Information om och inbjudan till Nyfiken på ledarskap – maj

2015-03-18/PUS-PA
Information om och inbjudan till
Nyfiken på ledarskap – maj-dec 2015
Anta utmaningen! Satsa på din framtid!
Nyfiken på ledarskap är ett program som syftar till att väcka intresse för ledarskap och till att
skapa en mental förberedelse inför ett eventuellt framtida uppdrag. Innehållet ska präglas av
ett intellektuellt och känslomässigt utforskande, snarare än faktabaserad
informationsöverföring. Utforskandet ska handla om rollen som chef/ledare, utmaningar,
glädjeämnen – men också beröra områden som kommunikation, grupputveckling,
organisationsteori. Efter fullgjort program har en deltagare större möjlighet att ta ställning till
sin egen förmåga, och sitt eget intresse av, att eventuellt inneha en ledande befattning i
organisationen.
När någon fått ett ledaruppdrag eller en chefsbefattning erbjuds ett annat program av chefsoch ledarskapsutvecklingskaraktär och diverse utbildningsinsatser.
Målgrupp
Personer som eventuellt är intresserade av framtida ledarskapsuppdrag.
Innehåll
 Att vara chef i staten och inom universitetsvärlden
 Organisationsteori
 Grupper och grupputveckling, Det kommunikativa ledarskapet
 Samtal kring personalansvar och lika villkor
 Samtal kring ekonomistyrning och nyttiggörande
 Verktyg för omvärldsanalys och strategiarbete
 Hållbart ledarskap
 Chefskap-medarbetarskap
 Förändringsprocesser, verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling
Uppgifter mellan gångerna – t ex ”Intervjua en chef”, ”Reflektera över chefer du haft”.
Sida 1 av 2
Omfattning och struktur
Programmet omfattar 7 dagar (5 enstaka dagar och ett tvådagarsinternat) fördelade över ett
drygt halvår från maj till december 2015.
Följande datum är inplanerade:
 Måndag 11 maj, kl. 9-ca 15 (i Emmaboda)
 Torsdag-fredag 20-21 augusti (från kl. 9.30 dag 1 till kl. 15.30 dag 2, i Växjö)
 Onsdag 16 september, kl. 9.30-ca 15 (i Växjö)
 Onsdag 21 oktober, kl. 9.00-ca 15 (i Emmaboda)
 Torsdag 19 november, kl. 9.30-ca 15 (i Kalmar)
 Torsdag 3 december, kl. 9-ca 15 (i Emmaboda)
Utbildare
Personal från Personalutvecklingssektionen med inspiration och medverkan av företrädare
från organisationen (Stephen Hwang, Per Brolin, Peter Aronsson, Lena Fritzen, Bo Bergbäck,
Marie Brorsson, Charlotte Byström, Ingrid Persson, Anders Åberg, Kjell Arvidsson, Charlotte
Silander, Sandra Bergsten, Karolina Österdahl, representant för GIO).
Anmälan
Avdelningschefer/kanslichefer/prefekter anmäler medarbetare som får gå utbildningen. Sista
anmälningsdatum: 1 april 2015. Medarbetare som är intresserade av att delta i denna kurs
kan kontakta sin chef eller Yael Tågerud på Personalutvecklingssektionen.
Avgift
3000 kr/deltagare (hälften av kostnaden) interdebiteras. Resten täcks centralt genom anslagen
för indirekta kostnader.
Övrigt
Minimum 12 deltagare behövs för att programmet ska genomföras dock max 15.
Sida 2 av 2