Fullständig beskrivning

LANTLIGT LÄGE
EMMABODA KRUKÖ 1:29, DEL AV
Allmänt
Mindre gård belägen söder Vissefjärda i byn Krukö. Fastigheten består av ett skifte omfattande inägomark
och tomt. Gårdscentrum ligger vackert beläget på en höjd omgivande av åkrar och lövskog. Gården ger
möjlighet för djurhållning i mindre skala. Avstånd till Vissefjärda ca 6 km.
Från väg 28 sväng mot Bergkvara. Tag sedan höger mot Parismåla. Kör ca 2 km och tag vänster in på mindre
grusväg. Där grusvägen delar sig håll vänster.
Koordinat Sweref99, x:6261647, y:539393
Byggnader
Till fastigheten hör bostadsbyggnad, ladugård samt två mindre förrådsbyggnader.
Bostadshus
Huset är byggt i 1 ½ plan med taxerad boarea om 158 m². Huset är byggt på torpargrund samt källare under
liten del. Byggnaden är uppför med trästomme. Taket är täckt med betongpannor och väggarna med ny
träpanel. Huset har kopplade tvåglasfönster. Invändigt har huset äldre ytskikt.
Uppvärmning sker med oljefyllda elradiatorer samt flertalet eldstäder, kakelugnar och järnkaminer. En
kakelugn ej godkänd att elda i. Vatten och avlopp är enskilt, vatten tas från ringsatt brunn, avlopp
trekammarbrunn med stenkista. Avloppsrör mellan hus och brunn nyligen bytt.
Rumsfördelning NB:
Möblerbart kök, delvis med nyare vitvaror. Groventré kombinerat med tvättrum. I övrigt finns toalett samt
tre allrum.
Rumsfördelning ÖB:
I anslutning till trappan finns en mindre hall. Planet rymmer ytterligare ett mindre kök samt två sovrum.
Ladugård/loge
Byggnaden är uppförd på stenfot och i övrigt med träkonstruktion/murad konstruktion. Taket är belagt med
eternit/plåt. Ladugårdsdelen har gjutet golv och rymmer två hästboxar samt äldre inredning för nötdjur.
Andra delen av byggnaden rymmer stor loge med öppet till nock. Hela golvet är gjutet. El finns i byggnaden,
ej vatten.
Övriga byggnader
Det finns ytterligare två mindre förrådsbyggnader på tomten. Båda byggnaderna är uppförda med
träkonstruktion samt plåttak.
2
Inägomark
Åkermarken uppgår till ca 0,7 ha. Marken ligger i huvudsak bakom bostadshuset och brukas idag som vall.
Det finns även möjlighet att förvärva mer inägomark runt gårdscentrum ca 1 – 4 ha.
Arealuppgifter
Åker
0,7 ha
Tomt
0,3 ha
Total
1 ha
Natur och kulturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar registrerade på tänkta avstyckningen.
(Källa Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet).
Servitut, Nyttjanderätter
Nyttjanderätt tele, Avtalsservitut utfartsväg.
Inteckningar
Totalt finns pantbrev uttagna om 1 228 000 kr. Dock kommer avstyckningen vara fri från inteckningar.
3
Taxeringsvärde
(2014)
Tomt
54 000 kr
Bostadsbyggnader
369 000 kr
Ekonomibyggnader
98 000 kr
Inägomark
26 000 kr
Total
547 000 kr
Taxeringsvärdena är delvis beräknade.
Ägare
Thomas Elvung.
Besiktning
Fastigheten förvärvas i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och köparen måste därför
göra en grundlig undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att
upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig. Köparen har på egen hand, eller genom sakkunnig möjlighet att
före köpet undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig i.
Säljaren kommer att friskriva sig för fel och bristen i fastigheten vid kommande köpekontrakt.
Denna beskrivning grundar sig på information från ägaren samt myndigheter och offentliga register. Vissa
uppgifter är endast ungefärliga. Förändringar kan ske under budtiden. För att vara uppdaterad kontakta
gärna ansvarig fastighetsmäklare vid budtidens utgång. Fastighetsbeskrivningen kan ej ligga till grund för
talan enligt JB.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd kan komma att krävas för privatperson och för juridisk person krävs det alltid.
Betalningsvillkor
Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid kontraktets undertecknande.
Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Visning
Visning sker 30/6, tid erhålles vid anmälan.
4
Försäljningssätt
Fastigheten säljs genom öppen budgivning. Pris 950 000 kr eller högstbjudande. Säljaren förbehåller sig fri
prövningsrätt.
Energideklaration
Har ej utförts.
Boendekostnadskalkyl
Kontakta ansvarig mäklare för boendekostnadskalkyl.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningskostnader står köparen för. Styckningslotten är markerad med röd färg på den
ekonomiska kartan och uppgår till ca 0,7 ha.
Nuvarande driftskostnader per år
Elström
3 500 kr
Försäkring
3 000 kr
Renhållning
3 000kr
Fastighetsavgift
3 200 kr
Total
12 700 kr
Driftskostnaderna avser nuvarande förhållanden och användande. Kostnaderna för ny ägare och ny
användning kan komma att skilja sig avsevärt. Vissa av kostnaderna har beräknats enligt schablon.
5
Kontaktpersoner
Ansvarig fastighetsmäklare
Erik Holgersson, Fastighetsmäklare och Skogsingenjör
0481-10023, 072- 524 87 00, [email protected]
Uppgifter kan även lämnas av
Gustav Holgersson. Fastighetsmäklare och Skogsmästare
0481-100 24, 072- 524 97 00, [email protected]
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle
6