Nyhedsbrev - Holstebro Kommune

Nyhedsbrev
Børn og Unge
Oktober 2014
Indhold
2 Move VIA Fun
4 Status på digitalisering i dagtilbud
6
Rumleuge i dagtilbud
7 “Life is the choices you make”
9 Midtbyens Børnehus – på vej mod
pædagogisk idrætsinstitution
Move VIA Fun
Move VIA Fun er et projekt, der henvender sig til 8-12-årige overvægtige børn
i Holstebro Kommune. Projektet er et
sundheds- og bevægelsestilbud, som
fokuserer på bevægelsesglæde, positiv
selvopfattelse og social trivsel.
Projektet er udviklet i et samarbejde
mellem Børn og Unge og Sundhedscenteret i Holstebro Kommune, VIA
University College Holstebro og lokale
idrætsforeninger.
Move VIA Fun startede op som pilotprojekt i april 2014 med to hold á 20 børn
og fortsætter frem til december 2014.
Hver tirsdag mødes børnene til sjove og
alternative idrætsaktiviteter, som gennemføres af holdenes instruktører fra
VIA. Tretten tirsdage i forløbet besøger
holdene lokale idrætsforeninger for at
afprøve forskellige, og muligvis fremtidige
idrætsmuligheder.
Udover idrætsaktiviteterne har
Move VIA Fun
deltagerne været
på Madskole en
uge i sommerferien,
hvor de bl.a. lavede
sund mad og lærte om De 10 kostråd
gennem sjove aktiviteter. Hver måned
afholdes forældre arrangementer, hvor
forældrene inviteres med i idrætten og får
viden om bl.a. sund mad og familiedynamikker. Tre gange i forløbet deltager
familien i samtaler med en sundhedsplejerske, hvor der arbejdes med individuelle målsætninger for barnets deltagelse i projektet.
Resultaterne fra midtvejsevalueringen af
Move VIA Fun viser, at 35 børn deltager i
Move VIA Fun, mens fire har meldt fra
pga. påbegyndelse af idræt i en lokal
forening. Der er stor tilfredshed med
tilbuddet blandt både forældre og børn,
som særligt fremhæver fællesskabet,
samhørigheden og det positive i at afprøve mange forskellige former for idræt,
hvilket bl.a. illustreres ved udtalelser fra
tre forældre:
”Vores barn har fået en oplevelse af ikke at være den
eneste med vægtproblemer – samhørighed”
”Vores barn har knyttet gode venskaber og har haft
følelsen af succes ift. at dyrke motion”
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
2
De foreløbige midtvejsresultater viser, at
børnenes samlede aktivitetsniveau er
steget, mens deres skærmtid er reduceret
– begge til niveauer, der imødekommer
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Børnenes selvvurderede bevægelsesglæde og selvopfattelse har ligeledes
gennemgået en positiv udvikling. Fire
børn har bevæget sig fra kategorien
”svært overvægtig” til overvægtig, mens
ét barn har bevæget sig fra ”overvægtig”
til ”normalvægtig”. Derudover er flere
børn i positiv vægtudvikling.
Instruktørerne i Move VIA Fun vil i efteråret forsøge at guide børnene til mulige
ønskede idrætsaktiviteter i lokalområdet
for dermed at sikre en forankring.
Projektet forventes at fortsætte og videreudvikles til 2015.
Læs nærmere om projekt Move VIA Fun
på www.holstebro.dk/moveviafun
Karen Marie Krogh Pedersen, Idræts- og
bevægelseskonsulent
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
3
Status på digitalisering i
dagtilbud
Alle kommunale og selvejende institutioner samt SFH’er og USFH’er i Holstebro Kommune får udleveret tablets, og
samtlige medarbejdere i daginstitutionerne kommer på kursus. Målet er at
digitale medier skal være en integreret
del af hverdagen i dagtilbuddene.
De første institutioner har allerede fået
deres tablets udleveret. Og i løbet af de
næste måneder kan alle børn og medarbejdere bruge og få glæde af de mange
muligheder, som den nye teknologi stiller
til rådighed.
I alt skal der uddeles ca. 620 tablets til
dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Når
alt hardware er uddelt, har hver gruppe af
børn tre tablets til rådighed – to til
børnene, som de kan bruge til leg, læring
og udvikling samt én, som medarbejderne
skal bruge til fx at kommunikere med
forældrene via BørneIntra.
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
Digitale medier er et pædagogisk
redskab
Børnene kan bruge de udleverede tablets
til at lære nyt og udvikle sig gennem leg
og spil. De nye tablets giver børnene
adgang til apps, som er udviklet specielt
til læring, og hvor de fx kan udvikle
sproget, øve sig på at læse, lære om de
forskellige dyr og meget andet.
Tablets er et supplement til det daglige
pædagogiske arbejde, som skal understøtte den indsats med børnenes udvikling der allerede finder sted ude i
daginstitutionerne.
Brugen af digitale medier i dagtilbuddene
vil være med til, at børnene er klar til den
brug af it, der finder sted i indskolingen.
Foruden tablets får hver institution en
bærbar pc, som personalet skal bruge til
de mere administrative opgaver i forhold
til børnene. Det er ligeledes blevet
besluttet at alle støttepædagoger får
udleveret en tablet til brug i deres daglige
arbejde med og omkring børnene.
4
Medarbejderne på skolebænken
Kompetenceudviklingen er på nuværende
tidspunkt i fuld gang og alle medarbejderne kommer igennem et tretrins kursusforløb.
På første kursus lærer medarbejderne at
komme godt i gang med de nye tablets,
og hvad de betyder for interaktionen med
børnene. De bliver præsenteret for
hvordan de med en pædagogisk tilgang
kan inspirere børnene til aktiviteter der
lever op til de 6 læreplanstemaer.
På andet kursus er der fokus på, hvad
lærings-apps er, og hvordan de kan indgå
i børnenes læring og udvikling.
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
Medarbejderne præsenteres for en række
relevante apps og skal - ved selv at bruge
dem – vurdere hvad der gør disse apps til
gode pædagogiske værktøjer. Kurset skal
bevidstgøre medarbejderne om de
mange muligheder og give dem mod på
at være nysgerrige – gerne sammen med
børnene.
Tredje kursus holdes ude i den enkelte
institution, og der bliver sat yderligere
fokus på medarbejdernes brug af tablets
– nu midt på gulvet og i samvær med
børnene.
Sara Gehr, Projektleder
5
Rumleuge i dagtilbud
Som opfølgning på sundhedsprojektet
”Fra viden til vaner” blev der i uge 36
afholdt ”Rumleuge”, hvor børn og personale i dagtilbud har haft et særligt fokus
på sund mad og sjove bevægelseslege.
Fra viden til vaner er et samarbejdsprojekt mellem Børnehjertefonden og
Holstebro Kommune, hvor dagplejere,
pædagoger og pædagogmedhjælpere har
været på kursus i, hvordan sundhed kan
implementeres i hverdagen. Deltagerne
på kurserne modtog en ”Rumlekasse”
med masser af inspiration til bl.a. udendørs madlavning og bevægelseslege.
Formålet med at afholde en Rumleuge i
Holstebro Kommune var at sætte fokus
på sundheden og Rumlekassen for
dagplejere og daginstitutioner og dermed
understøtte implementeringen af projekt
Fra viden til vaner.
Flere institutioner har meldt positivt
tilbage vedr. deres oplevelse af Rumleugen. Vi håber, at Rumleugen har været
et startskud eller en reminder på sundhed
og bevægelsesglæde i Holstebro kommunes daginstitutioner og dagpleje.
Siden Rumleugen har der været en
temaaften for ledere i dagtilbud med
fokus på: Tidlig indsats, ”Fra viden til
vaner” og bevægelse som middel til
inklusion. I løbet af oktober afholdes to
opfølgningsdage i ”Fra viden til vaner” for
dagplejere. Netværksgruppen inden for
idræt, leg og bevægelse i dagtilbud
arbejder videre på fremtidige indsatser.
Karen Marie Krogh Pedersen, Idræts- og
bevægelseskonsulent
Som optakt til Rumleugen blev der
lanceret en tegnekonkurrence for alle
dagplejere og institutioner i Holstebro
Kommune, hvor vinderen fik sin tegning
på ”Rumleuge-plakaten”. Vinderen blev
Ulfborg Børnehus, som fik overrakt sin
præmie mandag i Rumleugen.
Rumleugen bød på mange spændende
og kreative aktiviteter i de enkelte dagplejere og institutioner, som hver enkelt
institution/dagplejer havde planlagt. Af
aktiviteter i Rumleugen kan nævnes:
Fodboldturnering, udendørs pandekagebagning, Rumleløb med forhindringer,
smagsprøver med de fem grundsmage,
ballonbadminton med fluesmækkere,
bowling og forhindringsbaner.
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
6
“Life is the choices you
make”
“Life is the choices you make” med det
budskab indledte, leder af Ellebæk
Børnehave, Line Nørgaard Skou en alternativ arbejdslørdag for børnehavens
forældre. Det stod knivskarpt, endda trykt
på de grønne servietter, der lå på
bordene – vi former vores liv igennem de
valg, vi træffer! Presset og ansvarsfølelsen, blev ikke mindre, da Line
fortsætter: ”Gennem de valg i træffer,
skaber vi vores eget liv, men vi skaber
også børnene og de unges liv”.
Temaet for lørdagen i Ellebæk Børnehave var inkluderende fællesskaber.
Dagen var arrangeret af forældrebestyrelsen, der havde inviteret alle
børnehavens forældre til at drøfte
inklusionsbegrebet. Formålet var at give
startskuddet til udarbejdelsen af en
handleplan for lokale initiativer målrettet
udviklingen af inkluderende fællesskaber.
Dagen indledtes med et oplæg af Ina
Rathmann, adjunkt ved VIA UC. Ina,
italesatte på indlevende og humoristisk
vis mange af aspekterne ved udviklingen
af inkluderende fællesskaber. Hvad er
inklusion? Hvorfor inklusion? Og hvordan
inklusion?
Inspireret af Inas oplæg, skulle forældrene derefter i dialog med hinanden. Holdninger, dilemmaer og konkrete oplevelser
udveksledes ved hjælp af et dialogspil.
Under spillet blev det drøftet, hvorvidt
børnehaven skal have procedurer for afholdelse af fødselsdage, eller hvorvidt der
skal serveres frokost til de børn, der ikke
har madpakke med. Der blev summet
livligt ved bordene. En af de deltagende
forældre forklarede, hvordan dagen vakte
opmærksomhed og nysgerrighed på
forældrerollen i udviklingen af inkluderende fællesskaber.
Forældre, der spiller Inklusionsspillet
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
7
En god eftermiddag med gejst og gode
drøftelser afsluttedes og der blev tændt
op i grillen som start på en hyggelig aften.
Arrangementet i Ellebæk Børnehave er et
eksempel på, hvordan forældrebestyrelse
og forældre kan inddrages aktivt i det
lokale arbejde med udviklingen af inkluderende fællesskaber. Blandt perspektiverne i Holstebro Kommunes inklusionsprojekt, er netop forældrebestyrelsernes
og de øvrige forældres særlige rolle i
udviklingen af inkluderende fællesskaber.
I sommeren 2014 blev alle kommunens
forældrebestyrelser tilbudt at deltage på
en temaaften med fokus på de etiske perspektiver ved inklusion. Formålet med
disse temaaftener var at ruste forældrebestyrelserne til at gå forrest i den lokale
drøftelse af inklusionsbegrebet og i udmøntningen af inkluderende praksis i et
forældreperspektiv.
Alle dagtilbud, skoler og sektioner på
Børn og Unge området skal i løbet af de
næste måneder udarbejde en handleplan
over det lokale arbejde med udviklingen
af inkluderende fællesskaber.
Forældrebestyrelserne på dagtilbuds- og
skoleområdet får i den forbindelse en
særlig rolle både i udarbejdelsen og i
implementeringen af disse handleplaner.
Camilla Lindberg Andersen,
Udviklingskonsulent
Grillen gøres klar til bøffer.
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
8
Stafetten
Midtbyens Børnehus – på
vej mod pædagogisk
idrætsinstitution.
Midtbyens Børnehus, der består af de to
afdelinger Vuggestuen Platanvej og
Børnehaven Helgolandsgade, er i fuld
gang med at blive certificeret til pædagogisk idrætsinstitution som den første i
Holstebro Kommune.
Vi indledte et samarbejde med VIA og
DIF (dansk idræts forbund), som varetager og står for hele uddannelsesforløbet. Vi fik lavet en analyse af begge
afdelinger, hvor vi fik afdækket de
nuværende rammer og ønsker til fremtiden – med fokus på mere bevægelse i
hverdagen. Vi har siden været på to
pædagogiske weekender, hvor vi har
arbejdet med øvelser og teori indenfor
pædagogisk idræt under vejledning af
Grethe Sandholm, der bla. har skrevet
bogen ”Pædagogisk idræt – en bevægende pædagogik”. Hun er pædagog, lektor i
idræt og har en master i læreprocesser
og underviser på VIA UC
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i
Århus. Vi føler, vi er i de bedste hænder
og valgte netop DIF, fordi den overordnede tankegang er, at det er pædagogikken, der styrer idrætten, og ikke
omvendt. Pædagogisk idræt består af 3
aktivitetsformer
Idræt,
Leg
og
Bevægelse.
Personalet synes, det er fantastisk, at vi
har en fælles rød tråd der hedder
pædagogisk idræt. Vi arbejder mod et
fælles mål og med de samme tanker og
overvejelser i baghovedet, når vi planlægger, udfører og evaluerer vores aktiviteter med børnene. Vi bevæger os ikke
bare for bevægelsens skyld – der er
tanker bag det, vi gør. Derfor er vores
mål, at al læring skal ske med bevægelse
som omdrejningspunkt og at Pædagogisk
Idræt er en af vores metoder til læring.
Det handler om, at vi har en pædagogisk
indstilling til, at kroppen tænkes ind i hele
9
barnets udvikling både Fysisk – Psykisk –
Kognitivt og Socialt. Børn er kropslige –
og de lærer gennem kroppen. Vi kalder
det ” krop imiterer krop”, og vi voksne skal
være med til at motivere børnene til
bevægelse, så de udvikler kropsduelighed og bevægelsesglæde.
Pædagogisk idræt og inklusion
Inklusion handler om, at:
- Der skal være plads til alle børn.
- Alle børn har ret til et fællesskab.
- Vi har pligt til at skabe de rette
betingelser for deltagelse i
fællesskabet.
Dette skal vi gøre med udgangspunkt i
erkendelsen af, at alle børn har:
- Forskellige opvækstvilkår.
- Forskellige ressourcer.
- Forskellige kompetencer.
Pædagogisk idræt går på mange måder
hånd i hånd med inklusion. Når vi i vores
dagligdag arbejder med pædagogisk
idræt, skal vi, i alt hvad vi laver, have øje
for den ”pædagogiske bagdør”.
Den ”pædagogiske bagdør” er et begreb
fra pædagogisk idræt hvor pædagogerne
finder måder hvorpå man får alle børn til
at deltage i aktiviteterne. Vi skal tænke
over, hvordan vi kan ændre vores
praksis/leg/aktivitet, så alle har mulighed
for og mod til at deltage og være med i
fællesskabet. Man kan godt være en del
af et fællesskab, selv om man ikke
nødvendigvis er aktiv udøvende i
aktiviteten. Sammen med en voksen kan
man f.eks. være tidtager eller hjælpe med
at finde redskaber frem. Her er det vores
opgave at finde frem til, hvordan det kan
lykkes,
Pædagogisk idræt og inklusion handler
om, at vi skal kigge på vores praksis
fremfor at finde ”fejl og mangler” ved
børnene. Så derfor:
”Se på børnene, se på hinanden, og
se på dig selv ”
Vi forventer at blive certificeret i foråret
2015, hvilket vi vil fejre med en stor
indvielsesfest.
Hilsen os i Midtbyens Børnehus
Nyhedsbrevet udkommer 4 gange om året.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio januar 2015.
Deadline er onsdag den 17. december 2014 kl. 10.00!
Send jeres bidrag til [email protected] og husk bidrag til Stafetten!!!!
Børn og Unge nyhedsbrev oktober 2014
10