Årsplan Dansk 6. klasse 2015/2016 1. periode Kompetence

Årsplan
Dansk 6. klasse 2015/2016
1.
periode
Kompetencemål
Læsning
Eleven kan læse
og forholde sig
til tekster i
faglige og
offentlige
sammenhænge
Færdigheds- og
vidensmål
Forberedelse
fase 2
Eleven kan
sammenholde
teksters formål og
indhold med
læseformål
Læringsmål
Læringsmål fra EMU
Tema
Jeg kan skimme en tekst og
orientere mig i overskrifter,
grafik, billeder osv. og udlede
tekstens formål
Eleverne kan danne sig overblik
over sammenhængen mellem
de multimodale elementer –
inden nærlæsning.
Forfatterskab:
f.eks. Cecilie Eken
”Kongebarnet”
Jeg kan tale om teksters
indhold
Eleverne kan skimme en tekst
og orientere sig i overskrifter,
grafik, billeder osv. og udlede
tekstens formål.
Eleven har viden
om teksters formål
og om læseformål
Eleverne kan vurdere, om en
tekst er relevant i forhold til
egne læseformål.
Eleverne kan efter skimning
stille undrende eller kritiske
spørgsmål til en multimodal
tekst
Sprogforståelse
fase 2
Jeg kan anvende nye ord i
nye kontekster
Eleven kan udlede
dele af ords
betydning fra
konteksten
Jeg kan analysere fokusord
fra en tekst i forhold til ords
bredde og dybde
Eleverne kan anvende ordkort,
der uddyber et ords betydning,
til centrale ord i en tekst.
Eleverne kan anvende nye ord i
nye kontekster.
Eleverne kan bevidst vælge en
indirekte ordforståelsesstrategi
ved at udlede betydningen af
teksten eller en direkte
ordforståelsesstrategi ved at slå
ordet op.
Eleven har viden
om ordforståelsesstrategier
Eleverne kan analysere
fokusord fra en tekst i forhold
til ords bredde og dybde
Fortolkning
Eleven kan
forholde sig til
almene temaer
gennem
systematisk
undersøgelse af
litteratur og
andre æstetiske
tekster
Oplevelse og
indlevelse fase 2
Eleven kan
udtrykke en
æstetisk teksts
stemning
Jeg kan udtrykke mig om,
hvilke virkemidler en tekst
benytter for at fremme en
stemning.
Eleverne kan udtrykke sig om,
hvilke virkemidler en tekst
benytter for at fremme en
stemning.
Eleverne kan forklare, hvordan
humor kommer til udtryk i en
forfatters tekst.
Eleven har viden
om måder at
udtrykke teksters
stemning på
Eleverne kan forklare, hvilke
virkemidler en forfatter
benytter for at gøre en tekst
spændende.
Eleverne kan forklare, hvilke
virkemidler en instruktør
benytter for at gøre en film
uhyggelig.
Undersøgelse
fase 2
Eleven kan
undersøge teksters
rum og tid
Eleven har viden
om scenarier og
tidsforståelser
Jeg kan skelne mellem
flashback og tilbageblik i en
æstetisk tekst, udpege
eksempler og vurdere
virkningen.
Eleverne kan skelne mellem
scenisk og panoramisk
fremstilling i en æstetisk tekst
og vurdere virkningen.
Eleverne kan skelne mellem
flashback og tilbageblik i en
æstetisk tekst, udpege
eksempler og vurdere
virkningen.
Eleverne kan udpege forudgreb
i en æstetisk tekst og vurdere
virkningen.
Vurdering fase 2
Eleven kan vurdere
en tekst i lyset af
tekstens samtid
Eleven har viden
om måder at
vurdere tekster på
i forhold til deres
samtid
Jeg kan forklare samspillet
mellem en teksts tema og
den tid, teksten er skrevet i
Jeg kan forklare, hvordan en
teksts handling, miljø og
tematik afspejler dens samtid
Eleverne kan forklare samspillet
mellem en teksts tema og den
tid, teksten er skrevet i.
Eleverne kan forklare, hvordan
en teksts handling, miljø og
tematik afspejler dens samtid.
Eleverne kan udpege, hvordan
ord i en tekst er typiske for
tekstens tid.
Eleverne kan forklare, hvordan
sproget i en ældre tekst
afspejler dens tid.
Perspektivering
fase 2
Eleven kan sætte
det læste i forhold
til tekstens samtid
Jeg kan analysere og fortolke
en tekst og sætte den i
forhold til tekstens samtid
Eleverne kan forklare, hvordan
en tekst kan være et spejl på en
historisk eller kulturel periode.
Eleven har viden
om udvalgte
historiske og
kulturelle litterære
perioder
2.
periode
Kompetencemål
Læsning
Eleven kan læse
og forholde sig
til tekster i
faglige og
offentlige
sammenhænge
Færdigheds- og
vidensmål
Sprogforståelse
fase 2
Eleven kan udlede
dele af ords
betydning fra
konteksten
Eleverne kan forklare, hvordan
en film kan være et spejl på en
historisk eller kulturel periode.
Læringsmål
Læringsmål fra EMU
Tema
Jeg kan anvende nye ord i
nye kontekster
Eleverne kan anvende ordkort,
der uddyber et ords betydning,
til centrale ord i en tekst.
Litteraturlæsning
f.eks. ”Mor” og
”Langhårsfrisure” af
Kim F.Aakeson
”Alle dage
kiksekage” af Jens
Blendstrup
”Glashuset” af
Leonora Christina
Skov
Pegasus 6 kap.7:
”Selvfortællinger”
Jeg kan bevidst vælge en
passende ordforståelsesstrategi
Eleverne kan anvende nye ord i
nye kontekster.
Eleverne kan bevidst vælge en
indirekte ordforståelsesstrategi
ved at udlede betydningen af
teksten eller en direkte
ordforståelsesstrategi ved at slå
ordet op.
Eleven har viden
om ordforståelsesstrategier
Eleverne kan analysere
fokusord fra en tekst i forhold
til ords bredde og dybde.
Fremstilling
Planlægning fase 2
Eleven kan
udtrykke sig i
skrift, tale, lyd
og billede i
velkendte
faglige
situationer
Eleven kan
tilrettelægge
processer til
fremstilling af
faglige produkter
alene og i
samarbejde med
andre
Eleven har viden
om
Jeg kan skrive min egen
selvfortælling
Jeg kan sammen med
læringsmakker skrive en
selvfortælling om en af de
valgte forfattere
Eleverne kan udarbejde en plan
over forløbet til en
hjemmesideproduktion fra idé
til færdigt produkt.
Eleverne kan i mindre grupper
skitsere forløbet til en avis og
fordele interne opgaver i
forbindelse med processen.
fremstillingsproces
ser
3.
periode
Fortolkning
Eleven kan
forholde sig til
almene temaer
gennem
systematisk
undersøgelse af
litteratur og
andre æstetiske
tekster
Fortolkning fase 2
Kompetencemål
Læsning
Eleven kan læse
og forholde sig
til tekster i
faglige og
offentlige
sammenhænge
Færdigheds- og
vidensmål
Afkodning fase 2
Eleven kan
sammenfatte sin
fortolkning
Jeg kan komme med bud på
en teksts motiv og tema
Eleverne kan i én sætning
skrive deres bud på en novelles
tema.
Eleven har viden
om motiv og tema
Eleven kan læse
ukendte ord i
fagtekster
Eleverne kan skelne mellem,
hvad en tekst handler om
(motiv), og hvad den drejer sig
om (tema).
Læringsmål
Læringsmål fra EMU
Tema
Jeg kan udpege førfaglige ord
i fagtekster og kender til
deres udtale, betydning og
stavemåde.
Eleverne kan udpege førfaglige
ord i fagtekster og kender til
deres udtale, betydning og
stavemåde.
Fagtekster og
Faglig læsning
Eleverne kan nærlæse
fagtekster til aldersgruppen.
Eleven har viden
om stavemåde og
betydning af ord i
fagtekster
Eleverne kan læse tekster på lix
30-35 med sikkerhed og
præcision.
Eleverne kan stillelæse tekster
for aldersgruppen med 150-200
ord pr. min
Tekstforståelse
fase 2
Jeg har viden om grafiske
modeller
Eleverne kan lave en tidslinje
over en berettende tekst.
Eleven kan
anvende grafiske
modeller til at få
overblik over
teksters struktur
og indhold
Jeg kan anvende forskellige
modeller til at få overblik
over en teksts struktur og
indhold
Eleverne kan anvende en
overvågningsstrategi, der sikrer
god tekstforståelse, fx et
flowdiagram i forklarende
tekster.
Eleverne kan anvende
genreskemaer som grafiske
modeller til at få overblik over
en tekst.
Eleven har viden
om grafiske
modeller
Sammenhæng
fase 2
Eleven kan vurdere
teksters
anvendelighed
Eleven har viden
om kriterier for
teksters
anvendelighed
Jeg kender forskellige genrer
for fagtekster
Jeg kan finde fagtekster i
f.eks aviser
Jeg kan udlede
hovedindholdet og delemner
i en fagtekst og vurdere
tekstens anvendelighed
Eleverne kan anvende en
berettermodel til at få overblik
over en tekst
Eleverne kan vurdere, om en
tekst er anvendelig til formålet
og til målgruppen.
Eleverne kan vurdere en
litterær teksts kvalitet i forhold
til kriterier som fx sandhed,
vigtighed, aktualitet,
anderledeshed og
underholdningsværdi.
Eleverne kan forholde sig kritisk
til afsender/modtagerforholdet i tekster.
Eleverne kan vurdere
nyhedskriterierne konflikt,
identifikation, sensation,
aktualitet og væsentlighed, i en
nyhedsartikel
4.
periode
Kompetencemål
Fremstilling
Eleven kan
fremstille
sammenhængende
tekster i
forskellige
genrer og
stilarter
Færdigheds- og
vidensmål
Forberedelse
fase 2
Eleven kan
udarbejde
forprodukter til
dramatiske,
dokumentariske og
interaktive
produktioner
Læringsmål
Læringsmål
Tema
Jeg kan udarbejde en
disposition til f.eks. en
anmeldelse af en bog eller
film
Eleverne kan udarbejde en
disposition, der kan fungere
som skitse til en anmeldelse af
en bog eller film.
Skriftlig
fremstilling
Jeg kender til forskellige
manuskriptformer
Jeg kan lave en mindmap
Eleverne kan vælge en skabelon
til produktion af en
hjemmeside, fx WIX, og
udarbejde en skitse til sidens
faglige og tekniske indhold.
Eleven har viden
om synopse,
manuskript og
storyboard
Præsentation og
evaluering fase 2
Eleven kan
revidere sin
arbejdsproces frem
mod næste
produktionsforløb
Jeg kan sætte mål og rammer
for et nyt forløb på baggrund
af egen indsats i et afsluttet
forløb
Eleverne kan sætte mål og
rammer for et nyt forløb på
baggrund af egen indsats i et
afsluttet forløb om
fantasygenren.
Eleven har viden
om revision af
arbejdsproces og
målsætning
Respons fase 2
Eleven kan
respondere
kriteriebaseret på
virkemidler
Eleven har viden
om respons ud fra
fastlagte kriterier
Eleverne kan i stikordsform
efter et forløb om
fantasygenren forholde sig til
deres egen proces med henblik
på en vurdering af egen
indsats.
Jeg kan give respons på en
makkers indlæg ud fra på
forhånd definerede kriterier
Jeg kan vurdere min egen og
læringsmakkers skriftlige
produkt
Eleverne kan give respons på
en makkers blogindlæg ud fra
på forhånd definerede kriterier,
som fx ord der forstærker.
Eleverne kan give respons på
effekten af virkemidlet
billedudsnit i en anden gruppes
soundslide.
Eleverne kan give respons på
effekten af virkemidlet
perspektiv i en anden gruppes
soundslide.
5.
periode
Kompetencemål
Læsning
Eleven kan læse
og forholde sig
til tekster i
faglige og
offentlige
sammenhænge
Færdigheds- og
vidensmål
Finde tekst fase 2
Eleven kan
gennemføre billedog
fuldtekstsøgning
Eleven har viden
om teknikker til
billed- og
fuldtekstsøgning
Læringsmål
Læringsmål fra EMU
Tema
Jeg kan overblikslæse en
hjemmeside og finde frem til
relevante informationer
Eleverne kan vælge relevante
søgeord til søgning af billeder
eller informationer.
Projektopgave
Jeg kan finde relevante
illustrationer og tekster
gennem brug af flere
værktøjer
Eleverne kan overblikslæse en
hjemmeside og finde frem til
relevante informationer.
Eleverne kan fokuslæse det
søgte indhold og forholde sig til
dets anvendelighed.
Eleverne kan finde relevante
illustrationer gennem brug af
flere værktøjer.
Fremstilling
Eleven kan
udtrykke sig i
skrift, tale, lyd
og billede i
formelle
situationer
Fremstilling fase 2
Eleven kan
udarbejde
dramatiske,
dokumentariske og
interaktive
produkter
Eleven har viden
om virkemidler i
drama og
dokumentar på
film, i tv og på
nettet
Jeg kan skrive et manuskript
til dramatiske,
dokumentariske og
interaktive produkter
Jeg kan inddrage forskellige
virkemidler i mit produkt
Jeg kan fremstille et konkret
materiale til min opgave
Eleverne kan skrive manuskript
til en scene i et drama med
rollefordeling, replikker og
regibemærkninger.
Eleverne kan skrive en analyse
af en dokumentarfilm med
særligt fokus på manipulerende
filmiske virkemidler.
Eleverne kan skrive et
blogindlæg.
Eleverne kan kommentere i en
tråd fra en blog igangsat af en
anden.
Eleverne kan med
udgangspunkt i et aktuelt emne
producere en soundslide med
billeder (still- og/eller levende
billeder), speak,
underlægningsmusik og reallyd.
Kommunikation
Eleven kan
kommunikere
med bevidsthed
om sprogets
funktion i
overskuelige
formelle og
sociale
situationer
It og
kommunikation
fase 2
Eleven kan
videndele og
samarbejde via
internettet
Jeg kan videndele i lukkede
digitale fora
Jeg kan benytte digitale fora i
et samarbejde om en fælles
opgave, f.eks. via skolens
intranet
Eleverne kan deltage i lukkede
digitale fora for videndeling, fx
en klasseblog, som både
afsender, modtager og bruger.
Eleverne kan deltage i åbne
digitale fora for videndeling, fx
Instagram eller Pinterest, som
både afsender, modtager og
bruger.
Eleven har viden
om
samarbejdsmuligh
eder på internettet
Eleverne kan benytte digitale
fora i et samarbejde om en
fælles opgave, fx via skolens
intranet eller en fælles wiki.
Eleverne kan kommunikere
gennem Skype om en fælles
opgave.
Dialog fase 2
Eleven kan tage
forskellige roller i
en styret debat
Jeg kan varetage forskellige
roller i en debat
Eleverne kan fungere i rollen
som referent i en gruppe.
Eleverne kan fungere i rollen
som ordstyrer i en gruppe.
Eleven har viden
om debatroller
Eleverne kan fungere i rollen
som debattør i en gruppe.
Eleverne kan fungere i rollen
som observatør i en gruppe.
Sproglig
bevidsthed fase 2
Eleven kan iagttage
en
Jeg kan være observatør, når
andre fra klassen diskuterer
et givent emne og formidle
mine observationer til
klassen
Eleverne kan fungere i rollen
som observatør, når andre fra
klassen diskuterer et givent
emne og formidle sine
kommunikationssit
uation
Eleven har viden
om
kommunikationsm
odeller
6.
periode
Kompetencemål
Kommunikation
Eleven kan
kommunikere
med bevidsthed
om sprogets
funktion i
overskuelige
formelle og
sociale
situationer
Fortolkning
Eleven kan
forholde sig til
almene temaer
gennem
systematisk
undersøgelse af
litteratur og
andre æstetiske
tekster
Færdigheds- og
vidensmål
Krop og drama
fase 2
Eleven kan skabe
fælles fortællinger
sammen med
andre
Eleven har viden
om improvisation,
manuskript,
koreografi og
scenografi
Undersøgelse
fase 2
Eleven kan
undersøge teksters
rum og tid
observationer til klassen.
Jeg kender til forskellige
kommunikationsmodeller
Læringsmål
Jeg kan sammen med andre
digte en mundtlig fortælling
Jeg ved, at jeg skal kunne
mine replikker udenad
Jeg ved, hvornår jeg skal
komme ind med mine
replikeker
Jeg kan bruge et manuskript
og på baggrund heraf
vurdere koreografi og
scenografi
Jeg er i min fremførelse af
replikker bevidst om rum og
tid
Eleverne kan forklare, hvordan
web 2.0-medier har influeret på
den traditionelle
kommunikationsmodel med
afsender, budskab, modtager.
Eleverne kan forklare, hvilke
konsekvenser web 2.0-medier
har for
kommunikationssituationer
Læringsmål fra EMU
Eleverne kan i fællesskab
mundtligt genfortælle en
oplæst tekst i en fortællekreds.
Tema
Skolekomedien/
drama
Eleverne kan i fællesskab digte
en mundtlig fortælling i en
mindre fortællekreds.
Eleverne kan bruge et
manuskript og på baggrund
heraf vurdere koreografi og
scenografi.
Eleverne kan med
udgangspunkt i en fiktiv
karakter fra en læst tekst
improvisere over karakterens
møde med andre mennesker
og tider.
Eleverne kan skelne mellem
scenisk og panoramisk
fremstilling i en æstetisk tekst
og vurdere virkningen.
Eleverne kan skelne mellem
flashback og tilbageblik i en
æstetisk tekst, udpege
eksempler og vurdere
virkningen.
Eleven har viden
om scenarier og
tidsforståelser
Eleverne kan udpege forudgreb
i en æstetisk tekst og vurdere
virkningen.
7.
periode
Kompetencemål
Fremstilling
Eleven kan
udtrykke sig i
skrift, tale, lyd
og billede i
formelle
situationer
Færdigheds- og
vidensmål
Korrektur fase 1
Eleven kan
anvende afsnit og
sætte komma
Eleven har viden
om sætnings- og
tekststruktur
Læringsmål
Læringsmål fra EMU
Tema
Jeg kan gennemlæse en
makkers tekst og inddele den
i et passende antal afsnit i
forhold til emnet.
Eleverne kan gennemlæse egen
tekst og inddele den i et
passende antal afsnit i forhold
til emnet.
Grammatik
Jeg kan finde verballed og
subjekt i en sætning
Eleverne kan gennemlæse en
makkers tekst og inddele den i
et passende antal afsnit i
forhold til emnet.
Eleverne kan gennemlæse egen
tekst med særlig
opmærksomhed på
kommasætning og evt. ændre
kommateringen.
Eleverne kan gennemlæse en
makkers tekst med særlig
opmærksomhed på
kommasætning og evt. ændre
kommateringen.
Korrektur fase 2
Eleven kan stave
alle almindelige
ord sikkert
Eleven har viden
om
bøjningssystemer
og ords oprindelse
Jeg kan gennemlæse egen
tekst og rette eventuelle
stavefejl i navneords,
udsagnsords og tillægsords
endelser
Eleverne kan gennemlæse egen
tekst og rette eventuelle
stavefejl i navneords,
udsagnsords og tillægsords
endelser.
Eleverne kan gennemlæse egen
tekst og rette eventuelle
stavefejl i afledte ord, som fx
beregning, overførsel eller
forurening.