Bild 1

Bryggelån
Brødrene Greger Invest AS
Om selskapet
Selskapets forretningsidé
Bedriften er eid av brødrene Greger, tredje generasjon siden 1920
Brødrene Greger Invest AS skal drive og utvikle:
• John Greger AS: Foredling og eksport av villfanget fisk av
beste kvalitet
• Brødrene Greger AS: Drive utvikling av eiendom på Røst for
produksjon og foredling av fisk, samt turisme
•
•
Startet med tilvirkning av tørrfisk, saltfisk, pakking av rogn
og litt eksport av ferskfisk.
En periode også kolonialhandel, samt salg av lysolje, fetolje
og div. motoroljer. Kolonialhandelen avsluttet i 1970.
Bruk av kapital
Kapitalen som blir tilført benyttet hovedsaklig til:
• nedbetaling av gjeld, og
• investering i ny teknologi for ytterligere øke kapasitet og
effektivisering.
Ny kapitalstruktur – Post money
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
Bakgrunn
•
•
•
Brøderene Greger Invest AS har bestemt seg for å
gjennomføre en refinansiering av sine nåværende kreditter
for å kunne opprettholde sine konkurransekraft.
En bryggefinansiering på 45 MNOK samt en
obligasjonsemisjon på 60-70 MNOK kommer til å
gjennomføres de neste 6 månedene.
Små- og mellomstore virksomheter i Norge opplever at
bankene har strammet inn sine vilkår vesentlig pga.
strengere regler for bankene. Greger ønsker å refinansiere
for å få stabile og langsiktige finansielle forutsetninger som
hensyntar selskapet virksomhet og driftsmidler.
Lokalisering
•
•
•
Norge og Lofoten er kjent for sin rene natur, rene hav og
spektakulær natur.
Plasseringen av denne øygruppen nord for polarsirkelen,
ligger 30 minutters flytur rett vest for Bodø og ut i det åpne
havet.
Det er i disse farvannene, som er ansett som en av de få
rene havområder igjen på planeten, hvor Golfstrømmen
bidrar (temperatur og strøm) til optimale forhold for fisk å
gyte i det rene og næringsrike norske havet.
100 000
191 678
80 000
Sum av
investeringer i
varige driftsmidler
og varelager, ikke
regnskapmessig.
60 000
62 000
40 000
20 000
0
Gjeld
Eiendeler
Vilkår i korte trekk
Låntakere:
Eiendeler
Norges Råfisklag
3D-stGreger
apel 3 Invest AS
Brødrene
Tilbudets størrelse:
45 000 000 NOK
Minimum investering:
1 000 000 NOK
Duration:
6 måneder (1 feb 2014 – 1 aug 2014)
Rente:
10 % perioderente
Betales ved forfall
Sikkerhet:
Senior Secured
:
Investeringseksempel
:
Investering:
1 000 000 NOK
Renteinntekter:
10 % perioderente
Total avkastning:
100 000 NOK
Tilbakebetalning:
1 aug 2014
Disclaimer
Disclaimer
Det här dokumentet innehåller information som enbart erbjuds till en mindre grupp professionella investerare, institutionella kunder, rådgivare eller företrädare för dessa grupper. Detta dokument är inte avsett för
och utgör inte heller ett erbjudande till allmänheten eller någon annan part än de som nämns ovan. Informationen i detta dokument avser en lånefinansiering för Brødrene Greger Invest AS (”Greger” eller ”Bolaget)
och utgör inte ett erbjudande om att teckna värdepapper av något slag. Detta dokument utgör inte heller ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finanstilsynet i anledning av
lånefinansieringen. Dokumentet får inte distribueras till land där distributionen kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där konsekvenserna är
någon av de nyss beskrivna, förbjuds att ta del av detta dokument. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker som varje åtagande att låna ut
pengar till Bolaget innebär. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att kunna fullgöra sina åtaganden under lånen vartill hänvisas i detta dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende
dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig således från allt ansvar som på något sätt relaterar till
detta dokument, inklusive men inte begränsat till eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella medel som lånas ut kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respektive inte kan påverka. Faktiska
händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade uttalanden till följd av risker och andra faktorer som detta dokument innehåller.
Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.