Högskolan på Åland - kursbeskrivningar

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
KURSBESKRIVNING
Uppgjord av: Mona Lindroth
Granskad av: Kristina Svedmark
Godkänd av: Ledningsgruppen
Godkänd datum: xx.xx.2014
Version: 3/11.05.2015
Sida 1 av 2
Utbildningsprogram
Alla program
Studiehelhet
Valfri kurs
Ämnesområde
Kurskod
S3640032
Kursnamn
Tutorkurs
Kursnamn på engelska
Tutor Course
Studiepoäng
1 sp
Lärandemål
Efter godkänd och avslutad tutorkurs bör de studerande ha grundläggande insikter i:




Hur tutorer kan bistå som ambassadörer då skolan marknadsför sig externt på
exempelvis mässor
Pedagogiska förutsättningar för lärande
Kommunikativa verktyg i det pedagogiska samtalet
Hur handledning bedrivs





Att vara tutor vid Högskolan på Åland
Hur lär vi oss egentligen?
Hur organiserar man inlärning?
Hur styr varseblivningen kommunikationen och därmed inlärningssituationen?
Om att vara tutor och handleda
Innehåll
Arbetsformer
Aktivt deltagande i diskussioner, portfoliodokumentation och slutlig reflektion.
Omfattning och närvaroskyldighet
Obligatorisk närvaro.
Max gruppstorlek
Sida 2 av 2
Kurslitteratur och studiematerial
Tutorhandbok.
Referenslitteratur:
Bodin Tebelius, Anna. (2010). 101 tips för framgångsrika studier. Stockholm: Hjärna Förlag.
Imsen, G. (1999)
. Lund: Studentlitteratur.
Olson, L. (2011) Pedagogiskt ledarskap. Stockholm: Liber.
Klingberg, T. (2011) Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation – samspel mellan människor. 3. uppl.
Lund: Studentlitteratur.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Se material på Fronter.
Examination
Slutlig reflektion.
Vitsordsskala
Godkänd eller Underkänd.
Dokumentering
Kursvitsord noteras i studiekort.
Förkunskapskrav
En termins godkända studier.
Övrigt