Åland ordförande när nya Central Baltic

Pressmeddelande
20.3.2015
Åland ordförande när nya Central Baltic-programmets
Övervakningskommitté inleder sitt arbete
Internationellt INTERREG -samarbete i fokus i Mariehamn på tisdag
Tisdagen den 24 mars samlas representanter för Estland, Finland, Lettland, Sverige och Åland
på Åland. Övervakningskommittén för det nya Central Baltic Programmet 2014-2020 håller sitt
första möte på Åland, eftersom Ålands landskapsregering har ordförandeskapet under 2015.
En presskonferens hålls på Alandica kl 13.30, då det ges möjlighet att möta de olika
medlemsstaternas representanter efter mötet.
Central Baltic är ett av EU:s finansieringsprogram för gränsöverskidande regional utveckling i
Mellersta Östersjöregionen. Övervakningskommittén har till uppgift att bestämma regler för
programmets genomförande, följa upp att arbetet genomförs effektivt och att målsättningen
uppnås.
Åland var en aktiv partner under föregående programperiod, då 13 av 122 projekt hade åländska
partner. I februari i år sökte 18 åländska aktörer finansiering i den första omgången i nya Central
Baltic-programmet. I april klargörs de första projekt som får finansiering.
Det nya Central Baltic-programmet har 115 miljoner euro att fördela till projekt som till
exempel stärker regionens konkurrenskraft, skapar gemensamma hållbara turistattraktioner,
förbättrar vattenkvalitet, transporter och gästhamnar samt främjar social inklusion och
funktionell yrkesutbildning.
Följanden ansökningsperiod för projekt är augusti-oktober 2015. På Åland finns också ett
informationskontor, Contact Point Åland, på Nygatan 6, där informatör Ester Miiros bistår med
information om möjligheterna till finansiering av gränsöverskridande projekt.
Mer information ger
Linnéa Johansson, Näringsavdelningens chef, tel. 25270
och Ester Miiros, Information Officer, Contact Point Åland, tel. 25107 – 0457 3421 294
European Union
European Regional
Development Fund
Central Baltic-programmet 2014-2020
Möjligheter till projektfinansiering
115 miljoner € för gränsöverskridande samarbetsprojekt under tiden 2014-2020
Möjliga geografiska samarbetsområden
Partners från (minst) två medlemsstater i programgeografin (se kartan)
Möjliga samarbetsorganisationer
Offentliga organisationer, ideella föreningar och privata företag med relevans för
projektets genomförande
Förenklingar av projektledningen jämfört med förra programperioden
FI
Elektronisk ansökan och rapportering, rapportering två gånger per år, förenklade
kostnadsberäkningar, ytterligare förenklingar för så kallade små projekt o s v.
Finansiering kan erhållas inom följande prioriteringar:
Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
- Nya kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
- Mer entreprenöriella ungdomar
- Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya
marknader
Hållbar användning av våra gemensamma resurser
- Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
- Hållbart planerade och förvaltade marina områden och kustområden
- Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
- Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön
Ökad tillgänglighet i regionen
- Förbättrade transportflöden av människor och gods
- Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional mobilitet
och turistutveckling
Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
- Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen
- Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen
Mer information finns tillgängligt på www.centralbaltic.eu
SE
AX
EE
LV