junij 2014 - Elektro Ljubljana

Poročilo o poslovanju 1-6/2014
1. Poudarki iz poslovanja družbe
Tabela 1: Izbrani pokazatelji poslovanja
Real. 1-6/13
Plan 1-6/14
42.231.780
42.469.842
41.550.596
97,8
98,4
Čisti poslovni izid (v EUR)
4.409.469
3.939.396
2.471.976
62,8
56,1
EBIT (v EUR)
= poslovni izid iz poslovanja
6.710.311
6.108.819
4.297.263
70,3
64,0
EBITDA (v EUR)
= poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo
18.974.212
18.625.642
16.559.653
88,9
87,3
Dodana vrednost (v EUR)
= kosmati donos od poslovanja - stroški blaga, materiala
in storitev - drugi poslovni odhodki
32.777.150
33.104.943
30.876.326
93,3
94,2
Investicije 1 (v EUR)
12.177.988
16.500.000
12.025.688
72,9
98,7
1.931.674
1.949.205
1.912.764
98,1
99,0
872
864
864
100,0
99,1
100,0
98,9
Čisti prihodki od prodaje (v EUR)
Distribucija el. energije (v MWh)
Zaposleni na dan 30.6.
Povprečno število zaposlenih
Real. 1-6/14 R14/P14 R14/R13
869,8
859,8
860,2
Čista donosnost sredstev (ROA)
= čisti poslovni izid / povprečna sredstva
0,99%
0,88%
0,55%
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)
= čisti poslovni izid / povprečni kapital
1,65%
1,44%
0,90%
116,2%
112,7%
109,3%
Čista dobičkonosnost prihodkov
= čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje
10,4%
9,3%
5,9%
Čisti prihodki od prodaje / zaposlenega 2 (v EUR)
48.553
49.395
48.303
97,8
99,5
37.684
38.503
35.894
93,2
95,3
Gospodarnost poslovanja
= poslovni prihodki / poslovni odhodki
2
Dodana vrednost / zaposlenega (v EUR)
1
za plan upoštevana polovica letnega plana
2
upoštevano povprečno število zaposlenih
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 2
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
Slika 1: Izbrani pokazatelji poslovanja
Čisti poslovni izid (v tisoč EUR)
Čista dobičkonosnost prihodkov (v %)
Čista donosnost sredstev (ROA)
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)
1,65%
10,4%
1,44%
9,3%
0,99%
0,88%
5,9%
0,90%
0,55%
4.409
3.939
2.472
Real. 1-6/13
Plan 1-6/14
Real. 1-6/14
Investicije (v tisoč EUR)
Investicije / čisti prihodki od prodaje (v %)
Real. 1-6/13
Plan 1-6/14
Real. 1-6/14
Dodana vrednost (v tisoč EUR)
Dodana vrednost / zaposlenega 1 (v tisoč EUR)
38,9%
37,7
38,5
35,9
28,9%
28,8%
12.178
16.500
12.026
32.777
33.105
30.876
Real. 1-6/13
Plan 1-6/14
Real. 1-6/14
Real. 1-6/13
Plan 1-6/14
Real. 1-6/14
1
Elektro Ljubljana d.d.
upoštevano povprečno število zaposlenih
Stran 3
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
2. Poslovnoizidna uspešnost poslovanja družbe
Družba Elektro Ljubljana d.d. je v prvem polletju leta 2014 poslovala s čistim dobičkom v višini
2.472 tisoč EUR, kar je za 1.937,5 tisoč EUR oz. za 43,9 % slabši poslovni rezultat kot je bil
realiziran v enakem obdobju predhodnega leta. Slabši poslovni rezultat je predvsem posledica
povečanja stroškov zaradi odpravljanja okvar na poškodovanem omrežju zaradi žledenja v začetku
letošnjega februarja.
Zaradi obsežnih posledic naravne ujme je družba pripravila rebalans poslovnega načrta za leto
2014, ki je bil tudi potrjen s strani Nadzornega sveta družbe.
Tabela 2: Nerevidirani izkaz poslovnega izida za obdobje 1-6/2014
(v EUR)
Bilančne postavke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki
POSLOVNI PRIHODKI
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Drugi prihodki
Drugi odhodki
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO
Davek od dobička
ČISTI POSLOVNI IZID

Real. 1-6/13
42.231.780
0
4.579.631
1.420.976
48.232.387
15.314.822
13.741.895
12.324.944
140.416
6.710.311
88.404
1.463.864
5.000
27.238
5.312.613
903.144
4.409.469
Plan 1-6/14
42.469.842
0
7.467.586
4.375.329
54.312.756
21.057.439
14.233.235
12.762.889
150.374
6.108.819
64.310
1.402.769
0
24.100
4.746.260
806.864
3.939.396
Real. 1-6/14
41.550.596
0
4.694.476
4.341.567
50.586.639
19.587.686
14.269.446
12.309.617
122.628
4.297.263
58.577
1.352.856
0
24.700
2.978.284
506.308
2.471.976
R14/P14 R14/R13
97,8
98,4
62,9
99,2
93,1
93,0
100,3
96,4
81,5
70,3
91,1
96,4
102,5
305,5
104,9
127,9
103,8
99,9
87,3
64,0
66,3
92,4
0,0
90,7
56,1
56,1
56,1
102,5
62,8
62,8
62,8
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v obdobju šestih mesecev leta 2014 znašal 4.297,3
tisoč EUR in je bil glede na enako obdobje predhodnega leta nižji za 2.413 tisoč EUR oz.
za 36 %. Nižji EBIT je v največji meri posledica povečanja stroškov zaradi odprave škod
na omrežju v mesecu februarju.
V primerjavi z načrtovanim je bil EBIT v šestmesečnem obdobju nižji za 1.811,6 tisoč
EUR oz. za 29,7 %, predvsem kot posledica manjšega obsega izvedenih investicij v lastno
omrežje glede na planiranega in manjših prihodkov iz naslova izvedbe storitev za SODO.

Čisti prihodki od prodaje, v prvem polletju leta 2014 realizirani v višini 41.550,6 tisoč
EUR, so bili od doseženih v enakem obdobju predhodnega leta manjši za 681,2 tisoč EUR
oz. za 1,6 %. To je v največji meri posledica manjših prihodkov iz naslova pokrivanja
izgub električne energije za SODO zaradi količinsko manjših izgub in nižje priznane cene.
V primerjavi z načrtovanimi pa so bili čisti prihodki od prodaje, predvsem zaradi manjših
prihodkov od storitev za SODO, manjši za 919,2 tisoč EUR oz. za 2,2 %.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 4
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
Slika 2: Struktura čistih prihodkov od prodaje
100%
90%
6,3%
7,4%
14,7%
13,1%
80%
70%
Ostali prihodki od prodaje
60%
50%
40%
78,9%
79,4%
30%
Prihodki za pokrivanje izgub in
oskrb SODO
Prihodki od najema infrastrukture
in storitev za SODO
20%
10%
0%
Real. 1-6/13
Real. 1-6/14

Realizacija usredstvene lastne proizvodnje je v šestih mesecih leta 2014 dosegla 4.694,5
tisoč EUR in je bila v primerjavi s predhodnim letom višja za 114,8 tisoč EUR oz. za 2,5
%, od načrtovane pa je bila nižja za 2.773,1 tisoč EUR oz. za 37,1 %.

Drugi poslovni prihodki so bili realizirani v višini 4.341,6 tisoč EUR. Predvsem zaradi
upoštevanih zavarovalnin iz naslova ledene ujme (v višini polnega zneska po zavarovalni
pogodbi) so bili za 2.920,6 tisoč EUR oz. za 205 % višji kot v enakem obdobju
predhodnega leta. V primerjavi z načrtovanimi so bili, predvsem zaradi manjših prejetih
sredstev iz evropskih skladov kot so bila načrtovana za obravnavano obdobje, nižji za 0,8
%.

Stroški materiala so v obdobju 1-6/2014 znašali 11.247,1 tisoč EUR in so bili za 16,5 %
višji kot v enakem obdobju predhodnega leta. Pri tem so bili stroški nakupa električne
energije za pokrivanje izgub in oskrbe SODO za 18,1 % nižji, ostali stroški materiala pa so
bili v največji meri zaradi višjih stroškov materiala za odpravo škod višji za 2.687,4 tisoč
EUR oz. za 74 %.
Realizirani stroški materiala so bili od načrtovanih za obravnavano obdobje manjši za
1.981,7 tisoč EUR oz. za 15 %. Pri tem so bili stroški nakupa električne energije za potrebe
SODO nižji za 7,3 %, ostali stroški materiala pa so bili predvsem zaradi manjših lastnih
investicij nižji za 1.594,9 tisoč EUR oz. za 20,2 %.

Stroški storitev, v šestmesečnem obdobju leta 2014 realizirani v višini 8.340,6 tisoč EUR,
so bili zaradi odprave škode na omrežju v mesecu februarju, v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnega leta višji za 2.676,1 tisoč EUR oz. za 47,2 %, glede na načrtovane
pa so bili višji za 6,5 %.

Stroški dela so bili v obdobju 1-6/2014 realizirani v višini 14.269,4 tisoč EUR. Zaradi
odpravljanja okvar na omrežju v mesecu februarju so bili stroški dela v primerjavi z
realiziranimi v enakem obdobju predhodnega leta višji za 3,8 %, glede na načrtovane pa so
bili višji za 0,3 %.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 5
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
Slika 3: Gibanje števila zaposlenih po kvartalih
872
870
864
30.6.13
30.9.13
859
859
31.12.13
31.3.14
30.6.14

Amortizacija je bila obračunana v višini 12.262,4 tisoč EUR, kar je na nivoju
predhodnega leta in za 2 % nižje od načrtovane.

Finančni odhodki so v obdobju 1-6/2014 zanašali 1.352,9 tisoč EUR in so bili, predvsem
zaradi v letu 2013 izvedenih slabitev finančnih naložb, za 111 tisoč EUR oz. za 7,6 % nižji
kot predhodno leto. V primerjavi z načrtovanimi so bili finančni odhodki nižji za 3,6 %.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 6
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
3. Premoženjsko finančno stanje družbe
Bilančna vsota Elektra Ljubljana d.d. je po stanju na dan 30. 6. 2014 znašala 445.755,3 tisoč EUR
in je bila za 0,6 % nižja kot konec leta 2013.
Tabela 3: Nerevidirana bilanca stanja Elektra Ljubljana d.d. na dan 30. 6. 2014
Bilančne postavke
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
4.
C.
Č.
D.
E.
9.
10.
F.
12.
13.
G.
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Kapital
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Stanje
31.12.2013
420.158.203
2.690.251
407.619.450
9.007.984
0
840.518
27.165.059
1.152.224
18.896
18.071.563
7.922.376
1.028.331
448.351.593
273.204.536
51.042.068
85.265.959
85.219.575
46.384
34.108.339
17.134.385
16.973.954
4.730.691
448.351.593
(v EUR)
Stanje
2014/2013
30.6.2014
100,0
420.165.918
2.680.700
99,6
407.632.609
100,0
9.012.091
100,0
0
840.518
100,0
91,3
24.814.440
2.498.918
216,9
1.209.516
6400,9
17.851.040
98,8
3.254.966
41,1
75,4
774.961
99,4
445.755.319
100,9
275.676.512
98,8
50.423.697
100,0
85.265.958
85.219.575
100,0
46.383
100,0
89,4
30.496.986
17.533.297
102,3
12.963.689
76,4
82,3
3.892.166
99,4
445.755.319

Dolgoročna sredstva po stanju na dan 30. 6. 2014 predstavljajo 94,3 % vseh sredstev
družbe. Glede na stanje konec leta 2013 se je njihov delež v vseh sredstvih povečal za 0,5
odstotnih točk, v največji meri na račun zmanjšanja denarnih sredstev družbe.

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo 91,4 % vseh sredstev družbe, je
ostalo na nivoju leta 2013, stanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev, z 0,6-odstotnim deležem v vseh sredstvih, pa se je zmanjšalo za 0,4
%.

Investicijska vlaganja so v prvem polletju leta 2014 znašala 12.025,7 tisoč EUR, tj. 36,4
% letnega plana investicij, ki po novem znaša 33 mio EUR. Zaradi obsežnih posledic
ledene ujme v mesecu februarju je družba v rebalansu poslovnega načrta za leto 2014
predvidela povečan obseg investiranja v omrežje, ki je bilo močno poškodovano oz.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 7
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
uničeno zaradi žledenja. V primerjavi z realizacijo v enakem obdobju predhodnega leta so
bile investicije manjše za 152,3 tisoč EUR oz. za 1,3 %.

V okviru dolgoročnih finančnih naložb družba izkazuje svoje naložbe v hčerinski družbi
Elektro energija d.o.o. in Elektro Ljubljana OVE d.o.o., ter v Informatiko d.d., Stelkom
d.o.o. in Zavarovalnico Triglav d.d..
Stanje dolgoročnih finančnih naložb se je na račun dolgoročnih depozitov glede na konec
leta 2013 malenkost povečalo.

Zaloge so se zaradi nabave materiala za sanacijo poškodovanega omrežja v primerjavi s
stanjem konec leta 2013 povečale za 117 %.

Kratkoročne finančne naložbe so se na račun posojila hčerinski družbi povečale za
1.190,6 tisoč EUR, razpoložljiva denarna sredstva pa so se tudi na račun poravnave
obveznosti iz naslova preliminarnega obračuna najemnine infrastrukture in storitev za
SODO za leto 2013, zmanjšala za 4.667,4 tisoč EUR oz. za 58,9 %. Kratkoročne
poslovne terjatve so se znižale za 1,2 %.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so se zmanjšale za 24,6 %, predvsem kot
posledica izvedenega končnega obračuna odstopanj pri nakupu električne energije za
izgube za leto 2013.

Delež kapitala družbe je v celotnih virih sredstev na dan 30. 6. 2014 dosegel 61,8 % in se
je glede na konec leta 2013 povečal za 0,9 odstotnih točk. Povečanje deleža kapitala je
predvsem posledica realiziranega dobička v obravnavanem obdobju in zmanjšanja
kratkoročnih poslovnih obveznosti.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine so se glede na konec leta 2013 zmanjšale
za 1,8 %, druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov za
odškodnino za delovno nezgodo zaposlenega pa za 1 %.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se predvsem zaradi porabe oz. prenosa
amortizacije brezplačno prevzetih osnovnih sredstev in osnovnih sredstev, ki so bila
financirana iz vplačil za priključitev na omrežje pred 1. 7. 2007 na prihodke, zmanjšale za
1,1 %.

Dolgoročne obveznosti so v primerjavi s koncem leta 2013 ostale nespremenjene.

Kratkoročne obveznosti so se zaradi zmanjšanja poslovnih obveznosti zmanjšale za 10,6
%. V okviru kratkoročnih poslovnih obveznosti so se obveznosti do dobaviteljev zmanjšale
za 25,3 %.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se glede na stanje konec leta 2013 zaradi
poravnave obveznosti iz naslova preliminarnega poračuna regulativnega leta 2013
zmanjšale za 17,7 %.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 8
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
4. Finančno poslovanje družbe
Tabela 4: Nerevidirani izkaz denarnega toka za obdobje 1-6/2014
(v EUR)
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Prejemki pri poslovanju
b) Izdatki pri poslovanju
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
b) Izdatki pri naložbenju
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
x) Denarni izid v obdobju
y) Začetno stanje denarnih sredstev
83.575.477
-73.824.888
9.750.589
103.154
-13.525.935
-13.422.781
14.100.000
-15.095.218
-995.218
3.254.966
-4.667.410
7.922.376

Pozitivni denarni tok pri poslovanju je bil v prvem polletju leta 2014 izkazan v višini
9.750,6 tisoč EUR in je bil za 2.511,8 tisoč EUR manjši od v tem obdobju obračunane
amortizacije.

Denarni tok pri naložbenju (investiranju) izkazuje primanjkljaj v višini 13.422,8 tisoč
EUR. V obdobju 1-6/2014 so bile izvedene poravnave obveznosti iz leta 2013 in plačila za
investicije v prvem polletju leta 2014, dano pa je bilo tudi kratkoročno posojilo hčerinski
družbi.

V obdobju šestih mesecev leta 2014 je bil pozitivni denarni tok pri poslovanju za 3.672,2
tisoč EUR manjši od negativnega denarnega toka pri investiranju.

Negativni denarni tok pri financiranju je znašal 995,2 tisoč EUR. V obravnavanem
obdobju so bila izvedena plačila obresti za najeta posojila ter odplačila kratkoročnih
finančnih obveznosti in glavnic dolgoročnih posojil, prejemki pa obsegajo kratkoročna
posojila pri bankah v višini 14,1 mio EUR.

Stanje denarnih sredstev je na dan 30. 6. 2014 znašalo 3.255 tisoč EUR in je bilo za
4.667,4 tisoč EUR manjše kot konec leta 2013.
Družba na dan 30. 6. 2014 ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti.
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 9
Poročilo o poslovanju 1-6/2014
Priloga: Kazalniki poslovanja v skladu s priporočili upravljavca posrednih in neposrednih
kapitalskih naložb Republike Slovenije 1
Real. 1-6/13 Plan 1-6/14 Real. 1-6/14
0,99%
0,88%
0,55%
1. ROA = čisti dobiček obračunskega obdobja / povprečno stanje sredstev
2. ROE = čisti dobiček obračunskega obdobja / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja)
1,65%
1,44%
0,90%
3. Stopnja dividendnosti kapitala = izplačana dividenda v tekočem letu / povprečni kapital 1
4. Stopnja dolgoročnosti financiranja = (kapital + dolgoročni dolgovi (skupaj z rezervacijami) + dolgoročne pasivne
časovne razmejitve) / obveznosti do virov sredstev
5. Stopnja lastniškosti financiranja = kapital / obveznosti do virov sredstev
6. Stopnja realizacije investicij = realizirane investicije / načrtovanim investicijam
7. SAIDI (Indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu) = Sumi Sumj tij / NS*T (Vir: JARSE, Akt o
posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo) ○ tij trajanje i-te prekinitve oskrbe j-temu odjemalcu v
0,00%
0,00%
0,00%
92,7%
61,6%
40,6%
91,6%
61,5%
52,4%
92,3%
61,8%
36,4%
izbranem časovnem intervalu T; NS - celotno število odjemalcev 2
8. SAIFI (Indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu) = Sumj nj / NS*T (Vir: JARSE, Akt o
posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo) ○ oskrba z električno energijo v časovnem intervalu T
/
/
/
odjemalcu j prekinjena nj krat; NS - celotno število odjemalcev 2
9. Distribucija EE na normirano dolžino omrežja = distribuirana EE v časovni enoti preračunana na normirano dolžino (v
kWh/m); Normirana dolžina (ELES): LNORM = L400 kV + a *L220 kV + b * L110 kV; a=0,29, b=0,08 (mag. Djani Brečevič,
/
/
/
3
1.755
5,8%
0,714
1.599
1.794
5,1%
0,703
2.000
1.760
5,1%
0,686
2.028
13. Normirana dolžina omrežja na zaposlenega = normirana dolžina omrežja 3 / število zaposlenih 4 (v metrih)
mag. Polona Lajevec, Andrej Bučar, IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o.)
10. Delež izgub na distribuirano EE
11. LF = dobavljena energija v časovnem intervalu / (konična moč * časovni interval)
12. Število izdanih soglasji
1.262
1.258
1.258
14. OPEX na distribuirano EE = stroški poslovanja 5 / distribuirana EE (v EUR/MWh)
18,2
20,4
20,5
15. OPEX na dolžino omrežja = stroški poslovanja 5 / normirana dolžina omrežja 3 (v EUR/m)
31,9
36,6
36,1
6,3
8,4
6,2
17. Stroški dela na odjemalca = stroški dela 5 / število odjemalcev (v EUR)
32,9
35,2
36,0
18. Poslovni prihodki na distribuirano EE = poslovni prihodki 5 / distribuirano EE (v EUR/MWh)
21,8
23,0
22,9
16. Investicije na distribuirano EE = investicije 5 / distribuirana EE (v EUR/MWh)
1
povprečni kapital predhodnega leta (brez čistega poslovnega izida tega leta)
2
nenačrtovane dolgotrajne prekinitve, ki so posledica lastnega vzroka (brez tujih vzrokov in višje sile); kazalnika se spremljata na letnem nivoju
3
Po razgovoru z mag. Brečevičem, IREET ni nikoli pripravljal podatka ali enačb za ''Normirano dolžino distribucijskega omrežja'', pač pa zgolj za ELES za
prenosno omrežje. Ekvivalentno enačbo smo po lastni presoji priredili, prav tako tudi faktorje. Podatki so zaradi nejasne definicije normirane dolžine omrežja za
EDP podani po principu: LNORM = L(110, 35)kV + a *L(20,10)kV + b * L(1, 0,4, J.R.)kV, kjer sta a=0,1 in b=0,01, v oklepajih pa so navedeni napetostni nivoji, ki so združeni
v skupno število.
4
število zaposlenih po stanju na zadnji dan obdobja
5
za regulirano dejavnost
1
Slovenska odškodninska družba d.d., april 2013
Elektro Ljubljana d.d.
Stran 10