Eko akcijski načrt

Ekoakcijski načrt 2014/15:
Zaključeno
Poročilo 2014/15:
Neizpolnjeno
< Nazaj Natisni
A: Zgodnje naravoslovje
2014/15
AKTIVNOST:
Eko opazovalni dnevnik "Moje drevo"
AKTIVNOST kratek opis
- opazovanje dreves
- primerjanje dreves (velikost, skorja, listi barve...)
- opazovanje sprememb
- pravljica pod drevesom
- praznovanje pod drevesom
- gibalne minutke pod/z drevesom
- sprostitvene igre, tudi s starši
- uporaba čutil pri drevesu
- likovno ustvarjanje
- uporaba izdelanih didaktičnih iger na temo "moje
drevo"
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 08.09.2014
Do 28.08.2015
2014/15
NAZIV AKTIVNOSTI:
Učna pot
CILJI
- opazovati drevesa na dvorišču vrtca
- spoznati in poimenovati novo drevo
- opazovati in spremljati spremembe na drevesih skozi letne
čase
- prepoznati drevesa v naravi
- obiskati drevesa na igriščih drugih enot
VODJA:
Zdenka Ţerovnik
IZVAJALEC
- strokovne
delavke
- otroci
- starši
KAKO BOMO VEDELI ALI
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
OPOMBE
SMO USPEŠNI?
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
- potrditev načrta na
- načrt
roditeljskem in delovnem
- načrtovanje dejavnosti
sestanku
/
- fotografiranje
- ustne in pisne pohvale
- zapisi na internetni strani vrtca
- anketa za starše
AKTIVNOST:
NAZIV AKTIVNOSTI:
VODJA:
Herbarizirana zelišča našega vrta
Spoznavanje zelišč
Danijela Pečnik
AKTIVNOST kratek opis
CILJI
IZVAJALEC
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- striženje zelišč
- sušenje zelišč
- herbarizacija
- prepoznavanje po vonju, videzu in okusu
- priprava ognjičevega mazila
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 22.09.2014
Do 26.06.2015
2014/15
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- fotografiranje
- utrinki na spletni strani vrtca
- spoznavanje zelišč
- uporaba zelišč v vsakdanjem
življenju
- herbariziranje
KAKO BOMO VEDELI
ALI SMO USPEŠNI?
- poročanje na delovnih
sestankih
- anketa zadovoljstva staršev
- formalni in neformalni
pogovori
AKTIVNOST:
Skrivnosti našega gozda
AKTIVNOST kratek opis
- raziskovanje in opazovanje
- bivanje v gozdu v različnih vremenskih pogojih, letnih
časih
- nabiranje plodov, listov, vejic...
- opazovanje živali v gozdu
- prepoznavanje dreves
- uporaba vseh čutil
- praznovanje rojstnega dne v gozdu
- igre z naravnim materialom
- predstava, petje, ustvarjanje
- varno gibanje po gozdu
- gibalne minutke
- glasovi, barve gozda
- štetje, razvrščanje, primerjanje
- poslušanje in izmišljanje pravljic
OBDOBJE
KAKO BOMO
- strokovne delavke
- otroci
- starši in stari starši
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
OPOMBE
/
NAZIV AKTIVNOSTI:
Lepote gozda
CILJI
- raziskovanje, odkrivanje in spoznavanje lepot gozda
- občutenje narave z vsemi čutili
- prepoznavanje in poimenovanje vsaj treh dreves v
gozdu
- pridobivanje izkušenj glede človeškega vpliva na gozd
- pridobivanje izkušenj glede varovanja in ohranjanja
gozda
- izvajanje dejavnosti z vseh področij kurikula v gozdu
KAKO BOMO VEDELI
VODJA:
Irena Remškar
IZVAJALEC
- strokovne
delavke
- otroci
- starši
- stari starši
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
OPOMBE
IZVAJANJA
Od 20.10.2014
Do 26.06.2015
2014/15
ALI SMO USPEŠNI?
- poročanje na srečanjih s
starši in delovnih sestankih
- formalne in neformalni
pogovori
- anketa zadovoljstva
SPREMLJALI/MERILI?
- načrt
- načrtovane dejavnosti
- fotografije
- zapis na internetni strani vrtca
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
/
AKTIVNOST:
NAZIV AKTIVNOSTI:
Od ţeloda, bukvice do
Posadimo drevo
sadike za naš gozd
AKTIVNOST kratek opis
CILJI
- opazovanje dreves na
igrišču, v gozdu
- primerjanje po listih, plodu, - spoznati drevo skozi letne čase
skorji...
- posaditi želod
- sajenje želodov
- posaditi drevo
- spremljanje rasti
- otroci ozavestijo pomembnost dreves za naše zdravo življenje
- reševanje nalog o drevesih
- posadimo novo drevo
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 08.09.2014
Do 24.06.2015
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- fotografiranje
- poročanje na delovnih sestankih
- utrinki na spletni strani vrtca
KAKO BOMO VEDELI
ALI SMO USPEŠNI?
- anketa zadovoljstva staršev
- formalni in neformalni
pogovori
- uspešna posaditev drevesa
AKTIVNOST:
2014/15
Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet
narave okrog nas
AKTIVNOST kratek opis
- vsakodnevno bivanje na prostem
- opazovalni sprehodi
VODJA:
Tanja Čelakova
IZVAJALEC
- strokovne delavke
- otroci
- starši
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
OPOMBE
/
NAZIV AKTIVNOSTI:
V naravo z vsemi čutili
CILJI
- spoznavanje narave z vsemi čuti
- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z
VODJA:
Bernarda Šlibar
IZVAJALEC
- strokovne
delavke
- osvajanje hoje-gibanja na različnih naravnih
podlagah
- izleti, pohodi s starši
- orientacijski pohodi
- igra z različnimi naravnimi materiali
- živi kotički v igralnicah
- iskanje drobnih živali v naravi
- gibalne dejavnosti v prostoru in na prostem
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 06.10.2014
Do 19.06.2015
2014/15
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- fotografiranje
- utrinki na spletni strani vrtca
- poročanje na delovnih sestankih
gibanjem v naravi
- zadovoljevanje primarne otrokove potrebe po gibanju
- pridobivanje zaupanja v svoje telo
- učenje primernega odnosa do živih bitij
KAKO BOMO VEDELI ALI KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
OPOMBE
SMO USPEŠNI?
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
- anketa zadovoljstva staršev
- formalni in neformalni
/
pogovori
- zdravi in zadovoljni otroci
AKTIVNOST:
Moje vrednote: pitna voda, sveţ zrak, zdrava hrana,
uravnovešeni odnosi z naravo, gibanje v zdravem okolju
AKTIVNOST kratek opis
- voda kot vrednota (kroženje, pomen, varčevanje, obeleženje
dneva voda, voda na Zemlji...)
- zdrava hrana (uživanje raznovrstne hrane ob praznovanju
rojstnega dne...)
- uravnoteženi odnosi z naravo (spremembe v naravi, varovanje
narave)
- gibanje (vsakodnevno gibanje na prostem v vseh vremenskih
razmerah)
- svež zrak (prezračevanje, bivanje na prostem, onesnažen zrak
- povzročitelji, vzroki)
OBDOBJE
IZVAJANJA
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- otroci
- starši in stari
starši
NAZIV AKTIVNOSTI:
Vrednote za ţivljenje
VODJA:
Nina Mikolič
CILJI
IZVAJALEC
- učenje otrok o skrbi za celotno
okolje
- gibanje v zdravem in čistem okolju - strokovne delavke
za zdrave otroke
- otroci
-privzgajanje pozitivnega in
- starši in stari starši
trajnostnega odnosa do okolja, živali,
sebe, soljudi...
KAKO BOMO VEDELI
ALI SMO USPEŠNI?
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
OPOMBE
- načrti
- fotografiranje
- utrinki na spletni strani vrtca
- zadovoljstvo staršev
Od 15.09.2014
Do 21.08.2015
2014/15
- anketa o zadovoljstvu staršev
- formalni in neformalni
pogovori
/
- poročanje na delovnih
sestankih
AKTIVNOST:
Zdrav ţivljenjski slog – Slovenska hrana (tradicionalni
slovenski zajtrk, 21. november 2014)
AKTIVNOST kratek opis
- pridelava nekaterih vrtnin v vrtcu na vrtičku in v lončkih
- kuhanje domačih čajev in priprava zdravih napitkov iz zelišč
(meta, citronska melisa)
- nabiranje regrata in priprava solate
- sodelovanje s kuhinjo pri pripravi tradicionalnih dobrot
(zavitki, kompoti, marmelade, piškoti...)
-
2014/15
VODJA:
Bernarda Šlibar
CILJI
IZVAJALEC
- zdrava hrana nam pomaga ohraniti zdravje
- otroci spoznavajo slovensko kulturo skozi
tradicionalno, lokalno pridelano hrano
- povečati uživanje sadja in zelenjave pri otrocih
- strokovne
delavke
- otroci
- starši, stari
starši
- kuharice
KAKO BOMO
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
KAKO BOMO SPREMLJALI/MERILI?
VEDELI ALI SMO
OPOMBE
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
USPEŠNI?
- anketa zadovoljstva
staršev
- akcijski načrt
- formalni in neformalni
- priprave dela
pogovori
/
- fotografiranje
- poročanje na delovnih
- utrinki na spletni strani vrtca
sestankih
- odziv otrok
AKTIVNOST:
NAZIV AKTIVNOSTI:
VODJA:
Zeliščni vrt skozi zeliščarski
Zeliščni vrtiček
Nuša Stankovič
vrtnarski dnevnik
AKTIVNOST kratek opis
CILJI
IZVAJALEC
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 15.09.2014
Do 21.08.2015
NAZIV AKTIVNOSTI:
Zdravo ţivljenje
- priprava zeliščnih gredic v lončkih in
- spoznavanje različnih zelišč
koritih
- opazovanje rastlin
- negovanje rastlin
- sušenje zelišč
- trganje, sušenje in embaliranje
- vonjanje in okušanje zelišč v hrani, čaju
- priprava čaja
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega
- priprava vrečk iz blaga (za začimbe
odnosa do žive in nežive narave
kot darilo, ki ga otrok odnese domov)
OBDOBJE
IZVAJANJA
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- zapisi načrtovanj
- vodenje opazovalnega dnevnika
Od 06.10.2014
- fotografije
Do 26.06.2015
- objava na spletni strani vrtca
- poročilo
B: Obvezni tematski sklop
2014/15
KAKO BOMO VEDELI ALI
SMO USPEŠNI?
- strokovne delavke
- otroci
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
OPOMBE
- poročanje na zaključnih srečanjih
starši in delovnih sestankih
/
- ustne in pisne pohvale
- anketa zadovoljstva
AKTIVNOST:
ODPADKI
NAZIV AKTIVNOSTI:
AKTIVNOST kratek opis
- ločevanje odpadkov v namenskih koših
- zbiralna akcija plastičnih zamaškov, oblačil
- odvoz odpadnega papirja
- ustvarjanje iz odpadnega materiala, uporaba pri igri in učenju
ter izdelava didaktičnih pripomočkov
- upoštevali bomo načrt ravnanja z odpadki, ki smo ga izdelali v
šol. letu 2010/2011
- projekt Zeleni nahrbtnik
- igra
- sodelovanje v eko dejavnostih
- ureditev kotičkov za zbiranje in ločevanje odpadkov
- uporaba ekološkega otoka
CILJI
VODJA:
Romana
Kuţnik
IZVAJALEC
- dosledno ločevanje odpadkov, redne zbiralne
akcije, obveščanje in osveščanje
- vzgajanje otrok za okoljsko odgovornost
- razširjanje okoljske odgovornosti na družine, okolje
vrtca
- zaposleni vrtca
- otroci
- starši
- lokalna
skupnost
- organizacija zbiralnih in čistilnih akcij
- organizacija eko dneva
- sodelovanje s starši in četrtno skupnostjo
- vključenost vseh zaposlenih vrtca
OBDOBJE
IZVAJANJA
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- Ldn oddelka, evalvacija
oddelka
- Ldn enote
- Eko akcijski načrt
- fotografije
- zbiralne akcije papirja
KAKO BOMO
VEDELI ALI SMO
USPEŠNI?
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI PRIHRANKI TE
OPOMBE
DEJAVNOSTI?
- otroci ozavestijo sprotno
ločevanje odpadkov
Prihranili bomo s ponovno uporabo odpadnega
- starši z otroki redno
materiala za igro, didaktična sredstva, razne aktivnosti
Od 01.09.2014
sodelujejo pri naših
ter pridobili nekaj sredstev z zbiralnimi akcijami.
Do 30.10.2015
akcijah ter srečanjih
Zbirali bomo odpadni papir ter humanitarno plastične
- izjave, izdelki otrok.
- osebje vrtca ponotranji
zamaške.
- zapisniki delovnih sestankov ekološki način delovanja
- spletna stran vrtca
z odpadki
- zapisi v dnevniku dela
- poročila
AKTIVNOST:
NAZIV AKTIVNOSTI:
VODJA:
2014/15
VODA
Tanja Čelakova
AKTIVNOST kratek opis
CILJI
IZVAJALEC
- vsakodnevno varčevanje z vodo
- varčevanje z vodo in primerjanje porabe s
- povečati zavest o varčevanju z vodo in
prejšnjimi obdobji
pomenu vode za vsa živa bitja
- zaposleni vrtca
- prepoznavanje naravnih pojavov povezanih z
- odkrivanje lastnosti vode ter vzročno- otroci
vodo in doživetje v naravi
posledičnih odnosov
- starši
- poskusi z vodo - konkretne informacije in znanja - odkrivanje in spoznavanje vremenskih
- lokalna skupnost
- Zemlja – Modri planet, pomembnost vode v vseh pojavov ter procesa kroženja vode v
pojavnih oblikah
naravi
- brez vode ni življenja
- naprave v vrtcu in doma, ki za delovanje
potrebujejo vodo
- stiskanje in sušenje sadja – voda je del žive
narave, tudi nas
- beleženje vremenskih pojavov
- seznanjanje staršev
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 01.10.2014
Do 30.10.2015
2014/15
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- Ldn oddelka, evalvacija
oddelka
- Ldn enote
- Eko akcijski načrt
- fotografije
- izjave, izdelki otrok
- zapisniki delovnih sestankov
- spletna stran vrtca
- zapisi v dnevniku dela
- poročila
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
PRIHRANKI TE
OPOMBE
DEJAVNOSTI?
KAKO BOMO VEDELI ALI SMO
USPEŠNI?
- primerjava stroškov oz. porabe ob koncu
šol. leta s prejšnjimi ter konkreten prikaz
podatkov (%, graf…)
- konkretno znižanje stroškov za vodo
- vsi zaposleni, starši in otroci ozavestimo
varčevanje z vodo
- otroci se zavedajo pomembnosti vode
AKTIVNOST:
ENERGIJA
AKTIVNOST kratek opis
- ozaveščanje zaposlenih, otrok, staršev
- varčevanje z materialom
- otroke bomo spremljali pri razumevanju in
zbiranju znanj na področju energije
- sprotno obveščanje staršev
- večja transparentnost porabe vode, elektrike,
ogrevalne energije
- ugašanje električne opreme, kadar ni v uporabi
- stremljenje k energetski učinkovitosti
Želimo si nadaljevati s prihranki
pri porabi vode, kolikor pač
zmoremo.
NAZIV AKTIVNOSTI:
CILJI
- varčevanje z vodo, energijo, različnimi materiali – dejansko
zmanjšanje stroškov
- ozaveščanje zaposlenih, otrok, staršev za dejaven prispevek k
varovanju in ohranjanju naravnega okolja
VODJA:
Nuša Stankovič
IZVAJALEC
- zaposleni vrtca
- otroci
- starši
- lokalna
skupnost
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 01.09.2014
Do 28.08.2015
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- Ldn oddelka, evalvacija
oddelka
- Ldn enote
- Eko akcijski načrt
- fotografije
- izjave, izdelki otrok
- zapisniki delovnih sestankov
- spletna stran vrtca
- zapisi v dnevniku dela
- poročila
KAKO BOMO VEDELI ALI SMO
USPEŠNI?
KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
OPOMBE
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
- primerjava stroškov oz. porabe ob koncu
šol. leta s prejšnjimi ter konkreten prikaz
podatkov (%, graf…)
Želimo si dejanskoega nižanja
- konkretno znižanje stroškov za elektriko, stroškov za elektriko, vodo,
vodo, ogrevanje
ogrevanje, material...
- vsi zaposleni, starši in otroci ozavestimo
varčevanje z energijo
C: Projekti
2014/15
AKTIVNOST:
NAZIV AKTIVNOSTI:
EKOBRANJE ZA EKOŢIVLJENJE
Eko velikan
AKTIVNOST kratek opis
CILJI
- z branjem slikanic na ekološko tematiko spodbujamo otroke k
ozaveščanju odnosa do narave
- branje na čarobni jasi
- s pomočjo knjige in preko ustvarjalnega
- otroci se preko vsebin zavejo problemov, neodgovornega vedenja
mišljenja krepiti ekološko zavest.
in razmišljajo, kakšne bi bile rešitve
- ob vsebinah otroci ustvarjajo na različne načine (likovno,
dramsko, plesno, glasbeno, domišljijsko…)
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 01.10.2014
Do 26.06.2015
KAKO BOMO
SPREMLJALI/MERILI?
- izdelki otrok, fotografije, razstave,
spletna stran vrtca, eko akcijski načrt
vrtca,
načrtovanje dejavnosti
KAKO BOMO VEDELI ALI SMO
USPEŠNI?
- otroci se preko pravljične vsebine in
lastnega vživljanja zavejo
okoljevarstvenih obveznosti otrok in
odraslih.
VODJA:
Irena Rinčič
IZVAJALEC
- strokovne
delavke
- otroci
- starši
KAKŠNI BODO STROŠKI
ALI PRIHRANKI TE
OPOMBE
DEJAVNOSTI?
- stroškov ne bo, saj imamo
mnogo knjig z ekološko tematiko
v vrtčevski knjižnici,
material za ustvarjanje pa
prispevajo starši.
AKTIVNOST:
LIKOVNI NATEČAJ – PREDNOVOLETNI ČAS
AKTIVNOST kratek opis
2014/15
- otroci ustvarjajo na temo zime, prednovoletnih motivov
(pravljice, praznična doživetja, domišljijski motivi, želje…)
- med ustvarjenimi izdelki izberemo izdelke, ki bodo predstavili
naš vrtec
OBDOBJE
IZVAJANJA
Od 03.11.2014
Do 30.01.2015
< Nazaj
KAKO BOMO SPREMLJALI/MERILI?
- izdelki otrok, fotografije, razstave, spletna
stran vrtca, eko akcijski načrt vrtca,
načrtovanje dejavnosti
NAZIV AKTIVNOSTI:
VODJA:
Zvezdinček
Zdenka Ţerovnik
CILJI
IZVAJALEC
- otrok ustvarja na izbrano temo v
pravljičnem, predprazničnem,
domišljijskem svetu
- strokovne delavke
- izražanje z različnimi tehnikami in - otroci
raznovrstnimi odpadnimi,
naravnimi… materiali
KAKO BOMO VEDELI KAKŠNI BODO STROŠKI ALI
OPOMBE
ALI SMO USPEŠNI?
PRIHRANKI TE DEJAVNOSTI?
- otroci samostojno izražajo
Stroškov ne bo, saj ustvarjamo z
svoje vtise, domišljijo,
naravnimi oz. odpadnimi materijali.
želje…