Bli med på et spennende program sammen med

Bli med på et spennende program sammen med
andre kvinner i Hadsel!
Et nettverk er en gruppe
Hadsel Vekst tilbyr våren 2015 programmet
mennesker som har noe felles,
Kvinner Tar Plass.
og hvor dette understøttes av en
positiv bærende kraft!
Programmet har som mål
Verktøyene i kurset brukes
innenfor personlig utvikling,
lederutvikling, karriereutvikling,


At kvinnene som deltar skal kjenne og anerkjenne sin egen kraft og sin egen kompetanse
Å motivere deltakerne til å ta større plass i samfunnet gjennom flere styreverv, politiske verv, og andre
oppgaver som styrker kvinnenes posisjon samt øker trivselen og innflytelsen


Inspirere deltakerne til å sette egne mål, og gi dem verktøy for realisering
Være plattform for et levedyktig, inspirert og sterkt kvinnenettverk
arbeidsmiljøutvikling, teamutvikling og konflikthåndtering.
«Kvinner tar plass» er et utviklingsprogram basert på tre samlinger à to dager. Samlingene er prosessorientert
mer enn forelesningsbasert. Noen av temaene handler om
Lær om 16 ulike personlighetstyper og hva som kjennetegner

Karriereforankring – et verktøy for å kartlegge de viktigste verdiene for hver enkelt deltaker knyttet til jobb/
karriere (Universitetsforlaget)

Jungs TypeIndex – personlige preferanser som utgangspunkt for egen utvikling (Optimas)

Omverdenorientering – Deltakerne undersøker muligheter i Vesterålen basert på egne interesser

World Cafe – en metode for å utløse kreativitet og få nettverket til å bidra i prosessen

Prosjektutvikling – et verktøy for å lage sin egen handlingsplan

Styre-/organisasjonsarbeid – hvordan ta plass og skaffe innflytelse

Nettverk – hvordan bygge et nettverk til felles glede og nytte

På samlingene blir deltakerne bevisst sine egne ønsker og behov, de ser nye muligheter i lokalsamfunnet,
de bygger nettverk og de lager sin egen handlingsplan for å nå målet de setter seg.
den enkelte. Verktøyet gir grunnlag for å forstå forskjeller når det
gjelder kommunikasjon, arbeidsstil, læringsstil, lederstil og
konfliktstil.
Grethe Stave er kursleder i programmet. Hun er
grunder og daglig leder i firmaet Apriori Utvikling
AS. Hun har vært faglig ansvarlig for Innovasjon
Norges Fyrtårnprogram i åtte år. Hun er
utdannet gestaltveileder, og hun er sertifisert i
bruken av JTI fra Optimas AS.
Den største gaven
jeg kan tenke meg å få
Ninette Sjåfjell er prosjektleder i Apriori Utvikling
fra mennesker
AS. Hun er også grunderen bak bedriften
er at de
Rundtomkring. Ninette er utdannet gestaltveil-
ser meg
der, og har lang erfaring som utviklingspartner
hører meg
for enkeltmennesker og bedrifter
forstår meg
og
tar på meg.
Den største gaven
jeg kan gi
Program for samlingene våren 2015
er at jeg
ser, hører, forstår
og
tar på et annet menneske.
Samlingene arrangeres fredager og lørdager. Det planlegges oppstart fredag kl 12 og avslutning lørdag kl 14.
Samlingene holdes i Hadsel. Du vil få nærmere beskjed om kurssted.
Datoer for samlingene blir
Når dette har skjedd
20—21 februar
føler jeg
20—21 mars
vi har skapt kontakt.
17—18 april
Deltakeravgiften er kr 1 100. Da er kurs med materiell og bevertning på samlingene inkludert.
Påmelding sendes på mail til Daniel Sowe <[email protected]>
Påmelding kan skje frem til 20. januar 2015.
Etter påmelding vil du få tilsendt informasjon om hvordan påmeldingsavgiften kan innbetales. Bekreftelse på
opptak sendes ut etter at påmeldingsavgiften er innbetalt.