovanje družbe .............................................................................................................................................. 14
Analiza poslovnih rezultatov ............................................................................................................................... 15
2.3
ŠPORT HOTEL POKLJUKA, d.o.o. ......................................................................... 17
Analiza poslovnih rezultatov ............................................................................................................................... 18
3
USMERITVE SKUPINE........................................................................................................... 20
4
DRUGA RAZKRITJA .............................................................................................................. 21
5
RAČUNOVODSKO POROČILO ............................................................................................... 23
5.1
KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 ........................................ 23
5.2.
KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2013 ..................................... 25
5.3.
KONSOLIDIRANI IZKAZ drugega VSEOBSEGAJOČEGA IZIDA ZA LETO 2013 ............ 26
5.4.
KONSOLIDIRANI IZKAZ denarnih tokov ZA LETO 2013 .......................................... 27
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 3 od 46
5.5.
KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2013 IN 2012 ....................... 28
5.6.
POVzetek računovodskih usmeritev ...................................................................... 29
5.7.
Računovodske predpostavke konsolidiranja........................................................... 32
5.8.
POJASNILA h konsolidiranim računovodskim izkazom ............................................ 33
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ......................................................................................... 45
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
1
1.1
POSLOVNO POROČILO
OSNOVNI PODATKI OBVLADUJOČE DRUŽBE
Firma
Skrajšana firma
Sedež družbe
Poslovni naslov
Uprava in strokovne službe
Tel
Fax
Spletni naslov
Email
Matična številka
ID (št.za DDV)
Številka reg. vložka
Lastništvo
Klasifikacija dejavnosti
Datum vpisa v sodni register
Osnovni kapital družbe
Število delnic
Kotacija delnic
Velikost družbe po ZGD-1
Poslovno leto
Nadzorni svet:
Predsednica:
Člani:
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka
d.d.
Družba za spodbujanje razvoja TNP d.d.
Goreljek
Goreljek 103, Pokljuka, 4247 Zgornje Gorje
Metelkova 7, 1000 Ljubljana
01 232 14 64
01 232 14 65
www.druzba-tnp.si; www.ssr-tnp.si
[email protected]
1323458000
SI 57603910
1/03852/00
51,03 % Republika Slovenija
23,96 % Državljani Republike Slovenije in druge pravne osebe
25,01 % Občine na območju Triglavskega narodnega parka
70.120
28.09.1998
4.715.406,81 EUR
1.130.793
mikro družba
enako koledarskemu
Branka Neffat
Dušan Vučko (podpredsednik)
Pavel Brglez
Uprava: Direktor Grega Tekavec
Konsolidirano letno poročilo za leto 2013 je na voljo na sedežu obvladujoče družbe, na naslovu
Poslovne enote v Ljubljani, Metelkova 7, 1000 Ljubljana.
1.2
USTANOVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE
Ustanovitev
Družba je bila kot Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., ustanovljena na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo
turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
(ZLPPTR, Ur. list RS, št. 24/96), s sklepom Vlade Republike Slovenije kot zastopnika edinega delničarja
Republike Slovenije, dne 18.07.1996.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 5 od 46
Lastninsko preoblikovanje družbe
Na podlagi omenjenega Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je Vlada Republike Slovenije v
vlogi zastopnika ustanovitelja Republike Slovenije, na skupščini 15.09.2004 sprejela sklep o povečanju
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki predstavlja prevzeto stvarno premoženje v obliki delnic in
deležev ter nepremičnin izkazanih v bilanci stanja na dan 30.06.2004. Povečanje osnovnega kapitala
je bilo vpisano v sodni register s sklepom dne 19.11.2004.
Osnovni kapital družbe znaša 4.715.406,81 EUR in je razdeljen na 1.130.793 navadnih kosovnih
delnic, izdanih v nematerializirani obliki, vse delnice so istega razreda in se glasijo na ime.
Preimenovanje družbe po določilih Zakona o javnih skladih
V skladu z določili 2. odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS št. 77/08) se je s
sklepom skupščine dne 06.05.2010 Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d.
preoblikoval v Družbo za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. (v nadaljevanju
Družba TNP)
Delničarji družbe



Republika Slovenija je lastnica 51% vseh izdanih delnic,
občine na območju Triglavskega narodnega parka, so lastnice 25% vseh izdanih delnic ,
državljani Republike Slovenije so lastniki 24% vseh izdanih delnic.
DEJAVNOST DRUŽBE
1.3
Dejavnost družbe je razvojno usmerjena v:
 aktiviranje prevzetih turističnih in nekaterih infrastrukturnih nepremičnin na območju
Triglavskega narodnega parka. Naložbe kot turistični projekti, se pripravljajo in izvajajo delno
na sami družbi, predvsem pa v obliki javno zasebnega partnerstva preko svojih hčerinskih
družb.

Hkrati z naložbami v obnovitev turističnih objektov se družba in njene hčerinske družbe
pojavljajo kot nosilci trženja naravnih znamenitosti Triglavskega narodnega parka v povezavi
z oblikovanjem turističnih destinacij na območju TNP, ki predstavlja vsebinsko in geografsko
celoto (Pokljuka, Posočje) ter gospodarjenje z naravnimi znamenitostmi in vzpostavljanje
ustrezne infrastrukture.
Namen, vsebino ter pogoje delovanja družbe določajo:
 Veljavna določila Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka (ZLPPTR, Ur. list RS, št. 24/96)
 Statut, sklepi skupščine in organov vodenja ter nadzora in sprejeti planski akti družbe.
 Zakon o triglavskem narodnem parku – ZTNP-1 (Uradni list RS 52/2010 t dne 18.06.2010).
Na osnovi sklepov skupščine in organov nadzora, družba izvaja kontrolirano odprodajo premoženja
na osnovi zakonskih in statutarnih določil, in sicer:
 Delež v hčerinski družbi Šport hotel Pokljuka, d.o.o.,
 Zemljišče Studor,
 Delež Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
1.4
Stran 6 od 46
PREMOŽENJE DRUŽBE NA DAN 31.12.2013
Nepremičnine v lasti družbe
Zemljišče Studor
Zemljišče v izmeri 3.006 m2, parc. št. 1821/103 k.o. Studor, v naravi predstavlja gozd v Ukancu pod
Voglom. Zemljišče leži znotraj prostorskih okvirov, ki so namenjeni za počitniške nastanitve (možnost
gradnje hotela do 60 ležišč), interes družbe je bil sprememba namembnosti v stavbno zemljišče.
Vodovodno omrežje Pokljuka
Vodovodno omrežje Pokljuka predstavlja omrežje za preskrbo s pitno vodo na Goreljku in Pokljuki, ki
ga je družba prevzela skupaj z nepremičnino Šport hotel. Družba je lastnik prevzetih objektov, Občina
Bohinj pa ima vodne pravice. Vodovodno omrežje zagotavlja preskrbo pitne vode Šport hotelu,
Penzionu Jelka in cca. 30 stanovanjskim zgradbam, namenjenih občasnemu bivanju na Goreljku.
Vodovodno omrežje je potrebno obnove, z občino Bohinj se usklajujejo možni načini upravljanja in
preskrbe s pitno vodo.
Finančne naložbe obvladujoče družbe
Šport hotel Pokljuka d.o.o.
Družba Šport hotel Pokljuka d.o.o., Goreljek 103, Zg. Gorje, je bila ustanovljena 24. marca 2006 z
osnovnim kapitalom 8.763 EUR. Dokapitalizirana je bila julija 2007 s stvarnim vložkom obvladujoče
družbe, ki je vložila nepremičnino Šport hotel Pokljuka s pripadajočim zemljiščem in parkiriščem, in
ima v lasti 74,7995 % osnovnega vložka v družbi. Drugi družbenik Brest Pohištvo d.o.o. Cerknica, je
svoj osnovni vložek v znesku 540.550 EUR vplačal v denarju.
V letu 2008 – 2009 je bila izpeljana investicija v obnovo Šport hotela, za kar je družba pridobila tudi
nepovratna evropska sredstva. Konec leta 2010 je bila izvedena druga faza prenove, v kateri se je
prenovila večnamenska dvorana.
Na podlagi sklepa skupščine, z dnem 23.11.2011 je bila imenovana Komisija za odprodaja deleža v
hčerinski družbi Šport hotel Pokljuka, d.o.o., ki je začela voditi postopek odprodaje 74,8 % deleža.
Pokljuka Turizem d.o.o.
Družba Pokljuka Turizem d.o.o. je bila ustanovljena 4. julija 2008 z osnovnim kapitalom 1.382.353
EUR. Družba je v novo družbo vložila stvarni vložek v obliki nepremičnin Penzion Jelka, Goreljek 93,
Zg. Gorje, s pripadajočim zemljiščem in parkiriščem in Okrepčevalnico Zatrnik, Krnica 82, Zg. Gorje, s
pripadajočim zemljiščem v skupni ocenjeni vrednosti 705.000 EUR, kar predstavlja osnovni vložek v
višini 51% osnovnega kapitala nove družbe. Drugi družbenik Elmont Bled d.d., je svoj 49% osnovni
vložek v znesku 677.353 EUR, vplačal v denarju.
Družba Pokljuka Turizem je uspešno zagotovila sredstva za obnovo Penziona Jelka; zdaj Hotel Jelka in
izvedla celovito obnovo hotela, za katero je pridobila tudi evropska sredstva.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 7 od 46
Druge finančne naložbe obvladujoče družbe
Žičnice Vogel Bohinj d.d.
Družba ima v lasti 164.209 delnic družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., kar predstavlja 16,522% vseh
delnic. Zaradi visokih investicijskih vlaganj v preteklih letih in potreb po novih vlaganjih, izplačil
dividend do sedaj ni bilo in jih v naslednjih letih tudi ni pričakovati.
ATC Kanin Bovec d.o.o. – v stečaju
Naložbo v Alpski turistični center Kanin Bovec d.o.o. je družba pridobila novembra 2004 na podlagi
konverzije terjatev v lastniški kapital. Osnovni vložek v znesku 89.947,35 EUR je predstavljal 1,726 %
lastništva družbe. ATC Kanin že vsa leta posluje z izgubo, celotni kapital družbe na dan 30.6.2010 je
znašal samo še 678.279 EUR, kar je predstavljalo le še 13% registriranega osnovnega kapitala.
Naložba je bila v letu 2010 slabljena v višini 78.240. EUR. V letu 2011 je družba ATC Kanin povečala
osnovni kapital s vplačili stvarnega vložka družbenikov občine Bovec in Evroinvenst d.o.o.; delež
Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d. po povečanju znaša 1,2137 % osnovnega kapitala.
Nad družbo ATC Kanin Bovec, d.o.o., je bil v letu 2013 pričet stečajni postopek, zaradi prevelike
stopnje zadolženosti in pa ker lastniki družbe niso bili zmožno zagotoviti sredstev za dokapitalizacijo
družbe.
Odprodane nepremičnine v letu 2013
Okrepčevalnica Savica
Družba je po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPPTR) prevzela v posest
Okrepčevalnico Savica, ki se nahaja v Ukancu, Bohinj. Objekte je imela skupaj z zemljiščem v najemu
odvisna družba Šport hotel Pokljuka d.o.o.
Na lokaciji se nahajajo objekt hotela oz. prenočišča Savica, objekt okrepčevalnica Savica, garaže in
manjši lesen montažni objekt-kiosk za prodajo spominkov in manjših prigrizkov, pred glavno stavbo je
prostrana tlakovana terasa. Restavracija je sezonskega značaja in obratuje v poletnem času, medtem
ko je v zimskem času zaprta. V objektu prenočišča se zaradi njegove dotrajanosti ne nudi več
prenočitev.
Površina vseh objektov znaša skupaj 570 m2. Celotno zemljišče ima status zazidanega stavbnega
zemljišča in tvori funkcionalno zemljišče objekta. Parkirišče v velikosti cca 3.000 m2 (za okoli 100
mest) je imela družba v upravljanju, je pa v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma je do
leta 2013 bilo v postopku denacionalizacije.
Stavbi sta bili zgrajeni leta 1935 (objekt prenočišča) in 1972 (objekt restavracija), večjih adaptacij od
zadnjih gradbenih posegov do danes ni bilo. Zaradi dotrajanosti je potrebna celovita obnova objekta,
predvsem to velja za njegov starejši del, ki je v zelo slabem stanju in ni več primeren za normalno
obratovanje.
Družba je po objavi prodajnega prospekta bila primorana zaustaviti postopek prodaje zaradi sprožitve
denacionalizacijskega postopka s strani upravičenca Nadškofije Ljubljana, ki je preko Upravne enote
zahtevala izdajo začasne odredbe. Družba je z denacionalizacijskim upravičencem pristopila k
sklenitvi upravne poravnave, ki jo je tudi uspešno zaključila v prvi polovici leta 2013.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
2
Stran 8 od 46
POSLOVANJE DRUŽB V SKUPINI
2.1
DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje družbe
Območje Triglavskega narodnega parka
Večina turističnih zmogljivosti in drugih nepremičnin Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d., ki jih je
prevzela v postopku lastninskega preoblikovanja in s katerimi gospodari in v katere vlaga, se nahaja
na območju Triglavskega narodnega parka (razen okrepčevalnice na Zatrniku), na osrednjem območju
Pokljuke ter v Ukancu.
V času med obema svetovnima vojnama je bila pokljuška planota eno izmed turistično najbolj
zanimivih območij v Triglavskem narodnem parku. Pokljuška turistično gostinska ponudba je
predstavljala zaokroženo celoto v povezavi z Bledom in Bohinjem.
V zadnjih dveh desetletjih je turistična dejavnost na Pokljuki skoraj popolnoma zamrla, sedaj po
izgradnji biatlonskega centra na Rudnem polju in našimi obnovitvami objektov, ponovno, vendar
prepočasi, oživlja.
Za težave pri ponovnem oživljanju turizma na območju TNP je poleg spremenjenih turističnih tokov in
razdrobljenosti ponudbe ter pomanjkanja sredstev za naložbe v dobri meri zaslužen tudi prejšnji in
leta 2010 sprejeti novi Zakon o TNP.
Razvoj, delo in pogoje gospodarjenja gospodarskih in drugih subjektov v Triglavskem narodnem
parku opredeljuje in v veliki meri omejuje Zakon o triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) in njegovi
izvedbeni akti (načrt upravljanja) in drugi zakoni in predpisi, katerih obvezno uporabo določa prej
omenjeni ZTNP-1 za območja znotraj TNP.
ZTNP-1 že v svojem prvem členu poleg ustanovitve narodnega parka, njegovega območja in
varstvenega območja ter ožjih zavarovanih območij v narodnem parku, izrecno določa za vse
subjekte, ki živijo in delujejo znotraj narodnega parka pravila ravnanja in varstvene režime, določa
način upravljanja narodnega parka, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri
upravljanju narodnega parka, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih
samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranje,
nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni ZTNP-1.
Zakonske opredelitve in finančne omejitve
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. je po ZGD-1 organizirana kot
delniška družba, svojo osnovno funkcijo, spodbujanje razvoja na območju Triglavskega narodnega
parka, pa opravlja po določilih Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom,
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka (ZLPPTR).
Pri izvajanju prej omenjene osnovne funkcije, spodbujanja razvoja Triglavskega narodnega parka, je
bila Družba vseskozi od ustanovitve zelo omejevana. Del omejitev je izhajal iz Zakona o TNP
predvsem zaradi prostorskih omejitev, drugi del pa iz ZLPPTR, predvsem zaradi omejitvenih določil
glede razpolaganja s premoženjem in neizpolnjevanja določil glede zagotavljanja dodatnih virov
financiranja spodbujanja razvoja TNP (tretja alineja 10. člena). Te druge so ob dejstvu, da ni bilo tudi
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 9 od 46
nikakršnih donosov iz finančnih naložb družbe in njihove nizke likvidnosti, skoraj popolnoma
ohromile opravljanje osnovnega poslanstva družbe, spodbujanje razvoja TNP in celo postavile pod
vprašaj nadaljnji obstoj družbe.
Kljub navedenemu je družba po prevzemu premoženja, ureditvi pravnih statusov in lastniških
postopkov (hipoteke, najemna razmerja...) objektom gostinske in turistične ponudbe, ki jih je
prevzela, zagotovila vsaj minimalno prenovo, da so lahko izpolnjevali pogoje za obratovanje.
Nobena od prevzetih nepremičnin ni več v razpadajočem stanju, vse so bodisi v postopku načrtovanja
prenove (Savica) ali pa so investicije zaključene (Šport hotel Pokljuka in Hotel Jelka). Vse aktivnosti na
področju investicijskih vlaganj so temeljile in temeljijo na tržnih principih, vlaganju lastnih sredstev,
kreditih, sredstvih iz javnih razpisov strukturnih skladov in s sofinanciranjem obeh strateških
partnerjev Brest Pohištvo d.o.o. in Elmont d.d. preko obeh hčerinskih družb.
Priprava in vlaganja na območju TNP
Razvoj, investicije in trženje naravnih znamenitosti TNP in Pokljuke
Družba je v letu 2013 nadaljevala aktivnosti na področju razvoja, investicij in trženja naravnih
znamenitosti Triglavskega narodnega parka, predvsem območja Pokljuke. Družba je med drugim:







sodelovala na obravnavah predlogov in pripravi pripomb in dopolnitev relevantne
zakonodaje Triglavskega narodnega parka,
vodila koordinacijske sestanke glede skupnega dogovarjanja o oblikovanju produktov, ki se
bodo tržili na območju Pokljuke,
aktivno sodelovala pri definiranju ciljev tržno komunikacijske strategije destinacije Pokljuka,
izpeljala več novinarskih dogodkov predstavitve destinacije Pokljuka ter delavnic z agenti in
drugimi ponudniki turistične ponudbe,
z občinama Gorje in Bohinj ter drugimi turističnimi subjekti na Pokljuki usklajevala glede
vzpostavitve infrastrukture destinacije Pokljuka z namenom postavitve informacijskega
središča, označevalnih tabel, urediti režim pohodništva in sploh pravice in pogoje gibanja po
urejenih poteh in izven poti ter zaustavljanja in parkiranja na Pokljuki,
izvajanje nalog opredeljenih s poslovnimi načrti glede opredeljenih potreb in možnosti
nadaljnjega razvoja območja Triglavskega narodnega parka, predvsem pa razvoja in
oblikovanja turistične destinacije Pokljuka, ter vloge družbe pri zagotavljanju možnih virov
financiranja razvoja,
in drugo.
Projekti hčerinskih družb.
Družba je v letu 2013 aktivno sodelovala z obema hčerinskima družbama pri:



zaključevanju obnove objektov v skupni lasti,
analizirala dosežene medletne rezultate,
spremljala in podpirala poslovanje obeh družb v letu 2013.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 10 od 46
Družba Pokljuka Turizem d.o.o.
Obnova Penziona Jelka – zdaj Hotel Jelka
Penzion Jelka se je konec zimske sezone 2009 zaradi predvidene prenove zaprl. Pridobivanje
dokumentacije in potrebnih soglasij za spremembo gradbenega dovoljenja je zahtevalo več časa, v
letu 2010 je bila ponovno vložena vloga, zapletlo se je predvsem zaradi vodovodnega soglasja. V letu
2011 so bila pridobljena vsa dovoljenja, družba je konec leta 2011 pričela s prenovo in jo je zaključila
v letu 2012. Vrednost investicije je zanašala 1,7 mio EUR. V ta namen je družba pridobila tudi
odobritev nepovratnih sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 30 % upravičenih
stroškov (cca. 446.000 EUR). S prenovo penziona, v hotel s predvidenimi 4 zvezdicami je Pokljuka
pridobila objekt višjega standarda.
Družba je v prvem kvartalu leta 2013 pridobila tudi ustrezno uporabno dovoljenje za obnovljeni hotel
Jelka.
Okrepčevalnica Zatrnik
Objekt je bil z manjšim vložkom leta 2009 prenovljen in vzpostavljeno obratovanje. V letu 2010 se je
kljub vlaganju naporov, zaradi slabega obiska, po zaključku poletne sezone zaprl, v letu 2011 pa je bil
oddan v najem. Najemnik je v dogovoru s hčerinsko družbo izvedel celovito prenovo notranjosti
okrepčevalnice ter uspešno zagnal poslovanje obnovljene okrepčevalnice, ki je bilo pozitivno tudi v
letu 2013.
Družba Šport hotel Pokljuka d.o.o.
Skupaj z družbo Šport hotel Pokljuka je bila v letih 2008-2009 zaključena prenova Šport hotela, ki ima
kategorijo treh zvezdic. V hotelu je na voljo 120 ležišč, poleg restavracije, ki lahko sprejme 150
gostov, je v hotelu še bistro s teraso, TV kotiček, lovska soba za manjše zaključene skupine in finska
savna. Pred hotelom je veliko parkirišče (tudi za avtobuse in večje skupine).
Konec leta 2010 se je prenovila še večnamenska dvorana za seminarje, športne aktivnosti in otroško
igrišče v velikosti 200 m2 ter finsko savno z garderobo in predprostori.
Donosov naložbe še ni pričakovati, saj se družba v zaostrenih ekonomskih pogojih sooča z izzivi
oživljanja destinacije Pokljuka, prodaje kapacitet, negativnim poslovanjem in likvidnostnimi težavami.
Okrepčevalnica Savica
Družba je imela v neposredni lasti Okrepčevalnico Savica, ki predstavlja izhodiščno postojanko tako
obiskovalcem slapa Savica kot tudi pohodnikom, namenjenim naprej v Julijske Alpe. Družba je po
uspešni sklenitvi Upravne poravnave (glej podpoglavje 1.4.3) z denacionalizacijskim upravičencem
izrazila interes, da bi v letu 2014 sama prevzela upravljanje Okrepčevalnice Savica, zaradi česar se
Uprava družbe aktivno pogovarja z novim lastnikom nepremičnine.
Prenos kmetijskih zemljišč na Družbo za spodbujanje razvoja TNP
V postopku lastninskega preoblikovanja po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (z
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na
območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR - Ur. list 24/1996), so podjetja, ki so se lastninsko
preoblikovala po navedenem zakonu, po določilih 19. člena ZLPPTR prenesla nepremičnine (v naravi
objekte in zemljišča, z izjemo kmetijskih zemljišč in gozdov) na Družbo za spodbujanje razvoja TNP
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 11 od 46
d.d. Enako so bili v skladu z določili 30. člena ZLPPTR na družbo preneseni tudi opuščeni objekti in
funkcionalna zemljišča v lasti Republike Slovenije. Prenosi funkcionalnih zemljišč na družbo so bili
izvedeni samo za tista zemljišča, ki so bila vpisana v zemljiško knjigo kot stavbna zemljišča.
Dejansko so se v preteklosti in se še uporabljajo kot funkcionalna zemljišča prenesenih objektov tudi
zemljišča, ki so predvsem zaradi malomarnosti prejšnjih imetnikov pravice uporabe, vpisana v
zemljiško knjigo kot kmetijska zemljišča in so bila kot taka ne glede na dejansko rabo, prenesena na
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Ker gre za zemljišča, ki so ne glede na vpis v zemljiško knjigo, v naravi del funkcionalnih zemljišč
(parkirišč, dvorišč ali so celo delno pozidana in na njih stojijo razni objekti in drugi pomožni objekti,
ter druga funkcionalna zemljišča, ki služijo rabi objektov) v lasti družbe, je potrebno navedena
zemljišča prenesti v njegovo last in posest.
Skupaj s Službo Vlade RS za regionalni razvoj je bila v letu 2010 pripravljena obrazložitev smotrnosti
prenosa navedenih zemljišč na družbo in s strokovnimi službami Vlade RS usklajen predlog, ki je bil v
letu 2011 pripravljen za sprejem na Vladi RS, pa se zaradi časovne stiske to ni zgodilo.
Analiza poslovnih rezultatov
Likvidnostna tveganja
Družba je zaradi odsotnosti lastne dejavnosti izpostavljena visokim likvidnostnim tveganjem,
financiranje pa v veliki meri poteka iz naslova prodaje premoženja, ki ga ima družba v lasti. Ob
zaostrenih gospodarskih razmerah in neuspešni odprodaji posameznih naložb je ogrožena tudi
sposobnost plačevanja tekočih stroškov poslovanja.
Istočasno, sorazmerno visoka stopnja zadolženosti, družbi onemogoča ustvarjanje dodane vrednosti
v smislu ustvarjanja dejavnosti oziroma krepitve dejavnosti odvisnih družb. V primeru, da se finančni
položaj družbe bistveno ne spremeni, je po mnenju uprave najbolj ekonomično postopno prenehanje
družbe, s čimer bi se hkrati v največji meri zaščitilo tudi premoženje lastnikov.
Primarni naložbi Družbe TNP sta njeni odvisni družbi, Šport hotel Pokljuka, d.o.o. in Pokljuka Turizem,
d.o.o., ki sta bili ustanovljeni z namenom vzpostavitve poslovanja hotelov Šport in Penzion Jelka.
Šport hotel Pokljuka, d.o.o., katerega 25,20 % lastnik je Brest-Pohištvo, d.o.o., je svojo obnovo
zaključil v letu 2009. Hotel se sooča z izrazito negativnim trendom poslovanja, kar je posledica
neracionalnih odločitev v preteklosti in pa neustrezna prioritizacija storitev, ki zagotavljajo uspešno
turistično dejavnost. Upoštevaje časovni okvir začetka poslovanja Šport hotela Pokljuka, le-ta nikoli ni
dosegel prvotno načrtovanih rezultatov, ki so bili tudi osnova za izgradnjo finančne konstrukcije, ki je
zagotovila obnovo hotela. Negativni trendi slovenskega gospodarstva so se v podobnem obsegu
prenašali tudi na poslovanje Šport hotela Pokljuka, zaradi česar je družba v letu 2013 zapadla tudi v
insolventnost in je slednjo reševala s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi
pokrivanja preteklih izgub.
Uprava Družbe TNP, d.d. je preko Nadzornega sveta družbe Šport hotel Pokljuka, d.o.o., zaradi
omenjenih slabih rezultatov v letu 2013, izvedla kar dve menjavi poslovodstva, kjer zadnja vključuje
tudi vzpostavitev prodajnika oziroma tržnika, ki bo skušal zagotoviti povečanje prodaje, česar družba
skozi vsa leta sploh ni imela.
Na drugi strani je bila ustanovitve družbe Pokljuka Turizem, d.o.o., katere 49 % lastnik je Elmont Bled,
d.d., namenjena zagotovitvi obnove Penziona Jelka (zdaj Hotel Jelka). Konec leta 2011 se je pričela
celovita obnova hotela, ki bi morala biti zaključena do 15.09.2012. Prenova Hotela Jelka je bila
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 12 od 46
zaključena konec leta 2012, uporabno dovoljenje pa je družba pridobila šele v prvem kvartalu leta
2013. Zaradi porasta stroškov investicije obstaja velika verjetnost, da Pokljuka Turizem ne bo zmožna
poravnati svojih obveznosti do izvajalcev, hkrati pa je družba zaradi pozne pridobitve uporabne
dovoljenja poslovno leto 2013 zaključila z veliko slabšimi rezultati od predvidenih.
Uprava Družbe TNP, d.d. je preko Nadzornega sveta družbe Pokljuka Turizem, d.o.o., zaradi
navedenih dejstev izvedla menjavo poslovodstva družbe in hkrati išče dodatne možnosti za
vzpostavitev stabilnega poslovanja svoje odvisne družbe.
Upoštevaje finančno situacijo, Družba TNP išče rešitve tako z vidika pridobivanja dejavnosti in
ustvarjanje denarnega toka, kakor tudi z vidika kapitalske krepitve. Sočasno s tem podobne cilje
zasleduje tudi v odvisnih družbah, skladno z že omenjenim zgoraj.
Racionalizacija poslovanja
Uprava Družbe TNP, d.d. je na osnovi predstavljenih likvidnostnih tveganj ob koncu leta 2012 pričela
z izvajanjem racionalizacije poslovanja, ki so privedli do zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov.
Med drugim so bili sprejeti sledeči ukrepi:
 Družba je zmanjšala število zaposlenih iz skupaj 2,5 na 1, pri čemer ni vključena funkcija
Uprave.
 Direktor družbe si je znižal prejemke na osnovi pogodbe o poslovodenju za 11,77 %.
 Družba TNP je odpovedala najemno pogodbo z obstoječim najemodajalcem, z namenom
znižanja stroška najemna poslovnih prostorov. Z novo najemno pogodbo je bila dosežena 50
% nižja najemnina za poslovne prostore.
 Družba je ukinila vse manj potrebne storitve.
Celotni dobiček (izguba) v letu 2013
Celotna izguba Družbe TNP znaša 124.400 EUR, brez upoštevanja prevrednotenj in slabitev.
Celotna izguba pred davki Družbe TNP znaša 466.193 EUR.
Celotna izguba Družbe TNP znaša 466.193 EUR.
Zaposlovanje
V Družbi TNP sta bili do meseca aprila 2013 zaposleni 2 osebi, od meseca aprila 2013 dalje pa 1
oseba.
Prejemki članov organov vodenja in nadzora
V nadaljevanju so podani prejemki članov organov vodenja in nadzora po določilih 294.člena ZGD1-C
izplačani v letu 2013 v bruto zneskih.
Višina sejnine
višina sejnine - redna seja
korespondenčna seja
predsednik
75 EUR
60 EUR
član
75,00 EUR
60,00 EUR
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 13 od 46
Izplačilo sejnin je bilo v letu 2013 usklajeno z usmeritvami Agencije za upravljanje kapitalskih naložb
RS, opredeljenimi v Merilu za plačila članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami
države.
Člani vodenja in nadzora
Uprava
Nadzorni svet
Direktor
Prejemki izplačani v letu 2013 v bruto
Grega Tekavec
znesku (v EUR)
1.
Udeležbe na sejah NS
/
1.1.
Izplačane sejnine v letu 2013
/
1.2.
Potni stroški
/
1.3.
Opravljanje funkcije
/
Udeležbe na dobičku
/
Opcije, druge nagrade
/
Drugo
/
2.
Izplačila članom uprave
/
2.1.
Plača in nadomestila po 18.600,00
individualni posl. pogodbi
2.2.
Povračila stroškov (prevoz,
/
prehrana)
2.3.
Povračila stroškov (opravljene
/
službene poti)
2.4.
Druga plačila
/
Udeležbe na dobičku
/
Opcije, druge nagrade
/
Drugo
/
3.
Izplačila članom uprave za
/
opravljanje funkcije nadzora v
odvisnih družbah
3.1.
višina sejnine
/
3.2.
izplačane sejnine v letu 2011
/
* Šport hotel Pokljuka
/
* Pokljuka turizem
/
3.3.
Potni stroški
/
* Šport hotel Pokljuka
/
* Pokljuka turizem
/
3.4.
Druga plačila
/
Skupaj 18.600,00
predsednica
član
član
član
član
Ivan Novak
do 19.12.12
/
/
/
/
/
/
/
/
7.820,00
Marija
Ogrin
Bogdan Janša
Samo Cuznar
Anotn Urh
Grega Tekavec
do 19.12.12
1.080,00
165,12
5.671,32
/
/
/
/
/
930,00
141,60
3.780,88
/
/
/
/
/
570,00
98,64
3.780,88
/
/
/
/
/
1.005,00
168,12
3.780,88
/
/
/
/
/
510,00
163,56
1.446,58
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.820,00
/
/
/
/
/
/
/
/
6.916,44
/
/
/
/
/
/
/
/
4.852,48
/
/
/
/
/
/
/
/
4.449,52
/
/
/
/
/
/
/
/
4.954,00
/
/
/
/
/
/
/
/
2.120,14
* Direktor opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta obeh povezanih družb Pokljuka Turizem, d.o.o. in Šport hotel
Pokljuka, d.o.o.
Ostali prejemki organov
Komisija za prodajo
predsednik
Prejemki izplačani v letu 2013 v bruto
znesku (v EUR)
1.
Udeležbe na sejah
1.1.
Izplačane sejnine v letu 2013
1.2.
Potni stroški
Skupaj
Simon Čadež
360,00
0,00
9,60
369,60
član
Tina Pelcar
Burgar
300,00
0,00
9,60
309,60
član
član
član
Borut Frantar
Mitja Svoljšak
Miro Sodja
300,00
0,00
9,60
309,60
300,00
0,00
9,60
309,60
150,00
0,00
45,00
195,00
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
2.2
Stran 14 od 46
POKLJUKA TURIZEM, D.O.O.
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI
Sedež družbe
Tel
Fax
Spletni naslov:
E-naslov
Matična številka
ID (št.za DDV)
Številka reg.vložka
Lastništvo
Klasifikacija dejavnosti
Datum vpisa v sodni register
Osnovni kapital družbe
Goreljek 93
04 206 00 10
04 206 00 29
www.hotel-jelka.si
[email protected]
3361462000
SI 58206892
Srg 2008/25743
51% Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka, d.d.
49% Elmont Bled, d.d.
55.100
10.07.2008
1.382.353,00 EUR
Nadzorni svet:
Predsednik:
Grega Tekavec (od 25.2.2013 dalje)
Člani:
Jože Resman (podpredsednik)
Anton Repe
Uprava:
Direktor: Žnidar Janez (do 23.11.2013)
Direktorica Petra Zupančič (od 24.12.2013 dalje)
Poslovanje družbe
Ustanovitev družbe
Družba Pokljuka Turizem d.o.o. je bila ustanovljena 4. julija 2008 z osnovnim kapitalom 1.382.353
EUR. Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. je v družbo vložila stvarni
vložek v obliki nepremičnin Penzion Jelka s pripadajočim zemljiščem in parkiriščem, Goreljek 93, Zg.
Gorje in Okrepčevalnico Zatrnik s pripadajočim zemljiščem, Krnica 82, Zg. Gorje, v ocenjeni vrednosti
705.000 EUR, kar predstavlja osnovni vložek v višini 51% osnovnega kapitala družbe. Družbenik
Elmont Bled d.d. je svoj osnovni vložek 49% v znesku 677.353 EUR vplačal v denarju.
Nepremičnine družbe
Hotel Jelka
Hotel Jelka je manjši nastanitveni obrat s trinajstimi sobami in restavracijo, potreben korenite
prenove. V sklopu pridobivanja novega gradbenega dovoljenja se je po planu konec marca 2009
zaprl. S prenovo penziona v hotel s 4 zvezdicami ter s povečanjem kapacitet iz 40 na 60 ležišč, bo
Pokljuka pridobila objekt višjega standarda.
V letu 2010 je družba vlagala vse napore v pridobitev gradbenega dovoljenja, zapletalo se je pri
pridobitvi vodovodnega soglasja. V letu 2011 je družba pridobila vsa dovoljenja za prenovo objekta.
Investicijska vrednost prenove objekta znaša predvideno 1.505.284 EUR.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 15 od 46
Na razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je družba
pridobila možnost sofinanciranja investicije z nepovratnimi sredstvi za sofinanciranje začetnih
investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problematičnih območjih v višini
maksimalno 30% izkazanih in z razpisom opredeljenih upravičenih stroškov investicije v višini
maksimalno 445.841 EUR. Konec leta 2011 je družba pričela z obnova objekta Jelka in jo tudi uspešno
zaključila v septembru 2012. Družba je v prvi polovici leta 2013 uspešno pridobila uporabno
dovoljenje za obratovanje hotela Jelka.
Okrepčevalnica Zatrnik
Okrepčevalnica Zatrnik je po zaprtju nekdanjega smučišča samo še majhen gostinski obrat ob poti na
Pokljuko. Nekaj časa je bila zaprta in v zelo slabem stanju, leta 2009 pa z minimalnim vložkom
prenovljena (zamenjana streha, preurejene sanitarije, kuhinja) in pričela s poslovanjem. Zaradi slabih
poslovnih rezultatov se je v letu 2010 po zaključku letne sezone zaprla in v letu 2011 oddala v najem.
Družba uspešno oddaja Okrepčevalnico Zatrnik in z najemnikom vse od leta 2011 vsako leto uskladi
podaljšanje najemne pogodbe za tekoče leto.
Analiza poslovnih rezultatov
V letu 2013 je družba pričela poslovati s prenovljenim Hotelom Jelka. V samem začetku se je zaposlilo
ekipo štirih oseb in občasno pomoč dveh ali treh študentov za delo v strežbi in vzdrževanje objekta.
V prvih sedmih mesecih je bila stopnja realiziranih prihodkov izjemno nizka in se je z izjemo februarja
in avgusta poslovalo z izgubo. Prav tako se je iz dela prihodkov iz tekočega poslovanja pokrivalo
stroške investicije in tako še dodatno oslabilo tekoče poslovanje.
Tekom leta je prišlo tudi do dogovora med družbo in ostalimi družbami na Pokljuki, ki imajo v lasti
hotele in druge oblike nastanitev, o skupnem nastopanju na področju trženja. Pokljuka se bo v
bodoče skupaj tržila kot destinacija Pokljuka.
S septembrom in oktobrom je bilo poslovanje tako slabo, da so zaostale tudi plače za zaposlene iz
avgusta. Prav tako se je na objektu tekom leta pojavilo več napak, ki so dodatno oteževale nemoteno
poslovanje.
Z novembrom se je zamenjalo vodstvo podjetja in se fokusiralo v zamenjavo kadra, trženje, obliko
poslovanja in pristopa do gostov ter odpravo tehničnih napak na objektu.
Poslovanje se je proti koncu leta izboljšalo, prodaja se je dvignila, vendar minimalno.
Za leto 2014 pričakujemo približno 10% rast prodaje z večjim poudarkom na ustreznem trženju.
Glavni fokus bodo družine, vrtci, šole in seminarji, saj je objekt izredno primeren za tovrstne skupine
ljudi.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 16 od 46
Osnovni podatki o poslovanju družbe v letu 2013
31.12.2013
v EUR
31.12.2012
Sredstva
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
2.658.098
2.521.070
136.512
2.642.344
2.533.123
106.167
Kapital
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
1.124.001
420.376
634.254
479.467
1.262.500
445.841
700.000
234.005
Prihodki od prodaje
Čisti poslovni izid tekočega leta
216.229
(138.498)
27.869
(16.893)
Postavka
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
2.3
Stran 17 od 46
ŠPORT HOTEL POKLJUKA, D.O.O.
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI
Firma
Sedež družbe
Tel
Fax
Spletni naslov
E-naslov
Matična številka
ID (št.za DDV)
Številka reg. vložka
Lastništvo
Klasifikacija dejavnosti
Datum vpisa v sodni register
Osnovni kapital družbe
Šport hotel Pokljuka, d.o.o.
Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje
04 533 50 17
04 531 21 03
www.sporthotel.si
[email protected]
2187990000
SI 47273755
Srg.2006/00340
74,90% Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka, d.d.
25,10% Brest pohištvo d.o.o.
55.100
24.03.2006
525.270,00 EUR
Nadzorni svet:
Predsednik nadzornega sveta: Grega Tekavec
Člani nadzornega sveta:
Mitja Strohsack (podpredsednik)
Branko Banko
Uprava: Direktorica Mojca Peterka
Poslovanje družbe
Ustanovitev družbe
Družba Šport hotel Pokljuka d.o.o., Goreljek 103, Zg. Gorje, je bila ustanovljena 24. marca 2006 z
osnovnim kapitalom 8.763 EUR. Dokapitalizirana je bila julija 2007 s stvarnim vložkom družbe, ki je
vložila nepremičnino Šport hotel Pokljuka s pripadajočim zemljiščem in parkiriščem, in ima v lasti
74,7995 % osnovnega vložka v družbi. Drugi družbenik Brest Pohištvo d.o.o. Cerknica, je svoj osnovni
vložek v znesku 540.550 EUR vplačal v denarju.
Nepremičnine družbe
Šport hotel Pokljuka
Kapacitete:
 Šport hotel Pokljuka po zadnji prenovi nastanitvenih kapacitet, kuhinje in recepcije v leti
2008-2009 ima kategorijo treh zvezdic.
 V hotelu je na voljo 120 ležišč in 10 dodatnih ležišč.
 Poleg restavracije, ki lahko sprejme 150 gostov, je v hotelu še bistro s teraso in igralnica
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013

Stran 18 od 46
za otroke oz. TV soba s kino večeri risank ter lovska soba za seminarje in manjše
zaključene skupine. Pred hotelom je veliko parkirišče (tudi za avtobuse in večje skupine).
Hotel ima večnamensko dvorano za seminarje, športne aktivnosti in otroško igrišče
velikosti 200 m2, ter finsko savno z garderobami in predprostori.
Ostala ponudba:
 Hotel nudi možnost izposoje tekaške smučarske opreme, hrambe smučarske in tekaške
opreme ter izposoja gorskih koles in prostor za hranjenje koles hotelskih gostov.
 Organizacija posebnih dogodkov (slavja, obletnice, proslave, poroke, silvestrovanje, …do
150 gostov).
 Dogodki in aktivnosti za zaključene skupine (team building, sindikalni izleti ipd.).
 Vodenje pohodnikov na energetske točke, kolesarjenje in masaže.
V letu 2008 – 2009 je bila izpeljana investicija v kompletno obnovo Šport hotela, za kar je družba
pridobila tudi nepovratna evropska sredstva.
V letu 2010 je družbi uspelo izvesti načrtovano prenovo večnamneske dvorane in s tem dokončati
obveznosti iz investicijskega programa. Večnamenska dvorana predstavlja dodatne možnost pri
trženju in izvajanju programov, kot so organiziranje seminarjev, predavanj, rekreacije in drugih
dogodkov, služi pa tudi kot tudi večnamenski prostor za družabno igro otrok in odraslih ob slabem
vremenu in večerih.
Hotel ima tudi status pohodniškega in kolesarskega hotela in je vključen v družino hotelov te
dejavnosti. V ponudbi so vključene in predstavljene vodene poti, ki jih hotel redno organizira (2x
tedensko) in druge poti za katere se gostje odločajo bodisi kot skupina ali individualno.
Analiza poslovnih rezultatov
Družba Šport hotel Pokljuka z letom 2013 zaključuje peto leto poslovanja po pričetku obnove in tretje
brez investicijskih obnovitvenih del. Poslovanje hotela je obremenjeno s številnimi izzivi, ki ne
izhajajo zgolj iz samega poslovanja hotela, temveč so povezani tako z obdobjem poslovanja pred
prenovo kot z reševanjem skupnih vprašanj delovanja turistične destinacije.
Kot je družba ocenjevala že v preteklih letih, se nadaljuje oteženo poslovanje poleg že tako zaostrene
ekonomske situacije, prav zaradi dolgotrajnosti urejanja celotne infrastrukture (turistična in
komunalna) in bo družba s tem problemom obremenjena tudi v prihodnje. Neurejenost turistične
infrastrukture povzroča dodatno zniževanje cen pri prodaji turističnih kapacitet. Pozitivnih učinkov
novega zakona o Triglavskem narodnem parku še ni, na področju uveljavljanja turističnih produktov
ni niti opaziti, da bi se s tem sploh kdo ukvarjal. Škoda je, da se pri uveljavitvi destinacije Triglavskega
narodnega parka in s tem Pokljuke ne vidi interesov za reševanje teh vprašanj, ki jih narodni park
omogoča tako kot je praksa v drugih podobnih parkih. Na podlagi usklajenih enotnih znakov in
označitve tekaških prog, kolesarskih poti, (Pokljuška pot ) so bile te označbe postavljene, vendar ni
uspelo naravnovarstvenim organizacijam, kulturnim in turističnim organizacijam zbrati sredstva za
pripravo kart in prospektov. Trije hoteli, ki ta hip poslujejo na Pokljuki, teh zadev ne morejo reševati.
Družba je v okviru dodatne ponudbe uredila nekatera področja kot so turistično in gorniško vodenje
in jih prodaja v sklopu nočitvenih kapacitet kot sestavni del paketov, ki jih trži. Prav tako je popestrilla
izposojo opreme tako za letno kot zimsko sezono. Brez teh dodatnih aktivnosti bi bila prodaja
hotelskih kapacitet še bistveno manj učinkovita.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 19 od 46
Kljub vlaganju v marketinške aktivnosti v preteklih let družba na trgu ni uspela doseči dobre
prepoznavnosti Šport hotela. Število nočitev se je zmanjšalo za 30% glede na lansko leto, ob bistveno
znižanih cene, medtem ko so se stroški predvsem energije in dela povečali. Zmanjšala se je tudi
prodaja dodatne gostinske in turistične ponudbe. Zaradi ekstremnih visokogorskih pogojev ima hotel
neprimerljive stroške energije ter stroške komunalne infrastrukture.
Število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka se povečuje, vendar le ti zaradi slabšanja kupne
moči bistveno manj trošijo.
V letu 2013 sta bili zimska in letna sezonska dokaj dobro prodajani. Čas izven zimsko letne sezone pa
je glede prodaje na Pokljuki specifičen. S prenovo večnamenske dvorane so se delno izboljšali pogoji,
saj le ta omogoča pripravo športnikov izven sezone in organizacijo različnih drugih srečanj. Žal v
precejšnji meri odpadajo tudi razna srečanja zaradi zaostrenih varčevalnih pogojev v družbah. V
mesecih od sredine marca, april, del maja, september, oktober, november in do 26. decembra je bil
hotel zaprt.
Stabilizirala se je prodaja v okviru šolskega in mladinskega turizma. Ta del je v sezonskem času v
celoti izkoriščen, izven sezone pa bistvenega povečanja ni mogoče pričakovati, saj gre v tem primeru
za specifiko, kjer je povpraševanje največje prav med počitnicami.
Razmere na področju kadrov je družba reševala glede na dejanske možnosti za zaposlovanje,
predvsem s kombinacijo med rednimi zaposlenimi in zaposlitvami prek študentskih servisov. Zaradi
oddaljenosti hotela je problem zaposlovanja precejšen, kar se odraža v višjih stroških dela in težjem
pridobivanju strokovno usposobljenih kadrov.
Družba se zaradi navedenega sooča z likvidnostnimi težavami in negativnim poslovanjem. Uprava je
lani aktivno delovala na področju zmanjševanja stroškov, aktivnosti na področju prodaje in dodatne
spremljajoče dejavnosti za izboljšanje poslovanja pa so bile zaradi zaprtega hotela na minimumu.
Osnovni podatki o poslovanju družbe:
31.12.2013
v EUR
31.12.2012
2.014.864
1.980.247
34.292
2.642.344
2.055.043
32.618
Kapital
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
487.363
156.719
888.998
481.784
560.609
164.070
966.606
396.373
Prihodki od prodaje
Čisti poslovni izid tekočega leta
419.569
(73.250)
560.145
(920.274)
Postavka
Sredstva
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
3
Stran 20 od 46
USMERITVE SKUPINE
Skupina se je vseskozi od ustanovitve, leta 1996 ubadala s problemi lastninskega preoblikovanja in
pridobivanja premoženjskih vložkov in nepremičnin, vzpostavljanja lastniških struktur delniške družbe
s problematičnim kapitalom, problemi propadanja subjektov, kjer je imela lastniške vložke,
neurejenimi in nevzdrževanimi nepremičninami, najemniki, omejitvami togih lastniških struktur in
obremenjevanjem in razpolaganjem s premoženjem itd.
Nepremičnine Skupine so obnovljene, se pa družba sooča s problemi zagotavljanja finančnih virov za
naložbe in delovanje družbe. Zaradi odsotnosti prihodkov iz dejavnosti, družba išče možne rešitve za
krepitev oziroma ustvarjanje dejavnosti.
Skupina je vseskozi delovala s pozicije dveh interesov in sicer javnega značaja in podjetniškega,
vendar za prvega nikoli niso bili zagotovljeni materialni pogoji za poslovanje.
Uprava obvladujoče družbe je konec leta 2010 in v začetku leta 2011 v sklopu priprave predlogov za
zagotovitev pogojev za nadaljnje dolgoročno poslovanje Skupine in zagotavljanje likvidnosti,
pripravila nekaj variantnih predlogov reševanja nadaljnje usode Skupine, v drugi polovici leta 2013 pa
je Uprava pripravila celovito Poročilo o stanju družbe in predlog ukrepov za sanacijo poslovanja.
Predlogi med drugim predvidevajo financiranje funkcije spodbujanja razvoja TNP mimo lastnih
prihodkov, zato je družba predloge ukrepov naslovila tudi na največje deležnike, t.j. Republiko
Slovenije in občine z območja TNP.
Skupina je v letih 2011 in 2012 pripravila operativni načrt s popisom vseh finančnih naložb in
nepremičnin, ki so predmet prodaje, s terminskim planom in nosilci za izvedbo prodaje. V okviru
potrjenega operativnega načrta so se pričeli postopki na področju cenitev in imenovanju organov za
vodenje postopkov prodaje kjer je to potrebno. Nadzorni svet obvladujoče družbe je potrdil
strategijo uprave glede odprodaje naložb in drugega premoženja družbe, ter kasnejše prenehanje
družbe v postopku redne likvidacije v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, ki pa zaradi
nerealiziranih odprodaj ni bila dosežena.
V letu 2012 je obvladujoča družba vodila postopek odprodaje deleža v Šport hotelu Pokljuke, ki ga
vodi posebej imenovana komisija, istočasno pa je družba objavila javne pozive za zbiranje ponudb za
ostale manjše naložbe družbe in sicer:
 16,52 % delež družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d.,
 74,80 % delež družbe Šport hotel Pokljuka, d.o.o.,
 Okrepčevalnico Savica.
Kljub temu družba ni realizirala odprodaje nobene naložbe, z izjemo sklenjene Upravne poravnave za
Okrepčevalnico Savica, na kar v veliki meri vplivajo zaostrene gospodarske razmere v slovenskem
okolju.
Družba TNP namerava v letu 2014 okrepiti prihodke iz opravljanja dejavnosti ter hkrati najti rešitev za
obe odvisni družbi. Družba je z odsotnostjo prihodkov iz opravljanja dejavnosti seznanila tudi
pomembne deležnike, ter jih pozvala da se v najkrajšem možnem času skuša najti rešitev, ki bi na eni
strani sledila načelom gospodarske družbe in na drugi strani poslanstvu, ki izvira iz veljavne področne
zakonodaje, ki je specifična za območje TNP.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 21 od 46
Vse družbe v Skupini TNP se nameravajo v letu 2014 osredotočiti na povečanje prihodkov iz
opravljanja dejavnosti, saj lahko edino na ta način posledično zmanjšujejo svojo izpostavljenost. Za
hotela je ključno predvsem krepitev trženja hotelske ponudbe kakor tudi dodatnih storitev, ki jih
ponujata sama hotela in nenazadnje tudi destinacija Pokljuka. Oba hotela sta, zavedujoč se
pomembnosti tržneja, aktivno pristopila k krepitvi svoje prisotnosti na trgu. Zaradi omejenih
sredstev, trženje trenutno poteka preko direktnega naslavljanja potencialnih stran s pomočjo
elektronskega trženja, kakor tudi s pomočjo lokalnih turističnih organizacij, ki hotela vključujeta v
lokalne promocijske dejavnosti, dalje pa se oba hotela uspešno povezujeta tudi s turističnimi
agencijami.
Družba TNP pa se zaradi odsotnosti lastne dejavnosti, ki bi prinašala prihodke, nahaja v nekoliko
drugačni situaciji, saj si mora sprva priskrbeti dejavnosti, ki ji bo omogočila povečanje prihodkov. V
letu 2014 je Družba TNP tako prevzela v upravljanje Okrepčevalnico Savica, za katero upa, da bo z
lastnikom le te lahko vzpostavila dolgoročno sodelovanje, torej da bo lahko Družba TNP tudi na dolgi
rok ostala upravljalec okrepčevalnice. Družba je v preteklih letih iskala tudi druge dodatne dejavnosti,
ki so bile usmerjene predvsem v obujanje posameznih predelov Triglavskega narodnega parka, kar je
nenanazdnje povezano tudi z poslanstvom, ki naj bi ga opravljala celotna Skupina TNP. Družba TNP si
zato aktivno prizadeva, da bi z vsem relevantnimi organi našla vir financiranja, ki bi ji omogočil
izvajanje omenjenega poslanstva, to je krepitev oziroma razvoj TNP.
4
DRUGA RAZKRITJA
Spoštovanje kodeksa in priporočil v letu 2013 Slovenske odškodninske družbe
Republika Slovenija je od 27. decembra 2012 svoje ustanoviteljske pravice uresničevala preko
Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD) (pred tem Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije (AUKN)). Uprava SOD je v imenu RS izvrševala upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (z dne 28. decembra 2012).
Priporočila, ki jih je v mesecu marcu 2013 izdal SOD, so temeljila na priporočilih AUKN in upoštevajo
ključne usmeritve OECD. Predložena priporočila SOD-a je Družba za spodbujanje razvoja TNP d.d. pri
poslovanju v leta 2013 upoštevala, razen priporočil glede:
 vrednotenja učinkovitosti organa nadzora ter poročanja nadzornim svetom (priporočilo št. 3),
 triletnega poslovnega načrtovanja družbe/skupine (priporočilo št. 5),
 etičnega kodeksa družbe (priporočilo št. 10),
 doseganja kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin (priporočilo št. 11).
Razlog za neupoštevanje pravil je v največji meri povezan z velikostjo družbe, med tem ko je
neupoštevanje priporočila št. 5 povezano s trenutnim finančnim položajem družbe, ki v dani situaciji
onemogoča srednjeročno planiranje.
Razkritja po 70. Členu Zakona o Prevzemih
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ni izvajala nadzora nad družbo na osnovi določil 70. člena
Zakona o prevzemi (ZPre-1).
Družbi niso poznane nikakršne omejitve glasovalnih pravic niti dogovori, ki bi s sodelovanjem družbe
finančne pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, ločenih od lastništva vrednostnih papirjev,
kakorkoli vplivale na glasovalne pravice.
Prav tako družbi niso poznani nobeni dogovori med delničarji, ki bi lahko omejili prenos vrednostnih
papirjev ali glasovalnih pravic.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 22 od 46
Družba TNP, d.d. in družbe v Skupini Družbe TNP, d.d. niso pristopile k oblikovanju sklada lastnih
delnic niti v zvezi s tem niso sklepale nikakršnih dogovorov med seboj ali s tretjimi osebami. Prav tako
družba nima sklenjenih nobenih posebnih pogodb z člani organov vodenja, nadzora ali delavci, ki bi
predvidevala kakršnokoli kompenzacijo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prevzeme.
Razkritja v skladu z ZGD (70. člen):
Družbi niso poznani posebni poslovni dogodki, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta 2013. Uprava
in nadzorni svet si aktivno prizadevata zagotoviti dolgoročen obstoj družbe, ki bi temeljil na izvajanju
poslanstva v smislu krepitve oziroma spodbujanja območja TNP ali vsaj delov, ki so v neposredni lasti
družb v skupini. Vzporedno z želenim poslanstvom, bi si družba želela vlagati tudi v razvoj regije TNP,
kar trenutno zaradi pomanjkanja sredstev ni možno.
Družba nima podružnic in tudi nima namena ustanavljati le teh, ima pa registrirano poslovno enoto,
ki je zaradi racionalnosti registrirana v Ljubljani, med tem ko so uradni sedeži vseh družb v skupini
registrirani na območju TNP.
Goreljek, 27.5.2014
Grega Tekavec
direktor
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
5
5.1
Stran 23 od 46
RAČUNOVODSKO POROČILO
KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013
Sredstva
Pojasnilo
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredm. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
31.12.2013
4.991.883
v EUR
31.12.2012
5.715.488
4.573.024
5.323.007
7.634
7.634
19.497
19.497
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
1.
4.281.597
4.069.242
487.448
3.581.794
212.355
0
4.675.473
2.565.848
691.448
1.874.400
67.508
2.042.117
III. Naložbene nepremičnine
2.
283.793
628.037
IV. Dolgoročne finančne naložbe
0
0
V. Dolgoročne poslovne terjatve
0
0
VI. Odložene terjatve za davek
0
0
418.019
388.911
0
0
B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
2. Proizvodi in trgovsko blago
3.
30.461
27.537
2.924
10.694
8.352
2.342
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
4.
307.706
307.706
277.210
30.496
0
307.706
307.706
277.210
30.496
0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
5.
49.873
28.583
21.290
37.177
16.747
20.430
V. Denarna sredstva
6.
29.979
33.334
840
3.570
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 24 od 46
v EUR
31.12.2013
4.991.883
31.12.2012
5.715.488
2.448.838
3.126.781
4.715.407
4.715.407
4.715.407
4.715.407
16.643
16.643
III. Rezerve iz dobička
0
0
IV. Presežek iz prevrednotenja
0
0
V. Preneseni čisti poslovni izid
(2.365.171)
(786.186)
(591.619)
(1.578.977)
673.578
759.894
577.095
0
577.095
0
609.911
0
609.911
0
738.515
1.165.895
738.515
74.490
664.025
1.165.895
334.978
830.917
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
0
0
III. Odložene obveznosti za davek
0
0
1.223.935
806.401
0
0
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital
7.
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
VII. Kapital manjšinjskih lastnikov
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
8.
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge dolgoročne finančne obveznosti
9.
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
10.
736.454
476.995
259.459
397.328
229.010
168.318
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Kratkoročne menične obveznosti
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
11.
487.481
250.777
0
8.318
228.386
409.073
309.126
0
0
99.947
3.500
6.500
22.548
0
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
E. Izvenbilančna evidenca
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 25 od 46
5.2. KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013
2013
v EUR
2012
635.351
587.958
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
0
0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
0
5.269
Pojasnilo
1. Čisti prihodki od prodaje
12.
4. Drugi poslovni prihodki
13.
32.817
9.787
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) NV prod. blaga in materiala ter stroški porab. materiala
b) Stroški storitev
14.
(524.360)
(228.949)
(295.411)
(479.906)
(195.907)
(283.999)
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
b1) Stroški drugih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
15.
(200.849)
(151.924)
(13.404)
(10.980)
(24.541)
(257.192)
(190.328)
(16.844)
(13.799)
(36.221)
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opred.osn.sred.
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
16.
(501.826)
(177.057)
(320.270)
(4.499)
(944.290)
(107.049)
(837.241)
0
(11.706)
(7.707)
0
0
11
0
11
7.064
0
7.064
283
283
0
0
0
(546.732)
(70.861)
(27.042)
(43.819)
(45.230)
(25.438)
(19.792)
(958)
(958)
(1.129)
(1.129)
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
17.
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
15. Drugi prihodki
18.
306.084
196.589
16. Drugi odhodki
19.
(341.928)
(343.651)
17. Davek iz dobička
20.
0
0
0
0
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
(677.942)
(1.819.170)
20. Poslovni izid manjšinjskih lastnikov
21. Poslovnii izid večinskega lastnika
(86.324)
(591.618)
(240.190)
(1.578.980)
18. Odloženi davki
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 26 od 46
5.3. KONSOLIDIRANI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA IZIDA ZA LETO 2013
v EUR
2013
(591.618)
2012
(1.578.980)
2. Presežek iz prevrednotenja zemljišč
0
0
3. Presežek iz prevrednotenja zgradb
0
0
4. Presežek iz prevrednotenja opreme
0
0
5. Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
0
0
6. Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek
0
0
(591.618)
(1.578.980)
1. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta večinskega lastnika
7. Celotni vseobsegajoči donos večinskega lastnika
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 27 od 46
5.4. KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2013
v EUR
2013
A.
a)
b)
c)
B.
a)
b)
c)
C.
a)
b)
c)
Č.
x)
y)
Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
2012
974.535
(742.509)
0
232.026
597.745
(564.478)
0
33.267
(7.248)
2.730
0
0
(19.767)
76.137
(35.816)
0
16.036
248.062
(19.222)
(1.897)
0
0
3.164
204.066
437.931
0
624.042
657.309
11
0
0
0
0
0
11
7.064
0
0
0
0
0
7.064
0
0
(94.584) (1.517.936)
0
0
0
0
0
0
(94.584) (1.517.936)
(94.573) (1.510.872)
0
0
0
0
0
824.716
0
824.716
(10.233)
0
(146.611)
0
0
(156.844)
(156.844)
29.979
(3.355)
33.334
(45.230)
0
0
0
(45.230)
779.486
(33.334)
(74.077)
40.743
5.5.
KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2013 IN 2012
LETO 2013
Čisti poslovni izid
poslovnega leta
v EUR
Kapital
manjšinskih
lastnikov
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
4.715.407
0
0
4.715.407
16.643
0
0
16.643
0
0
0
0
(786.186)
0
0
(786.194)
(1.578.977)
0
0
(1.578.977)
2.366.887
0
0
2.366.887
759.894
0
0
759.894
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
0
0
0
0
0
0
0
0
(591.620)
(591.620)
(591.620)
(591.620)
(86.316)
(86.316)
B.3. Spremembe v kapitalu
b) Razporeditev dela čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja
in nadzora
0
0
0
(1.578.977)
1.578.977
0
0
0
0
0
(1.578.977)
1.578.977
0
0
4.715.407
16.643
0
(2.365.171)
(591.620)
1.775.267
673.578
Čisti poslovni izid
poslovnega leta
Skupaj kapital
večinskih
lastnikov
v EUR
Kapital
manjšinskih
lastnikov
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja
a) Preračuni za nazaj
b) Prilagoditve za nazaj
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja
C. Končno stanje poročevalskega obdobja
LETO 2013
Zakonske Preneseni čisti
rezerve
poslovni izid
Skupaj kapital
večinskih
lastnikov
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
4.715.407
0
0
4.715.407
16.643
0
0
16.643
0
0
0
0
(786.186)
0
0
(786.194)
(1.578.977)
0
0
(1.578.977)
2.366.887
0
0
2.366.887
759.894
0
0
759.894
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
0
0
0
0
0
0
0
0
(591.620)
(591.620)
(591.620)
(591.620)
(86.316)
(86.316)
B.3. Spremembe v kapitalu
b) Razporeditev dela čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja
in nadzora
0
0
0
(1.578.977)
1.578.977
0
0
0
0
0
(1.578.977)
1.578.977
0
0
4.715.407
16.643
0
(2.365.171)
(591.620)
1.775.267
673.578
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja
a) Preračuni za nazaj
b) Prilagoditve za nazaj
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja
C. Končno stanje poročevalskega obdobja
Zakonske Preneseni čisti
rezerve
poslovni izid
5.6.
POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV
Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in
poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Računovodske usmeritve
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke računovodenja: časovna
neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost, upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter
kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost
in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela:
previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Družba je pravila upoštevala dosledno in od njih ni odstopala.
Povzetek splošnih računovodskih usmeritev in računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem
posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji:

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za
pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo
njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče
pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna
sredstva se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Prevrednotenje
opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 ni bilo opravljeno.

Naložbene nepremičnine so a) zemljišča, posedovana za povečevanje vrednosti dolgoročne
naložbe, in ne za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju; b) zemljišča, za katera
podjetje ni določilo prihodnje uporabe; c) zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v
enkratni ali večkratni poslovni najem; in č) prazne zgradbe, posedovane za oddajo v enkratni
ali večkratni poslovni najem. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti,
ki jo tvorijo nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Družba je
v letu 2012 prešla na model vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti.

Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali finančne naložbe v
posojila, pojavljajo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave, ki niso vezana na
opravljanje storitev v proučevanem podjetju. Poslovne terjatve se ne štejejo kot finančne
naložbe, razen tistih, ki so v posesti za trgovanje. Finančne naložbe se pri začetnem
pripoznanju razvrstijo v: finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, finančne naložbe v posojila ali za
prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Po začetnem pripoznanju se finančna sredstva
izmerijo po pošteni vrednosti, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji
ali drugačni odtujitvi, razen a). finančnih naložb v posojila, ki se izmerijo po odplačni
vrednosti po metodi efektivnih obresti; b). finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo,
ki se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti; ter c). finančnih naložb v
kapitalske inštrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene
vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti; take finančne naložbe se izmerijo po nabavni
vrednosti.
Družba na presečni bilančni dan presoja potrebo po oslabitvi naložb v finančne inštrumente,
Letno poročilo družbe 2013
Stran 30 od 46
ki niso izkazani po pošteni vrednosti, če je knjigovodska vrednost kake finančne naložbe na
bilančni presečni dan za več kot 20 % večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti
celotnega kapitala tistega podjetja, v katerem ima družba naložbo na ta dan.

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo plačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova
knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno oziroma iztržljivo vrednost. Terjatve se zaradi
odprave oslabitve prevrednotujejo, če njihova poštena oziroma iztržljiva vrednost presega
njihovo knjigovodsko vrednost. Terjatve, nominirane v tuji valuti, so v računovodskih izkazih
vrednotene v višini referenčnega tečaja ECB za posamezno valuto na bilančni datum. Tečajne
razlike predstavljajo finančne prihodke ali finančne odhodke.

Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo
ocenjena.
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo
posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve
zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane
odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na
pomembnejše vrste.

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz
prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba
poslovnega leta. Presežek iz prevrednotenja se pojavi zaradi povečanja knjigovodske
vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, dolgoročnih finančnih
naložb in kratkoročnih finančnih naložb po modelu prevrednotenja ter ga je treba izkazovati
ločeno glede na nastanek. Omogoča kritje kasnejšega zmanjšanja knjigovodske vrednosti
oziroma oslabitve istih gospodarskih kategorij.

Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi
obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je
zanesljivo ocenjena. Vrednost dolgoročnih rezervacij je na koncu obračunskega obdobja
enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih
sredstev. Dolgovi so lahko finančni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali
poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju
storitev. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb, dobljene vloge in
izdani vrednostni papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali
kupljene storitve, dolgovi do najemodajalcev za finančne najeme, kratkoročne obveznosti do
zaposlencev, financerjev, države ter obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida.
Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od enega leta,
kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Prevrednotenje kratkoročnih in dolgoročnih
dolgov je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavlja kot prevrednotenje zaradi
njihove oslabitve, pa tudi kot prevrednotenje dolgov zaradi njihove okrepitve. Za vsako vrsto
dolgov so razkrite informacije o njeni pošteni vrednosti ali informacije o glavnih značilnostih
posamezne vrste dolgov.

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so
prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 31 od 46
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo
knjigovodsko vrednostjo. Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z
dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo
jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki.
Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih (na primer
prejete obresti) in finančne prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida drugih (na primer
prejete dividende). Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali
prihodki, ki povečujejo poslovni izid.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni
odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim
stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah
proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih
zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. Prevrednotovalni poslovni odhodki se
pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in
obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s
presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. Poslovni odhodki se
po namenu (funkciji) razvrščajo na nabavno vrednost prodanih količin ter na posredne
stroške nabavljanja in prodajanja, neposredne stroške prodajanja, posredne stroške skupnih
služb in prevrednotovalne poslovne odhodke, ki niso stroški. Finančni odhodki so odhodki za
financiranje in odhodki za naložbenje. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi
s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s
presežkom iz prevrednotenja kapitala. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke
(izredni odhodki) in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
5.7.
Stran 32 od 46
RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE KONSOLIDIRANJA
Ob prevzemu se sredstva in obveznosti ter pogojne obveznosti odvisnega podjetja merijo po pošteni
vrednosti na datum prevzema. Vsak presežek nabavne vrednosti nad deležem obvladujočega
podjetja v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov se pripozna kot dobro ime,
ki se slabi. Vsak presežek deleža v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov nad
nabavno vrednostjo se pripozna v poslovnem izidu v obdobju pridobitve. Delež manjšinskih
delničarjev je izkazan po manjšinskem deležu poštenih vrednosti pripoznanih sredstev in obveznosti.
Naknadno se vsaka izguba, vezana na manjšinski delež, ki presega manjšinski delež, razporedi na
deleže matičnega podjetja.
Računovodski izkazi odvisnega podjetja so pripravljeni za enako poslovno leto, kot računovodski
izkazi obvladujočega podjetja z uporabo enotnih računovodskih usmeritev. V primeru
nekonsistentnosti računovodskih usmeritev, so v konsolidiranih računovodskih izkazih narejeni
ustrezni popravki. Pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani
dobički in izgube oz. prihodki in odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine TNP.
Povzetek izločitev v konsolidirani bilanci stanja na dan 31.12.2013 (v EUR):
Deleži do podjetij v skupini
Dolgoročno dana posojila
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Skupaj sredstva
1.303.400
473.777
148.503
41.430
1.967.110
Kapital
Dolgoročno prejeta posojila
Kratkoročno prejeta posojila
Kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj obveznosti do virov sredstev
1.303.400
473.777
148.503
41.430
1.967.110
Povzetek izločitev v konsolidiranem izkazu poslovnega izida
v EUR
Prihodki od prodaje
Stroški storitev
Skupaj izkaz poslovnega izida
15.127
(15.127)
0
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
5.8.
Stran 33 od 46
POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov se nanašajo na leto 2013, razen če je izrecno navedeno drugače.
1. Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
v EUR
31.12.2013
4.281.597
487.448
3.581.794
212.355
0
31.12.2012
4.675.473
691.448
1.874.400
67.508
2.042.117
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 predstavlja naslednja tabela:
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Drobni inventar
Inv.v teku
v EUR
Skupaj
Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2012
Pridobitve
Zmanjšanja
Prenos v uporabo
Stanje 31.12.2013
931.374
0
-204.000
0
727.374
2.600.322
0
-96.000
1.899.235
4.403.557
243.698
0
-20.531
223.718
446.885
74.897
0
-3.472
2.095
73.520
2.030.464
94.584
0
-2.125.048
0
5.880.755
94.584
-324.003
0
5.651.336
Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2012
Amortizacija
Izločitve
Staje 31.12.2013
239.926
0
0
239.926
725.922
95.841
0
821.763
178.751
74.812
-15.700
237.863
72.338
1.322
-3.472
70.188
0
0
0
0
1.216.937
171.975
-19.172
1.369.740
Stanje 31.12.2012
691.448
1.874.400
64.947
2.559
2.030.464
4.663.818
Staje 31.12.2013
487.448
3.581.794
209.022
3.332
0
4.281.596
Neodpisana vrednost
Uporabljene so naslednje amortizacijske stopnje: zgradba 3%, oprema 20%, drobni inventar 50%,
računalniška oprema 50%. Družba v letu 2013 amortizacijskih stopenj ni spreminjala.
Nepremičnine v neodpisani vrednosti (2.109.311 EUR) so zastavljene v korist upnika za prejeta
posojil ELMONT d.d..
Nepremičnine v neodpisani vrednosti (1.959.931 EUR) so zastavljene v korist bank za prejeta posojila.
Neodpisana vrednost vozila, pridobljenega na podlagi finančnega najema znaša 11.974 EUR.
Nepremičnina Savica Ukanc, v vrednosti 300.000 EUR, je bila na osnovi Poravnave o denacionalizaciji
prenesena na Nadškofijo Ljubljana.
Skupina nima pogodbenih zavez za nakup osnovnih sredstev.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 34 od 46
2. Naložbene nepremičnine
v EUR
31.12.2013
283.793
31.12.2012
628.037
Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2013 predstavlja naslednja tabela:
Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2012
Pridobitve
Zmanjšanja
Prevrednotenje
Prenos v uporabo
Stanje 31.12.2013
Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2012
Amortizacija
Izločitve
Staje 31.12.2013
Neodpisana vrednost
Stanje 31.12.2012
Stanje 31.12.2013
Zemljišča
Zgradbe
v EUR
Skupaj
141.908
0
0
0
0
141.908
495.045
0
0
-341.792
0
153.253
636.953
0
0
-341.792
0
295.161
0
0
0
0
8.916
2.452
0
11.368
8.916
2.452
0
11.368
141.908
141.908
486.129
141.885
628.037
283.793
Naložbene nepremičnine so vrednotene po pošteni vrednosti. Učinek prevrednotenja na pošteno
vrednost znaša 34.647 EUR.
Skupina ima v lasti naložbeno nepremičnino zemljišče Studor, katerega ne uporablja za svojo
dejavnost in iz tega naslova ne realizira prihodkov.
Prihodki z naslova naložbenih nepremičnin (Zatrnik) v letu 2013 znašajo 9.000 EUR, stroškov z
naložbeno nepremičnino skupna ni imela, ker po najemni pogodbi vse stroške nosi najemnik. Po
stanju na dan 31.12.2013 družba ni ugotavljala poštene vrednosti naložbenih nepremičnin.
Naložbene nepremičnine so zastavljene v korist upnika za prejeta posojila ELMONT d.d..
Amortizacijska stopnja za zgradbo znaša 1,6%.
Družba je v letu 2013 oslabila naložbeno nepremičnino Omrežje vodovod Goreljek na Pokljuki v
celotni vrednosti 341.793 EUR.
3. Zaloge
v EUR
31.12.2013
30.461
31.12.2012
10.694
Zaloge predstavljajo zaloge materiala in drobnega inventarja v znesku 27.537 EUR ter zaloge
trgovskega blaga 2.924 EUR.
Pri popisu zalog ni bilo ugotovljenih inventurnih viškov in manjkov. Zaloge materiala prav tako niso
zastavljene.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 35 od 46
Poslovodstvo ocenjuje, da knjigovodska vrednost zaloge ne presega čiste iztržljive vrednosti.
4. Kratkoročne finančne naložbe
v EUR
31.12.2013
307.706
31.12.2012
307.706
Skupina TNP ima v lasti 164.909 delnic družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., kar predstavlja 16,522 %
lastništva. Družba vrednoti naložbo po pošteni vrednosti v višini 265.503 EUR.
Naložbo v Alpski turistični center Kanin Bovec, d.o.o. je družba pridobila novembra 2004 s konverzijo
terjatev v višini 89.947,35 EUR v lastniški kapital, kar je predstavljalo 1,726 % lastništva družbe. V
letu 2011 je družba ATC Kanin povečala osnovni kapital s vplačili stvarnega vložka družbenikov občina
Bovec in Evroinvenst, d.o.o.; delež Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. po povečanju znaša
1,2137% osnovnega kapitala. ATC Kanin že vsa leta posluje z izgubo, v letu 2013 pa je začel stečajni
postopek. Naložba je bila v letu 2010 oslabljena v višini 78.240 EUR. Družba vrednoti naložbo po
pošteni vrednosti v višini 11.707 EUR.
Slike v knjigovodski vrednosti 30.496 EUR se nahajajo na Šport hotelu Pokljuka.
5. Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
31.12.2013
49.873
31.12.2012
37.177
Po stanju na dan 31.12.2013 skupina izkazuje terjatve do kupcev v znesku 38.882 EUR, za katere je bil
oblikovan popravek vrednosti v znesku 10.299 EUR. V letu 2013 dodatnih popravkov vrednosti
terjatev do kupcev ni bilo. Terjatve do kupcev so po stanju na dan 31.12.2013 pretežno nezapadle.
Druge kratkoročne terjatve vključujejo terjatve do izdajateljev bančnih kartic, terjatve za DDV in
preplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, terjatev za preplačano turistično takso in
terjatev do bivšega zaposlenca.
6. Denarna sredstva
v EUR
31.12.2013
29.979
31.12.2012
33.334
Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013 predstavljajo denarna sredstva v blagajni (5.721 EUR) in
na transakcijskih računih (24.258 EUR).
7. Kapital
v EUR
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Preneseni poslovni izid
Čista izguba poslovnega leta
Manjšinski kapital
31.12.2013
2.448.838
4.715.407
16.643
(2.365.171)
(591.620)
673.578
31.12.2012
3.126.781
4.715.407
16.643
(786.186)
(1.578.977)
759.894
Po sklepu skupščine v letu 2007 je s spremembo statuta osnovni kapital razdeljen na 1.130.793
kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Kosovne delnice so navadne in se glasijo na ime.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 36 od 46
Kapitalske rezerve v znesku 8.993 EUR so po vsebini vplačani presežek kapitala iz naslova prevzetega
premoženja v zameno za prevzete certifikate državljanov, 4.342 EUR pa je iz naslova revalorizacije
oziroma splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 3.308 EUR se nanaša na kasnejšo
uskladitev kapitala ob spremembi v kosovne delnice in preračuna na EUR.
Družba ima skupno 9.717 delničarjev po stanju na 31.12.2013. Struktura delničarjev je razvidna iz
spodnje tabele.
Delničarji
Republika Slovenija
Fizične osebe
Občina Tolmin
Občina Bohinj
Občina Bovec
Občina Kobarid
Občina Kranjska gora
Občina Bled
Občina Jesenice
Občina Pivka
Občina Ivančna Gorica
Občina Trebnje
Mestna Občina Maribor
Občina Rogaška Slatina
Skupaj
Število delnic
576.921
270.687
40.448
40.394
40.386
40.386
40.386
40.385
40.385
192
91
63
63
50
1.130.793
%
51,019%
23,938%
3,577%
3,572%
3,571%
3,571%
3,571%
3,571%
3,571%
0,017%
0,008%
0,006%
0,006%
0,004%
100,00%
Družba nima lastnih delnic in jih med poslovnim letom ni imela. Knjigovodska vrednost delnice na
dan 31.12.2013 znaša 1,57 EUR.
Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenskih potrebščin (0,7 %) v letu 2013 bi
izkazala čisto izgubo v višini 595.761 EUR.
8. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
31.12.2013
577.095
31.12.2012
609.911
Naziv investicije
Hotel Jelka
Šport hotel
420.376
156.719
445.841
164.070
Skupina je za prenovo Hotela Jelka pridobila od Slovenskega regionalno razvojnega sklada
nepovratna sredstva v višini 445.841 EUR. V letu 2013 je bil del obračunane amortizacije prenešen
med prihodke in sicer v višini 25.465.EUR.
S pogodbo o nepovratnih sredstvih se je družba zavezala, da bo usposobila hotel s 4 zvezdicami in 40
ležišči do septembra 2012, povečala število zaposlenih iz 0 na 6 oseb v roku treh let po zaključku
investicije, povečala dodano vrednost za 10% glede na stanje pred investicijo.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 37 od 46
Med drugim lahko Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju »Sklad«)
odstopi od pogodbe, če družba ne doseže prej omenjenih pogojev, če ne izpolni obveznosti po
pogodbi, če preneha s poslovanjem v času do 5 let, če je nad družbo uveden stečajni ali likvidacijski
postopek, če družba brez soglasja odsvoji ali obremeni investicijo, če družba ne zagotovi katerekoli
potrebne dokumentcacije, v drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug predpis, če družba
porabi sredstva v nasprotju z namenom, določenim v tej pogodbi. Družba o poteku investicije poroča
ob izdaji zahtevka za izplačilo, ob zaključku investicije in enkrat letno do 31.1., za ves čas spremljanja
investicije (3 leta). V letu 2013 je Sklad opravil pregled finaniranja investicije, končnega stališča o
opravljenem pregledu pa družba še ni prejela.
Skupina je za prenovo Šport hotela sklenila pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarstvo
v višini 25% upravičenih stroškov oziroma 193.313 EUR. V skladu s pogodbo je bilo potrebno dosegati
kvantitativne cilje na področju števila zaposlenih, število nočitev in višino dodane vrednosti.
Pogodbena določila določajo tudi, da se predmeta investicije ne sme prodati, oddati v najem ali
leasing tretjim osebam najmanj za dobo 5 let od zaključka investicije (1.5.2014).
Postavka/Leto
Število nočitev
Število novih zaposlitev
Dodana vrednost/zaposlenega
2009
20.586
14
25.981
2010
21.024
0
28.361
2011
21.900
0
29.364
V obravnavanem 5 - letnem obdobju družba ni izpolnjevala vseh pogodbenih zahtev. Omenjene
rezervacije za nepovratna sredstva se zmanjšujejo v skladu z obračunano amortizacijo delno
sofinanciranih sredstev z upoštevanjem % sofinanciranja in sicer v letu 2013 za 7.351 EUR.
9. Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročno prejeta bančna posojila
Kratkoročna zapadlost dolgoročno prejetih bančnih posojil
Dolgoročno prejeta posojila od drugih
Kratkoročna zapadlost dolgoročno prejetih posojil od drugih
Dolgoročne finančne obveznosti iz finančnega najema
Kratkoročna zapadlost obveznosti iz finančnega najema
v EUR
31.12.2013
738.515
31.12.2012
1.165.895
549.733
(475.243)
729.771
(70.000)
8.713
(4.459)
578.744)
(142.189)
729.339)
0
0
0
Prejeta bančna posojila se obrestujejo s 3-6 mesečnim EURIBOR s pribitkom 1% - 5,45%. Po stanju na
dan 31.12.2013 je zapadlih obveznosti do bank 77.139 EUR in te lahko zahtevajo takojšnje vračilo
vseh posojil. Stanje finančnih obveznosti do bank znaša 549.733 EUR, od tega jih je 74.490 EUR
izkazanih med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi , 475.243 EUR pa med kratkoročnimi. Za prejeta
bančna posojila so zastavljene nepremičnine (Hotel Šport).
Družbenik Elmont Bled, proizvodnja, inženiring in storitve d.d je skupini odobril dolgoročno posojilo v
višini 700.000 EUR za dokončanje investicije Hotel Jelka, po obrestni meri 3M EURIBOR+4%,
zavarovan s hipoteko na nepremičninah Hotel Jelka in Gostišče Zatrnik s pripadajočimi zemljišči.
Posojilo se v skladu s pogodbo odplača v 120 enakih obrokih, prvi obrok v višini 5.833,33 EUR zapade
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 38 od 46
v plačilo januarja 2014, zadnji obrok za vračilo kredita zapade v plačilo 31.12.2022. Obveznosti v višini
350.000 EUR zapadejo po obdobju 5 let od datuma bilance stanja.
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih (29.771 EUR) se obrestujejo po priznani obrestni meri med
povezanimi osebami in zapadejo v enkratno plačilo v letu 2017. Prejeto posojilo ni zavarovano.
Obveznosti iz naslova finančnega najema v znesku 8.713 EUR so delno (4.459 EUR) izkazane med
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
10. Kratkoročne finančne obveznosti
v EUR
Kratkoročno prejeta posojila od drugih
Kratkoročna prejeta bančna posojila
Kratkoročna zapadlost dolgoročno prejetih posojil od drugih
Kratkoročna zapadlost obveznosti iz finančnega najema
31.12.2013
736.454
186.752
475.243
70.000
4.459
31.12.2012
397.328
168.318
229.010
0
0
Kratkoročno posojilo pri družbi Elmont Bled, d.d. v višini 120.000 EUR je zapadlo 31.07.2013.
Obrestna mera za kredit znaša 3 mesečni EURIBOR + 5,10 % letno. Za zavarovanje kredita zastavljen
delež na kapitalu družbe Pokljuka Turizem d.o.o..
Kratkoročne finančne obveznosti v znesku 65.000 EUR predstavljajo kratkoročno prejeta posojila
družbe Elmont Bled d.d., ki se obrestujejo po 6% letni obrestni meri.
Kratkoročna zapadlost dolgoročno prejetih bančnih posojil znaša 475.243 EUR in kratkoročna
zapadlost prejetih posojil od drugih (70.000 EUR).
Neodpisana vrednost vozila, pridobljenega na podlagi finančnega najema znaša 11.974 EUR.
11. Kratkoročne poslovne obveznosti
v EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
31.12.2013
487.481
250.777
8.318
228.386
31.12.2012
409.073
309.126
0
99.947
Po stanju na dan 31.12.2013 ima skupina 362.721 EUR zapadlih neplačanih kratkoročnih poslovnih
obveznosti. Po stanju na dan 31.12.2013 skupina izkazuje 49.161 EUR obveznosti za obresti za prejeta
posojila in 96.440 EUR obveznosti iz naslova prevzetih obveznosti do ELMONT BLED d.d..
12. Čisti prihodki od prodaje
v EUR
2013
635.351
2012
587.958
Čisti prihodki od prodaje so ustvarjeni iz naslova hotelskih in gostinskih storitev, od tega Šport hotel
(419.569 EUR), Hotel Jelka (206.377 EUR), Gostišče Zatrnik (9.851 EUR) in drugo (280 EUR).
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 39 od 46
13. Drugi poslovni prihodki
2013
32.817
v EUR
2012
9.787
Drube poslovne prihodke pretežno predstavljajo prihodki iz naslova obračunane amortizcije delno
sofinanciranih osnovnih sredstev z nepovratnimi sredstvi.
2013
524.360
2012
479.906
Stroški materiala
Stroški energije
Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga
Drugi stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Odpis drobnega inventarja in embalaže
Stroški nadomestnih delov
Skupaj stroški materiala
128.482
65.402
17.630
7.703
5.841
2.167
1.380
344
228.949
124.612
46.485
13.251
1.122
9.073
809
0
560
195.912
Stroški po pogodbah o delu, študentsko delo
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OOS
Str. plačilnega prometa in bančnih stor. ter zavarovanja
Stroški transportnih storitev
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški sejmov in reklame ter rezprezentance
Stroški storitev pri ustvarjanju proizv. in opravljanju
storitev
Stroški drugih storitev
Skupaj stroški storitev
Vse skupaj
154.852
61.422
22.515
12.861
9.013
6.981
4.579
3.842
160.651
68.629
10.418
9.772
7.949
9.724
5.934
3.530
1.091
18.255
295.411
524.360
0
7.387
14. Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR
283.994
479.906
V letu 2013 je znašal skupni strošek revidiranja 29.000 EUR, od tega za revidiranje letnega poročila
7.000 EUR in druge storitve dajanja zagotovil 1.000 EUR.
15. Stroški dela
2013
200.849
v EUR
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
Stroški drugih zavarovanj
Drugi stroški dela
151.924
13.404
10.980
24.541
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
2012
257.192
190.328
16.844
13.799
36.221
Letno poročilo družbe 2013
Stran 40 od 46
V skupini je bila konec leta 2013 zaposlenih 5 oseb. Skupina je plače in druge stroške dela
obračunavala in izplačevala v skladu s pogodbami in uredbo o povračilu stroškov. Direktor
obvladujoče družbe opravlja funkcijo po pogodbi o poslovodenju, prav tako direktorja odvisnih družb.
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2013:
Stopnja izobrazbe
II.
IV.
V.
VI.
Skupaj
Število zaposlenih
1
2
1
1
5
16. Odpisi vrednosti
v EUR
2013
501.826
2012
944.290
Odpise vrednosti tvorijo amortizacija neopredmetenih sredstev (2.630 EUR), zgradb (95.841 EUR),
opreme (74.812 EUR), drobnega inventarja (1.322 EUR), naložbenih nepremičnin (2.452 EUR),
prevrednotovalne odhodke v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (320.270 EUR), ki
predstavljajo prenos nepremičnine Savica Ukanc na osnovi Poravnave o denacionaliaciji in
prevrednotovalni odhodki v zvezi s terjatvami (4.499 EUR).
17. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
v EUR
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
18. Drugi prihodki
v EUR
2013
70.861
2012
45.230
27.042
43.819
25.438
19.792
2013
306.084
2012
196.589
Drugi prihodki pretežno predstavljajo prihodke iz naslova odškodnine za vlaganje, ki jo je plačal
denacionalizacijski upravičenec Nadškofija Ljubljana ob vračilu premoženja Ukanc Savica v skupni
višini 297.478 EUR.
19. Drugi odhodki
v EUR
2013
341.928
2012
343.651
Drugi odhodki izkazujejo odhodke slabitve naložbene nepremičnine Vodovod Goreljek v skupni višini
341.793 EUR.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 41 od 46
20. Davek iz dobička
2013
0
v EUR
2012
0
Skupina pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 ni imela davčne osnove. Družba
ima skupno davčno izgubo v višini 248.167 EUR, za katero niso izkazane odložene terjatve za davek.
21. Kazalniki
2013
Stopnja lastniškosti financiranja
Stopnja dolgoročnosti financiranja
Stopnja osnovnosti investiranja
Stopnja dolgoročnosti investiranja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obv. (hitri koeficient)
Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti (pospešeni koeficient)
Koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obveznosti (kratkoročni koeficient)
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
0,49
0,75
0,86
0,92
0,57
0,02
0,07
0,34
0,54
-0,22
-
22. Izpostavljenost tveganjem
Likvidnostno tveganje
Bilančna postavka
Prejeta posojila
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne
obveznosti
Skupaj
Kreditno tveganje
V EUR
Knjigovodska Zapadlost do Zapadlost Zapadlost
vrednost
1 leta
2–5 let
nad 5 let
1.474.969
736.454
388.515
350.000
250.777
250.777
0
0
228.386
1.954.132
0
987.231
0
388.515
Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31.12.2013
V EUR
Knjigovodska
vrednost
Postavka
Terjatve do kupcev
28.583
Druge kratkoročne poslovne terjatve
21.290
Skupaj
49.873
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
0
350.000
Letno poročilo družbe 2013
Stran 42 od 46
Tveganje spremembe obrestne mere
Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere na dan 31. 12. 2013 (v EUR)
Postavka
Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti
31.12.2013
135.000
0
135.000
1.339.969
0
1.339.969
Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk v poročevalskem obdobju bi povečala (zmanjšala)
odhodke iz financiranja. Analiza predpostavlja, da preostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.
V EUR
Odhodki družbe
Postavka
Zmanjšanje za 100 b. t.
Povečanje za 100 b. t.
Instrumenti po variabilni obrestni meri
7.086
7.086
Skupaj
7.086
7.086
Skupina se pred obrestnim tveganjem ne ščiti.
Valutno tveganje
Skupina nima večjih terjatev in obveznosti, izraženih v tujih valutah, zato ni izpostavljeno valutnemu
tveganju.
Tveganje poštene vrednost
V preglednici je prikazana simulacija padca poštene vrednosti zemljišč ter zgradb (izkazana med
osnovnimi sredstvi) in njihov vpliv na presežek iz prevrednotenja glede na stanje dne 31.12.2013.
v EUR
Vrsta sredstev
Naložbene nepremičnine
Sprememba poštene
vrednosti
10%
20%
28.379
56758
23. Razkritja o skupinah oseb
Članom nadzornega sveta, upravi in zaposlenim družbe v skupini niso odobrile nobenega posojila,
predujmov, niti poroštva za njihove obveznosti.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 43 od 46
24. Dogodki po dnevu bilance stanja
Dne 9.4.2014 je TNP d.d. vložil tožbo zaradi ničnosti pogodbe o ustanovitvi oz prenosa nepremičnin
kot stvarnih vložkov ob ustanovitvi, v vrednosti 776 tisoč EUR na dan 31.12.2013, iz TNP d.d. na
Pokljuka turizem d.o.o., in zatrjuje, da za prenos omenjenih nepremičnin Vlada RS ni podala soglasja
in je posledično je skladno z drugim odstavkom 243. člena ZZK-1 vknjižba lastninske pravice v korist
Pokljuka Turizem d.o.o. neveljavna.
Izida tožbe na izbris lastninske pravice družbe Pokljuka Turizem d.o.o. na naštetih nepremičninah in
na vzpostavitev prejšnjega zemljiško knjižnega stanja ni mogoče napovedati. Sredstva in viri Pokljuka
turizem d.o.o. na dan 31.12.2013 predstavljajo v konsolidiranih izkazih EUR oz 53,2 % vseh
sredstev.
25. Potencialne obveznosti
Odvisna družba Šport hotel d.o.o je v preteklosti uporabljala dele zemljišč v lasti Sklada kmetijskih
zemljišč v obsegu 11.379 m2 kot parkirišče za stranke okrepčevalnice Savica. Okrepčevalnica Savica je
bila v letu 2013 zaradi denacionalizacije vrnjena Nadškofiji Ljubljana. Odvisna družba Pokljuka
turizem d.o.o. je v preteklih letih brez dogovora in brez odmene uporabljala dele zemljišč v obsegu
18.572 m2 v lasti Sklada kmetijskih zemljišč kot parkirišče. Morebitne obveznosti iz tega naslova niso
vključene v računovodske izkaze.
26. Predpostavka delujočega podjetja
Skupina zadnjih pet let posluje z izgubo. Prenesena izguba, skupaj s tekočo izgubo na dan 31.12.2013
znaša 2.956.790 EUR in predstavlja 62% osnovnega kapitala.
Kratkoročne obveznosti Skupine na dan 31.12.2013 znašajo 1.223.935 EUR in za 805.916 EUR
presegajo kratkoročna sredstva. Prav tako ima družba na dan 31.12.2013 362.721 EUR zapadlih,
neplačanih kratkoročnih poslovnih obveznosti in 197.139 EUR obveznosti iz naslova prejetih posojil,
od tega je dne 31.7.2013 je v plačilo zapadlo posojilo v višini 120.000 EUR, prejeto s strani družbe
Elmont Bled d.d. Posojilo je zavarovano z deležem TNP d.d. v kapitalu odvisne družbe Pokljuka
turizem d.o.o.. Zaradi težav z likvidnostjo in nevračila posojila, obstaja tveganje vnovčevanja
zastavljenega deleža.
V letu 2014 pa v plačilo zapadejo tudi obveznosti iz naslova prejetih posojil v skupni višini 539.315
EUR. Poslovodstvo si prizadeva, da bi se z glavnimi upniki dogovorili za vzdržno obliko financiranja
oziroma reprogram posojil, dolgove iz naslova tekočega poslovanja pa bo Skupina v čim večji meri
skušala poravnati v poletni sezoni 2014, ko bo poslovanje to omogočalo.
Za zagotovitev pogojev za nadaljnje dolgoročno poslovanje obvladujoče družbe in zagotavljanje
likvidnosti, je uprava pripravila strategijo vnovčevanja kapitalskih naložb in drugega premoženja.
V letu 2012 je obvladujoča družba vodila postopek odprodaje deleža v Šport hotelu Pokljuke,
istočasno pa je objavila javne pozive za zbiranje ponudb za ostale manjše naložbe družbe. Do dneva
tega poročila ni bila realizirana nobena prodaja.
V drugi polovici leta 2013 je poslovodstvo pripravilo celovito Poročilo o stanju družbe in predlog
ukrepov za sanacijo poslovanja. Predlaga se dokapitalizacijo družbe TNP d.d. s strani lastnikov
oziroma delničarjev, dokapitalizacijo odvisnih družb s strani tretje osebe, zagotovitev sredstev za
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Letno poročilo družbe 2013
Stran 44 od 46
opravljanje poslanstva družbe, kar je krepitev območja Triglavskega narodnega parka, pri čemer bi
družba potrebovala fiksno dodeljena proračunska sredstva, ki bi jih namenjala za projekte za krepitev
in razvoj območja Triglavskega narodnega parka, združitev obeh odvisnih družb v eno družbo ali
pripojitev nazaj na matično družbo, spremembo namembnosti ali vnaprejšnji zakupi kapacitet,
oddajanje hotela v upravljanje delno ali v celoti za upravljanje dejavnosti, preoblikovanje družbe TNP
d.d. (kot skrajni ukrep je bila predlagana tudi redna likvidacija družbe in odprodajo premoženja z
namenom poplačila delničarjev).
Direktor:
Goreljek, 27.5.2014
Grega Tekavec
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.
Skupščini
Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d.
Zgornje Gorje
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Revidirali smo priložene konsolidirane računovodske izkaze Skupine Družba za
spodbujanje razvoja TNP, d.d., ki vključujejo konsolidirano bilanco stanja na dan 31.
decembra 2013, konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirani izkaz drugega
vseobsegajočega donosa, konsolidirani izkaz gibanja kapitala in konsolidirani izkaz denarnih
tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge
pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v
skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki
ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše revizije.
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo
od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev
sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne
navedbe.
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih
v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi
ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali
napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s
pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil
okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega
kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi
ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše
revizijsko mnenje s pridržki.
Osnova za mnenje s pridržki
Po stanju na dan 31.12.2013 Skupina izkazuje zemljišča, zgradbe in naložbene
nepremičnine v neodpisani vrednosti 776 tisoč EUR, za katere se iz analitičnih evidenc
nepremičnin na podlagi revizijskih postopkov nismo uspeli prepričati o pravilnosti izkazanih
nabavnih vrednosti posameznih nepremičnin.
Skupina izkazuje na dan 31.12.2013 rezervacije iz naslova nepovratnih sredstev v znesku
156.719 EUR, ki jih je prejela v letu 2009. V pogodbenem petletnem obdobju zaveze (število
zaposlenih, število nočitev in dodana vrednost na zaposlenega) niso bile dosežene, zaradi
česar bi financer lahko zahteval vračilo sredstev v znesku 193.313 EUR skupaj z
zamudnimi obrestmi v višini 71.445 EUR.
Mnenje s pridržki
Razen glede možnih učinkov zadev, opisanih v odstavku Osnova za mnenje s pridržki, so po
našem mnenju konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in
pošten prikaz finančnega položaja Skupine Družba za razvoj TNP, na dan 31. decembra
2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Poudarjanje zadeve
Opozarjamo na pojasnilo 8. h konsolidiranim računovodskim izkazom, Rezervacije in
dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz katerega izhaja, da je odvisna družba je v letu
2012 pridobila 445.841 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje adaptacije hotela Jelka.
Zaradi nasprotujočih informacij glede ugotovitev pregleda financiranja investicije obstaja
negotovost v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih določil, zaradi katerih bi financer lahko
odstopil od pogodbe, družba pa bi morala prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, vrniti.
Opozarjamo tudi na pojasnilo 25. h konsolidiranim računovodskim izkazom, Predpostavka
delujočega podjetja, iz katerega je razvidno, da je Skupina Družba za razvoj TNP na dan
31.12.2013 v negotovem finančnem položaju. Poslovno leto je zaključila z izgubo v višini
677.942 EUR, na dan 31.12.2013 ima zapadle neplačane obveznosti v višini 362.721 EUR
do dobaviteljev in 197.139 EUR iz naslova finančnih obveznosti. V letu 2014 v plačilo
dodatno zapade v plačilo 539.319 EUR obveznosti iz naslova prejetih posojil, ki so
zavarovani z zastavo nepremičnin. V kolikor družba ne bo uspešna v dogovorih z upniki
glede reprograma posojil in z dobavitelji glede poslovnih obveznosti oziroma ne bo
uspešnejša pri zagotavljanju likvidnosti iz tekočega poslovanja, bo njeno nadaljne poslovanje
resno ogroženo.
Te okoliščine skupaj z drugimi zadevami, predstavljenimi v omenjenih pojasnilih, nakazujejo
pomembno negotovost, ki lahko vzbudi bistven dvom v sposobnost Skupine Družbe za
razvoj TNP, da nadaljuje kot delujoče podjetje. Naše mnenje v zvezi s poudarjenimi
zadevami ni prilagojeno.
Odstavek o drugi zadevi
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Ljubljana, 27. maj 2014
CONSTANTIA PLUS d.o.o.
Marinka Voje
pooblaščena revizorka