DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015

12.12.2015
Den Europæiske Unions Tidende
DA
L 328/121
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/2331
af 4. december 2015
om godkendelse af mængden af mønter der skal udstedes i 2016 (ECB/2015/42)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende mængden af
mønter, som de medlemsstater, der har euroen som valuta, kan udstede.
(2)
De 19 medlemsstater, der har euroen som valuta, har forelagt ECB deres skøn over mængden af euromønter, der
skal udstedes i 2016, til godkendelse sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode.
(3)
Medlemsstaternes ret til at udstede euromønter er underlagt ECB's godkendelse vedrørende mængden af udstedte
mønter, og den mængde, som ECB har godkendt, kan derfor ikke overskrides af medlemsstaterne uden ECB's
forudgående godkendelse —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Godkendelse af mængden af euromønter der skal udstedes i 2016
ECB godkender herved mængden af mønter, der skal udstedes i 2016 for de medlemsstater, der har euroen som valuta,
som anført i den følgende tabel:
(millioner EUR)
Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter
til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2016
Belgien
80,6
Tyskland
667,5
Estland
10,3
Irland
38,8
Grækenland
79,5
Spanien
276,4
Frankrig
266,0
Italien
35,0
Cypern
12,1
Letland
20,0
L 328/122
DA
Den Europæiske Unions Tidende
12.12.2015
(millioner EUR)
Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter
til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2016
Litauen
32,3
Luxembourg
19,1
Malta
9,9
Holland
52,5
Østrig
260,0
Portugal
53,4
Slovenien
30,0
Slovakiet
17,0
Finland
45,0
Artikel 2
Virkning
Denne afgørelse får virkning på dagen, hvor den meddeles til adressaterne.
Artikel 3
Adressater
Denne afgørelse er rettet til de medlemsstater, der har euroen som valuta.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. december 2015.
Mario DRAGHI
Formand for ECB